Melissa 145-013 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ir a la página of

Buen manual de instrucciones

Las leyes obligan al vendedor a entregarle al comprador, junto con el producto, el manual de instrucciones Melissa 145-013. La falta del manual o facilitar información incorrecta al consumidor constituyen una base de reclamación por no estar de acuerdo el producto con el contrato. Según la ley, está permitido adjuntar un manual de otra forma que no sea en papel, lo cual últimamente es bastante común y los fabricantes nos facilitan un manual gráfico, su versión electrónica Melissa 145-013 o vídeos de instrucciones para usuarios. La condición es que tenga una forma legible y entendible.

¿Qué es un manual de instrucciones?

El nombre proviene de la palabra latina “instructio”, es decir, ordenar. Por lo tanto, en un manual Melissa 145-013 se puede encontrar la descripción de las etapas de actuación. El propósito de un manual es enseñar, facilitar el encendido o el uso de un dispositivo o la realización de acciones concretas. Un manual de instrucciones también es una fuente de información acerca de un objeto o un servicio, es una pista.

Desafortunadamente pocos usuarios destinan su tiempo a leer manuales Melissa 145-013, sin embargo, un buen manual nos permite, no solo conocer una cantidad de funcionalidades adicionales del dispositivo comprado, sino también evitar la mayoría de fallos.

Entonces, ¿qué debe contener el manual de instrucciones perfecto?

Sobre todo, un manual de instrucciones Melissa 145-013 debe contener:
- información acerca de las especificaciones técnicas del dispositivo Melissa 145-013
- nombre de fabricante y año de fabricación del dispositivo Melissa 145-013
- condiciones de uso, configuración y mantenimiento del dispositivo Melissa 145-013
- marcas de seguridad y certificados que confirmen su concordancia con determinadas normativas

¿Por qué no leemos los manuales de instrucciones?

Normalmente es por la falta de tiempo y seguridad acerca de las funcionalidades determinadas de los dispositivos comprados. Desafortunadamente la conexión y el encendido de Melissa 145-013 no es suficiente. El manual de instrucciones siempre contiene una serie de indicaciones acerca de determinadas funcionalidades, normas de seguridad, consejos de mantenimiento (incluso qué productos usar), fallos eventuales de Melissa 145-013 y maneras de solucionar los problemas que puedan ocurrir durante su uso. Al final, en un manual se pueden encontrar los detalles de servicio técnico Melissa en caso de que las soluciones propuestas no hayan funcionado. Actualmente gozan de éxito manuales de instrucciones en forma de animaciones interesantes o vídeo manuales que llegan al usuario mucho mejor que en forma de un folleto. Este tipo de manual ayuda a que el usuario vea el vídeo entero sin saltarse las especificaciones y las descripciones técnicas complicadas de Melissa 145-013, como se suele hacer teniendo una versión en papel.

¿Por qué vale la pena leer los manuales de instrucciones?

Sobre todo es en ellos donde encontraremos las respuestas acerca de la construcción, las posibilidades del dispositivo Melissa 145-013, el uso de determinados accesorios y una serie de informaciones que permiten aprovechar completamente sus funciones y comodidades.

Tras una compra exitosa de un equipo o un dispositivo, vale la pena dedicar un momento para familiarizarse con cada parte del manual Melissa 145-013. Actualmente se preparan y traducen con dedicación, para que no solo sean comprensibles para los usuarios, sino que también cumplan su función básica de información y ayuda.

Índice de manuales de instrucciones

 • Página 1

  DK Ledningsfri elkedel ............................................................ 2 SE Sladdlös vattenkokare....................................................... 5 NO Ledningsfri vannkoker ....................................................... 8 FI Johdoton vedenkeitin ...................................................... 11 UK Cordless kett[...]

 • Página 2

  INTRODUKTION For at du k an få m est mulig g læde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i br ug. Vær særlig t op mærksom på sikk erhedsf oransta ltni ngerne. V i anb efal er dig desu den at gemme b rugs anvisni ngen, h vis du sene re sk ulle få bru g for a t ge nopfris ke din vide n om app[...]

 • Página 3

  OVERSIGT OVER APP ARA TETS DELE 1. Indhak til ledning 2. Studs 3. Låg 4. Åbningsknap 5. Indikatorlampe 6. Tænd/sluk-knap 7. Håndtag 8. T ud 9. Netledning med stik 10. Base FØR FØRSTE ANVENDELSE Inde n du an vender appa ratet f ørste g ang (eller efter længere tids opbevaring uden brug), bør du k oge app aratet igen nem tr e gan[...]

 • Página 4

  Afkalkning Dadererkalkialmindeligtpostevand,vilder med tidena flejre skalk iselve appara tet.De nne kalkkanløsnesvedhjælpafeddikesyre(IKKE almindelig husholdningseddike) eller kalkfjerner , der bl.a. fås i supermarkeder . 1. Bl and1d leddik esyr emed 3?[...]

 • Página 5

  INTRODUKTION För att du skall f å ut så myc ket som möj ligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruk sanvisn ing inn an d u använ der app arat en förs ta gång en. V ar s peciell t uppmär ksam på säke rhetsfö reskri fterna. V i r ekommen dera r även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. SÄKERHETSÅTGÄRDER Normal[...]

 • Página 6

  INNAN FÖRST A ANVÄNDNING Innan du använder apparaten för första gången (eller efter långvarig förvaring), fyll den med vatten och låt det koka upp tre gånger . 1. Läs säkerhetsföreskrifterna noga. 2. Fy llpåv attent ill MAX-mar keringe npå insidan. 3. Sä ttpåe nligtb eskr ivning under" An[...]

 • Página 7

  Dir ektive tom avfall somut görs avell er inne håller elektri ska eller e lektro niska d elar kräv er att varje m edle msstat vidtar åtgä rder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materia låtervi nnin g av så dant av fall . Priv atahus hållin omE Ukanu tankos tnad återlämna sin anv?[...]

 • Página 8

  8 INLEDNING For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før førstegangs bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvis - ningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . SIKKERHETSREGLER Normal bruk av apparatet[...]

 • Página 9

  9 FØR APP ARA TET T AS I BRUK FØRSTE GANG Før du tar i bruk apparatet for første gang (eller etter lang tids oppbevaring), må apparatet fyl - les med vann og koke opp tre ganger . 1. Les nøye gjennom sikkerhetsinstruksene. 2. FyllpåvanntilMAX-merketpåinnsiden. 3. Slåpåsombeskrevetunder"Brukav[...]

 • Página 10

  10 MILJØINFORMASJON Vær oppmerksom på at dette Adexi- produktet er merket med følgende symbol: Detbetyr at detteproduktetikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. Ihenhold til WEEE-direktivetskaldet enkelte medlemslandet sørge f[...]

 • Página 11

  11 JOHDANTO Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitte - en ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhem - minkin. TURV ALLISUUSTOIMENPITEET Laitte[...]

 • Página 12

  12 ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERT AA Keitä vedenkeittimellä vettä kolme kertaa ennen laitteen ensimmäistä varsinaista käyt - tökertaa (tai pitkän säilytyksen jälkeen). 1. Lue turvaohjeet huolellisesti. 2. L isää la itteese en v että la itteen sisä puolell a olevaanMAX-merkintäänasti. 3. KytkevirtapäälleLaitteen[...]

 • Página 13

  13 Sähkö-ja elektroniikkalaiteromuakoskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettäväasianmukainen sähkö- jaelek- troniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely jakierrätys. EU-alueen yksityisetkotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisii[...]

 • Página 14

  14 INTRODUCTION T ogetthebestoutofyournewappliance, please read this user guide car efully before usingitforthefirsttime.T akeparticularnoteof the safety precau tions. W e also r ecomm end tha t you keep th e instr ucti ons for futur e ref erenc e, s o that you ca n remi nd your self of the f[...]

 • Página 15

  15 PRIOR TO FIRST USE Befo re us ing for the first time (or af ter a l ong period of storage), fill and boil the appliance three times. 1. Re adthe safety inst ruction sthro ugh carefully . 2. Fi llwith water tot heMAX markon the inside. 3. Sw itchon asdes crib edunde r"Usin g?[...]

 • Página 16

  16 FOR UNITED KINGDOM ONL Y Plug wiring: This prod uct isfitt edwith aB S1363 13-amp plug. If you have to replace the fuse, only those thatareAST AorBSIapprovedtoBS1362and witharatedcurrentof13ampsshouldbeused. If t here is a fuse c over fi tted , this cover m ust b[...]

 • Página 17

  17 DE EINLEITUNG Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauchnehmen, sollten Siediese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbeson - dere die Sicherheitsvorkehrungen. Wir empfeh - len Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen. SICHERHEITSHINWEIS[...]

 • Página 18

  18 DIE WICHTIGSTEN TEILE DES GERÄTES 1. AussparungfürKabel 2. Zapfen 3. Deckel 4. Öffnungstaste 5. Betriebsanzeige 6. Betriebsschalter 7. Griff 8. Tü lle 9. Netzkabel mit Stecker 10. Standf uß VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH V or dem ersten Gebrauch (oder nach einem längerenAufbewahrungszeitraum) solltenSie das Ger?[...]

 • Página 19

  19 • Sch euerpul ver ,Stahl schwämme odera ndere star keRein igungsm itte l,die dieFlä chen verschrammen könnten, dürfen nicht zur ReinigungderInnen-undAußenflächendes Geräts verwendet werden. • Ins besonde rein denAns chluss inder Basis und dieÖf fnunga n?[...]

 • Página 20

  20 WSTĘP Ab y móc skorzys tać z w szystki ch funk cji no wego urządz enia, należy naj pierw d okładni e zapoznać się z poniższymi wskazó wkami. Szczególną uw agę należy zwrócić na zasady bezp iecze ństwa. Radzim y zac how ać tę instrukcję, aby w razie konieczności można b yło wr ócić do za wartyc h w nie j inf ormacji n a t[...]

 • Página 21

  21 GŁÓ WNE ELEMENT Y SKŁADO WE URZĄDZENIA 1. Wcięcie na przew ód 2. T rzpień 3. P okrywa 4. Przycisk otwierając y 5. Lampka kontrolna 6. Przycisk On/Off (Wł./W ył.) 7 . Uchwyt 8. Dziobek wylotow y 9. Prze wód zasilający z wtyczką 1 0. Podsta wa PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM Prz ed pie rwszym u życie m urządz enia ( lub po długim okresie [...]

 • Página 22

  22 CZY SZCZENIE Podczas czyszcz enia ur ządzenia należy uwzględnić następujące zalecenia: • Prz ed czy szczen iem w yciągn ąć wty czkę z gn iazdka i pocz ekać, a ż urządz enie ostygnie. • Nie zanurzać w wod zie ani żad nyc h inny ch płynach. • Prz etrzeć dobrze wyc iśniętą szmatką namo czoną w gorąc ej wo dzie. J eże l[...]

 • Página 23

  23[...]

 • Página 24

  24[...]

 • Página 25

  25[...]