Melissa 640-041 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Ir a la página of

Buen manual de instrucciones

Las leyes obligan al vendedor a entregarle al comprador, junto con el producto, el manual de instrucciones Melissa 640-041. La falta del manual o facilitar información incorrecta al consumidor constituyen una base de reclamación por no estar de acuerdo el producto con el contrato. Según la ley, está permitido adjuntar un manual de otra forma que no sea en papel, lo cual últimamente es bastante común y los fabricantes nos facilitan un manual gráfico, su versión electrónica Melissa 640-041 o vídeos de instrucciones para usuarios. La condición es que tenga una forma legible y entendible.

¿Qué es un manual de instrucciones?

El nombre proviene de la palabra latina “instructio”, es decir, ordenar. Por lo tanto, en un manual Melissa 640-041 se puede encontrar la descripción de las etapas de actuación. El propósito de un manual es enseñar, facilitar el encendido o el uso de un dispositivo o la realización de acciones concretas. Un manual de instrucciones también es una fuente de información acerca de un objeto o un servicio, es una pista.

Desafortunadamente pocos usuarios destinan su tiempo a leer manuales Melissa 640-041, sin embargo, un buen manual nos permite, no solo conocer una cantidad de funcionalidades adicionales del dispositivo comprado, sino también evitar la mayoría de fallos.

Entonces, ¿qué debe contener el manual de instrucciones perfecto?

Sobre todo, un manual de instrucciones Melissa 640-041 debe contener:
- información acerca de las especificaciones técnicas del dispositivo Melissa 640-041
- nombre de fabricante y año de fabricación del dispositivo Melissa 640-041
- condiciones de uso, configuración y mantenimiento del dispositivo Melissa 640-041
- marcas de seguridad y certificados que confirmen su concordancia con determinadas normativas

¿Por qué no leemos los manuales de instrucciones?

Normalmente es por la falta de tiempo y seguridad acerca de las funcionalidades determinadas de los dispositivos comprados. Desafortunadamente la conexión y el encendido de Melissa 640-041 no es suficiente. El manual de instrucciones siempre contiene una serie de indicaciones acerca de determinadas funcionalidades, normas de seguridad, consejos de mantenimiento (incluso qué productos usar), fallos eventuales de Melissa 640-041 y maneras de solucionar los problemas que puedan ocurrir durante su uso. Al final, en un manual se pueden encontrar los detalles de servicio técnico Melissa en caso de que las soluciones propuestas no hayan funcionado. Actualmente gozan de éxito manuales de instrucciones en forma de animaciones interesantes o vídeo manuales que llegan al usuario mucho mejor que en forma de un folleto. Este tipo de manual ayuda a que el usuario vea el vídeo entero sin saltarse las especificaciones y las descripciones técnicas complicadas de Melissa 640-041, como se suele hacer teniendo una versión en papel.

¿Por qué vale la pena leer los manuales de instrucciones?

Sobre todo es en ellos donde encontraremos las respuestas acerca de la construcción, las posibilidades del dispositivo Melissa 640-041, el uso de determinados accesorios y una serie de informaciones que permiten aprovechar completamente sus funciones y comodidades.

Tras una compra exitosa de un equipo o un dispositivo, vale la pena dedicar un momento para familiarizarse con cada parte del manual Melissa 640-041. Actualmente se preparan y traducen con dedicación, para que no solo sean comprensibles para los usuarios, sino que también cumplan su función básica de información y ayuda.

Índice de manuales de instrucciones

 • Página 1

  SE Dammsugar ..............................................................2 DK Støvsuger ..................................................................5 NO Støvsuger ..................................................................8 FI Pölynimuri ..............................................................11 UK V acuum cleaner ..........[...]

 • Página 2

  För att du ska få största möjliga nytta av din dammsugare ber vi dig att läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder dammsugaren första gången. Vi rekommenderar dig dessutom att spara bruksanvisningen, ifall du vid ett senare tillfälle skulle behöva friska upp dina kunskaper om dammsugarens funktioner . VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER[...]

 • Página 3

  SÅ ANVÄNDER DU DAMMSUGAREN: - Drag inte ut kontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden eller själva dammsugaren, utan ta tag i stickkontakten. - Dammsugaren får inte köra över sladden. - Använd inte dammsugaren till att suga upp tändstickor , varm aska eller cigarettfimpar med. - Använd inte dammsugaren på våta ytor . - Insugs-/utl[...]

 • Página 4

  BYTE A V MIKROFIL TER: Mikrofiltr et är det filter , som sitter baktill på dammsugaren. Gör på följande sätt när filtret ska bytas ut: T ryck på utlösarknappen på frånluftsgallret och drag samtidigt ut gallret. T ag där efter bort mikrofiltr et, som sitter bakom gallret. Sätt i det nya filtret och sätt tillbaka frånluftsgallret igen.[...]

 • Página 5

  For at De kan få mest glæde af Deres støvsuger , beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager støvsugeren i brug. Vi anbefaler Dem yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at opfriske støvsugerens funktioner . VIGTIGE SIKKERHEDSFORANST AL TNINGER - Gennemlæs hele brugsa[...]

 • Página 6

  BRUG AF STØVSUGEREN: - T ræk ikke stikket ud af stikkontakten, ved at trække i selve ledningen eller støvsugeren, men kun ved at trække i selve stikket. - Støvsugeren må ikke kør e hen over ledningen. - Benyt ikke støvsugeren til at suge tændstikker , varm aske, cigaretskodder eller lignende med. - Benyt ikke støvsugeren på våde overfl[...]

 • Página 7

  BRUG IKKE STØVSUGEREN UDEN ALLE FIL TRE MONTERET SÆRLIGT UDSTYR Støvsugeren har to baghjul og et svingbart fronthjul, der sikr er let kørsel og manøvredygtighed. Før støvsuger en sættes på plads, skal ledningen rulles op. For at spare plads kan støvsuger en opbevares stående på endedækslet. RENGØRING - T ag stikket ud af stikkontakten[...]

 • Página 8

  For at du skal få mest mulig glede av støvsugeren, ber vi deg lese gjennom denne bruksanvisningen før den tas i bruk. Dessuten anbefaler vi at du oppbevarer bruksanvisningen for senere bruk. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER - Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. - Støvsugeren må brukes kun med 230V . (Standard i Nor ge) - T a alltid støpselet u[...]

 • Página 9

  - Bruk ikke støvsugeren til å suge opp fyrstikker , varm aske, sigarettstumper eller lignende. - Bruk ikke støvsugeren på våte overflater . - Innsugings-/utluftningskanaler må ikke dekkes til. - Unngå oppsuging av spisse og skarpe gjenstander . SLIK MONTERES STØVSUGEREN: Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før du setter på eller fjer[...]

 • Página 10

  RENGJØRING - T a støpselet ut av stikkontakten og tørk av støvsugeren med en lett fuktet klut. - Bruk ingen former for sterke, oppløsende eller slipende r engjøringsmidler . - Apparatet må ikke senkes i noen form for væske. MILJØTIPS Et elektrisk/elektronisk pr odukt bør avhendes på en minst mulig miljøbelastende måte når det ikke len[...]

 • Página 11

  Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen kuin otat uuden pölynimurin käyttöösi. Suosittelemme lisäksi, että säilytät käyttöohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten. TÄRKEÄT TURV A TEKNISET TOIMENPITEET - Lue käyttöohjeet kokonaisuudessaan ennen kuin otat laitteen käyttöön. - Pölynimuri on sallittu liittää vain [...]

 • Página 12

  - Laitteen imu- tai tuuletuskanavia ei saa peittää. - Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä. PÖL YNIMURIN KOKOAMINEN: Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen kuin kiinnität tai poistat pölynimurin tarvikkeita. Letkun kiinnittäminen: Aseta letku aukolle. Paina letkun päässä olevaa painikketta ja työnnä letku kokonaan sisään aukkoon[...]

 • Página 13

  PUHDISTUS - Irrota pistoke pistorasiasta ja pyyhi pölynimuri puhtaaksi kevyesti kostutetulla liinalla. - Älä käytä minkäänlaisia voimakkaita, liuottavia tai hankaavia puhdistusaineita. - Laitetta tai johtoa ei saa upottaa minkäänlaisiin nesteisiin. YMPÄRISTÖVINKKI Kun elektroninen laite ei enää ole toimintakunnossa, se tulee hävittä?[...]

 • Página 14

  Please read all instructions befor e operating your new vacuum cleaner . They contain important information on the operation, safety and maintenance of the appliance, keep these instructions in a safe place for future r eference and show them to other users if necessary . IMPORT ANT - Read this instruction booklet carefully . - Before using the app[...]

 • Página 15

  - Do not use the appliance on wet surfaces. - Do not obstruct the air intake or the air outlet vents. - Do not use the appliance to vacuum needles, drawing pins or string. ASSEMBLING THE V ACUUM CLEANER: Always remove the plug fr om the power socket before fitting or r emoving accessories. Fitting the tube: - Press the buttons on the end of the tub[...]

 • Página 16

  ENVIRONMENT AL TIP An electronic appliance should, when it is no longer capable of functioning be disposed with least possible environmental damage. The appliance should be disposed according to the local r egulations in your municipality , in most cases you can dischar ge the appliance at your local r ecycling center . THE WARRENTY DOES NOT COVER [...]

 • Página 17

  Um möglichst viel Freude an Ihr em Staubsauger zu haben, machen Sie sich bitte mit dieser Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Gerätes jederzeit nachlesen. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - Lesen Sie bitte die gesamte[...]

 • Página 18

  ANWENDUNG DES ST AUBSAUGERS - Stecker nicht durch Ziehen am Kabel oder am Staubsauger abziehen. Nur am Stecker selbst ziehen. - Der Staubsauger darf das Kabel nicht überfahren. - Den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Streichhölzern, heißer Asche, Zigarettenkippen o.ä. benutzen. - Den Staubsauger nicht auf nassen Oberflächen benutzen. - Ansau[...]

 • Página 19

  AUST AUSCH DES MIKROFIL TERS Das Mikrofilter befindet sich am hinter en Ende des Staubsaugers. Zum Austauschen folgendermaßen vor gehen:Entriegelungstaste am Luftaustrittsgitter drücken und das Gitter gleichzeitig herausziehen. Danach das Mikrofilter entfernen, das sich hinter diesem Gitter befindet. Das neue Filter einsetzen und das Luftaustritt[...]

 • Página 20

  AbyÊcie Paƒstwo mieli pe∏ne zadowolenie z Waszego nowego odkurzacza, prosimy Was o dok∏adne przeczytanie instrukcji obs∏ugi zanim zaczniecie go u˝ywaç. Zalecamy równie˝ zachowanie niniejszej instrukcji w razie potrzeby przypomnienia funkcji odkurzacza w przysz∏oÊci. OGÓLNE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE BEZPIECZE¡STWA - Przeczytaj dok∏adn[...]

 • Página 21

  OPIS BUDOWY ODKURZACZA: 1. 2-cz´Êciowa rura aluminiowa 2. Uchwyt 3. Manualna regulacja ssania 4. Wà˝ 5. Wskaênik zape∏niania worka kurzem 6. Przycisk wy∏àcznika 7. Przycisk automatycznego zwijacza przewodu zasilajàcego 8. Uchwyt do mikroflitra 9. Ssawka do mebli oraz ssawko-szczotka 10. Uchwyt 11. Pokrywa górne 12. Ssawka do pod∏ogi W[...]

 • Página 22

  WYMIANA WORKA - Od∏àcz wà˝. PodnieÊ przednià pokryw´ i przesuƒ do przodu blokad´ przytrzymujàcà worek. Teraz mo˝na wyjàç worek. -W ∏ó˝ nowy worek i przesuƒ blokad´ worka tak, aby znalaz∏a si´ na swoim miejscu. NIE U˚YWAJ ODKURZACZA BEZ ZAMONTOWANEGO WORKA PAPIEROWEGO WYMIANA FILTRA POWIETRZA WLOTOWEGO Filtr silnikowy jest u[...]

 • Página 23

  W zwiàzku ze sta∏ym udoskonalaniem naszych produktów zarówno od strony funkcjonalnej jak i projektowej, zastrzegamy sobie prawo do zmian w produktach bez wczeÊniejszego uprzedzenia. Importer Adexi group Z zastrze˝eniem ew. b∏´dów w druku 23 IM_640041+ 09/06/05 10:48 Side 23[...]

 • Página 24

  Для тог о, чтобы Вы смог ли правильно по льзоваться Вашим новым пылесосом, мы настоятельно просим Вас прочит ать настоящее рук ово дство по эк сплу а т ации, прежде чем Вы приступите к ег о эк сп[...]

 • Página 25

  ОБЗОР Ф УНКЦИЙ: 1. алюминиевая трубка из дв ух частей 2. ручка 3. ручная регуляция отсоса 4. шланг 5. индикатор, показывающий, что пылесборник по лон 6. кнопка вкл./выкл. 7. кнопка смотки электрошнура [...]

 • Página 26

  ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА Снимите шланг . Откройте пере днюю крышку и сдвиньте впере д фикса тор мешка для сбора пыли. Извлеките мешок для сбора пыли. Уст ановите новый мешок для сбора пыли и переме?[...]

 • Página 27

  ГА Р АНТИЙНЫЕ ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА ТЕРЯЮТ СИЛУ В СЛУЧАЕ: - Невыпо лнения требований настоящей инструкции. - Нарушения пр авил по льзования изделием, насильственных и прочих действий, приве дших к вы?[...]