Melissa 16590008 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Melissa 16590008, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Melissa 16590008 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Melissa 16590008. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Melissa 16590008 should contain:
- informations concerning technical data of Melissa 16590008
- name of the manufacturer and a year of construction of the Melissa 16590008 item
- rules of operation, control and maintenance of the Melissa 16590008 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Melissa 16590008 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Melissa 16590008, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Melissa service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Melissa 16590008.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Melissa 16590008 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  DK Opvaskemaskine ..................................... 2 SE Diskmaskin ............................................... 8 NO Benkoppvaskmaskin .............................. 14 FI Astianpesukone ..................................... 20 UK Dishwasher ............................................ 26 DE Geschirrspüler .................................[...]

 • Page 2

  2 3 INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner . [...]

 • Page 3

  2 3 OVERSIGT OVER APP ARA TETS DELE 1. Opvaskindsats 2. Bestikkurv 3. Afspændingsbeholder 4. Primært opvaskemiddelrum 5. Sekundærtopvaskemiddelrum 6. Saltbeholder 7. Opvaskearm 8. Fintoggroftlter 9. Hovedlter 10. T ragt til påfyldning af salt 11. 13. U-stykke 14. Aøbsstuds 15. V andindtag 16. Slange[...]

 • Page 4

  4 5 KLARGØRING AF APP ARA TET Hver enkelt apparat er kontroller et på fabrikken, men for en sikkerheds skyld bør du efter udpakning sikre dig, at apparatet ikke er blevet beskadiget under transporten. • Kontrollér ,omdetharfåetsynligeskader(f.eks.i form af buler eller lign.), om lågen lukker ordentligt, og om h[...]

 • Page 5

  4 5 Påfyldning af afspændingsmiddel Afspændingsmiddelmindskeroveradespændingen i vandet, hvilket giver en hurtigere og bedr e tørring. Afspændingsmiddel giver desuden en rener e opvask og klarer e, mere skinnende glas. Sådan påfylder du afspændingsmiddel: • Skrudæksletpåafspændingsmiddelbeholderen(3) mod [...]

 • Page 6

  6 7 OPBEV ARING Hvis apparatet står i f.eks. et sommerhus og ikke bruges i længere tid om vinter en, skal du gøre følgende, hvergangduharbrugtapparatet: • Afbrydstrømmentilapparatet. • Lukforvandforsyningen,ogfrakoblslangentil vandtilførsel. • T aprester endevandfraslange[...]

 • Page 7

  6 7 FEJLKODER Nårderopstårfejl,brugerapparatetfølgendefejlkoder tilatadvaredig: OPL YSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT Bemærk,atdetteAdexi-produkterforsynetmeddette symbol: Det betyder , at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da ele[...]

 • Page 8

  8 9 INTRODUKTION Förattduskallfåutsåmycketsommöjligtavdin nya apparat är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. V ar speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi r ekommenderar också att du sparar bruksanvisningen så att du kan anvä[...]

 • Page 9

  8 9 BESKRIVNING A V APP ARA TENS DELAR 1. Ställ 2. Bestickkorg 3. Sköljmedelsbehållare 4. Primärt diskmedelsfack 5. Sekundärtdiskmedelsfack 6. Saltfack 7. Diskarm 8. Fintochgrovtlter 9. Huvudlter 10. T ratt för saltpåfyllning 11. 12. Måttskopa 13. U-formadslang 14. Avrinningsmunstycke 15. V at[...]

 • Page 10

  10 11 Placering av apparaten • Placeraalltidapparatenpåetttorrt,jämnt,stadigt och värmetåligt underlag, på behörigt avstånd från kanter . • Apparatensbaksidamåstestödjasavenvägg. Anslutning 1. Apparaten får endast anslutas till 230 V växelström, 50 Hz. 2. Använd alltid nya slangar n[...]

 • Page 11

  10 11 ANVÄNDA APP ARA TEN Grundläggande användning • Duöppnarapparatengenomattfattatagi handtaget. • Kontrolleraattltr enärrättmonteradeibasenav apparaten och att de inte är igensatta. • Placeraföremålensomskadiskasidiskställetoch bestickkorgen. ?[...]

 • Page 12

  12 13 • Låteventuelltkvarvarandevatteni vattenintagsslangen rinna av (i en vask). • Fästslangenbaktillpåvattenintaget. • T abortltrenochanvändensvampförattsugaupp vatten från basen. RENGÖRING Närdurengörapparatenbördutänkapåföljande: ?[...]

 • Page 13

  12 13 INFORMA TION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING A V DENNA PRODUKT LäggmärketillattdennaAdexi-produktärmärktmed följandesymbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras [...]

 • Page 14

  14 15 INNLEDNING For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatetditt,bervideglesenøyegjennomdenne bruksanvisningenførførstegangsbruk.Leggspesielt merke til sikkerhetsreglene. V i anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . VIK[...]

 • Page 15

  14 15 BESKRIVELSE A V APP ARA TETS DELER 1. Rack 2. Bestikkurv 3. Beholder for glansemiddel 4. Hovedkammer for oppvaskmiddel 5. Sekundærkammerforoppvaskmiddel 6. Saltkammer 7. Spylearm 8. Fin-oggrovltr e 9. Hovedlter 10. T rakt for påfylling av salt 11. 12. Måleskje 13. U-formet slange 14. Avløpsåpn[...]

 • Page 16

  16 17 Plassering av apparatet • Plasseralltidapparatetpåentørr ,jevn,stabilog varmebestandigoverateogigodavstandfraalle kanter . • Baksidenavapparatetmåstøttesavenbakvegg. Tilkobling 1. Apparatet må kobles til en strømforsyning med 230 volt og 50 Hz. 2. Bruk [...]

 • Page 17

  16 17 BRUKE APP ARA TET Enkel betjening • Duåpnerapparatetvedåtatakihåndtaket. • Kontrolleratltr eneibunnenavapparateter montert riktig og ikke er tilstoppet. • Plassergjenstandenesomskalvaskesoppi oppvaskkurven og bestikkurven. º Glass må alltid settes opp [...]

 • Page 18

  18 19 OPPBEV ARING Hvis apparatet ikke brukes hver dag, anbefaler vi at du gjørfølgendeetterhvergangduharbruktdet: • Koblefrastrømforsyningentilapparatet. • Stengavvannetogkobleslangenfravanninntaket. • Tømeventueltvannsomerigjeni vanninntaksslangen [...]

 • Page 19

  18 19 MILJØINFORMASJON LeggmerketilatdetteAdexis-produktetermerketmed følgendesymbol: Det betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal kasser es separat. IhenholdtilWEEE-direktivetskaldetenkelte medlemslandetsørge[...]

 • Page 20

  20 21 JOHDANTO Luetämäkäyttöopashuolellisestiennenlaitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudestalaitteestasi.Lueturvallisuusohjeeterityisen huolellisesti.Suosittelemmemyös,ettäsäilytätnämä ohjeet.Näinvoitperehtyälaitteesieritoimintoihin my?[...]

 • Page 21

  20 21 LAITTEEN PÄÄOSA T 1. Pesuteline 2. Ruokailuvälinekori 3. Huuhteluaineen täyttöaukko 4. Pesuainesäiliö 5. T oinen pesuainesäiliö 6. Suolasäiliö 7. Pesuvarsi 8. Hienotjakarkeatsuodattimet 9. Pääsuodatin 10. Suolantäyttösäiliö 11. 12. Mittalusikka 13. U-muotoinenletku 14. T yhjennyssuutin 15. [...]

 • Page 22

  22 23 Laitteen sijoituspaikka • Sijoitalaiteainakuivalle,tasaiselle,tukevalleja lämmönkestävälle alustalle riittävän kauas reunoista. • Laitteentakaosanonoltavaseinäävasten. Kytkeminen 1. Laitevoidaankytkeävainverkkoon,jonkajänniteon 230VACjataajuus50?[...]

 • Page 23

  22 23 LAITTEEN KÄYTTÖ Peruskäyttö • Avaalaitekädensijasta. • T arkista,ettälaitteenalustassaolevatsuodattimet onkiinnitettyoikein,jaetteivätneoletukossa. • Laitapestävätastiatpesutelineeseenja ruokailuvälinekoriin. º Lasitonainakäännettävä[...]

 • Page 24

  24 25 SÄIL YTYS Joslaitettaeikäytetäjokapäivä,suosittelemme seuraaviatoimenpiteitäjokakäytönjälkeen: • Kytkelaitteenvirtapoispäältä. • Suljevedensyöttöjairrotaletkupoisvedentulosta. • T yhjennävedentuloletkussajäljelläolevavesi (altaasee[...]

 • Page 25

  24 25 TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ TämäAdexi-tuoteonmerkittyseuraavalla symbolilla: T uotettaeisiissaahävittäätavallisenkotitalousjätteen mukana,vaansähkö-jaelektroniikkajäteonhävitettävä erikseen. Sähkö-jaelektroniikkalaiter omuakoskevan[...]

 • Page 26

  26 27 INTRODUCTION T o get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully befor e using the appliance forthersttime.T akeparticularnoteofthesafety precautions. W e also recommend that you keep the instructions for future r eference, so that you can remind yourself of the functions of your [...]

 • Page 27

  26 27 KEY TO THE MAIN COMPONENTS OF THE APPLIANCE 1. Rack 2. Cutlery basket 3. Dishwasher rinse agent container 4. Maindishwasherdetergentcompartment 5. Secondarydishwasherdetergentcompartment 6. Saltcompartment 7. Dishwasher arm 8. Fineandcoarselters 9. Mainlter 10. Funnelforlling?[...]

 • Page 28

  28 29 Positioning the appliance • Alwaysplacetheapplianceonadry ,level,rmand heat-resistantsurfacewellawayfr omanyedges. • Thebackoftheappliancemustbesupportedbya rear wall. Connection 1. Theappliancemustbeconnectedtoa230-voltAC [...]

 • Page 29

  28 29 OPERA TING THE APPLIANCE Basic operation • T oopentheappliance,graspthehandle. • Checkthattheltersinthebaseoftheappliance arettedcorr ectlyandarenotblocked. • Puttheitemstobewashedintherackandcutlery basket. º Glasses must [...]

 • Page 30

  30 31 STORAGE If the appliance is not used daily , you are advised to do thefollowingeverytimeyouhaveusedit: • Disconnectpowersupplytotheappliance. • T urnoffthewatersupplyanddisconnectthehose from the water intake. • Drainanyremainingwaterinthewater?[...]

 • Page 31

  30 31 FOR UNITED KINGDOM ONL Y Plug wiring: ThisproductisttedwithaBS136313-ampplug.If youhavetoreplacethefuse,onlythosethatar eAST A orBSIapprovedtoBS1362andwitharatedcurr entof 13ampsshouldbeused.Ifthereisafusecover?[...]

 • Page 32

  32 33 EINLEITUNG BevorSieIhrneuesGeräterstmalsinGebrauch nehmen,solltenSiedieseAnleitungsorgfältig durchlesen.BeachtenSieinsbesonder edie Sicherheitshinweise.WirempfehlenIhnenaußerdem, dieBedienungsanleitungaufzuheben.SokönnenSie dieFunktionendesG[...]

 • Page 33

  32 33 • KabelundSteckerregelmäßigaufBeschädigungen überprüfen.Sindsiedefektbzw .wurdedasGerät fallen gelassen oder anderweitig beschädigt, darf es nicht benutzt werden. • W ennGerät,Kabelund/oderSteckerbeschädigt sind, muss das Gerät überprüft und ggf. von einem Fachm[...]

 • Page 34

  34 35 VOR DEM GEBRAUCH JedeseinzelneGerätwirdwerkseitigkontr olliert. SicherheitshalbersolltenSiesichjedochnachdem Auspacken vergewissern, dass beim T ransport keine SchädenamGerätentstandensind. • ÜberprüfenSie,obsichtbareSchäden(z.B.inForm vonDelleno.?[...]

 • Page 35

  34 35 • DenDeckelwiederaufschrauben. • WICHTIG!GleichnachdemSalzeinfüllendas Schnellprogrammablaufenlassen,damitesdur ch dasSalznichtzuKorrosionandenT eilenkommt. • W enndieSalzfüllanzeige(c)aueuchtet,istSalz nachzufüllen. HINWEIS!ES[...]

 • Page 36

  36 37 • BeiUnterbrechungdesSpülpr ogrammskönnen SiedurchBetätigenderPr ogrammwahltasteinein anderesSpülpr ogrammwechseln. Nach jedem Spülprogramm • DasGerätbleibtsolangeangeschaltet,bisder Betriebsschalter betätigt wird. • V ordemEntleerensollteman?[...]

 • Page 37

  36 37 WARNANZEIGEN BeimAuftreteneinerStörung,wer denfolgende W arnungenausgegeben: INFORMA TIONEN ZUR ENTSORGUNG BeachtenSiebitte,dassdiesesAdexi-Produktdieses Zeichenträgt: Es bedeutet, dass das Produkt nicht zusammen mit normalem Haushaltsmüll entsorgt wer den darf, da Elektro-undElektr oni[...]

 • Page 38

  38 39 WSTĘP Aby możliwie najlepiej w ykorzystać zalety now ego urządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazó wkami. Szczególną uwagę należy zwrócić na zasady bezpiecz eñstwa. Instrukcję obsługi warto również zacho wać na przyszłość, w razie potrzeby przypomnienia sobie funkcji urządzenia w przyszł[...]

 • Page 39

  38 39 • Zaraz po zakoñcz eniu użytkow ania urządzenia, przed czyszczeniem oraz kiedy urządzenie nie jest użytko wane, należy je wyłączy ć i odłączyć od zasilania oraz odciąć dopływ wody . Przy wyciąganiu wty czki z gniazdka, nie należy ciągnąć za przew ód, lecz trzymać za wtyczkę. • Spraw dzaj regularnie, czy przewód lub[...]

 • Page 40

  40 d. Wskaźnik poziomu środka do p³ukania naczyñ e. Wskaźnik mycia intensywnego f . Wskaźnik m ycia normalnego g. Wskaźnik mycia ekologicznego h. Wskaźnik mycia szk³a i. Wskaźnik mycia szybkiego j. Wskaźnik mycia 3-w -1 k. Przycisk Start/Reset l. Przycisk Pr ogram PRZYG OTOW ANIE URZ¥DZENIA Ka¿de urz¹dzenie jest test ow ane w fabryce,[...]

 • Page 41

  40 41 Wsypyw anie soli T wardość w ody jest różna w r óżnyc h miejscach i wodociągach. T warda w oda może po wstawiać białe osady na naczyniach i wymaga stoso wania większej ilości deter gentu. Dlatego urządzenie zostało wyposażone w zmiękczacz, który zmiękcza w odę w urządzeniu za pomocą soli, co pomaga uzyskać dobre r ezulta[...]

 • Page 42

  42 43 Przegląd pr ogramów zmyw ania W ybierz jeden z 6 programów zmyw ania: Wciskaj przycisk Pr ogram dotąd, aż zapali się wskaźnik programu, jaki z ostał wybrany . T ymczasowe przerw anie programu zmyw ania • Dow olny program zm ywania można w każdej chwili przerwać na pe wien czas, naciskając przycisk P ause/Reset (Przerw a/Reset) ([...]

 • Page 43

  42 43 ZANIM UDASZ SIĘ DO PUNKTU SER WISOWEGO Jeż eli urządzenie w dalszym ciągu nie działa, należy skontakto wać się z punktem serwisow ym. S YGNAŁY OSTRZEGA WCZE Gdy zdarzy się usterka, ur ządzenie moż e wy emitow ać następujące sygnały ostrzegaw cze: INFORMACJE O UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU Niniejszy produkt marki Ade xi[...]

 • Page 44

  44[...]