Melissa 643-052 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Ir a la página of

Buen manual de instrucciones

Las leyes obligan al vendedor a entregarle al comprador, junto con el producto, el manual de instrucciones Melissa 643-052. La falta del manual o facilitar información incorrecta al consumidor constituyen una base de reclamación por no estar de acuerdo el producto con el contrato. Según la ley, está permitido adjuntar un manual de otra forma que no sea en papel, lo cual últimamente es bastante común y los fabricantes nos facilitan un manual gráfico, su versión electrónica Melissa 643-052 o vídeos de instrucciones para usuarios. La condición es que tenga una forma legible y entendible.

¿Qué es un manual de instrucciones?

El nombre proviene de la palabra latina “instructio”, es decir, ordenar. Por lo tanto, en un manual Melissa 643-052 se puede encontrar la descripción de las etapas de actuación. El propósito de un manual es enseñar, facilitar el encendido o el uso de un dispositivo o la realización de acciones concretas. Un manual de instrucciones también es una fuente de información acerca de un objeto o un servicio, es una pista.

Desafortunadamente pocos usuarios destinan su tiempo a leer manuales Melissa 643-052, sin embargo, un buen manual nos permite, no solo conocer una cantidad de funcionalidades adicionales del dispositivo comprado, sino también evitar la mayoría de fallos.

Entonces, ¿qué debe contener el manual de instrucciones perfecto?

Sobre todo, un manual de instrucciones Melissa 643-052 debe contener:
- información acerca de las especificaciones técnicas del dispositivo Melissa 643-052
- nombre de fabricante y año de fabricación del dispositivo Melissa 643-052
- condiciones de uso, configuración y mantenimiento del dispositivo Melissa 643-052
- marcas de seguridad y certificados que confirmen su concordancia con determinadas normativas

¿Por qué no leemos los manuales de instrucciones?

Normalmente es por la falta de tiempo y seguridad acerca de las funcionalidades determinadas de los dispositivos comprados. Desafortunadamente la conexión y el encendido de Melissa 643-052 no es suficiente. El manual de instrucciones siempre contiene una serie de indicaciones acerca de determinadas funcionalidades, normas de seguridad, consejos de mantenimiento (incluso qué productos usar), fallos eventuales de Melissa 643-052 y maneras de solucionar los problemas que puedan ocurrir durante su uso. Al final, en un manual se pueden encontrar los detalles de servicio técnico Melissa en caso de que las soluciones propuestas no hayan funcionado. Actualmente gozan de éxito manuales de instrucciones en forma de animaciones interesantes o vídeo manuales que llegan al usuario mucho mejor que en forma de un folleto. Este tipo de manual ayuda a que el usuario vea el vídeo entero sin saltarse las especificaciones y las descripciones técnicas complicadas de Melissa 643-052, como se suele hacer teniendo una versión en papel.

¿Por qué vale la pena leer los manuales de instrucciones?

Sobre todo es en ellos donde encontraremos las respuestas acerca de la construcción, las posibilidades del dispositivo Melissa 643-052, el uso de determinados accesorios y una serie de informaciones que permiten aprovechar completamente sus funciones y comodidades.

Tras una compra exitosa de un equipo o un dispositivo, vale la pena dedicar un momento para familiarizarse con cada parte del manual Melissa 643-052. Actualmente se preparan y traducen con dedicación, para que no solo sean comprensibles para los usuarios, sino que también cumplan su función básica de información y ayuda.

Índice de manuales de instrucciones

 • Página 1

  SE Raclette ..........................................................................................2 DK Raclette ..........................................................................................4 NO Raclette ..........................................................................................6 FI Raclette ..........................[...]

 • Página 2

  INLEDNING För att du ska få största möjliga glädje av din nya raclette, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda raclettegrillen. Vi r ekommenderar att du sparar bruksanvisningen om du vid senare skulle behöva r epetera hur racletten fungerar . VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER • Läs hela bruksanvisningen. • Anv?[...]

 • Página 3

  STEKNING PÅ GRILL-STEKHÄLL Stekning direkt på stekhällen, Stektiden varierar allt efter personlig smak. TILLAGNING I RACLETTEP ANNOR: • Smält lite fett i pannorna. • Lägg den mat som ska tillagas i pannan. •P lacera pannorna in under stekhällen. • Välj själva hur länge maten ska stekas. RENGÖRING: 1. Drag alltid ur sladden och l?[...]

 • Página 4

  INTRODUKTION For at De kan få mest glæde af Deres nye raclette, beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før de tager racletten i brug. Vi anbefaler Dem yderliger e at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at opfriske raclettens funktioner . VIGTIGE SIKKERHEDSFORANST AL TNINGER • Læs hele b[...]

 • Página 5

  STEGNING PÅ GRILL-STEGEPLADE Stegning direkte på toppladen, Stegetiden varierer alt efter personlig smag. TILBEREDNING I RACLETTEP ANDER •S melt lidt fedtstof i panderne • Tilbered efter eget valg • Sæt panderne ind under stegepladen • Stegetiden vælges efter egen smag RENGØRING 1. T ag altid stikket ud af stikkontakten og lad Raclette[...]

 • Página 6

  INNLEDNING For å få best mulig nytte av raklettgrillen bør du lese nøye gjennom bruksanvisningen og gjøre deg kjent med apparatet før du begynner å bruke det. T a var e på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . VIKTIGE SIKKERHETSTIL T AK Når du bruker grillen, må du alltid følge grunnleggende sikkerhetsr[...]

 • Página 7

  VEDLIKEHOLD OG RENGJØRING • T rekk støpselet ut av stikkontakten før du rengjør apparatet. • Legg aldri grillen i vann. Alle overflater kan rengjør es med en ren, fuktig klut. • Minipannene kan vaskes i vann. • Det anbefales bruk av såpe på vanskelige flekker . • Ikke bruk skuresvamp eller skarpe r edskaper til å rengjør e grille[...]

 • Página 8

  JOHDANTO Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen kuin otat uuden Raclette-grillin käyttöösi. Suosittelemme lisäksi, että käyttöohjeet säilytetään mahdollista myöhempää käyttöä varten. TÄRKEÄT TURV A TEKNISET TOIMENPITEET • Lue käyttöohjeet kokonaisuudessaan. • Käytä laitetta vain suunnittelua vastaavaan tarkoit[...]

 • Página 9

  P AIST AMINEN GRILLIT ASOLLA Paistaminen ylimmäisellä levyllä. Pastioaika riippuu henkilökohtaisista mielymyksistä. V ALMISTUS RACLETTEP ANNUISSA • Sulata hieman rasvaa pannuissa. •V almista ruoka omien mieltymyksiesi mukaan. • Laita pannut paistotason alle. • Paistoaika riippuu henkilökohtaisista mieltymyksistä. PUHDIST AMINEN 1. V [...]

 • Página 10

  INTRODUCTION Please read this instruction manual car efully and familiarise yourself with your new Raclette, before using the first time. Please r etain this manual for future r eference. IMPORT ANT SA VEGUARDS When using your Raclette, basic safety precautions should always be followed: • Read all instructions. • Use only Raclette for its inte[...]

 • Página 11

  MAINTENANCE AND CLEANING • Unplug the appliance before cleaning starts. • Do not immerse the appliance in water . All surfaces can be cleaned with a clean damp cloth. • All the pans can be washed in water . • If stains still appear , it is recommended to use soap. • Do not use abrasive cleaners or sharp utensils to clean the Raclette • [...]

 • Página 12

  EINFÜHRUNG Um möglichst viel Freude an Ihr em Raclette- Grill zu haben, machen Sie sich bitte mit dieser Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Gerätes jederzeit nachlesen. • Lesen Sie bitte die gesamte Bedienungs[...]

 • Página 13

  ANWENDUNG Den Raclette-Grill auf einem waagerechten, hitzebeständigen Tisch aufstellen. Aufgrund der Hitze empfiehlt es sich, den Raclette- Grill auf einen Untersetzer zu stellen. Kabel einstecken und den Ein/Aus-Schalter am Raclette-Grill einschalten. Das Gerät vor dem Gebrauch 5-10 Minuten vorwärmen lassen. GAREN AUF DER GRILLPLA TTE Garen dir[...]

 • Página 14

  WPROWADZENIE Przed pierwszym u˝yciem grilla raclette nale˝y uwa˝nie przeczytaç instrukcj´ obs∏ugi. Zaleca si´ zachowanie tej instrukcji i korzystanie z niej w razie potrzeby. ISTOTNE UWAGI DOTYCZÑCE BEZPIECZE¡STWA W trakcie korzystania z grilla raclette nale˝y przestrzegaç podstawowych zasad bezpieczeƒstwa: • Zapoznaç si´ z wszystk[...]

 • Página 15

  GRILLOWANIE • UmieÊç grill raclette na Êrodku sto∏u. • Potnij mi´so na ma∏e kawa∏ki. Dzi´ki temu czas grillowania ulegnie skróceniu. Posiekaj mi´so i umieÊç na talerzu lub drewnianej deseczce. GoÊcie mogà wybraç ˝àdanà iloÊç mi´sa i grillowaç je na p∏ycie grzewczej. • Na patelenkach raclette mo˝na te˝ grillowaç t[...]

 • Página 16

  ВВЕДЕНИЕ Внимательно про чит айте настоящую инструкцию для ознак омления с ф ункциями раклетт а пере д ег о первым испо льзованием. Сохр аните инструкцию, чтобы иметь возмо жность обраща ться[...]

 • Página 17

  ГРИЛЬ • Пост авьте раклетт на сере дину сто ла. • Нарежьте мясо мелкими кусо чками. Это уменьшит время приг отовления. Нарежьте сырое мясо и разло жите ег о на тарелк е или деревянной доск е. В ?[...]