Melissa 640-041 manuale d’uso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Vai alla pagina of

Un buon manuale d’uso

Le regole impongono al rivenditore l'obbligo di fornire all'acquirente, insieme alle merci, il manuale d’uso Melissa 640-041. La mancanza del manuale d’uso o le informazioni errate fornite al consumatore sono la base di una denuncia in caso di inosservanza del dispositivo con il contratto. Secondo la legge, l’inclusione del manuale d’uso in una forma diversa da quella cartacea è permessa, che viene spesso utilizzato recentemente, includendo una forma grafica o elettronica Melissa 640-041 o video didattici per gli utenti. La condizione è il suo carattere leggibile e comprensibile.

Che cosa è il manuale d’uso?

La parola deriva dal latino "instructio", cioè organizzare. Così, il manuale d’uso Melissa 640-041 descrive le fasi del procedimento. Lo scopo del manuale d’uso è istruire, facilitare lo avviamento, l'uso di attrezzature o l’esecuzione di determinate azioni. Il manuale è una raccolta di informazioni sull'oggetto/servizio, un suggerimento.

Purtroppo, pochi utenti prendono il tempo di leggere il manuale d’uso, e un buono manuale non solo permette di conoscere una serie di funzionalità aggiuntive del dispositivo acquistato, ma anche evitare la maggioranza dei guasti.

Quindi cosa dovrebbe contenere il manuale perfetto?

Innanzitutto, il manuale d’uso Melissa 640-041 dovrebbe contenere:
- informazioni sui dati tecnici del dispositivo Melissa 640-041
- nome del fabbricante e anno di fabbricazione Melissa 640-041
- istruzioni per l'uso, la regolazione e la manutenzione delle attrezzature Melissa 640-041
- segnaletica di sicurezza e certificati che confermano la conformità con le norme pertinenti

Perché non leggiamo i manuali d’uso?

Generalmente questo è dovuto alla mancanza di tempo e certezza per quanto riguarda la funzionalità specifica delle attrezzature acquistate. Purtroppo, la connessione e l’avvio Melissa 640-041 non sono sufficienti. Questo manuale contiene una serie di linee guida per funzionalità specifiche, la sicurezza, metodi di manutenzione (anche i mezzi che dovrebbero essere usati), eventuali difetti Melissa 640-041 e modi per risolvere i problemi più comuni durante l'uso. Infine, il manuale contiene le coordinate del servizio Melissa in assenza dell'efficacia delle soluzioni proposte. Attualmente, i manuali d’uso sotto forma di animazioni interessanti e video didattici che sono migliori che la brochure suscitano un interesse considerevole. Questo tipo di manuale permette all'utente di visualizzare tutto il video didattico senza saltare le specifiche e complicate descrizioni tecniche Melissa 640-041, come nel caso della versione cartacea.

Perché leggere il manuale d’uso?

Prima di tutto, contiene la risposta sulla struttura, le possibilità del dispositivo Melissa 640-041, l'uso di vari accessori ed una serie di informazioni per sfruttare totalmente tutte le caratteristiche e servizi.

Dopo l'acquisto di successo di attrezzature/dispositivo, prendere un momento per familiarizzare con tutte le parti del manuale d'uso Melissa 640-041. Attualmente, sono preparati con cura e tradotti per essere comprensibili non solo per gli utenti, ma per svolgere la loro funzione di base di informazioni e di aiuto.

Sommario del manuale d’uso

 • Pagina 1

  SE Dammsugar ..............................................................2 DK Støvsuger ..................................................................5 NO Støvsuger ..................................................................8 FI Pölynimuri ..............................................................11 UK V acuum cleaner ..........[...]

 • Pagina 2

  För att du ska få största möjliga nytta av din dammsugare ber vi dig att läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder dammsugaren första gången. Vi rekommenderar dig dessutom att spara bruksanvisningen, ifall du vid ett senare tillfälle skulle behöva friska upp dina kunskaper om dammsugarens funktioner . VIKTIGA SÄKERHETSÅTGÄRDER[...]

 • Pagina 3

  SÅ ANVÄNDER DU DAMMSUGAREN: - Drag inte ut kontakten ur vägguttaget genom att dra i sladden eller själva dammsugaren, utan ta tag i stickkontakten. - Dammsugaren får inte köra över sladden. - Använd inte dammsugaren till att suga upp tändstickor , varm aska eller cigarettfimpar med. - Använd inte dammsugaren på våta ytor . - Insugs-/utl[...]

 • Pagina 4

  BYTE A V MIKROFIL TER: Mikrofiltr et är det filter , som sitter baktill på dammsugaren. Gör på följande sätt när filtret ska bytas ut: T ryck på utlösarknappen på frånluftsgallret och drag samtidigt ut gallret. T ag där efter bort mikrofiltr et, som sitter bakom gallret. Sätt i det nya filtret och sätt tillbaka frånluftsgallret igen.[...]

 • Pagina 5

  For at De kan få mest glæde af Deres støvsuger , beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager støvsugeren i brug. Vi anbefaler Dem yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at opfriske støvsugerens funktioner . VIGTIGE SIKKERHEDSFORANST AL TNINGER - Gennemlæs hele brugsa[...]

 • Pagina 6

  BRUG AF STØVSUGEREN: - T ræk ikke stikket ud af stikkontakten, ved at trække i selve ledningen eller støvsugeren, men kun ved at trække i selve stikket. - Støvsugeren må ikke kør e hen over ledningen. - Benyt ikke støvsugeren til at suge tændstikker , varm aske, cigaretskodder eller lignende med. - Benyt ikke støvsugeren på våde overfl[...]

 • Pagina 7

  BRUG IKKE STØVSUGEREN UDEN ALLE FIL TRE MONTERET SÆRLIGT UDSTYR Støvsugeren har to baghjul og et svingbart fronthjul, der sikr er let kørsel og manøvredygtighed. Før støvsuger en sættes på plads, skal ledningen rulles op. For at spare plads kan støvsuger en opbevares stående på endedækslet. RENGØRING - T ag stikket ud af stikkontakten[...]

 • Pagina 8

  For at du skal få mest mulig glede av støvsugeren, ber vi deg lese gjennom denne bruksanvisningen før den tas i bruk. Dessuten anbefaler vi at du oppbevarer bruksanvisningen for senere bruk. VIKTIGE SIKKERHETSREGLER - Les hele bruksanvisningen nøye før bruk. - Støvsugeren må brukes kun med 230V . (Standard i Nor ge) - T a alltid støpselet u[...]

 • Pagina 9

  - Bruk ikke støvsugeren til å suge opp fyrstikker , varm aske, sigarettstumper eller lignende. - Bruk ikke støvsugeren på våte overflater . - Innsugings-/utluftningskanaler må ikke dekkes til. - Unngå oppsuging av spisse og skarpe gjenstander . SLIK MONTERES STØVSUGEREN: Ta alltid støpselet ut av stikkontakten før du setter på eller fjer[...]

 • Pagina 10

  RENGJØRING - T a støpselet ut av stikkontakten og tørk av støvsugeren med en lett fuktet klut. - Bruk ingen former for sterke, oppløsende eller slipende r engjøringsmidler . - Apparatet må ikke senkes i noen form for væske. MILJØTIPS Et elektrisk/elektronisk pr odukt bør avhendes på en minst mulig miljøbelastende måte når det ikke len[...]

 • Pagina 11

  Lue tämä käyttöopas huolellisesti läpi ennen kuin otat uuden pölynimurin käyttöösi. Suosittelemme lisäksi, että säilytät käyttöohjeet mahdollista myöhempää käyttöä varten. TÄRKEÄT TURV A TEKNISET TOIMENPITEET - Lue käyttöohjeet kokonaisuudessaan ennen kuin otat laitteen käyttöön. - Pölynimuri on sallittu liittää vain [...]

 • Pagina 12

  - Laitteen imu- tai tuuletuskanavia ei saa peittää. - Älä imuroi kovia tai teräviä esineitä. PÖL YNIMURIN KOKOAMINEN: Irrota aina pistoke pistorasiasta ennen kuin kiinnität tai poistat pölynimurin tarvikkeita. Letkun kiinnittäminen: Aseta letku aukolle. Paina letkun päässä olevaa painikketta ja työnnä letku kokonaan sisään aukkoon[...]

 • Pagina 13

  PUHDISTUS - Irrota pistoke pistorasiasta ja pyyhi pölynimuri puhtaaksi kevyesti kostutetulla liinalla. - Älä käytä minkäänlaisia voimakkaita, liuottavia tai hankaavia puhdistusaineita. - Laitetta tai johtoa ei saa upottaa minkäänlaisiin nesteisiin. YMPÄRISTÖVINKKI Kun elektroninen laite ei enää ole toimintakunnossa, se tulee hävittä?[...]

 • Pagina 14

  Please read all instructions befor e operating your new vacuum cleaner . They contain important information on the operation, safety and maintenance of the appliance, keep these instructions in a safe place for future r eference and show them to other users if necessary . IMPORT ANT - Read this instruction booklet carefully . - Before using the app[...]

 • Pagina 15

  - Do not use the appliance on wet surfaces. - Do not obstruct the air intake or the air outlet vents. - Do not use the appliance to vacuum needles, drawing pins or string. ASSEMBLING THE V ACUUM CLEANER: Always remove the plug fr om the power socket before fitting or r emoving accessories. Fitting the tube: - Press the buttons on the end of the tub[...]

 • Pagina 16

  ENVIRONMENT AL TIP An electronic appliance should, when it is no longer capable of functioning be disposed with least possible environmental damage. The appliance should be disposed according to the local r egulations in your municipality , in most cases you can dischar ge the appliance at your local r ecycling center . THE WARRENTY DOES NOT COVER [...]

 • Pagina 17

  Um möglichst viel Freude an Ihr em Staubsauger zu haben, machen Sie sich bitte mit dieser Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Gerätes jederzeit nachlesen. WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE - Lesen Sie bitte die gesamte[...]

 • Pagina 18

  ANWENDUNG DES ST AUBSAUGERS - Stecker nicht durch Ziehen am Kabel oder am Staubsauger abziehen. Nur am Stecker selbst ziehen. - Der Staubsauger darf das Kabel nicht überfahren. - Den Staubsauger nicht zum Aufsaugen von Streichhölzern, heißer Asche, Zigarettenkippen o.ä. benutzen. - Den Staubsauger nicht auf nassen Oberflächen benutzen. - Ansau[...]

 • Pagina 19

  AUST AUSCH DES MIKROFIL TERS Das Mikrofilter befindet sich am hinter en Ende des Staubsaugers. Zum Austauschen folgendermaßen vor gehen:Entriegelungstaste am Luftaustrittsgitter drücken und das Gitter gleichzeitig herausziehen. Danach das Mikrofilter entfernen, das sich hinter diesem Gitter befindet. Das neue Filter einsetzen und das Luftaustritt[...]

 • Pagina 20

  AbyÊcie Paƒstwo mieli pe∏ne zadowolenie z Waszego nowego odkurzacza, prosimy Was o dok∏adne przeczytanie instrukcji obs∏ugi zanim zaczniecie go u˝ywaç. Zalecamy równie˝ zachowanie niniejszej instrukcji w razie potrzeby przypomnienia funkcji odkurzacza w przysz∏oÊci. OGÓLNE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE BEZPIECZE¡STWA - Przeczytaj dok∏adn[...]

 • Pagina 21

  OPIS BUDOWY ODKURZACZA: 1. 2-cz´Êciowa rura aluminiowa 2. Uchwyt 3. Manualna regulacja ssania 4. Wà˝ 5. Wskaênik zape∏niania worka kurzem 6. Przycisk wy∏àcznika 7. Przycisk automatycznego zwijacza przewodu zasilajàcego 8. Uchwyt do mikroflitra 9. Ssawka do mebli oraz ssawko-szczotka 10. Uchwyt 11. Pokrywa górne 12. Ssawka do pod∏ogi W[...]

 • Pagina 22

  WYMIANA WORKA - Od∏àcz wà˝. PodnieÊ przednià pokryw´ i przesuƒ do przodu blokad´ przytrzymujàcà worek. Teraz mo˝na wyjàç worek. -W ∏ó˝ nowy worek i przesuƒ blokad´ worka tak, aby znalaz∏a si´ na swoim miejscu. NIE U˚YWAJ ODKURZACZA BEZ ZAMONTOWANEGO WORKA PAPIEROWEGO WYMIANA FILTRA POWIETRZA WLOTOWEGO Filtr silnikowy jest u[...]

 • Pagina 23

  W zwiàzku ze sta∏ym udoskonalaniem naszych produktów zarówno od strony funkcjonalnej jak i projektowej, zastrzegamy sobie prawo do zmian w produktach bez wczeÊniejszego uprzedzenia. Importer Adexi group Z zastrze˝eniem ew. b∏´dów w druku 23 IM_640041+ 09/06/05 10:48 Side 23[...]

 • Pagina 24

  Для тог о, чтобы Вы смог ли правильно по льзоваться Вашим новым пылесосом, мы настоятельно просим Вас прочит ать настоящее рук ово дство по эк сплу а т ации, прежде чем Вы приступите к ег о эк сп[...]

 • Pagina 25

  ОБЗОР Ф УНКЦИЙ: 1. алюминиевая трубка из дв ух частей 2. ручка 3. ручная регуляция отсоса 4. шланг 5. индикатор, показывающий, что пылесборник по лон 6. кнопка вкл./выкл. 7. кнопка смотки электрошнура [...]

 • Pagina 26

  ЗАМЕНА ПЫЛЕСБОРНИКА Снимите шланг . Откройте пере днюю крышку и сдвиньте впере д фикса тор мешка для сбора пыли. Извлеките мешок для сбора пыли. Уст ановите новый мешок для сбора пыли и переме?[...]

 • Pagina 27

  ГА Р АНТИЙНЫЕ ОБЯЗА ТЕЛЬСТВА ТЕРЯЮТ СИЛУ В СЛУЧАЕ: - Невыпо лнения требований настоящей инструкции. - Нарушения пр авил по льзования изделием, насильственных и прочих действий, приве дших к вы?[...]