Melissa 640-061 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ir para a página of

Bom manual de uso

As regras impõem ao revendedor a obrigação de fornecer ao comprador o manual com o produto Melissa 640-061. A falta de manual ou informações incorretas fornecidas ao consumidor são a base de uma queixa por não conformidade do produto com o contrato. De acordo com a lei, pode anexar o manual em uma outra forma de que em papel, o que é frequentemente utilizado, anexando uma forma gráfica ou manual electrónicoMelissa 640-061 vídeos instrutivos para os usuários. A condição é uma forma legível e compreensível.

O que é a instrução?

A palavra vem do latim "Instructio" ou instruir. Portanto, no manual Melissa 640-061 você pode encontrar uma descrição das fases do processo. O objetivo do manual é instruir, facilitar o arranque, a utilização do equipamento ou a execução de determinadas tarefas. O manual é uma coleção de informações sobre o objeto / serviço, um guia.

Infelizmente, pequenos usuários tomam o tempo para ler o manual Melissa 640-061, e um bom manual não só permite conhecer uma série de funcionalidades adicionais do dispositivo, mas evita a formação da maioria das falhas.

Então, o que deve conter o manual perfeito?

Primeiro, o manual Melissa 640-061 deve conte:
- dados técnicos do dispositivo Melissa 640-061
- nome do fabricante e ano de fabricação do dispositivo Melissa 640-061
- instruções de utilização, regulação e manutenção do dispositivo Melissa 640-061
- sinais de segurança e certificados que comprovam a conformidade com as normas pertinentes

Por que você não ler manuais?

Normalmente, isso é devido à falta de tempo e à certeza quanto à funcionalidade específica do dispositivo adquirido. Infelizmente, a mesma ligação e o arranque Melissa 640-061 não são suficientes. O manual contém uma série de orientações sobre funcionalidades específicas, a segurança, os métodos de manutenção (mesmo sobre produtos que devem ser usados), possíveis defeitos Melissa 640-061 e formas de resolver problemas comuns durante o uso. No final, no manual podemos encontrar as coordenadas do serviço Melissa na ausência da eficácia das soluções propostas. Atualmente, muito apreciados são manuais na forma de animações interessantes e vídeos de instrução que de uma forma melhor do que o o folheto falam ao usuário. Este tipo de manual é a chance que o usuário percorrer todo o vídeo instrutivo, sem ignorar especificações e descrições técnicas complicadas Melissa 640-061, como para a versão papel.

Por que ler manuais?

Primeiro de tudo, contem a resposta sobre a construção, as possibilidades do dispositivo Melissa 640-061, uso dos acessórios individuais e uma gama de informações para desfrutar plenamente todos os recursos e facilidades.

Após a compra bem sucedida de um equipamento / dispositivo, é bom ter um momento para se familiarizar com cada parte do manual Melissa 640-061. Atualmente, são cuidadosamente preparados e traduzidos para sejam não só compreensíveis para os usuários, mas para cumprir a sua função básica de informação

Índice do manual

 • Página 1

  640-061 DK Støvsuger ..................................................................2 SE Dammsugare ............................................................6 FI Pölynimuri ..............................................................10 NO Støvsuger ................................................................14 UK V acuum Cleaner ....[...]

 • Página 2

  INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye støvsuger , beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager støvsugeren i brug. V i anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske støvsugerens funktioner . SIKKERHEDSFORANST AL TNINGER • Støvsugeren, ledningen og stikk[...]

 • Página 3

  OVERSIGT OVER STØVSUGERENS DELE 1. Håndtag 2. Luftspjæld 3. T eleskoprør 4. Slange 5. Låsemekanisme 6. Slangetilkobling 7. Bærehåndtag 8. Lodret parkeringsholder 9. Magasin til specialmundstykker 10. Greb til åbning af støvposebeholder 11. Udblæsningsgitter 12. Greb til afmontering af udblæsningsgitter 13. Tænd/sluk-knap 14. Sugestyrker[...]

 • Página 4

  BRUG •T ræk ledningen ud af støvsugeren. Ledningen må ikke trækkes længere ud end til det røde mærke. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for strømmen. •T ryk på tænd/sluk-knappen (13) for at starte og stoppe støvsugeren. • Under brug kan sugestyrken reguler es ved at åbne og lukke luftspjældet (2) på håndtaget (1). Sugestyr[...]

 • Página 5

  RENGØRING AF MOTORFIL TER • Motorfilteret sidder i støvposebeholderen. Det beskytter motoren mod støv og bør r engøres mindst to gange om året, når det er snavset, eller hvis sugestyrken mindskes. •T ræk filterholderen op af støvsuger en. • Åbn filterholderen, og tag filter et ud. Skyl filteret i lunkent vand, og lad det tørre helt[...]

 • Página 6

  INTRODUKTION För att du skall få ut så mycket som möjligt av dammsugaren är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. Vi r ekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida behov , så att du vid ett senare tillfälle kan r epetera. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER •D ammsugaren, sladden eller stic[...]

 • Página 7

  BESKRIVNING A V DAMMSUGARENS DELAR 1. Handtag 2. Luftkanal 3. T eleskoprör 4. Slang 5. Låsmekanism 6. Slangkoppling 7. Bärhandtag 8. Fäste för vertikal förvaring 9. Förvaringsutrymme för specialmunstycken 10. Handtag för att öppna facket för dammsugarpåsen 11. Utloppsgaller 12. Handtag för att avlägsna utloppsgallret 13. Start/stopp-k[...]

 • Página 8

  ANVÄNDNING •D ra ut sladden ur dammsugaren. Sladden får inte dras ut förbi den röda markeringen. Anslut apparaten och sätt på strömmen. •T ryck på på/av-knappen (13) för att starta eller stänga av dammsugaren. •V id användning kan sugkraften ändras genom att öppna eller stänga luftventilen (2) på handtaget (1). Sugkraften kan [...]

 • Página 9

  RENGÖRA MOTORFIL TRET • Motorfiltret sitter i facket för dammsugarpåsen. Det skyddar motorn från damm och bör rengöras åtminstone två gånger om året, när det är smutsigt eller om sugkraften försämras. •D ra upp filterhållaren ur dammsugar en. • Öppna filterhållaren och avlägsna filtr et. Skölj av filtret med ljummet vatten [...]

 • Página 10

  OHJEET Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen pölynimurin ensimmäistä käyttökertaa, jotta saat siitä parhaan hyödyn. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä pölynimurin eri toimintoihin myöhemminkin. TURV AOHJEET • Älä aseta pölynimuria, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen. • Äl?[...]

 • Página 11

  PÖL YNIMURIN OSA T 1. Kahva 2. Ilmaventtiili 3. T eleskooppivarsi 4. Letku 5. Lukitusmekanismi 6. Letkun liitin 7. Kantokahva 8. Pystysuora parkkipidike 9. Erikoissuulakkeiden säilytyslokero 10. Pölypussilokeron avauskahva 11. Ilmanpoistoaukon ritilä 12. Kädensija ritilän poistamista varten 13. Käynnistys-/sammutuspainike (Start/Stop) 14. Im[...]

 • Página 12

  KÄYTTÖ •V edä virtajohto ulos pölynimurista. V irtajohtoa ei saa vetää ulos punaista merkkiä pitemmälle. Laita pistoke pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta. •V oit käynnistää tai sammuttaa pölynimurin painamalla käynnistys- /sammutuspainiketta (13). • Käytön aikana imutehoa voi säätää avaamalla tai sulkemalla kahvassa (1[...]

 • Página 13

  •V edä suodattimen pidike ulos pölynimurista. •A vaa suodattimen pidike ja poista suodatin. Huuhtele suodatin haaleassa vedessä ja anna sen kuivua kokonaan. Älä kuivaa suodatinta hiustenkuivaimella tai muilla vastaavilla laitteilla. • Aseta suodatin takaisin pidikkeeseensä ja aseta pidike takaisin pölynimuriin. • Tärkeää: Älä ko[...]

 • Página 14

  INNLEDNING For å få mest mulig glede av den nye støvsugeren din ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før førstegangsbruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . SIKKERHETSREGLER • Støvsugeren, ledningen eller støpselet må aldri legges i vann eller annen form[...]

 • Página 15

  OVERSIKT OVER STØVSUGERENS DELER 1. Håndtak 2. Luftventil 3. T eleskoprør 4. Slange 5. Låsemekanisme 6. Slangetilkobling 7. Bærehåndtak 8. V ertikal parkeringsholder 9. Oppbevaringsrom for spesialmunnstykker 10. Håndtak for å åpne støvpose- beholderen 11. Utblåsingsrist 12. Håndtak for fjerning av utblåsingsrist 13. På/av-knapp 14. Re[...]

 • Página 16

  BRUK • Dra ledningen ut av støvsugeren. Ledningen må ikke dras lenger ut enn til det røde merket. Sett i kontakten og slå på strømmen. • Støvsugeren startes og stoppes ved å trykke på av/på-knappen (13). • Mens støvsugeren er i bruk, kan sugeeffekten r eguleres ved å åpne og lukke luftventilen (2) på håndtaket (1). Den kan ogs?[...]

 • Página 17

  RENGJØRE MOTORFIL TER • Motorfilteret er plassert i støvposebeholderen. Den beskytter motoren mot støv og bør bli r engjort minst to ganger i året når det er skittent, eller hvis sugeeffekten er dårlig. •D ra filterholderen ut av støvsuger en. • Åpne filterholderen og fjern det brukte filteret. Skyll filter et i lunkent vann, og la d[...]

 • Página 18

  INTRODUCTION To get the best out of your new vacuum cleaner , please read thr ough these instructions carefully befor e using it for the first time. W e also recommend that you keep the instructions for future r eference, so that you can remind yourself of the functions of the vacuum cleaner . SAFETY MEASURES • The vacuum cleaner , cord or plug m[...]

 • Página 19

  KEY TO THE V ACUUM CLEANER'S PA R T S 1. Handle 2. Air valve 3. T elescopic tube 4. Hose 5. Locking mechanism 6. Hose connector 7. Carrying handle 8. V ertical parking holder 9. Storage compartment for special nozzles 10. Handle for opening dust bag container 11. Exhaust grille 12. Handle for removal of exhaust grille 13. Start/stop button 14.[...]

 • Página 20

  USE • Pull the cord out of the vacuum cleaner . The cord may not be pulled out further than the red mark. Plug in and switch the current on. •P r ess the on/of f button (13) to start and stop the vacuum cleaner . • While in use, the suction force can be r egulated by opening and closing the air valve (2) on the handle (1). It can also be adju[...]

 • Página 21

  CLEANING THE MOTOR FIL TER • The motor filter can be found in the dust bag container . It protects the motor from dust and should be cleaned at least twice a year , when it is dirty , or if suction force is r educed. • Pull the filter holder up out of the vacuum cleaner . •O pen the filter holder , and remove the filter . Rinse the filter in [...]

 • Página 22

  BEDIENUNGSANLEITUNG Bevor Sie Ihren neuen Staubsauger erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig dur chlesen. Bewahren Sie die Anleitung bitte auf, um sich jederzeit über die Funktionen des Staubsaugers informieren zu können. SICHERHEITSHINWEISE • Der Staubsauger oder das Kabel dürfen nicht in W asser oder sonstige Fl[...]

 • Página 23

  BESCHREIBUNG 1. Handgriff 2. Luftventil 3. T eleskoprohr 4. Schlauch 5. V erriegelungsmechanismus 6. Schlauchanschluss 7. T ragegriff 8. Senkrechte Parkhalterung 9. Aufbewahrungsfach für Spezialdüsen 10. Handgriff zum Öf fnen des Staubbeutelfachs 11. Abluftgitter 12. Handgriff zum Entfernen des Abluftgitters 13. Ein/Aus Schalter 14. Saugstärker[...]

 • Página 24

  • Die 2 Spezialdüsen des Staubsaugers (20, 21) werden in dem Aufbewahrungsfach (9) aufbewahrt. Entfernen Sie die Bodendüse und bringen Sie die erforderliche Spezialdüse am Ende des T eleskoprohrs an. ANWENDUNG • Ziehen Sie das Kabel aus dem Staubsauger . Das Kabel darf nur bis zu der roten Markierung herausgezogen werden. Stecken Sie das Ger[...]

 • Página 25

  • Drücken Sie die Entriegelungstaste nach hinten und heben Sie den Staubbeutelhalter aus dem Staubsauger . • Fassen Sie den Staubbeutel am Karton an und nehmen Sie ihn vorsichtig aus dem Staubsauger . •W erfen Sie den Beutel in den Müll. Ve r gewisser n Sie sich, dass er keine Löcher hat. Falten Sie ihn nicht. • Bringen Sie einen neuen S[...]

 • Página 26

  REINIGUNG Reinigen Sie den Staubsauger durch Abwischen mit einem feuchten T uch. V erwenden Sie auf keinen Fall scharfe, lösungsmittelhaltige oder schmirgelnde Reinigungsmittel. UMWEL TTIPPS Ein Elektro-/Elektr onikprodukt ist nach Ablauf seiner Funktionsfähigkeit unter möglichst geringer Umweltbelastung zu entsor gen. Dabei sind die örtlichen [...]

 • Página 27

  WPROWADZENIE Aby osiàgnàç najlepsze rezultaty w trakcie korzystania z nowego odkurzacza, nale˝y przed pierwszym u˝yciem urzàdzenia dok∏adnie przeczytaç poni˝sze instrukcje. Zaleca si´ zachowanie tej instrukcji na przysz∏oÊç, na wypadek koniecznoÊci u˝ycia jej w póêniejszym czasie. WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE BEZPIE- CZE¡STWA • Odkur[...]

 • Página 28

  CZ¢CI ODKURZACZA 1. Uchwyt 2. Zawór powietrza 3. Rura teleskopowa 4. Wà˝ 5. Mechanizm blokowania 6. Z∏àcze w´˝a 7. Uchwyt do przenoszenia 8. Wieszak 9. Pojemnik na specjalne nasadki 10. Uchwyt otwierania pojemnika na worek 11. Kratka wylotowa 12. Uchwyt do zdejmowania kratki wylotowej 13. Przycisk Start/Stop 14. Regulacja si∏y zasysania [...]

 • Página 29

  U˚YTKOWANIE • Wyciàgnij przewód z odkurzacza. Przewodu nie wolno wyciàgaç poza czerwone oznakowanie. W∏ó˝ wtyczk´ do gniazdka i w∏àcz zasilanie. • NaciÊnij przycisk w∏àczenia/wy∏àczenia (13), aby uruchomiç lub zatrzymaç odkurzacz. • Si∏´ zasysania w trakcie u˝ytkowania mo˝na wyregulowaç otwierajàc lub zamykajàc z[...]

 • Página 30

  CZYSZCZENIE FIL TRU SILNIKA • Filtr silnika znajduje si´ w pojemniku na worek. Chroni on silnik przed kurzem i nale˝y go czyÊciç przynajmniej dwa razy w roku, gdy jest brudny lub gdy si∏a zasysania jest zmniejszona. • Pociàgnij oprawk´ filtru do góry i wyjmij go z odkurzacza. • Otwórz oprawk´ filtru i wyjmij filtr. Przep∏ucz filt[...]

 • Página 31

  ВВЕДЕНИЕ Для испо льзования всех возмо жностей новог о пылесоса внимательно прочит айте настоящую инструкцию пере д ег о первым испо льзованием. Кроме тог о, рекоменду ется сохр анить эту инс[...]

 • Página 32

  ОБОЗНА ЧЕНИЕ ДЕТ АЛЕЙ ПЫЛЕСОС А 1. Ручка 2. Воздушный клапан 3. Т елеск опическая трубка 4. Шланг 5. Фик сатор 6. Сое динитель шланга 7. Ручка-дер жа тель 8. Вертикальный дер жатель для хранения 9. Отсе?[...]

 • Página 33

  ПОДГ ОТ ОВКА ПЫЛЕСОСА К Р АБО ТЕ •П о дсое дините шланг к пылесосу , вст авив вращающийся сое динитель (6) шланг а в пылесос до щелчка. Чтобы отсое динить шланг , нажмите кнопку , распо ло женную н?[...]

 • Página 34

  СМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОР А ПЫЛИ • Уменьшение силы всасывания мо ж ет свидетельствовать о том, что требу ется сменить мешок для сбора пыли. По днимите с по ла насадку для чистки по ла, уст ановите ре[...]

 • Página 35

  ТР АНСПОРТИРОВКА И ХР АНЕНИЕ • Ручка-дер жа тель (7) пре дназначена для переноски пылесоса. Не тяните и не по днимайте пылесос за шнур. • Прежде чем поместить пылесос на хранение , смотайте шнур[...]

 • Página 36

  36 IM_640061 21/11/05 12:10 Side 36[...]

 • Página 37

  37 IM_640061 21/11/05 12:10 Side 37[...]