Melissa 145-009 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Ir a la página of

Buen manual de instrucciones

Las leyes obligan al vendedor a entregarle al comprador, junto con el producto, el manual de instrucciones Melissa 145-009. La falta del manual o facilitar información incorrecta al consumidor constituyen una base de reclamación por no estar de acuerdo el producto con el contrato. Según la ley, está permitido adjuntar un manual de otra forma que no sea en papel, lo cual últimamente es bastante común y los fabricantes nos facilitan un manual gráfico, su versión electrónica Melissa 145-009 o vídeos de instrucciones para usuarios. La condición es que tenga una forma legible y entendible.

¿Qué es un manual de instrucciones?

El nombre proviene de la palabra latina “instructio”, es decir, ordenar. Por lo tanto, en un manual Melissa 145-009 se puede encontrar la descripción de las etapas de actuación. El propósito de un manual es enseñar, facilitar el encendido o el uso de un dispositivo o la realización de acciones concretas. Un manual de instrucciones también es una fuente de información acerca de un objeto o un servicio, es una pista.

Desafortunadamente pocos usuarios destinan su tiempo a leer manuales Melissa 145-009, sin embargo, un buen manual nos permite, no solo conocer una cantidad de funcionalidades adicionales del dispositivo comprado, sino también evitar la mayoría de fallos.

Entonces, ¿qué debe contener el manual de instrucciones perfecto?

Sobre todo, un manual de instrucciones Melissa 145-009 debe contener:
- información acerca de las especificaciones técnicas del dispositivo Melissa 145-009
- nombre de fabricante y año de fabricación del dispositivo Melissa 145-009
- condiciones de uso, configuración y mantenimiento del dispositivo Melissa 145-009
- marcas de seguridad y certificados que confirmen su concordancia con determinadas normativas

¿Por qué no leemos los manuales de instrucciones?

Normalmente es por la falta de tiempo y seguridad acerca de las funcionalidades determinadas de los dispositivos comprados. Desafortunadamente la conexión y el encendido de Melissa 145-009 no es suficiente. El manual de instrucciones siempre contiene una serie de indicaciones acerca de determinadas funcionalidades, normas de seguridad, consejos de mantenimiento (incluso qué productos usar), fallos eventuales de Melissa 145-009 y maneras de solucionar los problemas que puedan ocurrir durante su uso. Al final, en un manual se pueden encontrar los detalles de servicio técnico Melissa en caso de que las soluciones propuestas no hayan funcionado. Actualmente gozan de éxito manuales de instrucciones en forma de animaciones interesantes o vídeo manuales que llegan al usuario mucho mejor que en forma de un folleto. Este tipo de manual ayuda a que el usuario vea el vídeo entero sin saltarse las especificaciones y las descripciones técnicas complicadas de Melissa 145-009, como se suele hacer teniendo una versión en papel.

¿Por qué vale la pena leer los manuales de instrucciones?

Sobre todo es en ellos donde encontraremos las respuestas acerca de la construcción, las posibilidades del dispositivo Melissa 145-009, el uso de determinados accesorios y una serie de informaciones que permiten aprovechar completamente sus funciones y comodidades.

Tras una compra exitosa de un equipo o un dispositivo, vale la pena dedicar un momento para familiarizarse con cada parte del manual Melissa 145-009. Actualmente se preparan y traducen con dedicación, para que no solo sean comprensibles para los usuarios, sino que también cumplan su función básica de información y ayuda.

Índice de manuales de instrucciones

 • Página 1

  1 DK Kaffekværn .......................................... 2 SE Kafferkvarn .......................................... 5 NO Kaffekvern ........................................... 8 FI Kahvimylly ........................................... 11 UK Coffee grinder ....................................... 14 DE Kaffemühle ...............................[...]

 • Página 2

  2 3 2 3 INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner . SIKKERHEDSFORANST AL TNINGER • Forkert brug af appara[...]

 • Página 3

  2 3 2 3 BRUG AF APP ARA TET V ask alle dele, der kommer i kontakt med fødevarer , inden du anvender apparatet første gang (eller efter længere tids opbevaring uden brug). • Stilapparatetpåenplanoverade, og sørg for , at ledningen passer ind i det lille indhak (9) i bunden af apparatet, så apparatet ikke hviler på le[...]

 • Página 4

  4 5 4 5 GARANTIBESTEMMELSER Garantien gælder ikke: • hvis ovennævnte ikke iagttages • hvis der har været for etaget uautoriserede indgr eb i apparatet • hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast • hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet. Da vi [...]

 • Página 5

  4 5 4 5 INTRODUKTION För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Vi r ekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. SÄKERHETSÅTGÄRDER • Felaktig användning av den här apparaten kan orsaka personskador och sk[...]

 • Página 6

  6 7 6 7 ANVÄNDA APP ARA TEN Innan apparaten används för första gången eller efter en lång tids förvaring ska alla delar som kommer i kontakt med livsmedel rengöras. • Placera apparaten på ett plant underlag. Kontrollera att sladden sitter i fördjupningen i basen (9) för att undvika att apparaten står på sladden. • T a bort locket g[...]

 • Página 7

  6 7 6 7 GARANTIVILLKOR Garantin gäller inte om: • ovanstående instruktioner inte följs • apparatenharmodierats • apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada eller • fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen. Då vi ständigt utvecklar våra produkter i f[...]

 • Página 8

  8 9 8 9 INNLEDNING For å få mest mulig glede av det nye apparatet ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk. Vi anbefaler også at du tar var e på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . SIKKERHETSREGLER • Feilaktig bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på tangen. • Appa[...]

 • Página 9

  8 9 8 9 • Plasserapparatetpåetatt underlag. Kontroller at ledningen ligger i sporet i bunnen (9) slik at apparatet ikke står oppå ledningen. • T a av lokket ved å dreie mot klokken til pilen (1) er på linje med åpent-symbolet (2). • Fyll i kaffebønner . Apparatet kan male inntil 50 g bønner på én gang. • Sett [...]

 • Página 10

  10 11 10 11 SPØRSMÅL OG SV AR Hvis du har spørsmål vedrørende bruk avapparatetsomduikkennersvar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på www .adexi.eu. Gå til menyen "Consumer Service", og klikk på "Question & Answer" for å se ofte stilte spørsmål. Se også ko[...]

 • Página 11

  10 11 10 11 JOHDANTO Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhemminkin. TURV ALLISUUSTOIMENPITEET • Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa[...]

 • Página 12

  12 13 12 13 LAITTEEN KÄYTTÖ Pese kaikki laitteen osat, jotka joutuvat kosketuksiin ruoka-aineiden kanssa, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun laitetta käytetään pitkän käyttötauon jälkeen. • Aseta laite tasaiselle alustalle. V armista, että johto on kaapelilovessa (9), jotta laite ei lepää sen päällä. • Irrot[...]

 • Página 13

  12 13 12 13 Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta. KYSYMYKSIÄ JA V AST AUKSIA Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä etkä löydä vastausta tästä käyttöoppaasta, vieraile kotisivuillamme osoitteessa www . adexi.eu. Katso usein esit[...]

 • Página 14

  14 15 14 15 INTRODUCTION T o get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully befor e using it for the rsttime.W ealsorecommendthat you keep the instructions for future refer ence, so that you can remind yourself of the functions of your appliance. SAFETY MEASURES • Incorr ect use of this applianc[...]

 • Página 15

  14 15 14 15 • Placetheapplianceonaat surface. Check the cord is in the incision in the base (9) to avoid the appliance standing on it. • Remove the lid by turning anticlockwise until the arrow (1) is aligned with the open symbol (2). • Fill with coffee beans. The appliance can grind up to 50 g of beans at a time. • R[...]

 • Página 16

  16 17 16 17 QUESTIONS AND ANSWERS If you have any questions regar ding useoftheapplianceandcannotnd the answer in this user guide, please try our website at www .adexi.eu. Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question & Answer" to see the most frequently asked questions. Y ou can also see cont[...]

 • Página 17

  16 17 16 17 EINLEITUNG Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig dur chlesen. Heben Sie die Anleitung auf, damit Sie bei Bedarf darin nachschlagen können. SICHERHEITSHINWEISE • Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann Personen- oder Sachschäden verursachen. • Benutzen Sie das Gerät nu[...]

 • Página 18

  18 19 18 19 HAUPTBEST ANDTEILE DES GERÄTS 1. Pfeil 2. Offen-Symbol 3. Geschlossen-Symbol 4. V erschlussriegel 5. Rotor 6. V erschlussrille mit Sicherheitsverriegelung 7. An/Aus Schalter 8. Rutschsicherer Sockel 9. Aussparung für Kabel 10. Kabel mit Stecker GEBRAUCH DES GERÄTS W aschen Sie alle T eile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, bev[...]

 • Página 19

  18 19 18 19 REINIGUNG • Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose. • Das Gerät wird am besten gereinigt, indem es mit einem gut ausgewrungenen T uch, heißem W asser und ein wenig Spülmittel abgewischt wird. T auchen Sie das Gerät nicht in W asser oder andere Flüssigkeiten. • Der Deckel kann mit heißem W asser und Reinig[...]

 • Página 20

  20 21 20 21 WSTĘP Aby móc sk orzystać z wszystkich funkcji now ego ur ządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazó wkami. Radzimy zachow ać tę instrukcję, aby w razie konieczności można b yło wrócić do zaw ar tych w niej informacji na temat funkcji urządzenia. WSKAZÓ WKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTW A • Ni[...]

 • Página 21

  20 21 20 21 GŁÓ WNE ELEMENT Y SKŁADO WE URZĄDZENIA 1. Strzałka 2. Znacznik otwar cia 3. Znacznik blokady 4. Zapadka blokująca 5. Łopatka 6. Row ek z blokadą bezpieczeństwa 7 . Przycisk zasilania 8. Przeciwpoślizgo wa podstawa maszyny 9. Wcięcie na pr zew ód 1 0. Przew ód zasilający z wtyczką K ORZYST ANIE Z URZĄDZENIA Przed pierwszy[...]

 • Página 22

  22 23 22 23 CZY SZCZENIE • Przed czyszcz eniem ur ządzenia wyjmij wtyczk ę z gniazdka. • Ur ządzenie najlepiej czyścić dobrze wykręconą szmatką nasączoną ciepłą w odą i niewielką ilością detergentu. Nie w olno zanurzać ur ządzenia w żadn ym płynie. • P okrywę można myć w ciepłej wodzie z dodatkiem deter gentu. • Do c[...]

 • Página 23

  22 3 22[...]