Melissa 640-061 manuale d’uso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Vai alla pagina of

Un buon manuale d’uso

Le regole impongono al rivenditore l'obbligo di fornire all'acquirente, insieme alle merci, il manuale d’uso Melissa 640-061. La mancanza del manuale d’uso o le informazioni errate fornite al consumatore sono la base di una denuncia in caso di inosservanza del dispositivo con il contratto. Secondo la legge, l’inclusione del manuale d’uso in una forma diversa da quella cartacea è permessa, che viene spesso utilizzato recentemente, includendo una forma grafica o elettronica Melissa 640-061 o video didattici per gli utenti. La condizione è il suo carattere leggibile e comprensibile.

Che cosa è il manuale d’uso?

La parola deriva dal latino "instructio", cioè organizzare. Così, il manuale d’uso Melissa 640-061 descrive le fasi del procedimento. Lo scopo del manuale d’uso è istruire, facilitare lo avviamento, l'uso di attrezzature o l’esecuzione di determinate azioni. Il manuale è una raccolta di informazioni sull'oggetto/servizio, un suggerimento.

Purtroppo, pochi utenti prendono il tempo di leggere il manuale d’uso, e un buono manuale non solo permette di conoscere una serie di funzionalità aggiuntive del dispositivo acquistato, ma anche evitare la maggioranza dei guasti.

Quindi cosa dovrebbe contenere il manuale perfetto?

Innanzitutto, il manuale d’uso Melissa 640-061 dovrebbe contenere:
- informazioni sui dati tecnici del dispositivo Melissa 640-061
- nome del fabbricante e anno di fabbricazione Melissa 640-061
- istruzioni per l'uso, la regolazione e la manutenzione delle attrezzature Melissa 640-061
- segnaletica di sicurezza e certificati che confermano la conformità con le norme pertinenti

Perché non leggiamo i manuali d’uso?

Generalmente questo è dovuto alla mancanza di tempo e certezza per quanto riguarda la funzionalità specifica delle attrezzature acquistate. Purtroppo, la connessione e l’avvio Melissa 640-061 non sono sufficienti. Questo manuale contiene una serie di linee guida per funzionalità specifiche, la sicurezza, metodi di manutenzione (anche i mezzi che dovrebbero essere usati), eventuali difetti Melissa 640-061 e modi per risolvere i problemi più comuni durante l'uso. Infine, il manuale contiene le coordinate del servizio Melissa in assenza dell'efficacia delle soluzioni proposte. Attualmente, i manuali d’uso sotto forma di animazioni interessanti e video didattici che sono migliori che la brochure suscitano un interesse considerevole. Questo tipo di manuale permette all'utente di visualizzare tutto il video didattico senza saltare le specifiche e complicate descrizioni tecniche Melissa 640-061, come nel caso della versione cartacea.

Perché leggere il manuale d’uso?

Prima di tutto, contiene la risposta sulla struttura, le possibilità del dispositivo Melissa 640-061, l'uso di vari accessori ed una serie di informazioni per sfruttare totalmente tutte le caratteristiche e servizi.

Dopo l'acquisto di successo di attrezzature/dispositivo, prendere un momento per familiarizzare con tutte le parti del manuale d'uso Melissa 640-061. Attualmente, sono preparati con cura e tradotti per essere comprensibili non solo per gli utenti, ma per svolgere la loro funzione di base di informazioni e di aiuto.

Sommario del manuale d’uso

 • Pagina 1

  640-061 DK Støvsuger ..................................................................2 SE Dammsugare ............................................................6 FI Pölynimuri ..............................................................10 NO Støvsuger ................................................................14 UK V acuum Cleaner ....[...]

 • Pagina 2

  INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye støvsuger , beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager støvsugeren i brug. V i anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske støvsugerens funktioner . SIKKERHEDSFORANST AL TNINGER • Støvsugeren, ledningen og stikk[...]

 • Pagina 3

  OVERSIGT OVER STØVSUGERENS DELE 1. Håndtag 2. Luftspjæld 3. T eleskoprør 4. Slange 5. Låsemekanisme 6. Slangetilkobling 7. Bærehåndtag 8. Lodret parkeringsholder 9. Magasin til specialmundstykker 10. Greb til åbning af støvposebeholder 11. Udblæsningsgitter 12. Greb til afmontering af udblæsningsgitter 13. Tænd/sluk-knap 14. Sugestyrker[...]

 • Pagina 4

  BRUG •T ræk ledningen ud af støvsugeren. Ledningen må ikke trækkes længere ud end til det røde mærke. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for strømmen. •T ryk på tænd/sluk-knappen (13) for at starte og stoppe støvsugeren. • Under brug kan sugestyrken reguler es ved at åbne og lukke luftspjældet (2) på håndtaget (1). Sugestyr[...]

 • Pagina 5

  RENGØRING AF MOTORFIL TER • Motorfilteret sidder i støvposebeholderen. Det beskytter motoren mod støv og bør r engøres mindst to gange om året, når det er snavset, eller hvis sugestyrken mindskes. •T ræk filterholderen op af støvsuger en. • Åbn filterholderen, og tag filter et ud. Skyl filteret i lunkent vand, og lad det tørre helt[...]

 • Pagina 6

  INTRODUKTION För att du skall få ut så mycket som möjligt av dammsugaren är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. Vi r ekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida behov , så att du vid ett senare tillfälle kan r epetera. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER •D ammsugaren, sladden eller stic[...]

 • Pagina 7

  BESKRIVNING A V DAMMSUGARENS DELAR 1. Handtag 2. Luftkanal 3. T eleskoprör 4. Slang 5. Låsmekanism 6. Slangkoppling 7. Bärhandtag 8. Fäste för vertikal förvaring 9. Förvaringsutrymme för specialmunstycken 10. Handtag för att öppna facket för dammsugarpåsen 11. Utloppsgaller 12. Handtag för att avlägsna utloppsgallret 13. Start/stopp-k[...]

 • Pagina 8

  ANVÄNDNING •D ra ut sladden ur dammsugaren. Sladden får inte dras ut förbi den röda markeringen. Anslut apparaten och sätt på strömmen. •T ryck på på/av-knappen (13) för att starta eller stänga av dammsugaren. •V id användning kan sugkraften ändras genom att öppna eller stänga luftventilen (2) på handtaget (1). Sugkraften kan [...]

 • Pagina 9

  RENGÖRA MOTORFIL TRET • Motorfiltret sitter i facket för dammsugarpåsen. Det skyddar motorn från damm och bör rengöras åtminstone två gånger om året, när det är smutsigt eller om sugkraften försämras. •D ra upp filterhållaren ur dammsugar en. • Öppna filterhållaren och avlägsna filtr et. Skölj av filtret med ljummet vatten [...]

 • Pagina 10

  OHJEET Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen pölynimurin ensimmäistä käyttökertaa, jotta saat siitä parhaan hyödyn. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä pölynimurin eri toimintoihin myöhemminkin. TURV AOHJEET • Älä aseta pölynimuria, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen. • Äl?[...]

 • Pagina 11

  PÖL YNIMURIN OSA T 1. Kahva 2. Ilmaventtiili 3. T eleskooppivarsi 4. Letku 5. Lukitusmekanismi 6. Letkun liitin 7. Kantokahva 8. Pystysuora parkkipidike 9. Erikoissuulakkeiden säilytyslokero 10. Pölypussilokeron avauskahva 11. Ilmanpoistoaukon ritilä 12. Kädensija ritilän poistamista varten 13. Käynnistys-/sammutuspainike (Start/Stop) 14. Im[...]

 • Pagina 12

  KÄYTTÖ •V edä virtajohto ulos pölynimurista. V irtajohtoa ei saa vetää ulos punaista merkkiä pitemmälle. Laita pistoke pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta. •V oit käynnistää tai sammuttaa pölynimurin painamalla käynnistys- /sammutuspainiketta (13). • Käytön aikana imutehoa voi säätää avaamalla tai sulkemalla kahvassa (1[...]

 • Pagina 13

  •V edä suodattimen pidike ulos pölynimurista. •A vaa suodattimen pidike ja poista suodatin. Huuhtele suodatin haaleassa vedessä ja anna sen kuivua kokonaan. Älä kuivaa suodatinta hiustenkuivaimella tai muilla vastaavilla laitteilla. • Aseta suodatin takaisin pidikkeeseensä ja aseta pidike takaisin pölynimuriin. • Tärkeää: Älä ko[...]

 • Pagina 14

  INNLEDNING For å få mest mulig glede av den nye støvsugeren din ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før førstegangsbruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . SIKKERHETSREGLER • Støvsugeren, ledningen eller støpselet må aldri legges i vann eller annen form[...]

 • Pagina 15

  OVERSIKT OVER STØVSUGERENS DELER 1. Håndtak 2. Luftventil 3. T eleskoprør 4. Slange 5. Låsemekanisme 6. Slangetilkobling 7. Bærehåndtak 8. V ertikal parkeringsholder 9. Oppbevaringsrom for spesialmunnstykker 10. Håndtak for å åpne støvpose- beholderen 11. Utblåsingsrist 12. Håndtak for fjerning av utblåsingsrist 13. På/av-knapp 14. Re[...]

 • Pagina 16

  BRUK • Dra ledningen ut av støvsugeren. Ledningen må ikke dras lenger ut enn til det røde merket. Sett i kontakten og slå på strømmen. • Støvsugeren startes og stoppes ved å trykke på av/på-knappen (13). • Mens støvsugeren er i bruk, kan sugeeffekten r eguleres ved å åpne og lukke luftventilen (2) på håndtaket (1). Den kan ogs?[...]

 • Pagina 17

  RENGJØRE MOTORFIL TER • Motorfilteret er plassert i støvposebeholderen. Den beskytter motoren mot støv og bør bli r engjort minst to ganger i året når det er skittent, eller hvis sugeeffekten er dårlig. •D ra filterholderen ut av støvsuger en. • Åpne filterholderen og fjern det brukte filteret. Skyll filter et i lunkent vann, og la d[...]

 • Pagina 18

  INTRODUCTION To get the best out of your new vacuum cleaner , please read thr ough these instructions carefully befor e using it for the first time. W e also recommend that you keep the instructions for future r eference, so that you can remind yourself of the functions of the vacuum cleaner . SAFETY MEASURES • The vacuum cleaner , cord or plug m[...]

 • Pagina 19

  KEY TO THE V ACUUM CLEANER'S PA R T S 1. Handle 2. Air valve 3. T elescopic tube 4. Hose 5. Locking mechanism 6. Hose connector 7. Carrying handle 8. V ertical parking holder 9. Storage compartment for special nozzles 10. Handle for opening dust bag container 11. Exhaust grille 12. Handle for removal of exhaust grille 13. Start/stop button 14.[...]

 • Pagina 20

  USE • Pull the cord out of the vacuum cleaner . The cord may not be pulled out further than the red mark. Plug in and switch the current on. •P r ess the on/of f button (13) to start and stop the vacuum cleaner . • While in use, the suction force can be r egulated by opening and closing the air valve (2) on the handle (1). It can also be adju[...]

 • Pagina 21

  CLEANING THE MOTOR FIL TER • The motor filter can be found in the dust bag container . It protects the motor from dust and should be cleaned at least twice a year , when it is dirty , or if suction force is r educed. • Pull the filter holder up out of the vacuum cleaner . •O pen the filter holder , and remove the filter . Rinse the filter in [...]

 • Pagina 22

  BEDIENUNGSANLEITUNG Bevor Sie Ihren neuen Staubsauger erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig dur chlesen. Bewahren Sie die Anleitung bitte auf, um sich jederzeit über die Funktionen des Staubsaugers informieren zu können. SICHERHEITSHINWEISE • Der Staubsauger oder das Kabel dürfen nicht in W asser oder sonstige Fl[...]

 • Pagina 23

  BESCHREIBUNG 1. Handgriff 2. Luftventil 3. T eleskoprohr 4. Schlauch 5. V erriegelungsmechanismus 6. Schlauchanschluss 7. T ragegriff 8. Senkrechte Parkhalterung 9. Aufbewahrungsfach für Spezialdüsen 10. Handgriff zum Öf fnen des Staubbeutelfachs 11. Abluftgitter 12. Handgriff zum Entfernen des Abluftgitters 13. Ein/Aus Schalter 14. Saugstärker[...]

 • Pagina 24

  • Die 2 Spezialdüsen des Staubsaugers (20, 21) werden in dem Aufbewahrungsfach (9) aufbewahrt. Entfernen Sie die Bodendüse und bringen Sie die erforderliche Spezialdüse am Ende des T eleskoprohrs an. ANWENDUNG • Ziehen Sie das Kabel aus dem Staubsauger . Das Kabel darf nur bis zu der roten Markierung herausgezogen werden. Stecken Sie das Ger[...]

 • Pagina 25

  • Drücken Sie die Entriegelungstaste nach hinten und heben Sie den Staubbeutelhalter aus dem Staubsauger . • Fassen Sie den Staubbeutel am Karton an und nehmen Sie ihn vorsichtig aus dem Staubsauger . •W erfen Sie den Beutel in den Müll. Ve r gewisser n Sie sich, dass er keine Löcher hat. Falten Sie ihn nicht. • Bringen Sie einen neuen S[...]

 • Pagina 26

  REINIGUNG Reinigen Sie den Staubsauger durch Abwischen mit einem feuchten T uch. V erwenden Sie auf keinen Fall scharfe, lösungsmittelhaltige oder schmirgelnde Reinigungsmittel. UMWEL TTIPPS Ein Elektro-/Elektr onikprodukt ist nach Ablauf seiner Funktionsfähigkeit unter möglichst geringer Umweltbelastung zu entsor gen. Dabei sind die örtlichen [...]

 • Pagina 27

  WPROWADZENIE Aby osiàgnàç najlepsze rezultaty w trakcie korzystania z nowego odkurzacza, nale˝y przed pierwszym u˝yciem urzàdzenia dok∏adnie przeczytaç poni˝sze instrukcje. Zaleca si´ zachowanie tej instrukcji na przysz∏oÊç, na wypadek koniecznoÊci u˝ycia jej w póêniejszym czasie. WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE BEZPIE- CZE¡STWA • Odkur[...]

 • Pagina 28

  CZ¢CI ODKURZACZA 1. Uchwyt 2. Zawór powietrza 3. Rura teleskopowa 4. Wà˝ 5. Mechanizm blokowania 6. Z∏àcze w´˝a 7. Uchwyt do przenoszenia 8. Wieszak 9. Pojemnik na specjalne nasadki 10. Uchwyt otwierania pojemnika na worek 11. Kratka wylotowa 12. Uchwyt do zdejmowania kratki wylotowej 13. Przycisk Start/Stop 14. Regulacja si∏y zasysania [...]

 • Pagina 29

  U˚YTKOWANIE • Wyciàgnij przewód z odkurzacza. Przewodu nie wolno wyciàgaç poza czerwone oznakowanie. W∏ó˝ wtyczk´ do gniazdka i w∏àcz zasilanie. • NaciÊnij przycisk w∏àczenia/wy∏àczenia (13), aby uruchomiç lub zatrzymaç odkurzacz. • Si∏´ zasysania w trakcie u˝ytkowania mo˝na wyregulowaç otwierajàc lub zamykajàc z[...]

 • Pagina 30

  CZYSZCZENIE FIL TRU SILNIKA • Filtr silnika znajduje si´ w pojemniku na worek. Chroni on silnik przed kurzem i nale˝y go czyÊciç przynajmniej dwa razy w roku, gdy jest brudny lub gdy si∏a zasysania jest zmniejszona. • Pociàgnij oprawk´ filtru do góry i wyjmij go z odkurzacza. • Otwórz oprawk´ filtru i wyjmij filtr. Przep∏ucz filt[...]

 • Pagina 31

  ВВЕДЕНИЕ Для испо льзования всех возмо жностей новог о пылесоса внимательно прочит айте настоящую инструкцию пере д ег о первым испо льзованием. Кроме тог о, рекоменду ется сохр анить эту инс[...]

 • Pagina 32

  ОБОЗНА ЧЕНИЕ ДЕТ АЛЕЙ ПЫЛЕСОС А 1. Ручка 2. Воздушный клапан 3. Т елеск опическая трубка 4. Шланг 5. Фик сатор 6. Сое динитель шланга 7. Ручка-дер жа тель 8. Вертикальный дер жатель для хранения 9. Отсе?[...]

 • Pagina 33

  ПОДГ ОТ ОВКА ПЫЛЕСОСА К Р АБО ТЕ •П о дсое дините шланг к пылесосу , вст авив вращающийся сое динитель (6) шланг а в пылесос до щелчка. Чтобы отсое динить шланг , нажмите кнопку , распо ло женную н?[...]

 • Pagina 34

  СМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОР А ПЫЛИ • Уменьшение силы всасывания мо ж ет свидетельствовать о том, что требу ется сменить мешок для сбора пыли. По днимите с по ла насадку для чистки по ла, уст ановите ре[...]

 • Pagina 35

  ТР АНСПОРТИРОВКА И ХР АНЕНИЕ • Ручка-дер жа тель (7) пре дназначена для переноски пылесоса. Не тяните и не по днимайте пылесос за шнур. • Прежде чем поместить пылесос на хранение , смотайте шнур[...]

 • Pagina 36

  36 IM_640061 21/11/05 12:10 Side 36[...]

 • Pagina 37

  37 IM_640061 21/11/05 12:10 Side 37[...]