Melissa 640-061 manuel d'utilisation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Aller à la page of

Un bon manuel d’utilisation

Les règles imposent au revendeur l'obligation de fournir à l'acheteur, avec des marchandises, le manuel d’utilisation Melissa 640-061. Le manque du manuel d’utilisation ou les informations incorrectes fournies au consommateur sont à la base d'une plainte pour non-conformité du dispositif avec le contrat. Conformément à la loi, l’inclusion du manuel d’utilisation sous une forme autre que le papier est autorisée, ce qui est souvent utilisé récemment, en incluant la forme graphique ou électronique du manuel Melissa 640-061 ou les vidéos d'instruction pour les utilisateurs. La condition est son caractère lisible et compréhensible.

Qu'est ce que le manuel d’utilisation?

Le mot vient du latin "Instructio", à savoir organiser. Ainsi, le manuel d’utilisation Melissa 640-061 décrit les étapes de la procédure. Le but du manuel d’utilisation est d’instruire, de faciliter le démarrage, l'utilisation de l'équipement ou l'exécution des actions spécifiques. Le manuel d’utilisation est une collection d'informations sur l'objet/service, une indice.

Malheureusement, peu d'utilisateurs prennent le temps de lire le manuel d’utilisation, et un bon manuel permet non seulement d’apprendre à connaître un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires du dispositif acheté, mais aussi éviter la majorité des défaillances.

Donc, ce qui devrait contenir le manuel parfait?

Tout d'abord, le manuel d’utilisation Melissa 640-061 devrait contenir:
- informations sur les caractéristiques techniques du dispositif Melissa 640-061
- nom du fabricant et année de fabrication Melissa 640-061
- instructions d'utilisation, de réglage et d’entretien de l'équipement Melissa 640-061
- signes de sécurité et attestations confirmant la conformité avec les normes pertinentes

Pourquoi nous ne lisons pas les manuels d’utilisation?

Habituellement, cela est dû au manque de temps et de certitude quant à la fonctionnalité spécifique de l'équipement acheté. Malheureusement, la connexion et le démarrage Melissa 640-061 ne suffisent pas. Le manuel d’utilisation contient un certain nombre de lignes directrices concernant les fonctionnalités spécifiques, la sécurité, les méthodes d'entretien (même les moyens qui doivent être utilisés), les défauts possibles Melissa 640-061 et les moyens de résoudre des problèmes communs lors de l'utilisation. Enfin, le manuel contient les coordonnées du service Melissa en l'absence de l'efficacité des solutions proposées. Actuellement, les manuels d’utilisation sous la forme d'animations intéressantes et de vidéos pédagogiques qui sont meilleurs que la brochure, sont très populaires. Ce type de manuel permet à l'utilisateur de voir toute la vidéo d'instruction sans sauter les spécifications et les descriptions techniques compliquées Melissa 640-061, comme c’est le cas pour la version papier.

Pourquoi lire le manuel d’utilisation?

Tout d'abord, il contient la réponse sur la structure, les possibilités du dispositif Melissa 640-061, l'utilisation de divers accessoires et une gamme d'informations pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités et commodités.

Après un achat réussi de l’équipement/dispositif, prenez un moment pour vous familiariser avec toutes les parties du manuel d'utilisation Melissa 640-061. À l'heure actuelle, ils sont soigneusement préparés et traduits pour qu'ils soient non seulement compréhensibles pour les utilisateurs, mais pour qu’ils remplissent leur fonction de base de l'information et d’aide.

Table des matières du manuel d’utilisation

 • Page 1

  640-061 DK Støvsuger ..................................................................2 SE Dammsugare ............................................................6 FI Pölynimuri ..............................................................10 NO Støvsuger ................................................................14 UK V acuum Cleaner ....[...]

 • Page 2

  INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye støvsuger , beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager støvsugeren i brug. V i anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske støvsugerens funktioner . SIKKERHEDSFORANST AL TNINGER • Støvsugeren, ledningen og stikk[...]

 • Page 3

  OVERSIGT OVER STØVSUGERENS DELE 1. Håndtag 2. Luftspjæld 3. T eleskoprør 4. Slange 5. Låsemekanisme 6. Slangetilkobling 7. Bærehåndtag 8. Lodret parkeringsholder 9. Magasin til specialmundstykker 10. Greb til åbning af støvposebeholder 11. Udblæsningsgitter 12. Greb til afmontering af udblæsningsgitter 13. Tænd/sluk-knap 14. Sugestyrker[...]

 • Page 4

  BRUG •T ræk ledningen ud af støvsugeren. Ledningen må ikke trækkes længere ud end til det røde mærke. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for strømmen. •T ryk på tænd/sluk-knappen (13) for at starte og stoppe støvsugeren. • Under brug kan sugestyrken reguler es ved at åbne og lukke luftspjældet (2) på håndtaget (1). Sugestyr[...]

 • Page 5

  RENGØRING AF MOTORFIL TER • Motorfilteret sidder i støvposebeholderen. Det beskytter motoren mod støv og bør r engøres mindst to gange om året, når det er snavset, eller hvis sugestyrken mindskes. •T ræk filterholderen op af støvsuger en. • Åbn filterholderen, og tag filter et ud. Skyl filteret i lunkent vand, og lad det tørre helt[...]

 • Page 6

  INTRODUKTION För att du skall få ut så mycket som möjligt av dammsugaren är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. Vi r ekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida behov , så att du vid ett senare tillfälle kan r epetera. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER •D ammsugaren, sladden eller stic[...]

 • Page 7

  BESKRIVNING A V DAMMSUGARENS DELAR 1. Handtag 2. Luftkanal 3. T eleskoprör 4. Slang 5. Låsmekanism 6. Slangkoppling 7. Bärhandtag 8. Fäste för vertikal förvaring 9. Förvaringsutrymme för specialmunstycken 10. Handtag för att öppna facket för dammsugarpåsen 11. Utloppsgaller 12. Handtag för att avlägsna utloppsgallret 13. Start/stopp-k[...]

 • Page 8

  ANVÄNDNING •D ra ut sladden ur dammsugaren. Sladden får inte dras ut förbi den röda markeringen. Anslut apparaten och sätt på strömmen. •T ryck på på/av-knappen (13) för att starta eller stänga av dammsugaren. •V id användning kan sugkraften ändras genom att öppna eller stänga luftventilen (2) på handtaget (1). Sugkraften kan [...]

 • Page 9

  RENGÖRA MOTORFIL TRET • Motorfiltret sitter i facket för dammsugarpåsen. Det skyddar motorn från damm och bör rengöras åtminstone två gånger om året, när det är smutsigt eller om sugkraften försämras. •D ra upp filterhållaren ur dammsugar en. • Öppna filterhållaren och avlägsna filtr et. Skölj av filtret med ljummet vatten [...]

 • Page 10

  OHJEET Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen pölynimurin ensimmäistä käyttökertaa, jotta saat siitä parhaan hyödyn. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä pölynimurin eri toimintoihin myöhemminkin. TURV AOHJEET • Älä aseta pölynimuria, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen. • Äl?[...]

 • Page 11

  PÖL YNIMURIN OSA T 1. Kahva 2. Ilmaventtiili 3. T eleskooppivarsi 4. Letku 5. Lukitusmekanismi 6. Letkun liitin 7. Kantokahva 8. Pystysuora parkkipidike 9. Erikoissuulakkeiden säilytyslokero 10. Pölypussilokeron avauskahva 11. Ilmanpoistoaukon ritilä 12. Kädensija ritilän poistamista varten 13. Käynnistys-/sammutuspainike (Start/Stop) 14. Im[...]

 • Page 12

  KÄYTTÖ •V edä virtajohto ulos pölynimurista. V irtajohtoa ei saa vetää ulos punaista merkkiä pitemmälle. Laita pistoke pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta. •V oit käynnistää tai sammuttaa pölynimurin painamalla käynnistys- /sammutuspainiketta (13). • Käytön aikana imutehoa voi säätää avaamalla tai sulkemalla kahvassa (1[...]

 • Page 13

  •V edä suodattimen pidike ulos pölynimurista. •A vaa suodattimen pidike ja poista suodatin. Huuhtele suodatin haaleassa vedessä ja anna sen kuivua kokonaan. Älä kuivaa suodatinta hiustenkuivaimella tai muilla vastaavilla laitteilla. • Aseta suodatin takaisin pidikkeeseensä ja aseta pidike takaisin pölynimuriin. • Tärkeää: Älä ko[...]

 • Page 14

  INNLEDNING For å få mest mulig glede av den nye støvsugeren din ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før førstegangsbruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . SIKKERHETSREGLER • Støvsugeren, ledningen eller støpselet må aldri legges i vann eller annen form[...]

 • Page 15

  OVERSIKT OVER STØVSUGERENS DELER 1. Håndtak 2. Luftventil 3. T eleskoprør 4. Slange 5. Låsemekanisme 6. Slangetilkobling 7. Bærehåndtak 8. V ertikal parkeringsholder 9. Oppbevaringsrom for spesialmunnstykker 10. Håndtak for å åpne støvpose- beholderen 11. Utblåsingsrist 12. Håndtak for fjerning av utblåsingsrist 13. På/av-knapp 14. Re[...]

 • Page 16

  BRUK • Dra ledningen ut av støvsugeren. Ledningen må ikke dras lenger ut enn til det røde merket. Sett i kontakten og slå på strømmen. • Støvsugeren startes og stoppes ved å trykke på av/på-knappen (13). • Mens støvsugeren er i bruk, kan sugeeffekten r eguleres ved å åpne og lukke luftventilen (2) på håndtaket (1). Den kan ogs?[...]

 • Page 17

  RENGJØRE MOTORFIL TER • Motorfilteret er plassert i støvposebeholderen. Den beskytter motoren mot støv og bør bli r engjort minst to ganger i året når det er skittent, eller hvis sugeeffekten er dårlig. •D ra filterholderen ut av støvsuger en. • Åpne filterholderen og fjern det brukte filteret. Skyll filter et i lunkent vann, og la d[...]

 • Page 18

  INTRODUCTION To get the best out of your new vacuum cleaner , please read thr ough these instructions carefully befor e using it for the first time. W e also recommend that you keep the instructions for future r eference, so that you can remind yourself of the functions of the vacuum cleaner . SAFETY MEASURES • The vacuum cleaner , cord or plug m[...]

 • Page 19

  KEY TO THE V ACUUM CLEANER'S PA R T S 1. Handle 2. Air valve 3. T elescopic tube 4. Hose 5. Locking mechanism 6. Hose connector 7. Carrying handle 8. V ertical parking holder 9. Storage compartment for special nozzles 10. Handle for opening dust bag container 11. Exhaust grille 12. Handle for removal of exhaust grille 13. Start/stop button 14.[...]

 • Page 20

  USE • Pull the cord out of the vacuum cleaner . The cord may not be pulled out further than the red mark. Plug in and switch the current on. •P r ess the on/of f button (13) to start and stop the vacuum cleaner . • While in use, the suction force can be r egulated by opening and closing the air valve (2) on the handle (1). It can also be adju[...]

 • Page 21

  CLEANING THE MOTOR FIL TER • The motor filter can be found in the dust bag container . It protects the motor from dust and should be cleaned at least twice a year , when it is dirty , or if suction force is r educed. • Pull the filter holder up out of the vacuum cleaner . •O pen the filter holder , and remove the filter . Rinse the filter in [...]

 • Page 22

  BEDIENUNGSANLEITUNG Bevor Sie Ihren neuen Staubsauger erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig dur chlesen. Bewahren Sie die Anleitung bitte auf, um sich jederzeit über die Funktionen des Staubsaugers informieren zu können. SICHERHEITSHINWEISE • Der Staubsauger oder das Kabel dürfen nicht in W asser oder sonstige Fl[...]

 • Page 23

  BESCHREIBUNG 1. Handgriff 2. Luftventil 3. T eleskoprohr 4. Schlauch 5. V erriegelungsmechanismus 6. Schlauchanschluss 7. T ragegriff 8. Senkrechte Parkhalterung 9. Aufbewahrungsfach für Spezialdüsen 10. Handgriff zum Öf fnen des Staubbeutelfachs 11. Abluftgitter 12. Handgriff zum Entfernen des Abluftgitters 13. Ein/Aus Schalter 14. Saugstärker[...]

 • Page 24

  • Die 2 Spezialdüsen des Staubsaugers (20, 21) werden in dem Aufbewahrungsfach (9) aufbewahrt. Entfernen Sie die Bodendüse und bringen Sie die erforderliche Spezialdüse am Ende des T eleskoprohrs an. ANWENDUNG • Ziehen Sie das Kabel aus dem Staubsauger . Das Kabel darf nur bis zu der roten Markierung herausgezogen werden. Stecken Sie das Ger[...]

 • Page 25

  • Drücken Sie die Entriegelungstaste nach hinten und heben Sie den Staubbeutelhalter aus dem Staubsauger . • Fassen Sie den Staubbeutel am Karton an und nehmen Sie ihn vorsichtig aus dem Staubsauger . •W erfen Sie den Beutel in den Müll. Ve r gewisser n Sie sich, dass er keine Löcher hat. Falten Sie ihn nicht. • Bringen Sie einen neuen S[...]

 • Page 26

  REINIGUNG Reinigen Sie den Staubsauger durch Abwischen mit einem feuchten T uch. V erwenden Sie auf keinen Fall scharfe, lösungsmittelhaltige oder schmirgelnde Reinigungsmittel. UMWEL TTIPPS Ein Elektro-/Elektr onikprodukt ist nach Ablauf seiner Funktionsfähigkeit unter möglichst geringer Umweltbelastung zu entsor gen. Dabei sind die örtlichen [...]

 • Page 27

  WPROWADZENIE Aby osiàgnàç najlepsze rezultaty w trakcie korzystania z nowego odkurzacza, nale˝y przed pierwszym u˝yciem urzàdzenia dok∏adnie przeczytaç poni˝sze instrukcje. Zaleca si´ zachowanie tej instrukcji na przysz∏oÊç, na wypadek koniecznoÊci u˝ycia jej w póêniejszym czasie. WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE BEZPIE- CZE¡STWA • Odkur[...]

 • Page 28

  CZ¢CI ODKURZACZA 1. Uchwyt 2. Zawór powietrza 3. Rura teleskopowa 4. Wà˝ 5. Mechanizm blokowania 6. Z∏àcze w´˝a 7. Uchwyt do przenoszenia 8. Wieszak 9. Pojemnik na specjalne nasadki 10. Uchwyt otwierania pojemnika na worek 11. Kratka wylotowa 12. Uchwyt do zdejmowania kratki wylotowej 13. Przycisk Start/Stop 14. Regulacja si∏y zasysania [...]

 • Page 29

  U˚YTKOWANIE • Wyciàgnij przewód z odkurzacza. Przewodu nie wolno wyciàgaç poza czerwone oznakowanie. W∏ó˝ wtyczk´ do gniazdka i w∏àcz zasilanie. • NaciÊnij przycisk w∏àczenia/wy∏àczenia (13), aby uruchomiç lub zatrzymaç odkurzacz. • Si∏´ zasysania w trakcie u˝ytkowania mo˝na wyregulowaç otwierajàc lub zamykajàc z[...]

 • Page 30

  CZYSZCZENIE FIL TRU SILNIKA • Filtr silnika znajduje si´ w pojemniku na worek. Chroni on silnik przed kurzem i nale˝y go czyÊciç przynajmniej dwa razy w roku, gdy jest brudny lub gdy si∏a zasysania jest zmniejszona. • Pociàgnij oprawk´ filtru do góry i wyjmij go z odkurzacza. • Otwórz oprawk´ filtru i wyjmij filtr. Przep∏ucz filt[...]

 • Page 31

  ВВЕДЕНИЕ Для испо льзования всех возмо жностей новог о пылесоса внимательно прочит айте настоящую инструкцию пере д ег о первым испо льзованием. Кроме тог о, рекоменду ется сохр анить эту инс[...]

 • Page 32

  ОБОЗНА ЧЕНИЕ ДЕТ АЛЕЙ ПЫЛЕСОС А 1. Ручка 2. Воздушный клапан 3. Т елеск опическая трубка 4. Шланг 5. Фик сатор 6. Сое динитель шланга 7. Ручка-дер жа тель 8. Вертикальный дер жатель для хранения 9. Отсе?[...]

 • Page 33

  ПОДГ ОТ ОВКА ПЫЛЕСОСА К Р АБО ТЕ •П о дсое дините шланг к пылесосу , вст авив вращающийся сое динитель (6) шланг а в пылесос до щелчка. Чтобы отсое динить шланг , нажмите кнопку , распо ло женную н?[...]

 • Page 34

  СМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОР А ПЫЛИ • Уменьшение силы всасывания мо ж ет свидетельствовать о том, что требу ется сменить мешок для сбора пыли. По днимите с по ла насадку для чистки по ла, уст ановите ре[...]

 • Page 35

  ТР АНСПОРТИРОВКА И ХР АНЕНИЕ • Ручка-дер жа тель (7) пре дназначена для переноски пылесоса. Не тяните и не по днимайте пылесос за шнур. • Прежде чем поместить пылесос на хранение , смотайте шнур[...]

 • Page 36

  36 IM_640061 21/11/05 12:10 Side 36[...]

 • Page 37

  37 IM_640061 21/11/05 12:10 Side 37[...]