Melissa 640-041 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ir para a página of

Bom manual de uso

As regras impõem ao revendedor a obrigação de fornecer ao comprador o manual com o produto Melissa 640-041. A falta de manual ou informações incorretas fornecidas ao consumidor são a base de uma queixa por não conformidade do produto com o contrato. De acordo com a lei, pode anexar o manual em uma outra forma de que em papel, o que é frequentemente utilizado, anexando uma forma gráfica ou manual electrónicoMelissa 640-041 vídeos instrutivos para os usuários. A condição é uma forma legível e compreensível.

O que é a instrução?

A palavra vem do latim "Instructio" ou instruir. Portanto, no manual Melissa 640-041 você pode encontrar uma descrição das fases do processo. O objetivo do manual é instruir, facilitar o arranque, a utilização do equipamento ou a execução de determinadas tarefas. O manual é uma coleção de informações sobre o objeto / serviço, um guia.

Infelizmente, pequenos usuários tomam o tempo para ler o manual Melissa 640-041, e um bom manual não só permite conhecer uma série de funcionalidades adicionais do dispositivo, mas evita a formação da maioria das falhas.

Então, o que deve conter o manual perfeito?

Primeiro, o manual Melissa 640-041 deve conte:
- dados técnicos do dispositivo Melissa 640-041
- nome do fabricante e ano de fabricação do dispositivo Melissa 640-041
- instruções de utilização, regulação e manutenção do dispositivo Melissa 640-041
- sinais de segurança e certificados que comprovam a conformidade com as normas pertinentes

Por que você não ler manuais?

Normalmente, isso é devido à falta de tempo e à certeza quanto à funcionalidade específica do dispositivo adquirido. Infelizmente, a mesma ligação e o arranque Melissa 640-041 não são suficientes. O manual contém uma série de orientações sobre funcionalidades específicas, a segurança, os métodos de manutenção (mesmo sobre produtos que devem ser usados), possíveis defeitos Melissa 640-041 e formas de resolver problemas comuns durante o uso. No final, no manual podemos encontrar as coordenadas do serviço Melissa na ausência da eficácia das soluções propostas. Atualmente, muito apreciados são manuais na forma de animações interessantes e vídeos de instrução que de uma forma melhor do que o o folheto falam ao usuário. Este tipo de manual é a chance que o usuário percorrer todo o vídeo instrutivo, sem ignorar especificações e descrições técnicas complicadas Melissa 640-041, como para a versão papel.

Por que ler manuais?

Primeiro de tudo, contem a resposta sobre a construção, as possibilidades do dispositivo Melissa 640-041, uso dos acessórios individuais e uma gama de informações para desfrutar plenamente todos os recursos e facilidades.

Após a compra bem sucedida de um equipamento / dispositivo, é bom ter um momento para se familiarizar com cada parte do manual Melissa 640-041. Atualmente, são cuidadosamente preparados e traduzidos para sejam não só compreensíveis para os usuários, mas para cumprir a sua função básica de informação

Índice do manual

 • Página 1

  SE Dammsugar ..............................................................2 DK Støvsuger ..................................................................5 NO Støvsuger ..................................................................8 FI Pölynimuri ..............................................................11 UK V acuum cleaner ..........[...]

 • Página 2

  För att du ska få största möjliga nytta av din dammsugare ber vi dig att läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder dammsugaren första gången. Vi rekommenderar dig dessutom att spara bruksanvisningen, ifall du vid ett senare tillfälle skulle behöva friska upp dina kunskaper om dammsugarens funktioner . VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER[...]

 • Página 3

  SÅ ANVÄNDER DU DAMMSUGAREN: - Drag inte ut kontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden eller själva dammsugaren, utan ta tag i stickkontakten. - Dammsugaren får inte köra över sladden. - Använd inte dammsugaren till att suga upp tändstickor , varm aska eller cigarettfimpar med. - Använd inte dammsugaren på våta ytor . - Insugs-/utl[...]

 • Página 4

  BYTE A V MIKROFIL TER: Mikrofiltr et är det filter , som sitter baktill på dammsugaren. Gör på följande sätt när filtret ska bytas ut: T ryck på utlösarknappen på frånluftsgallret och drag samtidigt ut gallret. T ag där efter bort mikrofiltr et, som sitter bakom gallret. Sätt i det nya filtret och sätt tillbaka frånluftsgallret igen.[...]

 • Página 5

  For at De kan få mest glæde af Deres støvsuger , beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager støvsugeren i brug. Vi anbefaler Dem yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at opfriske støvsugerens funktioner . VIGTIGE SIKKERHEDSFORANST AL TNINGER - Gennemlæs hele brugsa[...]

 • Página 6

  BRUG AF STØVSUGEREN: - T ræk ikke stikket ud af stikkontakten, ved at trække i selve ledningen eller støvsugeren, men kun ved at trække i selve stikket. - Støvsugeren må ikke kør e hen over ledningen. - Benyt ikke støvsugeren til at suge tændstikker , varm aske, cigaretskodder eller lignende med. - Benyt ikke støvsugeren på våde overfl[...]

 • Página 7

  BRUG IKKE STØVSUGEREN UDEN ALLE FIL TRE MONTERET SÆRLIGT UDSTYR Støvsugeren har to baghjul og et svingbart fronthjul, der sikr er let kørsel og manøvredygtighed. Før støvsuger en sættes på plads, skal ledningen rulles op. For at spare plads kan støvsuger en opbevares stående på endedækslet. RENGØRING - T ag stikket ud af stikkontakten[...]

 • Página 8

  For at du skal få mest mulig glede av støvsugeren, ber vi deg lese gjennom denne bruksanvisningen før den tas i bruk. Dessuten anbefaler vi at du oppbevarer bruksanvisningen for senere bruk. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER - Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. - Støvsugeren må brukes kun med 230V . (Standard i Nor ge) - T a alltid støpselet u[...]

 • Página 9

  - Bruk ikke støvsugeren til å suge opp fyrstikker , varm aske, sigarettstumper eller lignende. - Bruk ikke støvsugeren på våte overflater . - Innsugings-/utluftningskanaler må ikke dekkes til. - Unngå oppsuging av spisse og skarpe gjenstander . SLIK MONTERES STØVSUGEREN: Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før du setter på eller fjer[...]

 • Página 10

  RENGJØRING - T a støpselet ut av stikkontakten og tørk av støvsugeren med en lett fuktet klut. - Bruk ingen former for sterke, oppløsende eller slipende r engjøringsmidler . - Apparatet må ikke senkes i noen form for væske. MILJØTIPS Et elektrisk/elektronisk pr odukt bør avhendes på en minst mulig miljøbelastende måte når det ikke len[...]

 • Página 11

  Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen kuin otat uuden pölynimurin käyttöösi. Suosittelemme lisäksi, että säilytät käyttöohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten. TÄRKEÄT TURV A TEKNISET TOIMENPITEET - Lue käyttöohjeet kokonaisuudessaan ennen kuin otat laitteen käyttöön. - Pölynimuri on sallittu liittää vain [...]

 • Página 12

  - Laitteen imu- tai tuuletuskanavia ei saa peittää. - Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä. PÖL YNIMURIN KOKOAMINEN: Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen kuin kiinnität tai poistat pölynimurin tarvikkeita. Letkun kiinnittäminen: Aseta letku aukolle. Paina letkun päässä olevaa painikketta ja työnnä letku kokonaan sisään aukkoon[...]

 • Página 13

  PUHDISTUS - Irrota pistoke pistorasiasta ja pyyhi pölynimuri puhtaaksi kevyesti kostutetulla liinalla. - Älä käytä minkäänlaisia voimakkaita, liuottavia tai hankaavia puhdistusaineita. - Laitetta tai johtoa ei saa upottaa minkäänlaisiin nesteisiin. YMPÄRISTÖVINKKI Kun elektroninen laite ei enää ole toimintakunnossa, se tulee hävittä?[...]

 • Página 14

  Please read all instructions befor e operating your new vacuum cleaner . They contain important information on the operation, safety and maintenance of the appliance, keep these instructions in a safe place for future r eference and show them to other users if necessary . IMPORT ANT - Read this instruction booklet carefully . - Before using the app[...]

 • Página 15

  - Do not use the appliance on wet surfaces. - Do not obstruct the air intake or the air outlet vents. - Do not use the appliance to vacuum needles, drawing pins or string. ASSEMBLING THE V ACUUM CLEANER: Always remove the plug fr om the power socket before fitting or r emoving accessories. Fitting the tube: - Press the buttons on the end of the tub[...]

 • Página 16

  ENVIRONMENT AL TIP An electronic appliance should, when it is no longer capable of functioning be disposed with least possible environmental damage. The appliance should be disposed according to the local r egulations in your municipality , in most cases you can dischar ge the appliance at your local r ecycling center . THE WARRENTY DOES NOT COVER [...]

 • Página 17

  Um möglichst viel Freude an Ihr em Staubsauger zu haben, machen Sie sich bitte mit dieser Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Gerätes jederzeit nachlesen. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - Lesen Sie bitte die gesamte[...]

 • Página 18

  ANWENDUNG DES ST AUBSAUGERS - Stecker nicht durch Ziehen am Kabel oder am Staubsauger abziehen. Nur am Stecker selbst ziehen. - Der Staubsauger darf das Kabel nicht überfahren. - Den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Streichhölzern, heißer Asche, Zigarettenkippen o.ä. benutzen. - Den Staubsauger nicht auf nassen Oberflächen benutzen. - Ansau[...]

 • Página 19

  AUST AUSCH DES MIKROFIL TERS Das Mikrofilter befindet sich am hinter en Ende des Staubsaugers. Zum Austauschen folgendermaßen vor gehen:Entriegelungstaste am Luftaustrittsgitter drücken und das Gitter gleichzeitig herausziehen. Danach das Mikrofilter entfernen, das sich hinter diesem Gitter befindet. Das neue Filter einsetzen und das Luftaustritt[...]

 • Página 20

  AbyÊcie Paƒstwo mieli pe∏ne zadowolenie z Waszego nowego odkurzacza, prosimy Was o dok∏adne przeczytanie instrukcji obs∏ugi zanim zaczniecie go u˝ywaç. Zalecamy równie˝ zachowanie niniejszej instrukcji w razie potrzeby przypomnienia funkcji odkurzacza w przysz∏oÊci. OGÓLNE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE BEZPIECZE¡STWA - Przeczytaj dok∏adn[...]

 • Página 21

  OPIS BUDOWY ODKURZACZA: 1. 2-cz´Êciowa rura aluminiowa 2. Uchwyt 3. Manualna regulacja ssania 4. Wà˝ 5. Wskaênik zape∏niania worka kurzem 6. Przycisk wy∏àcznika 7. Przycisk automatycznego zwijacza przewodu zasilajàcego 8. Uchwyt do mikroflitra 9. Ssawka do mebli oraz ssawko-szczotka 10. Uchwyt 11. Pokrywa górne 12. Ssawka do pod∏ogi W[...]

 • Página 22

  WYMIANA WORKA - Od∏àcz wà˝. PodnieÊ przednià pokryw´ i przesuƒ do przodu blokad´ przytrzymujàcà worek. Teraz mo˝na wyjàç worek. -W ∏ó˝ nowy worek i przesuƒ blokad´ worka tak, aby znalaz∏a si´ na swoim miejscu. NIE U˚YWAJ ODKURZACZA BEZ ZAMONTOWANEGO WORKA PAPIEROWEGO WYMIANA FILTRA POWIETRZA WLOTOWEGO Filtr silnikowy jest u[...]

 • Página 23

  W zwiàzku ze sta∏ym udoskonalaniem naszych produktów zarówno od strony funkcjonalnej jak i projektowej, zastrzegamy sobie prawo do zmian w produktach bez wczeÊniejszego uprzedzenia. Importer Adexi group Z zastrze˝eniem ew. b∏´dów w druku 23 IM_640041+ 09/06/05 10:48 Side 23[...]

 • Página 24

  Для тог о, чтобы Вы смог ли правильно по льзоваться Вашим новым пылесосом, мы настоятельно просим Вас прочит ать настоящее рук ово дство по эк сплу а т ации, прежде чем Вы приступите к ег о эк сп[...]

 • Página 25

  ОБЗОР Ф УНКЦИЙ: 1. алюминиевая трубка из дв ух частей 2. ручка 3. ручная регуляция отсоса 4. шланг 5. индикатор, показывающий, что пылесборник по лон 6. кнопка вкл./выкл. 7. кнопка смотки электрошнура [...]

 • Página 26

  ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА Снимите шланг . Откройте пере днюю крышку и сдвиньте впере д фикса тор мешка для сбора пыли. Извлеките мешок для сбора пыли. Уст ановите новый мешок для сбора пыли и переме?[...]

 • Página 27

  ГА Р АНТИЙНЫЕ ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА ТЕРЯЮТ СИЛУ В СЛУЧАЕ: - Невыпо лнения требований настоящей инструкции. - Нарушения пр авил по льзования изделием, насильственных и прочих действий, приве дших к вы?[...]