Warning: mysql_fetch_array() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/newdedyk/domains/bkmanuals.com/public_html/includes/pages/manual_inc.php on line 26
Melissa 16590008 manuale d’uso - BKManuals

Melissa 16590008 manuale d’uso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Vai alla pagina of

Un buon manuale d’uso

Le regole impongono al rivenditore l'obbligo di fornire all'acquirente, insieme alle merci, il manuale d’uso Melissa 16590008. La mancanza del manuale d’uso o le informazioni errate fornite al consumatore sono la base di una denuncia in caso di inosservanza del dispositivo con il contratto. Secondo la legge, l’inclusione del manuale d’uso in una forma diversa da quella cartacea è permessa, che viene spesso utilizzato recentemente, includendo una forma grafica o elettronica Melissa 16590008 o video didattici per gli utenti. La condizione è il suo carattere leggibile e comprensibile.

Che cosa è il manuale d’uso?

La parola deriva dal latino "instructio", cioè organizzare. Così, il manuale d’uso Melissa 16590008 descrive le fasi del procedimento. Lo scopo del manuale d’uso è istruire, facilitare lo avviamento, l'uso di attrezzature o l’esecuzione di determinate azioni. Il manuale è una raccolta di informazioni sull'oggetto/servizio, un suggerimento.

Purtroppo, pochi utenti prendono il tempo di leggere il manuale d’uso, e un buono manuale non solo permette di conoscere una serie di funzionalità aggiuntive del dispositivo acquistato, ma anche evitare la maggioranza dei guasti.

Quindi cosa dovrebbe contenere il manuale perfetto?

Innanzitutto, il manuale d’uso Melissa 16590008 dovrebbe contenere:
- informazioni sui dati tecnici del dispositivo Melissa 16590008
- nome del fabbricante e anno di fabbricazione Melissa 16590008
- istruzioni per l'uso, la regolazione e la manutenzione delle attrezzature Melissa 16590008
- segnaletica di sicurezza e certificati che confermano la conformità con le norme pertinenti

Perché non leggiamo i manuali d’uso?

Generalmente questo è dovuto alla mancanza di tempo e certezza per quanto riguarda la funzionalità specifica delle attrezzature acquistate. Purtroppo, la connessione e l’avvio Melissa 16590008 non sono sufficienti. Questo manuale contiene una serie di linee guida per funzionalità specifiche, la sicurezza, metodi di manutenzione (anche i mezzi che dovrebbero essere usati), eventuali difetti Melissa 16590008 e modi per risolvere i problemi più comuni durante l'uso. Infine, il manuale contiene le coordinate del servizio Melissa in assenza dell'efficacia delle soluzioni proposte. Attualmente, i manuali d’uso sotto forma di animazioni interessanti e video didattici che sono migliori che la brochure suscitano un interesse considerevole. Questo tipo di manuale permette all'utente di visualizzare tutto il video didattico senza saltare le specifiche e complicate descrizioni tecniche Melissa 16590008, come nel caso della versione cartacea.

Perché leggere il manuale d’uso?

Prima di tutto, contiene la risposta sulla struttura, le possibilità del dispositivo Melissa 16590008, l'uso di vari accessori ed una serie di informazioni per sfruttare totalmente tutte le caratteristiche e servizi.

Dopo l'acquisto di successo di attrezzature/dispositivo, prendere un momento per familiarizzare con tutte le parti del manuale d'uso Melissa 16590008. Attualmente, sono preparati con cura e tradotti per essere comprensibili non solo per gli utenti, ma per svolgere la loro funzione di base di informazioni e di aiuto.

Sommario del manuale d’uso

 • Pagina 1

  DK Opvaskemaskine ..................................... 2 SE Diskmaskin ............................................... 8 NO Benkoppvaskmaskin .............................. 14 FI Astianpesukone ..................................... 20 UK Dishwasher ............................................ 26 DE Geschirrspüler .................................[...]

 • Pagina 2

  2 3 INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner . [...]

 • Pagina 3

  2 3 OVERSIGT OVER APP ARA TETS DELE 1. Opvaskindsats 2. Bestikkurv 3. Afspændingsbeholder 4. Primært opvaskemiddelrum 5. Sekundærtopvaskemiddelrum 6. Saltbeholder 7. Opvaskearm 8. Fintoggroftlter 9. Hovedlter 10. T ragt til påfyldning af salt 11. 13. U-stykke 14. Aøbsstuds 15. V andindtag 16. Slange[...]

 • Pagina 4

  4 5 KLARGØRING AF APP ARA TET Hver enkelt apparat er kontroller et på fabrikken, men for en sikkerheds skyld bør du efter udpakning sikre dig, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. • Kontrollér ,omdetharfåetsynligeskader(f.eks.i form af buler eller lign.), om lågen lukker ordentligt, og om h[...]

 • Pagina 5

  4 5 Påfyldning af afspændingsmiddel Afspændingsmiddelmindskeroveradespændingen i vandet, hvilket giver en hurtigere og bedr e tørring. Afspændingsmiddel giver desuden en rener e opvask og klarer e, mere skinnende glas. Sådan påfylder du afspændingsmiddel: • Skrudæksletpåafspændingsmiddelbeholderen(3) mod [...]

 • Pagina 6

  6 7 OPBEV ARING Hvis apparatet står i f.eks. et sommerhus og ikke bruges i længere tid om vinter en, skal du gøre følgende, hvergangduharbrugtapparatet: • Afbrydstrømmentilapparatet. • Lukforvandforsyningen,ogfrakoblslangentil vandtilførsel. • T aprester endevandfraslange[...]

 • Pagina 7

  6 7 FEJLKODER Nårderopstårfejl,brugerapparatetfølgendefejlkoder tilatadvaredig: OPL YSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT Bemærk,atdetteAdexi-produkterforsynetmeddette symbol: Det betyder , at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da ele[...]

 • Pagina 8

  8 9 INTRODUKTION Förattduskallfåutsåmycketsommöjligtavdin nya apparat är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. V ar speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi r ekommenderar också att du sparar bruksanvisningen så att du kan anvä[...]

 • Pagina 9

  8 9 BESKRIVNING A V APP ARA TENS DELAR 1. Ställ 2. Bestickkorg 3. Sköljmedelsbehållare 4. Primärt diskmedelsfack 5. Sekundärtdiskmedelsfack 6. Saltfack 7. Diskarm 8. Fintochgrovtlter 9. Huvudlter 10. T ratt för saltpåfyllning 11. 12. Måttskopa 13. U-formadslang 14. Avrinningsmunstycke 15. V at[...]

 • Pagina 10

  10 11 Placering av apparaten • Placeraalltidapparatenpåetttorrt,jämnt,stadigt och värmetåligt underlag, på behörigt avstånd från kanter . • Apparatensbaksidamåstestödjasavenvägg. Anslutning 1. Apparaten får endast anslutas till 230 V växelström, 50 Hz. 2. Använd alltid nya slangar n[...]

 • Pagina 11

  10 11 ANVÄNDA APP ARA TEN Grundläggande användning • Duöppnarapparatengenomattfattatagi handtaget. • Kontrolleraattltr enärrättmonteradeibasenav apparaten och att de inte är igensatta. • Placeraföremålensomskadiskasidiskställetoch bestickkorgen. ?[...]

 • Pagina 12

  12 13 • Låteventuelltkvarvarandevatteni vattenintagsslangen rinna av (i en vask). • Fästslangenbaktillpåvattenintaget. • T abortltrenochanvändensvampförattsugaupp vatten från basen. RENGÖRING Närdurengörapparatenbördutänkapåföljande: ?[...]

 • Pagina 13

  12 13 INFORMA TION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING A V DENNA PRODUKT LäggmärketillattdennaAdexi-produktärmärktmed följandesymbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras [...]

 • Pagina 14

  14 15 INNLEDNING For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatetditt,bervideglesenøyegjennomdenne bruksanvisningenførførstegangsbruk.Leggspesielt merke til sikkerhetsreglene. V i anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . VIK[...]

 • Pagina 15

  14 15 BESKRIVELSE A V APP ARA TETS DELER 1. Rack 2. Bestikkurv 3. Beholder for glansemiddel 4. Hovedkammer for oppvaskmiddel 5. Sekundærkammerforoppvaskmiddel 6. Saltkammer 7. Spylearm 8. Fin-oggrovltr e 9. Hovedlter 10. T rakt for påfylling av salt 11. 12. Måleskje 13. U-formet slange 14. Avløpsåpn[...]

 • Pagina 16

  16 17 Plassering av apparatet • Plasseralltidapparatetpåentørr ,jevn,stabilog varmebestandigoverateogigodavstandfraalle kanter . • Baksidenavapparatetmåstøttesavenbakvegg. Tilkobling 1. Apparatet må kobles til en strømforsyning med 230 volt og 50 Hz. 2. Bruk [...]

 • Pagina 17

  16 17 BRUKE APP ARA TET Enkel betjening • Duåpnerapparatetvedåtatakihåndtaket. • Kontrolleratltr eneibunnenavapparateter montert riktig og ikke er tilstoppet. • Plassergjenstandenesomskalvaskesoppi oppvaskkurven og bestikkurven. º Glass må alltid settes opp [...]

 • Pagina 18

  18 19 OPPBEV ARING Hvis apparatet ikke brukes hver dag, anbefaler vi at du gjørfølgendeetterhvergangduharbruktdet: • Koblefrastrømforsyningentilapparatet. • Stengavvannetogkobleslangenfravanninntaket. • Tømeventueltvannsomerigjeni vanninntaksslangen [...]

 • Pagina 19

  18 19 MILJØINFORMASJON LeggmerketilatdetteAdexis-produktetermerketmed følgendesymbol: Det betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal kasser es separat. IhenholdtilWEEE-direktivetskaldetenkelte medlemslandetsørge[...]

 • Pagina 20

  20 21 JOHDANTO Luetämäkäyttöopashuolellisestiennenlaitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudestalaitteestasi.Lueturvallisuusohjeeterityisen huolellisesti.Suosittelemmemyös,ettäsäilytätnämä ohjeet.Näinvoitperehtyälaitteesieritoimintoihin my?[...]

 • Pagina 21

  20 21 LAITTEEN PÄÄOSA T 1. Pesuteline 2. Ruokailuvälinekori 3. Huuhteluaineen täyttöaukko 4. Pesuainesäiliö 5. T oinen pesuainesäiliö 6. Suolasäiliö 7. Pesuvarsi 8. Hienotjakarkeatsuodattimet 9. Pääsuodatin 10. Suolantäyttösäiliö 11. 12. Mittalusikka 13. U-muotoinenletku 14. T yhjennyssuutin 15. [...]

 • Pagina 22

  22 23 Laitteen sijoituspaikka • Sijoitalaiteainakuivalle,tasaiselle,tukevalleja lämmönkestävälle alustalle riittävän kauas reunoista. • Laitteentakaosanonoltavaseinäävasten. Kytkeminen 1. Laitevoidaankytkeävainverkkoon,jonkajänniteon 230VACjataajuus50?[...]

 • Pagina 23

  22 23 LAITTEEN KÄYTTÖ Peruskäyttö • Avaalaitekädensijasta. • T arkista,ettälaitteenalustassaolevatsuodattimet onkiinnitettyoikein,jaetteivätneoletukossa. • Laitapestävätastiatpesutelineeseenja ruokailuvälinekoriin. º Lasitonainakäännettävä[...]

 • Pagina 24

  24 25 SÄIL YTYS Joslaitettaeikäytetäjokapäivä,suosittelemme seuraaviatoimenpiteitäjokakäytönjälkeen: • Kytkelaitteenvirtapoispäältä. • Suljevedensyöttöjairrotaletkupoisvedentulosta. • T yhjennävedentuloletkussajäljelläolevavesi (altaasee[...]

 • Pagina 25

  24 25 TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ TämäAdexi-tuoteonmerkittyseuraavalla symbolilla: T uotettaeisiissaahävittäätavallisenkotitalousjätteen mukana,vaansähkö-jaelektroniikkajäteonhävitettävä erikseen. Sähkö-jaelektroniikkalaiter omuakoskevan[...]

 • Pagina 26

  26 27 INTRODUCTION T o get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully befor e using the appliance forthersttime.T akeparticularnoteofthesafety precautions. W e also recommend that you keep the instructions for future r eference, so that you can remind yourself of the functions of your [...]

 • Pagina 27

  26 27 KEY TO THE MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE 1. Rack 2. Cutlery basket 3. Dishwasher rinse agent container 4. Maindishwasherdetergentcompartment 5. Secondarydishwasherdetergentcompartment 6. Saltcompartment 7. Dishwasher arm 8. Fineandcoarselters 9. Mainlter 10. Funnelforlling?[...]

 • Pagina 28

  28 29 Positioning the appliance • Alwaysplacetheapplianceonadry ,level,rmand heat-resistantsurfacewellawayfr omanyedges. • Thebackoftheappliancemustbesupportedbya rear wall. Connection 1. Theappliancemustbeconnectedtoa230-voltAC [...]

 • Pagina 29

  28 29 OPERA TING THE APPLIANCE Basic operation • T oopentheappliance,graspthehandle. • Checkthattheltersinthebaseoftheappliance arettedcorr ectlyandarenotblocked. • Puttheitemstobewashedintherackandcutlery basket. º Glasses must [...]

 • Pagina 30

  30 31 STORAGE If the appliance is not used daily , you are advised to do thefollowingeverytimeyouhaveusedit: • Disconnectpowersupplytotheappliance. • T urnoffthewatersupplyanddisconnectthehose from the water intake. • Drainanyremainingwaterinthewater?[...]

 • Pagina 31

  30 31 FOR UNITED KINGDOM ONL Y Plug wiring: ThisproductisttedwithaBS136313-ampplug.If youhavetoreplacethefuse,onlythosethatar eAST A orBSIapprovedtoBS1362andwitharatedcurr entof 13ampsshouldbeused.Ifthereisafusecover?[...]

 • Pagina 32

  32 33 EINLEITUNG BevorSieIhrneuesGeräterstmalsinGebrauch nehmen,solltenSiedieseAnleitungsorgfältig durchlesen.BeachtenSieinsbesonder edie Sicherheitshinweise.WirempfehlenIhnenaußerdem, dieBedienungsanleitungaufzuheben.SokönnenSie dieFunktionendesG[...]

 • Pagina 33

  32 33 • KabelundSteckerregelmäßigaufBeschädigungen überprüfen.Sindsiedefektbzw .wurdedasGerät fallen gelassen oder anderweitig beschädigt, darf es nicht benutzt werden. • W ennGerät,Kabelund/oderSteckerbeschädigt sind, muss das Gerät überprüft und ggf. von einem Fachm[...]

 • Pagina 34

  34 35 VOR DEM GEBRAUCH JedeseinzelneGerätwirdwerkseitigkontr olliert. SicherheitshalbersolltenSiesichjedochnachdem Auspacken vergewissern, dass beim T ransport keine SchädenamGerätentstandensind. • ÜberprüfenSie,obsichtbareSchäden(z.B.inForm vonDelleno.?[...]

 • Pagina 35

  34 35 • DenDeckelwiederaufschrauben. • WICHTIG!GleichnachdemSalzeinfüllendas Schnellprogrammablaufenlassen,damitesdur ch dasSalznichtzuKorrosionandenT eilenkommt. • W enndieSalzfüllanzeige(c)aueuchtet,istSalz nachzufüllen. HINWEIS!ES[...]

 • Pagina 36

  36 37 • BeiUnterbrechungdesSpülpr ogrammskönnen SiedurchBetätigenderPr ogrammwahltasteinein anderesSpülpr ogrammwechseln. Nach jedem Spülprogramm • DasGerätbleibtsolangeangeschaltet,bisder Betriebsschalter betätigt wird. • V ordemEntleerensollteman?[...]

 • Pagina 37

  36 37 WARNANZEIGEN BeimAuftreteneinerStörung,wer denfolgende W arnungenausgegeben: INFORMA TIONEN ZUR ENTSORGUNG BeachtenSiebitte,dassdiesesAdexi-Produktdieses Zeichenträgt: Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt wer den darf, da Elektro-undElektr oni[...]

 • Pagina 38

  38 39 WSTĘP Aby możliwie najlepiej w ykorzystać zalety now ego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazó wkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpiecz eñstwa. Instrukcję obsługi warto również zacho wać na przyszłość, w razie potrzeby przypomnienia sobie funkcji urządzenia w przyszł[...]

 • Pagina 39

  38 39 • Zaraz po zakoñcz eniu użytkow ania urządzenia, przed czyszczeniem oraz kiedy urządzenie nie jest użytko wane, należy je wyłączy ć i odłączyć od zasilania oraz odciąć dopływ wody . Przy wyciąganiu wty czki z gniazdka, nie należy ciągnąć za przew ód, lecz trzymać za wtyczkę. • Spraw dzaj regularnie, czy przewód lub[...]

 • Pagina 40

  40 d. Wskaźnik poziomu środka do p³ukania naczyñ e. Wskaźnik mycia intensywnego f . Wskaźnik m ycia normalnego g. Wskaźnik mycia ekologicznego h. Wskaźnik mycia szk³a i. Wskaźnik mycia szybkiego j. Wskaźnik mycia 3-w -1 k. Przycisk Start/Reset l. Przycisk Pr ogram PRZYG OTOW ANIE URZ¥DZENIA Ka¿de urz¹dzenie jest test ow ane w fabryce,[...]

 • Pagina 41

  40 41 Wsypyw anie soli T wardość w ody jest różna w r óżnyc h miejscach i wodociągach. T warda w oda może po wstawiać białe osady na naczyniach i wymaga stoso wania większej ilości deter gentu. Dlatego urządzenie zostało wyposażone w zmiękczacz, który zmiękcza w odę w urządzeniu za pomocą soli, co pomaga uzyskać dobre r ezulta[...]

 • Pagina 42

  42 43 Przegląd pr ogramów zmyw ania W ybierz jeden z 6 programów zmyw ania: Wciskaj przycisk Pr ogram dotąd, aż zapali się wskaźnik programu, jaki z ostał wybrany . T ymczasowe przerw anie programu zmyw ania • Dow olny program zm ywania można w każdej chwili przerwać na pe wien czas, naciskając przycisk P ause/Reset (Przerw a/Reset) ([...]

 • Pagina 43

  42 43 ZANIM UDASZ SIĘ DO PUNKTU SER WISOWEGO Jeż eli urządzenie w dalszym ciągu nie działa, należy skontakto wać się z punktem serwisow ym. S YGNAŁY OSTRZEGA WCZE Gdy zdarzy się usterka, ur ządzenie moż e wy emitow ać następujące sygnały ostrzegaw cze: INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU Niniejszy produkt marki Ade xi[...]

 • Pagina 44

  44[...]