Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/newdedyk/domains/bkmanuals.com/public_html/includes/pages/manual_inc.php on line 26
Melissa 658005 manuale d’uso - BKManuals

Melissa 658005 manuale d’uso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Vai alla pagina of

Un buon manuale d’uso

Le regole impongono al rivenditore l'obbligo di fornire all'acquirente, insieme alle merci, il manuale d’uso Melissa 658005. La mancanza del manuale d’uso o le informazioni errate fornite al consumatore sono la base di una denuncia in caso di inosservanza del dispositivo con il contratto. Secondo la legge, l’inclusione del manuale d’uso in una forma diversa da quella cartacea è permessa, che viene spesso utilizzato recentemente, includendo una forma grafica o elettronica Melissa 658005 o video didattici per gli utenti. La condizione è il suo carattere leggibile e comprensibile.

Che cosa è il manuale d’uso?

La parola deriva dal latino "instructio", cioè organizzare. Così, il manuale d’uso Melissa 658005 descrive le fasi del procedimento. Lo scopo del manuale d’uso è istruire, facilitare lo avviamento, l'uso di attrezzature o l’esecuzione di determinate azioni. Il manuale è una raccolta di informazioni sull'oggetto/servizio, un suggerimento.

Purtroppo, pochi utenti prendono il tempo di leggere il manuale d’uso, e un buono manuale non solo permette di conoscere una serie di funzionalità aggiuntive del dispositivo acquistato, ma anche evitare la maggioranza dei guasti.

Quindi cosa dovrebbe contenere il manuale perfetto?

Innanzitutto, il manuale d’uso Melissa 658005 dovrebbe contenere:
- informazioni sui dati tecnici del dispositivo Melissa 658005
- nome del fabbricante e anno di fabbricazione Melissa 658005
- istruzioni per l'uso, la regolazione e la manutenzione delle attrezzature Melissa 658005
- segnaletica di sicurezza e certificati che confermano la conformità con le norme pertinenti

Perché non leggiamo i manuali d’uso?

Generalmente questo è dovuto alla mancanza di tempo e certezza per quanto riguarda la funzionalità specifica delle attrezzature acquistate. Purtroppo, la connessione e l’avvio Melissa 658005 non sono sufficienti. Questo manuale contiene una serie di linee guida per funzionalità specifiche, la sicurezza, metodi di manutenzione (anche i mezzi che dovrebbero essere usati), eventuali difetti Melissa 658005 e modi per risolvere i problemi più comuni durante l'uso. Infine, il manuale contiene le coordinate del servizio Melissa in assenza dell'efficacia delle soluzioni proposte. Attualmente, i manuali d’uso sotto forma di animazioni interessanti e video didattici che sono migliori che la brochure suscitano un interesse considerevole. Questo tipo di manuale permette all'utente di visualizzare tutto il video didattico senza saltare le specifiche e complicate descrizioni tecniche Melissa 658005, come nel caso della versione cartacea.

Perché leggere il manuale d’uso?

Prima di tutto, contiene la risposta sulla struttura, le possibilità del dispositivo Melissa 658005, l'uso di vari accessori ed una serie di informazioni per sfruttare totalmente tutte le caratteristiche e servizi.

Dopo l'acquisto di successo di attrezzature/dispositivo, prendere un momento per familiarizzare con tutte le parti del manuale d'uso Melissa 658005. Attualmente, sono preparati con cura e tradotti per essere comprensibili non solo per gli utenti, ma per svolgere la loro funzione di base di informazioni e di aiuto.

Sommario del manuale d’uso

 • Pagina 1

  DK Bordopvaskemaskine ....................................................................................... 2 SE Bänkdiskmaskin ......................................................................................... 5 NO Benkoppvaskmaskin ................................................................................ 8 FI Pöytäastianpesukon[...]

 • Pagina 2

  INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske apparatets funktioner . VIGTIGE SIKKERHED[...]

 • Pagina 3

  V andtemperatur: 70 ºC V andtemperatur: 70 ºC Vandtemperatur: 55 ºC Opvasketid: 75 minutter Opvasketid: 67 minutter Opvasketid: 35 minutter V andforbrug: 14 liter V andforbrug: 12 liter Vandforbrug: 6 liter 2 3 Montering af lter , indsats og bestikkurv • Monter stållteret (ikke illustr eret) i bunden af apparatet. o Filteret skal monter[...]

 • Pagina 4

  4 5 OPL YSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol: Det betyder , at pr oduktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektr onisk affald skal bortskaffes særskilt. I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikr e korrekt indsam[...]

 • Pagina 5

  4 5 SE INTRODUKTION För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. V ar speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi r ekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Allmänt • F?[...]

 • Pagina 6

  6 7 Montera lter , ställ och bestickkorg • Montera stålltret (visas ej) i apparatens bas. o Filtret ska monteras med handtaget utåt. o Kontrollera att ltr et är rätt monterat och att diskarmen kan röra sig fritt och vrida sig i en komplett cirkel. • Diskstället (1) är utrutad med hjul, så att det enkelt kan glida inåt och ut?[...]

 • Pagina 7

  6 7 INFORMA TION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING A V DENNA PRODUKT Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat. Direktivet om avf[...]

 • Pagina 8

  8 9 INNLEDNING For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før førstegangs bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. V i anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Generell inform[...]

 • Pagina 9

  8 9 MERK: NÅR V ANNET HAR BLITT SLÅTT PÅ, STÅR SLANGEN OG APP ARA TET UNDER TR YKK SEL V OM VANNET SLÅS A V IGJEN. Montering av lter , oppvaskkurv og bestikkurv • Plasser stållteret (ikke på bildet) i bunnen av apparatet. o Filteret skal plasser es med håndtaket utover . o Kontroller at lter et er plassert riktig samt at vaskearm[...]

 • Pagina 10

  10 11 INFORMASJON OM A VHENDING OG RESIRKULERING AV PRODUKTET Legg merke til at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte medlemslandet sør ge for r[...]

 • Pagina 11

  10 11 JOHDANTO Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. TÄRKEITÄ TURV ALLISUUSOHJEIT A Yleistä • Laitetta tulee käytt?[...]

 • Pagina 12

  12 13 HUOM.: HETI, KUN VEDEN TULO KYTKETÄÄN PÄÄLLE, LETKUSSA JA LAITTEESSA ON P AINEISTETTUA VETTÄ, V AIKKA VEDEN TULO KA TKAIST AISIIN MYÖHEMMIN! Suodattimen, telineen ja ruokailuvälinekorin asentaminen • Aseta terässuodatin (ei kuvassa) laitteen alustaan. o Suodatin asennetaan kahva ulospäin. o T arkista, että suodatin on oikein asenn[...]

 • Pagina 13

  12 13 TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla: T uotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiter omua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on jär[...]

 • Pagina 14

  14 15 INTRODUCTION T o get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the rst time. T ake particular note of the safety precautions. W e also recommend that you keep the instructions for futur e reference. IMPORT ANT SAFETY PRECAUTIONS General • Only to be used for its original purpose, i.e. w[...]

 • Pagina 15

  14 15 NOTE: AS SOON AS THE WA TER SUPPL Y IS TURNED ON, THERE IS PRESSURISED WA TER IN THE HOSE AND APPLIANCE, EVEN IF THE W A TER SUPPL Y IS SUBSEQUENTL Y TURNED OFF AGAIN! Fitting the lter , rack and cutlery basket • Fit the steel lter (not shown) in the base of the appliance. o The lter is to be tted with the handle outwards. o Che[...]

 • Pagina 16

  16 17 If the dishes are not clean: • Check that the washer arm can move freely and turn a complete circle. • Check that the dishes are arranged in the rack in such a way that water fr om the washer arm can reach all the dishes. • V ery dirty dishes should be rinsed off before putting them in the appliance. • Do not put too many dishes in th[...]

 • Pagina 17

  16 17 EINLEITUNG Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig dur chlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitsvorkehrungen. Heben Sie die Anleitung auf, damit Sie darin nachschlagen können. WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN Allgemein • Dieses Gerät ist nur für seinen ursprünglichen Zweck[...]

 • Pagina 18

  18 19 o Der Abussschlauch führt aufwärts wie ein nach oben zeigendes U über das mitgelieferte Kunststoff-Knie (ohne Abb.), bevor es nach unten in den Abuss führt. Hierdur ch wird ein Zurücklaufen des Wassers in das Gerät verhindert. Für zusätzlichen Schutz kann ein Rückschlagventil (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden. [...]

 • Pagina 19

  18 19 Fehlercode auf Beschr eibung des Mögliche Lösung: Anzeige: Problems: Unbefriedigendes Spülergebnis: • V ergewissern Sie sich, dass sich der Spülarm frei bewegen kann und eine volle Umdrehung machen kann. • Kontrollier en Sie, dass die Geschirrteile so angeordnet sind, dass das Wasser aus dem Spülarm alle Geschirrteile erreichen kann.[...]

 • Pagina 20

  20 21 WSTĘP Aby móc sk or zystać z wszystkich funkcji now ego ur ządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazó wkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpiecz eństwa. Instrukcję obsługi war to zachować na przyszłość. W AŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃS T W A Informacje ogólne • Urządz[...]

 • Pagina 21

  20 21 • P odłącz wąż odpływow y (c) do odpływu (b) pr zy pomocy zacisku węża (d). Zaciśnij zacisk węża, aż w ąż zostanie odpowiednio zamontow any . o UW AGA: PODCZAS ZACISKANIA ZACISKU WĘŻA NALEŻY ZACHO WAĆ OSTROŻNOŚĆ, GD YŻ ZACISK TEN POSIADA OS TRO ZAKOŃCZONE BRZEGI. o Przed podłącz eniem do odpływu wąż odpływow y p[...]

 • Pagina 22

  22 Kod błędu na Opis problemu: Możliwe r ozwiązanie wyświetlaczu: Jeż eli po zmywaniu naczynia nie są czyste: • Spraw dź, czy ramię myjące ur ządzenia moż e swobodnie się poruszać i zataczać pełne okręgi. • Spraw dź, czy naczynia zostały ustawione na półce w taki sposób, ab y woda z ramienia myjącego mogła dotrzeć do ws[...]