Melissa 16590008 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Ir para a página of

Bom manual de uso

As regras impõem ao revendedor a obrigação de fornecer ao comprador o manual com o produto Melissa 16590008. A falta de manual ou informações incorretas fornecidas ao consumidor são a base de uma queixa por não conformidade do produto com o contrato. De acordo com a lei, pode anexar o manual em uma outra forma de que em papel, o que é frequentemente utilizado, anexando uma forma gráfica ou manual electrónicoMelissa 16590008 vídeos instrutivos para os usuários. A condição é uma forma legível e compreensível.

O que é a instrução?

A palavra vem do latim "Instructio" ou instruir. Portanto, no manual Melissa 16590008 você pode encontrar uma descrição das fases do processo. O objetivo do manual é instruir, facilitar o arranque, a utilização do equipamento ou a execução de determinadas tarefas. O manual é uma coleção de informações sobre o objeto / serviço, um guia.

Infelizmente, pequenos usuários tomam o tempo para ler o manual Melissa 16590008, e um bom manual não só permite conhecer uma série de funcionalidades adicionais do dispositivo, mas evita a formação da maioria das falhas.

Então, o que deve conter o manual perfeito?

Primeiro, o manual Melissa 16590008 deve conte:
- dados técnicos do dispositivo Melissa 16590008
- nome do fabricante e ano de fabricação do dispositivo Melissa 16590008
- instruções de utilização, regulação e manutenção do dispositivo Melissa 16590008
- sinais de segurança e certificados que comprovam a conformidade com as normas pertinentes

Por que você não ler manuais?

Normalmente, isso é devido à falta de tempo e à certeza quanto à funcionalidade específica do dispositivo adquirido. Infelizmente, a mesma ligação e o arranque Melissa 16590008 não são suficientes. O manual contém uma série de orientações sobre funcionalidades específicas, a segurança, os métodos de manutenção (mesmo sobre produtos que devem ser usados), possíveis defeitos Melissa 16590008 e formas de resolver problemas comuns durante o uso. No final, no manual podemos encontrar as coordenadas do serviço Melissa na ausência da eficácia das soluções propostas. Atualmente, muito apreciados são manuais na forma de animações interessantes e vídeos de instrução que de uma forma melhor do que o o folheto falam ao usuário. Este tipo de manual é a chance que o usuário percorrer todo o vídeo instrutivo, sem ignorar especificações e descrições técnicas complicadas Melissa 16590008, como para a versão papel.

Por que ler manuais?

Primeiro de tudo, contem a resposta sobre a construção, as possibilidades do dispositivo Melissa 16590008, uso dos acessórios individuais e uma gama de informações para desfrutar plenamente todos os recursos e facilidades.

Após a compra bem sucedida de um equipamento / dispositivo, é bom ter um momento para se familiarizar com cada parte do manual Melissa 16590008. Atualmente, são cuidadosamente preparados e traduzidos para sejam não só compreensíveis para os usuários, mas para cumprir a sua função básica de informação

Índice do manual

 • Página 1

  DK Opvaskemaskine ..................................... 2 SE Diskmaskin ............................................... 8 NO Benkoppvaskmaskin .............................. 14 FI Astianpesukone ..................................... 20 UK Dishwasher ............................................ 26 DE Geschirrspüler .................................[...]

 • Página 2

  2 3 INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner . [...]

 • Página 3

  2 3 OVERSIGT OVER APP ARA TETS DELE 1. Opvaskindsats 2. Bestikkurv 3. Afspændingsbeholder 4. Primært opvaskemiddelrum 5. Sekundærtopvaskemiddelrum 6. Saltbeholder 7. Opvaskearm 8. Fintoggroftlter 9. Hovedlter 10. T ragt til påfyldning af salt 11. 13. U-stykke 14. Aøbsstuds 15. V andindtag 16. Slange[...]

 • Página 4

  4 5 KLARGØRING AF APP ARA TET Hver enkelt apparat er kontroller et på fabrikken, men for en sikkerheds skyld bør du efter udpakning sikre dig, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. • Kontrollér ,omdetharfåetsynligeskader(f.eks.i form af buler eller lign.), om lågen lukker ordentligt, og om h[...]

 • Página 5

  4 5 Påfyldning af afspændingsmiddel Afspændingsmiddelmindskeroveradespændingen i vandet, hvilket giver en hurtigere og bedr e tørring. Afspændingsmiddel giver desuden en rener e opvask og klarer e, mere skinnende glas. Sådan påfylder du afspændingsmiddel: • Skrudæksletpåafspændingsmiddelbeholderen(3) mod [...]

 • Página 6

  6 7 OPBEV ARING Hvis apparatet står i f.eks. et sommerhus og ikke bruges i længere tid om vinter en, skal du gøre følgende, hvergangduharbrugtapparatet: • Afbrydstrømmentilapparatet. • Lukforvandforsyningen,ogfrakoblslangentil vandtilførsel. • T aprester endevandfraslange[...]

 • Página 7

  6 7 FEJLKODER Nårderopstårfejl,brugerapparatetfølgendefejlkoder tilatadvaredig: OPL YSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT Bemærk,atdetteAdexi-produkterforsynetmeddette symbol: Det betyder , at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da ele[...]

 • Página 8

  8 9 INTRODUKTION Förattduskallfåutsåmycketsommöjligtavdin nya apparat är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. V ar speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi r ekommenderar också att du sparar bruksanvisningen så att du kan anvä[...]

 • Página 9

  8 9 BESKRIVNING A V APP ARA TENS DELAR 1. Ställ 2. Bestickkorg 3. Sköljmedelsbehållare 4. Primärt diskmedelsfack 5. Sekundärtdiskmedelsfack 6. Saltfack 7. Diskarm 8. Fintochgrovtlter 9. Huvudlter 10. T ratt för saltpåfyllning 11. 12. Måttskopa 13. U-formadslang 14. Avrinningsmunstycke 15. V at[...]

 • Página 10

  10 11 Placering av apparaten • Placeraalltidapparatenpåetttorrt,jämnt,stadigt och värmetåligt underlag, på behörigt avstånd från kanter . • Apparatensbaksidamåstestödjasavenvägg. Anslutning 1. Apparaten får endast anslutas till 230 V växelström, 50 Hz. 2. Använd alltid nya slangar n[...]

 • Página 11

  10 11 ANVÄNDA APP ARA TEN Grundläggande användning • Duöppnarapparatengenomattfattatagi handtaget. • Kontrolleraattltr enärrättmonteradeibasenav apparaten och att de inte är igensatta. • Placeraföremålensomskadiskasidiskställetoch bestickkorgen. ?[...]

 • Página 12

  12 13 • Låteventuelltkvarvarandevatteni vattenintagsslangen rinna av (i en vask). • Fästslangenbaktillpåvattenintaget. • T abortltrenochanvändensvampförattsugaupp vatten från basen. RENGÖRING Närdurengörapparatenbördutänkapåföljande: ?[...]

 • Página 13

  12 13 INFORMA TION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING A V DENNA PRODUKT LäggmärketillattdennaAdexi-produktärmärktmed följandesymbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras [...]

 • Página 14

  14 15 INNLEDNING For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatetditt,bervideglesenøyegjennomdenne bruksanvisningenførførstegangsbruk.Leggspesielt merke til sikkerhetsreglene. V i anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . VIK[...]

 • Página 15

  14 15 BESKRIVELSE A V APP ARA TETS DELER 1. Rack 2. Bestikkurv 3. Beholder for glansemiddel 4. Hovedkammer for oppvaskmiddel 5. Sekundærkammerforoppvaskmiddel 6. Saltkammer 7. Spylearm 8. Fin-oggrovltr e 9. Hovedlter 10. T rakt for påfylling av salt 11. 12. Måleskje 13. U-formet slange 14. Avløpsåpn[...]

 • Página 16

  16 17 Plassering av apparatet • Plasseralltidapparatetpåentørr ,jevn,stabilog varmebestandigoverateogigodavstandfraalle kanter . • Baksidenavapparatetmåstøttesavenbakvegg. Tilkobling 1. Apparatet må kobles til en strømforsyning med 230 volt og 50 Hz. 2. Bruk [...]

 • Página 17

  16 17 BRUKE APP ARA TET Enkel betjening • Duåpnerapparatetvedåtatakihåndtaket. • Kontrolleratltr eneibunnenavapparateter montert riktig og ikke er tilstoppet. • Plassergjenstandenesomskalvaskesoppi oppvaskkurven og bestikkurven. º Glass må alltid settes opp [...]

 • Página 18

  18 19 OPPBEV ARING Hvis apparatet ikke brukes hver dag, anbefaler vi at du gjørfølgendeetterhvergangduharbruktdet: • Koblefrastrømforsyningentilapparatet. • Stengavvannetogkobleslangenfravanninntaket. • Tømeventueltvannsomerigjeni vanninntaksslangen [...]

 • Página 19

  18 19 MILJØINFORMASJON LeggmerketilatdetteAdexis-produktetermerketmed følgendesymbol: Det betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal kasser es separat. IhenholdtilWEEE-direktivetskaldetenkelte medlemslandetsørge[...]

 • Página 20

  20 21 JOHDANTO Luetämäkäyttöopashuolellisestiennenlaitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudestalaitteestasi.Lueturvallisuusohjeeterityisen huolellisesti.Suosittelemmemyös,ettäsäilytätnämä ohjeet.Näinvoitperehtyälaitteesieritoimintoihin my?[...]

 • Página 21

  20 21 LAITTEEN PÄÄOSA T 1. Pesuteline 2. Ruokailuvälinekori 3. Huuhteluaineen täyttöaukko 4. Pesuainesäiliö 5. T oinen pesuainesäiliö 6. Suolasäiliö 7. Pesuvarsi 8. Hienotjakarkeatsuodattimet 9. Pääsuodatin 10. Suolantäyttösäiliö 11. 12. Mittalusikka 13. U-muotoinenletku 14. T yhjennyssuutin 15. [...]

 • Página 22

  22 23 Laitteen sijoituspaikka • Sijoitalaiteainakuivalle,tasaiselle,tukevalleja lämmönkestävälle alustalle riittävän kauas reunoista. • Laitteentakaosanonoltavaseinäävasten. Kytkeminen 1. Laitevoidaankytkeävainverkkoon,jonkajänniteon 230VACjataajuus50?[...]

 • Página 23

  22 23 LAITTEEN KÄYTTÖ Peruskäyttö • Avaalaitekädensijasta. • T arkista,ettälaitteenalustassaolevatsuodattimet onkiinnitettyoikein,jaetteivätneoletukossa. • Laitapestävätastiatpesutelineeseenja ruokailuvälinekoriin. º Lasitonainakäännettävä[...]

 • Página 24

  24 25 SÄIL YTYS Joslaitettaeikäytetäjokapäivä,suosittelemme seuraaviatoimenpiteitäjokakäytönjälkeen: • Kytkelaitteenvirtapoispäältä. • Suljevedensyöttöjairrotaletkupoisvedentulosta. • T yhjennävedentuloletkussajäljelläolevavesi (altaasee[...]

 • Página 25

  24 25 TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ TämäAdexi-tuoteonmerkittyseuraavalla symbolilla: T uotettaeisiissaahävittäätavallisenkotitalousjätteen mukana,vaansähkö-jaelektroniikkajäteonhävitettävä erikseen. Sähkö-jaelektroniikkalaiter omuakoskevan[...]

 • Página 26

  26 27 INTRODUCTION T o get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully befor e using the appliance forthersttime.T akeparticularnoteofthesafety precautions. W e also recommend that you keep the instructions for future r eference, so that you can remind yourself of the functions of your [...]

 • Página 27

  26 27 KEY TO THE MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE 1. Rack 2. Cutlery basket 3. Dishwasher rinse agent container 4. Maindishwasherdetergentcompartment 5. Secondarydishwasherdetergentcompartment 6. Saltcompartment 7. Dishwasher arm 8. Fineandcoarselters 9. Mainlter 10. Funnelforlling?[...]

 • Página 28

  28 29 Positioning the appliance • Alwaysplacetheapplianceonadry ,level,rmand heat-resistantsurfacewellawayfr omanyedges. • Thebackoftheappliancemustbesupportedbya rear wall. Connection 1. Theappliancemustbeconnectedtoa230-voltAC [...]

 • Página 29

  28 29 OPERA TING THE APPLIANCE Basic operation • T oopentheappliance,graspthehandle. • Checkthattheltersinthebaseoftheappliance arettedcorr ectlyandarenotblocked. • Puttheitemstobewashedintherackandcutlery basket. º Glasses must [...]

 • Página 30

  30 31 STORAGE If the appliance is not used daily , you are advised to do thefollowingeverytimeyouhaveusedit: • Disconnectpowersupplytotheappliance. • T urnoffthewatersupplyanddisconnectthehose from the water intake. • Drainanyremainingwaterinthewater?[...]

 • Página 31

  30 31 FOR UNITED KINGDOM ONL Y Plug wiring: ThisproductisttedwithaBS136313-ampplug.If youhavetoreplacethefuse,onlythosethatar eAST A orBSIapprovedtoBS1362andwitharatedcurr entof 13ampsshouldbeused.Ifthereisafusecover?[...]

 • Página 32

  32 33 EINLEITUNG BevorSieIhrneuesGeräterstmalsinGebrauch nehmen,solltenSiedieseAnleitungsorgfältig durchlesen.BeachtenSieinsbesonder edie Sicherheitshinweise.WirempfehlenIhnenaußerdem, dieBedienungsanleitungaufzuheben.SokönnenSie dieFunktionendesG[...]

 • Página 33

  32 33 • KabelundSteckerregelmäßigaufBeschädigungen überprüfen.Sindsiedefektbzw .wurdedasGerät fallen gelassen oder anderweitig beschädigt, darf es nicht benutzt werden. • W ennGerät,Kabelund/oderSteckerbeschädigt sind, muss das Gerät überprüft und ggf. von einem Fachm[...]

 • Página 34

  34 35 VOR DEM GEBRAUCH JedeseinzelneGerätwirdwerkseitigkontr olliert. SicherheitshalbersolltenSiesichjedochnachdem Auspacken vergewissern, dass beim T ransport keine SchädenamGerätentstandensind. • ÜberprüfenSie,obsichtbareSchäden(z.B.inForm vonDelleno.?[...]

 • Página 35

  34 35 • DenDeckelwiederaufschrauben. • WICHTIG!GleichnachdemSalzeinfüllendas Schnellprogrammablaufenlassen,damitesdur ch dasSalznichtzuKorrosionandenT eilenkommt. • W enndieSalzfüllanzeige(c)aueuchtet,istSalz nachzufüllen. HINWEIS!ES[...]

 • Página 36

  36 37 • BeiUnterbrechungdesSpülpr ogrammskönnen SiedurchBetätigenderPr ogrammwahltasteinein anderesSpülpr ogrammwechseln. Nach jedem Spülprogramm • DasGerätbleibtsolangeangeschaltet,bisder Betriebsschalter betätigt wird. • V ordemEntleerensollteman?[...]

 • Página 37

  36 37 WARNANZEIGEN BeimAuftreteneinerStörung,wer denfolgende W arnungenausgegeben: INFORMA TIONEN ZUR ENTSORGUNG BeachtenSiebitte,dassdiesesAdexi-Produktdieses Zeichenträgt: Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt wer den darf, da Elektro-undElektr oni[...]

 • Página 38

  38 39 WSTĘP Aby możliwie najlepiej w ykorzystać zalety now ego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazó wkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpiecz eñstwa. Instrukcję obsługi warto również zacho wać na przyszłość, w razie potrzeby przypomnienia sobie funkcji urządzenia w przyszł[...]

 • Página 39

  38 39 • Zaraz po zakoñcz eniu użytkow ania urządzenia, przed czyszczeniem oraz kiedy urządzenie nie jest użytko wane, należy je wyłączy ć i odłączyć od zasilania oraz odciąć dopływ wody . Przy wyciąganiu wty czki z gniazdka, nie należy ciągnąć za przew ód, lecz trzymać za wtyczkę. • Spraw dzaj regularnie, czy przewód lub[...]

 • Página 40

  40 d. Wskaźnik poziomu środka do p³ukania naczyñ e. Wskaźnik mycia intensywnego f . Wskaźnik m ycia normalnego g. Wskaźnik mycia ekologicznego h. Wskaźnik mycia szk³a i. Wskaźnik mycia szybkiego j. Wskaźnik mycia 3-w -1 k. Przycisk Start/Reset l. Przycisk Pr ogram PRZYG OTOW ANIE URZ¥DZENIA Ka¿de urz¹dzenie jest test ow ane w fabryce,[...]

 • Página 41

  40 41 Wsypyw anie soli T wardość w ody jest różna w r óżnyc h miejscach i wodociągach. T warda w oda może po wstawiać białe osady na naczyniach i wymaga stoso wania większej ilości deter gentu. Dlatego urządzenie zostało wyposażone w zmiękczacz, który zmiękcza w odę w urządzeniu za pomocą soli, co pomaga uzyskać dobre r ezulta[...]

 • Página 42

  42 43 Przegląd pr ogramów zmyw ania W ybierz jeden z 6 programów zmyw ania: Wciskaj przycisk Pr ogram dotąd, aż zapali się wskaźnik programu, jaki z ostał wybrany . T ymczasowe przerw anie programu zmyw ania • Dow olny program zm ywania można w każdej chwili przerwać na pe wien czas, naciskając przycisk P ause/Reset (Przerw a/Reset) ([...]

 • Página 43

  42 43 ZANIM UDASZ SIĘ DO PUNKTU SER WISOWEGO Jeż eli urządzenie w dalszym ciągu nie działa, należy skontakto wać się z punktem serwisow ym. S YGNAŁY OSTRZEGA WCZE Gdy zdarzy się usterka, ur ządzenie moż e wy emitow ać następujące sygnały ostrzegaw cze: INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU Niniejszy produkt marki Ade xi[...]

 • Página 44

  44[...]