Melissa 658005 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ir para a página of

Bom manual de uso

As regras impõem ao revendedor a obrigação de fornecer ao comprador o manual com o produto Melissa 658005. A falta de manual ou informações incorretas fornecidas ao consumidor são a base de uma queixa por não conformidade do produto com o contrato. De acordo com a lei, pode anexar o manual em uma outra forma de que em papel, o que é frequentemente utilizado, anexando uma forma gráfica ou manual electrónicoMelissa 658005 vídeos instrutivos para os usuários. A condição é uma forma legível e compreensível.

O que é a instrução?

A palavra vem do latim "Instructio" ou instruir. Portanto, no manual Melissa 658005 você pode encontrar uma descrição das fases do processo. O objetivo do manual é instruir, facilitar o arranque, a utilização do equipamento ou a execução de determinadas tarefas. O manual é uma coleção de informações sobre o objeto / serviço, um guia.

Infelizmente, pequenos usuários tomam o tempo para ler o manual Melissa 658005, e um bom manual não só permite conhecer uma série de funcionalidades adicionais do dispositivo, mas evita a formação da maioria das falhas.

Então, o que deve conter o manual perfeito?

Primeiro, o manual Melissa 658005 deve conte:
- dados técnicos do dispositivo Melissa 658005
- nome do fabricante e ano de fabricação do dispositivo Melissa 658005
- instruções de utilização, regulação e manutenção do dispositivo Melissa 658005
- sinais de segurança e certificados que comprovam a conformidade com as normas pertinentes

Por que você não ler manuais?

Normalmente, isso é devido à falta de tempo e à certeza quanto à funcionalidade específica do dispositivo adquirido. Infelizmente, a mesma ligação e o arranque Melissa 658005 não são suficientes. O manual contém uma série de orientações sobre funcionalidades específicas, a segurança, os métodos de manutenção (mesmo sobre produtos que devem ser usados), possíveis defeitos Melissa 658005 e formas de resolver problemas comuns durante o uso. No final, no manual podemos encontrar as coordenadas do serviço Melissa na ausência da eficácia das soluções propostas. Atualmente, muito apreciados são manuais na forma de animações interessantes e vídeos de instrução que de uma forma melhor do que o o folheto falam ao usuário. Este tipo de manual é a chance que o usuário percorrer todo o vídeo instrutivo, sem ignorar especificações e descrições técnicas complicadas Melissa 658005, como para a versão papel.

Por que ler manuais?

Primeiro de tudo, contem a resposta sobre a construção, as possibilidades do dispositivo Melissa 658005, uso dos acessórios individuais e uma gama de informações para desfrutar plenamente todos os recursos e facilidades.

Após a compra bem sucedida de um equipamento / dispositivo, é bom ter um momento para se familiarizar com cada parte do manual Melissa 658005. Atualmente, são cuidadosamente preparados e traduzidos para sejam não só compreensíveis para os usuários, mas para cumprir a sua função básica de informação

Índice do manual

 • Página 1

  DK Bordopvaskemaskine ....................................................................................... 2 SE Bänkdiskmaskin ......................................................................................... 5 NO Benkoppvaskmaskin ................................................................................ 8 FI Pöytäastianpesukon[...]

 • Página 2

  INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske apparatets funktioner . VIGTIGE SIKKERHED[...]

 • Página 3

  V andtemperatur: 70 ºC V andtemperatur: 70 ºC Vandtemperatur: 55 ºC Opvasketid: 75 minutter Opvasketid: 67 minutter Opvasketid: 35 minutter V andforbrug: 14 liter V andforbrug: 12 liter Vandforbrug: 6 liter 2 3 Montering af lter , indsats og bestikkurv • Monter stållteret (ikke illustr eret) i bunden af apparatet. o Filteret skal monter[...]

 • Página 4

  4 5 OPL YSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol: Det betyder , at pr oduktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektr onisk affald skal bortskaffes særskilt. I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikr e korrekt indsam[...]

 • Página 5

  4 5 SE INTRODUKTION För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. V ar speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi r ekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Allmänt • F?[...]

 • Página 6

  6 7 Montera lter , ställ och bestickkorg • Montera stålltret (visas ej) i apparatens bas. o Filtret ska monteras med handtaget utåt. o Kontrollera att ltr et är rätt monterat och att diskarmen kan röra sig fritt och vrida sig i en komplett cirkel. • Diskstället (1) är utrutad med hjul, så att det enkelt kan glida inåt och ut?[...]

 • Página 7

  6 7 INFORMA TION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING A V DENNA PRODUKT Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat. Direktivet om avf[...]

 • Página 8

  8 9 INNLEDNING For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før førstegangs bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. V i anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Generell inform[...]

 • Página 9

  8 9 MERK: NÅR V ANNET HAR BLITT SLÅTT PÅ, STÅR SLANGEN OG APP ARA TET UNDER TR YKK SEL V OM VANNET SLÅS A V IGJEN. Montering av lter , oppvaskkurv og bestikkurv • Plasser stållteret (ikke på bildet) i bunnen av apparatet. o Filteret skal plasser es med håndtaket utover . o Kontroller at lter et er plassert riktig samt at vaskearm[...]

 • Página 10

  10 11 INFORMASJON OM A VHENDING OG RESIRKULERING AV PRODUKTET Legg merke til at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte medlemslandet sør ge for r[...]

 • Página 11

  10 11 JOHDANTO Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. TÄRKEITÄ TURV ALLISUUSOHJEIT A Yleistä • Laitetta tulee käytt?[...]

 • Página 12

  12 13 HUOM.: HETI, KUN VEDEN TULO KYTKETÄÄN PÄÄLLE, LETKUSSA JA LAITTEESSA ON P AINEISTETTUA VETTÄ, V AIKKA VEDEN TULO KA TKAIST AISIIN MYÖHEMMIN! Suodattimen, telineen ja ruokailuvälinekorin asentaminen • Aseta terässuodatin (ei kuvassa) laitteen alustaan. o Suodatin asennetaan kahva ulospäin. o T arkista, että suodatin on oikein asenn[...]

 • Página 13

  12 13 TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla: T uotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiter omua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on jär[...]

 • Página 14

  14 15 INTRODUCTION T o get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the rst time. T ake particular note of the safety precautions. W e also recommend that you keep the instructions for futur e reference. IMPORT ANT SAFETY PRECAUTIONS General • Only to be used for its original purpose, i.e. w[...]

 • Página 15

  14 15 NOTE: AS SOON AS THE WA TER SUPPL Y IS TURNED ON, THERE IS PRESSURISED WA TER IN THE HOSE AND APPLIANCE, EVEN IF THE W A TER SUPPL Y IS SUBSEQUENTL Y TURNED OFF AGAIN! Fitting the lter , rack and cutlery basket • Fit the steel lter (not shown) in the base of the appliance. o The lter is to be tted with the handle outwards. o Che[...]

 • Página 16

  16 17 If the dishes are not clean: • Check that the washer arm can move freely and turn a complete circle. • Check that the dishes are arranged in the rack in such a way that water fr om the washer arm can reach all the dishes. • V ery dirty dishes should be rinsed off before putting them in the appliance. • Do not put too many dishes in th[...]

 • Página 17

  16 17 EINLEITUNG Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig dur chlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitsvorkehrungen. Heben Sie die Anleitung auf, damit Sie darin nachschlagen können. WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN Allgemein • Dieses Gerät ist nur für seinen ursprünglichen Zweck[...]

 • Página 18

  18 19 o Der Abussschlauch führt aufwärts wie ein nach oben zeigendes U über das mitgelieferte Kunststoff-Knie (ohne Abb.), bevor es nach unten in den Abuss führt. Hierdur ch wird ein Zurücklaufen des Wassers in das Gerät verhindert. Für zusätzlichen Schutz kann ein Rückschlagventil (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden. [...]

 • Página 19

  18 19 Fehlercode auf Beschr eibung des Mögliche Lösung: Anzeige: Problems: Unbefriedigendes Spülergebnis: • V ergewissern Sie sich, dass sich der Spülarm frei bewegen kann und eine volle Umdrehung machen kann. • Kontrollier en Sie, dass die Geschirrteile so angeordnet sind, dass das Wasser aus dem Spülarm alle Geschirrteile erreichen kann.[...]

 • Página 20

  20 21 WSTĘP Aby móc sk or zystać z wszystkich funkcji now ego ur ządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazó wkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpiecz eństwa. Instrukcję obsługi war to zachować na przyszłość. W AŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃS T W A Informacje ogólne • Urządz[...]

 • Página 21

  20 21 • P odłącz wąż odpływow y (c) do odpływu (b) pr zy pomocy zacisku węża (d). Zaciśnij zacisk węża, aż w ąż zostanie odpowiednio zamontow any . o UW AGA: PODCZAS ZACISKANIA ZACISKU WĘŻA NALEŻY ZACHO WAĆ OSTROŻNOŚĆ, GD YŻ ZACISK TEN POSIADA OS TRO ZAKOŃCZONE BRZEGI. o Przed podłącz eniem do odpływu wąż odpływow y p[...]

 • Página 22

  22 Kod błędu na Opis problemu: Możliwe r ozwiązanie wyświetlaczu: Jeż eli po zmywaniu naczynia nie są czyste: • Spraw dź, czy ramię myjące ur ządzenia moż e swobodnie się poruszać i zataczać pełne okręgi. • Spraw dź, czy naczynia zostały ustawione na półce w taki sposób, ab y woda z ramienia myjącego mogła dotrzeć do ws[...]