Melissa 640-061 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ir a la página of

Buen manual de instrucciones

Las leyes obligan al vendedor a entregarle al comprador, junto con el producto, el manual de instrucciones Melissa 640-061. La falta del manual o facilitar información incorrecta al consumidor constituyen una base de reclamación por no estar de acuerdo el producto con el contrato. Según la ley, está permitido adjuntar un manual de otra forma que no sea en papel, lo cual últimamente es bastante común y los fabricantes nos facilitan un manual gráfico, su versión electrónica Melissa 640-061 o vídeos de instrucciones para usuarios. La condición es que tenga una forma legible y entendible.

¿Qué es un manual de instrucciones?

El nombre proviene de la palabra latina “instructio”, es decir, ordenar. Por lo tanto, en un manual Melissa 640-061 se puede encontrar la descripción de las etapas de actuación. El propósito de un manual es enseñar, facilitar el encendido o el uso de un dispositivo o la realización de acciones concretas. Un manual de instrucciones también es una fuente de información acerca de un objeto o un servicio, es una pista.

Desafortunadamente pocos usuarios destinan su tiempo a leer manuales Melissa 640-061, sin embargo, un buen manual nos permite, no solo conocer una cantidad de funcionalidades adicionales del dispositivo comprado, sino también evitar la mayoría de fallos.

Entonces, ¿qué debe contener el manual de instrucciones perfecto?

Sobre todo, un manual de instrucciones Melissa 640-061 debe contener:
- información acerca de las especificaciones técnicas del dispositivo Melissa 640-061
- nombre de fabricante y año de fabricación del dispositivo Melissa 640-061
- condiciones de uso, configuración y mantenimiento del dispositivo Melissa 640-061
- marcas de seguridad y certificados que confirmen su concordancia con determinadas normativas

¿Por qué no leemos los manuales de instrucciones?

Normalmente es por la falta de tiempo y seguridad acerca de las funcionalidades determinadas de los dispositivos comprados. Desafortunadamente la conexión y el encendido de Melissa 640-061 no es suficiente. El manual de instrucciones siempre contiene una serie de indicaciones acerca de determinadas funcionalidades, normas de seguridad, consejos de mantenimiento (incluso qué productos usar), fallos eventuales de Melissa 640-061 y maneras de solucionar los problemas que puedan ocurrir durante su uso. Al final, en un manual se pueden encontrar los detalles de servicio técnico Melissa en caso de que las soluciones propuestas no hayan funcionado. Actualmente gozan de éxito manuales de instrucciones en forma de animaciones interesantes o vídeo manuales que llegan al usuario mucho mejor que en forma de un folleto. Este tipo de manual ayuda a que el usuario vea el vídeo entero sin saltarse las especificaciones y las descripciones técnicas complicadas de Melissa 640-061, como se suele hacer teniendo una versión en papel.

¿Por qué vale la pena leer los manuales de instrucciones?

Sobre todo es en ellos donde encontraremos las respuestas acerca de la construcción, las posibilidades del dispositivo Melissa 640-061, el uso de determinados accesorios y una serie de informaciones que permiten aprovechar completamente sus funciones y comodidades.

Tras una compra exitosa de un equipo o un dispositivo, vale la pena dedicar un momento para familiarizarse con cada parte del manual Melissa 640-061. Actualmente se preparan y traducen con dedicación, para que no solo sean comprensibles para los usuarios, sino que también cumplan su función básica de información y ayuda.

Índice de manuales de instrucciones

 • Página 1

  640-061 DK Støvsuger ..................................................................2 SE Dammsugare ............................................................6 FI Pölynimuri ..............................................................10 NO Støvsuger ................................................................14 UK V acuum Cleaner ....[...]

 • Página 2

  INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye støvsuger , beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager støvsugeren i brug. V i anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske støvsugerens funktioner . SIKKERHEDSFORANST AL TNINGER • Støvsugeren, ledningen og stikk[...]

 • Página 3

  OVERSIGT OVER STØVSUGERENS DELE 1. Håndtag 2. Luftspjæld 3. T eleskoprør 4. Slange 5. Låsemekanisme 6. Slangetilkobling 7. Bærehåndtag 8. Lodret parkeringsholder 9. Magasin til specialmundstykker 10. Greb til åbning af støvposebeholder 11. Udblæsningsgitter 12. Greb til afmontering af udblæsningsgitter 13. Tænd/sluk-knap 14. Sugestyrker[...]

 • Página 4

  BRUG •T ræk ledningen ud af støvsugeren. Ledningen må ikke trækkes længere ud end til det røde mærke. Sæt stikket i stikkontakten, og tænd for strømmen. •T ryk på tænd/sluk-knappen (13) for at starte og stoppe støvsugeren. • Under brug kan sugestyrken reguler es ved at åbne og lukke luftspjældet (2) på håndtaget (1). Sugestyr[...]

 • Página 5

  RENGØRING AF MOTORFIL TER • Motorfilteret sidder i støvposebeholderen. Det beskytter motoren mod støv og bør r engøres mindst to gange om året, når det er snavset, eller hvis sugestyrken mindskes. •T ræk filterholderen op af støvsuger en. • Åbn filterholderen, og tag filter et ud. Skyl filteret i lunkent vand, og lad det tørre helt[...]

 • Página 6

  INTRODUKTION För att du skall få ut så mycket som möjligt av dammsugaren är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. Vi r ekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida behov , så att du vid ett senare tillfälle kan r epetera. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER •D ammsugaren, sladden eller stic[...]

 • Página 7

  BESKRIVNING A V DAMMSUGARENS DELAR 1. Handtag 2. Luftkanal 3. T eleskoprör 4. Slang 5. Låsmekanism 6. Slangkoppling 7. Bärhandtag 8. Fäste för vertikal förvaring 9. Förvaringsutrymme för specialmunstycken 10. Handtag för att öppna facket för dammsugarpåsen 11. Utloppsgaller 12. Handtag för att avlägsna utloppsgallret 13. Start/stopp-k[...]

 • Página 8

  ANVÄNDNING •D ra ut sladden ur dammsugaren. Sladden får inte dras ut förbi den röda markeringen. Anslut apparaten och sätt på strömmen. •T ryck på på/av-knappen (13) för att starta eller stänga av dammsugaren. •V id användning kan sugkraften ändras genom att öppna eller stänga luftventilen (2) på handtaget (1). Sugkraften kan [...]

 • Página 9

  RENGÖRA MOTORFIL TRET • Motorfiltret sitter i facket för dammsugarpåsen. Det skyddar motorn från damm och bör rengöras åtminstone två gånger om året, när det är smutsigt eller om sugkraften försämras. •D ra upp filterhållaren ur dammsugar en. • Öppna filterhållaren och avlägsna filtr et. Skölj av filtret med ljummet vatten [...]

 • Página 10

  OHJEET Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen pölynimurin ensimmäistä käyttökertaa, jotta saat siitä parhaan hyödyn. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä pölynimurin eri toimintoihin myöhemminkin. TURV AOHJEET • Älä aseta pölynimuria, virtajohtoa tai pistoketta veteen tai muuhun nesteeseen. • Äl?[...]

 • Página 11

  PÖL YNIMURIN OSA T 1. Kahva 2. Ilmaventtiili 3. T eleskooppivarsi 4. Letku 5. Lukitusmekanismi 6. Letkun liitin 7. Kantokahva 8. Pystysuora parkkipidike 9. Erikoissuulakkeiden säilytyslokero 10. Pölypussilokeron avauskahva 11. Ilmanpoistoaukon ritilä 12. Kädensija ritilän poistamista varten 13. Käynnistys-/sammutuspainike (Start/Stop) 14. Im[...]

 • Página 12

  KÄYTTÖ •V edä virtajohto ulos pölynimurista. V irtajohtoa ei saa vetää ulos punaista merkkiä pitemmälle. Laita pistoke pistorasiaan ja kytke laitteeseen virta. •V oit käynnistää tai sammuttaa pölynimurin painamalla käynnistys- /sammutuspainiketta (13). • Käytön aikana imutehoa voi säätää avaamalla tai sulkemalla kahvassa (1[...]

 • Página 13

  •V edä suodattimen pidike ulos pölynimurista. •A vaa suodattimen pidike ja poista suodatin. Huuhtele suodatin haaleassa vedessä ja anna sen kuivua kokonaan. Älä kuivaa suodatinta hiustenkuivaimella tai muilla vastaavilla laitteilla. • Aseta suodatin takaisin pidikkeeseensä ja aseta pidike takaisin pölynimuriin. • Tärkeää: Älä ko[...]

 • Página 14

  INNLEDNING For å få mest mulig glede av den nye støvsugeren din ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før førstegangsbruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . SIKKERHETSREGLER • Støvsugeren, ledningen eller støpselet må aldri legges i vann eller annen form[...]

 • Página 15

  OVERSIKT OVER STØVSUGERENS DELER 1. Håndtak 2. Luftventil 3. T eleskoprør 4. Slange 5. Låsemekanisme 6. Slangetilkobling 7. Bærehåndtak 8. V ertikal parkeringsholder 9. Oppbevaringsrom for spesialmunnstykker 10. Håndtak for å åpne støvpose- beholderen 11. Utblåsingsrist 12. Håndtak for fjerning av utblåsingsrist 13. På/av-knapp 14. Re[...]

 • Página 16

  BRUK • Dra ledningen ut av støvsugeren. Ledningen må ikke dras lenger ut enn til det røde merket. Sett i kontakten og slå på strømmen. • Støvsugeren startes og stoppes ved å trykke på av/på-knappen (13). • Mens støvsugeren er i bruk, kan sugeeffekten r eguleres ved å åpne og lukke luftventilen (2) på håndtaket (1). Den kan ogs?[...]

 • Página 17

  RENGJØRE MOTORFIL TER • Motorfilteret er plassert i støvposebeholderen. Den beskytter motoren mot støv og bør bli r engjort minst to ganger i året når det er skittent, eller hvis sugeeffekten er dårlig. •D ra filterholderen ut av støvsuger en. • Åpne filterholderen og fjern det brukte filteret. Skyll filter et i lunkent vann, og la d[...]

 • Página 18

  INTRODUCTION To get the best out of your new vacuum cleaner , please read thr ough these instructions carefully befor e using it for the first time. W e also recommend that you keep the instructions for future r eference, so that you can remind yourself of the functions of the vacuum cleaner . SAFETY MEASURES • The vacuum cleaner , cord or plug m[...]

 • Página 19

  KEY TO THE V ACUUM CLEANER'S PA R T S 1. Handle 2. Air valve 3. T elescopic tube 4. Hose 5. Locking mechanism 6. Hose connector 7. Carrying handle 8. V ertical parking holder 9. Storage compartment for special nozzles 10. Handle for opening dust bag container 11. Exhaust grille 12. Handle for removal of exhaust grille 13. Start/stop button 14.[...]

 • Página 20

  USE • Pull the cord out of the vacuum cleaner . The cord may not be pulled out further than the red mark. Plug in and switch the current on. •P r ess the on/of f button (13) to start and stop the vacuum cleaner . • While in use, the suction force can be r egulated by opening and closing the air valve (2) on the handle (1). It can also be adju[...]

 • Página 21

  CLEANING THE MOTOR FIL TER • The motor filter can be found in the dust bag container . It protects the motor from dust and should be cleaned at least twice a year , when it is dirty , or if suction force is r educed. • Pull the filter holder up out of the vacuum cleaner . •O pen the filter holder , and remove the filter . Rinse the filter in [...]

 • Página 22

  BEDIENUNGSANLEITUNG Bevor Sie Ihren neuen Staubsauger erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig dur chlesen. Bewahren Sie die Anleitung bitte auf, um sich jederzeit über die Funktionen des Staubsaugers informieren zu können. SICHERHEITSHINWEISE • Der Staubsauger oder das Kabel dürfen nicht in W asser oder sonstige Fl[...]

 • Página 23

  BESCHREIBUNG 1. Handgriff 2. Luftventil 3. T eleskoprohr 4. Schlauch 5. V erriegelungsmechanismus 6. Schlauchanschluss 7. T ragegriff 8. Senkrechte Parkhalterung 9. Aufbewahrungsfach für Spezialdüsen 10. Handgriff zum Öf fnen des Staubbeutelfachs 11. Abluftgitter 12. Handgriff zum Entfernen des Abluftgitters 13. Ein/Aus Schalter 14. Saugstärker[...]

 • Página 24

  • Die 2 Spezialdüsen des Staubsaugers (20, 21) werden in dem Aufbewahrungsfach (9) aufbewahrt. Entfernen Sie die Bodendüse und bringen Sie die erforderliche Spezialdüse am Ende des T eleskoprohrs an. ANWENDUNG • Ziehen Sie das Kabel aus dem Staubsauger . Das Kabel darf nur bis zu der roten Markierung herausgezogen werden. Stecken Sie das Ger[...]

 • Página 25

  • Drücken Sie die Entriegelungstaste nach hinten und heben Sie den Staubbeutelhalter aus dem Staubsauger . • Fassen Sie den Staubbeutel am Karton an und nehmen Sie ihn vorsichtig aus dem Staubsauger . •W erfen Sie den Beutel in den Müll. Ve r gewisser n Sie sich, dass er keine Löcher hat. Falten Sie ihn nicht. • Bringen Sie einen neuen S[...]

 • Página 26

  REINIGUNG Reinigen Sie den Staubsauger durch Abwischen mit einem feuchten T uch. V erwenden Sie auf keinen Fall scharfe, lösungsmittelhaltige oder schmirgelnde Reinigungsmittel. UMWEL TTIPPS Ein Elektro-/Elektr onikprodukt ist nach Ablauf seiner Funktionsfähigkeit unter möglichst geringer Umweltbelastung zu entsor gen. Dabei sind die örtlichen [...]

 • Página 27

  WPROWADZENIE Aby osiàgnàç najlepsze rezultaty w trakcie korzystania z nowego odkurzacza, nale˝y przed pierwszym u˝yciem urzàdzenia dok∏adnie przeczytaç poni˝sze instrukcje. Zaleca si´ zachowanie tej instrukcji na przysz∏oÊç, na wypadek koniecznoÊci u˝ycia jej w póêniejszym czasie. WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE BEZPIE- CZE¡STWA • Odkur[...]

 • Página 28

  CZ¢CI ODKURZACZA 1. Uchwyt 2. Zawór powietrza 3. Rura teleskopowa 4. Wà˝ 5. Mechanizm blokowania 6. Z∏àcze w´˝a 7. Uchwyt do przenoszenia 8. Wieszak 9. Pojemnik na specjalne nasadki 10. Uchwyt otwierania pojemnika na worek 11. Kratka wylotowa 12. Uchwyt do zdejmowania kratki wylotowej 13. Przycisk Start/Stop 14. Regulacja si∏y zasysania [...]

 • Página 29

  U˚YTKOWANIE • Wyciàgnij przewód z odkurzacza. Przewodu nie wolno wyciàgaç poza czerwone oznakowanie. W∏ó˝ wtyczk´ do gniazdka i w∏àcz zasilanie. • NaciÊnij przycisk w∏àczenia/wy∏àczenia (13), aby uruchomiç lub zatrzymaç odkurzacz. • Si∏´ zasysania w trakcie u˝ytkowania mo˝na wyregulowaç otwierajàc lub zamykajàc z[...]

 • Página 30

  CZYSZCZENIE FIL TRU SILNIKA • Filtr silnika znajduje si´ w pojemniku na worek. Chroni on silnik przed kurzem i nale˝y go czyÊciç przynajmniej dwa razy w roku, gdy jest brudny lub gdy si∏a zasysania jest zmniejszona. • Pociàgnij oprawk´ filtru do góry i wyjmij go z odkurzacza. • Otwórz oprawk´ filtru i wyjmij filtr. Przep∏ucz filt[...]

 • Página 31

  ВВЕДЕНИЕ Для испо льзования всех возмо жностей новог о пылесоса внимательно прочит айте настоящую инструкцию пере д ег о первым испо льзованием. Кроме тог о, рекоменду ется сохр анить эту инс[...]

 • Página 32

  ОБОЗНА ЧЕНИЕ ДЕТ АЛЕЙ ПЫЛЕСОС А 1. Ручка 2. Воздушный клапан 3. Т елеск опическая трубка 4. Шланг 5. Фик сатор 6. Сое динитель шланга 7. Ручка-дер жа тель 8. Вертикальный дер жатель для хранения 9. Отсе?[...]

 • Página 33

  ПОДГ ОТ ОВКА ПЫЛЕСОСА К Р АБО ТЕ •П о дсое дините шланг к пылесосу , вст авив вращающийся сое динитель (6) шланг а в пылесос до щелчка. Чтобы отсое динить шланг , нажмите кнопку , распо ло женную н?[...]

 • Página 34

  СМЕНА МЕШКА ДЛЯ СБОР А ПЫЛИ • Уменьшение силы всасывания мо ж ет свидетельствовать о том, что требу ется сменить мешок для сбора пыли. По днимите с по ла насадку для чистки по ла, уст ановите ре[...]

 • Página 35

  ТР АНСПОРТИРОВКА И ХР АНЕНИЕ • Ручка-дер жа тель (7) пре дназначена для переноски пылесоса. Не тяните и не по днимайте пылесос за шнур. • Прежде чем поместить пылесос на хранение , смотайте шнур[...]

 • Página 36

  36 IM_640061 21/11/05 12:10 Side 36[...]

 • Página 37

  37 IM_640061 21/11/05 12:10 Side 37[...]