Melissa 658005 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Ir a la página of

Buen manual de instrucciones

Las leyes obligan al vendedor a entregarle al comprador, junto con el producto, el manual de instrucciones Melissa 658005. La falta del manual o facilitar información incorrecta al consumidor constituyen una base de reclamación por no estar de acuerdo el producto con el contrato. Según la ley, está permitido adjuntar un manual de otra forma que no sea en papel, lo cual últimamente es bastante común y los fabricantes nos facilitan un manual gráfico, su versión electrónica Melissa 658005 o vídeos de instrucciones para usuarios. La condición es que tenga una forma legible y entendible.

¿Qué es un manual de instrucciones?

El nombre proviene de la palabra latina “instructio”, es decir, ordenar. Por lo tanto, en un manual Melissa 658005 se puede encontrar la descripción de las etapas de actuación. El propósito de un manual es enseñar, facilitar el encendido o el uso de un dispositivo o la realización de acciones concretas. Un manual de instrucciones también es una fuente de información acerca de un objeto o un servicio, es una pista.

Desafortunadamente pocos usuarios destinan su tiempo a leer manuales Melissa 658005, sin embargo, un buen manual nos permite, no solo conocer una cantidad de funcionalidades adicionales del dispositivo comprado, sino también evitar la mayoría de fallos.

Entonces, ¿qué debe contener el manual de instrucciones perfecto?

Sobre todo, un manual de instrucciones Melissa 658005 debe contener:
- información acerca de las especificaciones técnicas del dispositivo Melissa 658005
- nombre de fabricante y año de fabricación del dispositivo Melissa 658005
- condiciones de uso, configuración y mantenimiento del dispositivo Melissa 658005
- marcas de seguridad y certificados que confirmen su concordancia con determinadas normativas

¿Por qué no leemos los manuales de instrucciones?

Normalmente es por la falta de tiempo y seguridad acerca de las funcionalidades determinadas de los dispositivos comprados. Desafortunadamente la conexión y el encendido de Melissa 658005 no es suficiente. El manual de instrucciones siempre contiene una serie de indicaciones acerca de determinadas funcionalidades, normas de seguridad, consejos de mantenimiento (incluso qué productos usar), fallos eventuales de Melissa 658005 y maneras de solucionar los problemas que puedan ocurrir durante su uso. Al final, en un manual se pueden encontrar los detalles de servicio técnico Melissa en caso de que las soluciones propuestas no hayan funcionado. Actualmente gozan de éxito manuales de instrucciones en forma de animaciones interesantes o vídeo manuales que llegan al usuario mucho mejor que en forma de un folleto. Este tipo de manual ayuda a que el usuario vea el vídeo entero sin saltarse las especificaciones y las descripciones técnicas complicadas de Melissa 658005, como se suele hacer teniendo una versión en papel.

¿Por qué vale la pena leer los manuales de instrucciones?

Sobre todo es en ellos donde encontraremos las respuestas acerca de la construcción, las posibilidades del dispositivo Melissa 658005, el uso de determinados accesorios y una serie de informaciones que permiten aprovechar completamente sus funciones y comodidades.

Tras una compra exitosa de un equipo o un dispositivo, vale la pena dedicar un momento para familiarizarse con cada parte del manual Melissa 658005. Actualmente se preparan y traducen con dedicación, para que no solo sean comprensibles para los usuarios, sino que también cumplan su función básica de información y ayuda.

Índice de manuales de instrucciones

 • Página 1

  DK Bordopvaskemaskine ....................................................................................... 2 SE Bänkdiskmaskin ......................................................................................... 5 NO Benkoppvaskmaskin ................................................................................ 8 FI Pöytäastianpesukon[...]

 • Página 2

  INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske apparatets funktioner . VIGTIGE SIKKERHED[...]

 • Página 3

  V andtemperatur: 70 ºC V andtemperatur: 70 ºC Vandtemperatur: 55 ºC Opvasketid: 75 minutter Opvasketid: 67 minutter Opvasketid: 35 minutter V andforbrug: 14 liter V andforbrug: 12 liter Vandforbrug: 6 liter 2 3 Montering af lter , indsats og bestikkurv • Monter stållteret (ikke illustr eret) i bunden af apparatet. o Filteret skal monter[...]

 • Página 4

  4 5 OPL YSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol: Det betyder , at pr oduktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektr onisk affald skal bortskaffes særskilt. I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikr e korrekt indsam[...]

 • Página 5

  4 5 SE INTRODUKTION För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. V ar speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi r ekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Allmänt • F?[...]

 • Página 6

  6 7 Montera lter , ställ och bestickkorg • Montera stålltret (visas ej) i apparatens bas. o Filtret ska monteras med handtaget utåt. o Kontrollera att ltr et är rätt monterat och att diskarmen kan röra sig fritt och vrida sig i en komplett cirkel. • Diskstället (1) är utrutad med hjul, så att det enkelt kan glida inåt och ut?[...]

 • Página 7

  6 7 INFORMA TION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING A V DENNA PRODUKT Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat. Direktivet om avf[...]

 • Página 8

  8 9 INNLEDNING For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før førstegangs bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. V i anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . VIKTIGE SIKKERHETSREGLER Generell inform[...]

 • Página 9

  8 9 MERK: NÅR V ANNET HAR BLITT SLÅTT PÅ, STÅR SLANGEN OG APP ARA TET UNDER TR YKK SEL V OM VANNET SLÅS A V IGJEN. Montering av lter , oppvaskkurv og bestikkurv • Plasser stållteret (ikke på bildet) i bunnen av apparatet. o Filteret skal plasser es med håndtaket utover . o Kontroller at lter et er plassert riktig samt at vaskearm[...]

 • Página 10

  10 11 INFORMASJON OM A VHENDING OG RESIRKULERING AV PRODUKTET Legg merke til at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. I henhold til WEEE-direktivet må det enkelte medlemslandet sør ge for r[...]

 • Página 11

  10 11 JOHDANTO Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. TÄRKEITÄ TURV ALLISUUSOHJEIT A Yleistä • Laitetta tulee käytt?[...]

 • Página 12

  12 13 HUOM.: HETI, KUN VEDEN TULO KYTKETÄÄN PÄÄLLE, LETKUSSA JA LAITTEESSA ON P AINEISTETTUA VETTÄ, V AIKKA VEDEN TULO KA TKAIST AISIIN MYÖHEMMIN! Suodattimen, telineen ja ruokailuvälinekorin asentaminen • Aseta terässuodatin (ei kuvassa) laitteen alustaan. o Suodatin asennetaan kahva ulospäin. o T arkista, että suodatin on oikein asenn[...]

 • Página 13

  12 13 TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla: T uotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiter omua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on jär[...]

 • Página 14

  14 15 INTRODUCTION T o get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully before using it for the rst time. T ake particular note of the safety precautions. W e also recommend that you keep the instructions for futur e reference. IMPORT ANT SAFETY PRECAUTIONS General • Only to be used for its original purpose, i.e. w[...]

 • Página 15

  14 15 NOTE: AS SOON AS THE WA TER SUPPL Y IS TURNED ON, THERE IS PRESSURISED WA TER IN THE HOSE AND APPLIANCE, EVEN IF THE W A TER SUPPL Y IS SUBSEQUENTL Y TURNED OFF AGAIN! Fitting the lter , rack and cutlery basket • Fit the steel lter (not shown) in the base of the appliance. o The lter is to be tted with the handle outwards. o Che[...]

 • Página 16

  16 17 If the dishes are not clean: • Check that the washer arm can move freely and turn a complete circle. • Check that the dishes are arranged in the rack in such a way that water fr om the washer arm can reach all the dishes. • V ery dirty dishes should be rinsed off before putting them in the appliance. • Do not put too many dishes in th[...]

 • Página 17

  16 17 EINLEITUNG Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig dur chlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitsvorkehrungen. Heben Sie die Anleitung auf, damit Sie darin nachschlagen können. WICHTIGE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN Allgemein • Dieses Gerät ist nur für seinen ursprünglichen Zweck[...]

 • Página 18

  18 19 o Der Abussschlauch führt aufwärts wie ein nach oben zeigendes U über das mitgelieferte Kunststoff-Knie (ohne Abb.), bevor es nach unten in den Abuss führt. Hierdur ch wird ein Zurücklaufen des Wassers in das Gerät verhindert. Für zusätzlichen Schutz kann ein Rückschlagventil (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden. [...]

 • Página 19

  18 19 Fehlercode auf Beschr eibung des Mögliche Lösung: Anzeige: Problems: Unbefriedigendes Spülergebnis: • V ergewissern Sie sich, dass sich der Spülarm frei bewegen kann und eine volle Umdrehung machen kann. • Kontrollier en Sie, dass die Geschirrteile so angeordnet sind, dass das Wasser aus dem Spülarm alle Geschirrteile erreichen kann.[...]

 • Página 20

  20 21 WSTĘP Aby móc sk or zystać z wszystkich funkcji now ego ur ządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazó wkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpiecz eństwa. Instrukcję obsługi war to zachować na przyszłość. W AŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃS T W A Informacje ogólne • Urządz[...]

 • Página 21

  20 21 • P odłącz wąż odpływow y (c) do odpływu (b) pr zy pomocy zacisku węża (d). Zaciśnij zacisk węża, aż w ąż zostanie odpowiednio zamontow any . o UW AGA: PODCZAS ZACISKANIA ZACISKU WĘŻA NALEŻY ZACHO WAĆ OSTROŻNOŚĆ, GD YŻ ZACISK TEN POSIADA OS TRO ZAKOŃCZONE BRZEGI. o Przed podłącz eniem do odpływu wąż odpływow y p[...]

 • Página 22

  22 Kod błędu na Opis problemu: Możliwe r ozwiązanie wyświetlaczu: Jeż eli po zmywaniu naczynia nie są czyste: • Spraw dź, czy ramię myjące ur ządzenia moż e swobodnie się poruszać i zataczać pełne okręgi. • Spraw dź, czy naczynia zostały ustawione na półce w taki sposób, ab y woda z ramienia myjącego mogła dotrzeć do ws[...]