Melissa 758-007 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Melissa 758-007, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Melissa 758-007 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Melissa 758-007. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Melissa 758-007 should contain:
- informations concerning technical data of Melissa 758-007
- name of the manufacturer and a year of construction of the Melissa 758-007 item
- rules of operation, control and maintenance of the Melissa 758-007 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Melissa 758-007 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Melissa 758-007, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Melissa service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Melissa 758-007.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Melissa 758-007 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  ® art. no. 758-007 DK Bordopvaskemaskine ........................................................2 SE Bänkdiskmaskin ..................................................................8 UK T able top dishwasher ........................................................14 FI Pöytätiskikone ...........................................................[...]

 • Page 2

  INTRODUKTION For at du kan få mest glæde af bordopvaskemaskin, beder vi dig venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før den tages i brug. Vi anbefaler yderliger e at gemme brugsanvisningen, hvis du på et senere tidspunkt skulle få brug for at genopfriske bordopvaskemaskinens funktioner . ADV ARSEL Når du bruger opvaskemaskinen, skal du fø[...]

 • Page 3

  INST ALLA TIONSVEJLEDNING 1. Fjern omhyggeligt al emballage. Husk, at plastposer kan være farlige for børn! 2. V andtilløbsslangen fra opvaskemaskinen afsluttes med et 3/4" hunforbindelsesstykke. V andforsyningen skal derfor afsluttes i et tilsvarende hanforbindelsesstykke og skal være forsynet med en spærr eventil i røret. Tilslut till?[...]

 • Page 4

  Fyldning af opvaskemaskinen Bemærk! For at kunne sætte store tallerkner i opvaskemaskinen eller tage dem ud, kan det være nødvendigt midlertidigt at tage bestikkurven ud. Når påfyldning/tømning er udført, sættes bestikkurven på plads igen. Forberedelse af service til opvask - Skrab alle faste madrester af tallerknerne. - Fjern større mæ[...]

 • Page 5

  Opvaskemaskine, der er tilsluttet varmt vand: Brug "ECONO"-funktionen. Med denne funktion kan opvaskemaskinen vaske service ved den temperatur , varmtvandstilførslen har . Hvis du vil aktivere denne funktion, skal knappen "SANI/ECONO" være trykket ud. ! Vigtigt ! "SANI/ ECONO" funktionen påvirker kun "NORMAL&qu[...]

 • Page 6

  ALMINDELIGE PROBLEMER OG LØSNINGER VED OPV ASK 6 PROBLEM Opvaskemaskinen starter ikke Servicet bliver ikke rent Glas ødelægges V and forbliver i bunden Opvaskemaskinen stopper ikke MULIG ÅRSAG Opvaskemaskinen er ikke tilsluttet strøm. Døren er ikke lukket. Opvaskemaskinen er ikke i vatter . Forkert påfyldning. Spulearm roter er ikke frit. De[...]

 • Page 7

  OPL YSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol: Det betyder , at produktet ikke må kasser es sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektr onisk affald skal bortskaf fes særskilt. I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikr e korrekt indsamlin[...]

 • Page 8

  INLEDNING För att du ska få största möjliga glädje av din nya bänkdiskmaskin, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning, innan du använder diskmaskinen första gången. Vi r ekommenderar att du spar bruksanvisningen, om du vid ett senare tillfälle skulle vilja informera dig om diskmaskinens funktioner . V ARNING När du använder diskmas[...]

 • Page 9

  INST ALLA TIONSINSTRUKTIONER 1. T a försiktigt bort allt emballage. Notera att plastpåsar na kan vara farliga för barn att leka med! 2. V attenintagsslangen från maskinen avslutas med en _ honkontakt. V attenintaget bör därför avslutas i en liknande hankontakt och måste ha en avstängningskran nära röret. Anslut den raka kontakten på int[...]

 • Page 10

  Fylla på diskmaskinen Diskmaskinen är utformad för en vanlig uppsättning porslin för fyra personer . - OBS! för att underlätta vid påfyllning/urplockning av stora mattallrikar i tallriksstället, kan man behöva plocka bort bestickkorgen (tillfälligt). När påfyllning/urplockning är avslutad sätts bestickkorgen tillbaka på sin plats. F[...]

 • Page 11

  VIKTIGT ! "SANI/ECONO"-funktionen påverkar bara "NORMAL" diskning. När "ECONO"-funktionen är aktiverad på diskmaskinen ökar torktiden för disken. För att påskynda torkningen när programmet är avslutat kan du trycka på knappen "Door Open", då öppnas luckan so att disken kan ånga törr . Bruksanvi[...]

 • Page 12

  V ANLIGA DISKNINGSPROBLEM OCH LÖSNINGAR 12 PROBLEM Diskmaskinen startar inte Disken blir inte ren Kantstött eller trasigt glas Det ligger vatten kvar på botten Diskmaskinen stannar inte MÖJLIG ORSAK Diskmaskinen får inte ström. Luckan är inte ordentligt stängd. Diskmaskinen står inte plant. Felaktig påfyllning. Spolarmen kan inte rotera f[...]

 • Page 13

  INFORMA TION OM KASSERING OCH ÅTER VINNING A V DENNA APP ARA T Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol: Det innebär att apparaten inte får blandas med normalt hushållsavfall, eftersom det finns särskilda insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska pr odukter . D[...]

 • Page 14

  INTRODUCTION Please read this instruction manual car efully and familiarise yourself with your new dishwasher , before using the first time. Please retain this manual for futur e refer ence. W ARNING When using your dishwasher , follow basic safety precautions, including the following: - Please read this manual car efully before using the dishwashe[...]

 • Page 15

  Installation Instructions 1. Remove all packing materials carefully . Please note, that plastic bags can be dangerous toys for childr en ! 2. The water inlet hose from the machine terminates in a 3/4” female connector . The water supply should therefor e terminate in a similar male connector and must have a stopcock close by in the pipe. Connect [...]

 • Page 16

  Loading your Dishwasher The dishwasher is designed to receive a standar d “4 piece” plate setting. - NOTE: for ease of loading/unloading large size dinner plates from the dish rack it may be necessary to (temporarily) remove the cutlery basket. When loading/unloading is complete, return the cutlery basket to its original position. Preparing you[...]

 • Page 17

  Connected to Hot water: Use the “ECONO” feature The “ECONO” feature gives you the option of washing dishes at the temperature of your hot water supply . To activate, set the “SANI/ECONO” button to the “out” position. ! IMPORT ANT ! The “SANI/ ECONO” feature only influences “NORMAL” wash. When the “ECONO” feature is activ[...]

 • Page 18

  COMMON DISHWASHING PROBLEMS AND SOLUTIONS 18 PROBLEM Dishwasher will not start Dishes not clean Chipping or breaking glasswar e W ater remains in bottom Dishwasher can’t stop POSSIBLE CAUSE Dishwasher not receiving Electrical power . Door is unlatched Dishwasher not level. Improper loading Spray arm not rotating fr eely Not enough deter gent and/[...]

 • Page 19

  INFORMA TION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT Please note that this Adexi product is marked with this symbol: This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electr onic waste must be disposed of separately . In accordance with the WEEE dir ective, every member state must ensur[...]

 • Page 20

  JOHDANTO Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja tutustu uuteen astianpesukoneeseesi, ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa. Säilytä käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. V AROITUS Kun käytät astianpesukonettasi, noudata tavallisia turvallisuusohjeita, kuten seuraavia: - Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät a[...]

 • Page 21

  V AROITUS Ohjeet tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon varalta. Asennusohjeet 1. Poista huolellisesti kaikki pakkausmateriaali. Muista, että muovipussit voivat olla lapsille vaarallisia leluja. 2. Koneesta lähtevän veden tuloletkun päässä on 3/4”:n naarasliitin. V esiliitännän päässä tulee siten olla vastaava urosliitin. Liitän[...]

 • Page 22

  Astioiden asettaminen koneeseen pesua varten: - Aseta terävät esineet niin, etteivät ne vahingoita luukun tiivistettä. - Aseta terävät veitset kahvat ylöspäin, jotta vältyt viiltohaavoilta. - Älä aseta koneeseen muoviastioita, jos niissä ei ole merkintää ”kestää konepesua” tai vastaavaa. Jos muoviastioissa ei ole merkintää, ta[...]

 • Page 23

  5. Lisää pesuaine luukun sisäpuolella olevaan lokeroon. (Pesuainetta voi käyttää 5–20 grammaa pestävien astioiden määrän ja ympäristönsuojelumääräysten mukaan.) 6. Sulje luukku tiukasti. 7. Avaa vedentulo. 8. Käännä valitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle. (normaali, pika) 9. Paina virtapainiketta (on/off). -Paina painike sisä[...]

 • Page 24

  TA V ALLISIA ASTIANPESUONGELMIA JA RA TKAISUJA 24 ONGELMA 1. Astianpesukone ei käynnisty 2. Astiat eivät ole puhtaita 3. Lasiastioihin tulee halkeamia tai ne rikkoutuvat 4. Pohjalle jää vettä 5. Astianpesukone ei pysähdy MAHDOLLINEN SYY 1.1. Astianpesukone ei saa virtaa. 1.2. Luukku ei ole kiinni. 1.3. Astianpesukone ei ole vaakasuorassa. 2.1[...]

 • Page 25

  TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla: T uotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen. Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan dir ektiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettäv[...]

 • Page 26

  EINLEITUNG Bevor Sie Ihren neuen Geschirrspüler erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Bedienungsanleitung sor gfältig durchlesen. Bewahr en Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf. ACHTUNG Beachten Sie beim Gebrauch Ihres Geschirrspülers grundlegende Sicherheitsmaßregeln, darunter die folgenden: - Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfä[...]

 • Page 27

  BESCHREIBUNG 1. FENSTER 2. BEDIENBLENDE 3. TÜRENTRIEGELUNGST ASTE 4. LEUCHT ANZEIGE (STROM) 5. LEUCHT ANZEIGE (SALZ NACHFÜLLEN) 6. HOT -WASH / ECONO T ASTE 7. EIN/AUS-T ASTE 8. PROGRAMM / TIMER WÄHLSCHAL TER 9. WASSERENTHÄR TER 10. SPRÜHARM 11. FIL TER 12. SPÜLMITTELBEHÄLER 13. TÜR 14. TÜRVERRIEGELUNG 15. WASSERANSCHLUSS 16. ANSCHLUSS FÜR[...]

 • Page 28

  FÜR OPTIMALE RESUL T A TE: Ihr Geschirrspüler reinigt das Geschirr , indem er eine Mischung aus sauberem, heißem W asser und Spülmittel (unter Druck) gegen die verschmutzten Oberflächen spritzt. Das W asser wird dur ch einen rotier enden Sprüharm gepumpt, fließt durch einen Filter ab, der Essensr este und Schmutzpartikel entfernt, und wird w[...]

 • Page 29

  V erwendung des W asserenthärters Die Härte des W assers ist von Ort zu Ort verschieden. W enn hartes W asser im Geschirrspüler verwendet wird, bilden sich Ablagerungen auf Geschirr und Utensilien. Dieses Gerät verfügt über einen W asserenthärter , der Salz verwendet, das speziell zur Eliminierung der Mineralien im W asser entwickelt wurde. [...]

 • Page 30

  HÄUFIGE GESCHIRRSPÜLPROBLEME UND -LÖSUNGE MÖGLICHE URSACH 30 PROBLEM 1. Der Geschirrspüler startet nicht 2. Geschirr nicht sauber 3. Gläser beschädigt oder zerbrochen 4. Im Boden bleibt W asser zurück 5. Geschirrspüler stoppt nicht MÖGLICHE URSACHE 1.1. Der Geschirrspüler erhält keinen Strom. 1.2. Die Tür ist nicht eingerastet 1.3. Der[...]

 • Page 31

  Programmübersicht/-auswahl (Näherungswerte) NORMAL/SANI: Wa ssertemperatur: 62°C Programmdauer: 85 Minuten W asserverbrauch: 10 Liter NORMAL/ECONO: Wa ssertemperatur: Eingehende W asserversor gung Programmdauer: 70 Minuten W asserverbrauch: 10 Liter RAPID: Wa ssertemperatur: Eingehende W asserversor gung Programmdauer: 15 Minuten W asserverbrauc[...]

 • Page 32

  WST¢P Przed pierwszym u˝yciem zmywarki nale˝y uwa˝nie przeczytaç instrukcj´ obs∏ugi i zapoznaç si´ z urzàdzeniem. Zaleca si´ zachowanie tej instrukcji i korzystanie z niej w razie potrzeby. OSTRZE˚ENIE Korzystajàc ze zmywarki, nale˝y przestrzegaç podstawowych zasad bezpieczeƒstwa, mi´dzy innymi: - Nale˝y dok∏adnie przeczytaç t[...]

 • Page 33

  W¸ACIWOCI URZÑDZENIA 1. OKNO 2. PANEL PRZEDNI 3. PRZYCISK ZWALNIAJÑCY DRZWI 4. LAMPKA SYGNALIZACYJNA (ZASILANIE) 5. LAMPKA SYGNALIZACYJNA (DODAJ SÓL) 6. PRZYCISK INTENSYWNY/EKONOMICZNY 7. PRZYCISK W¸./WY¸. 8. PRZE¸ÑCZNIK PROGRAM/MINUTNIK 9. ZMI¢KCZACZ WODY 10. RAMI¢ SPRYSKUJÑCE 11. FILTR 12. POJEMNIK NA DETERGENT 13. ZESPÓ¸ DRZWI 14. M[...]

 • Page 34

  CiÊnienie wody Aby osiàgnàç najlepszà wydajnoÊç, ciÊnienie dop∏ywajàcej wody powinno wynosiç mi´dzy 0,3 a 10 barów. Instrukcje dotyczàce elektrycznoÊci Wymagane jest êród∏o zasilania pràdu zmiennego 220–240 V, 50 Hz. Upewnij si´, ˝e odpowiednie gniazdko elektryczne znajduje si´ blisko miejsca ustawienia zmywarki. Urzàdzen[...]

 • Page 35

  TWARDA WODA WYMAGA WI¢KSZEJ ILOCI DETERGENTU DO UMYCIA NACZY¡. MI¢KKA WODA WYMAGA MNIEJSZEJ ILOCI DETERGENTU DO UMYCIA NACZY¡. - Wbudowany pojemnik na detergent, znajdujàcy si´ wewnàtrz panelu drzwi, mo˝e pomieÊciç maksymalnie 20 g detergentu. Jak u˝ywaç zmi´kczacza wody TwardoÊç wody jest ró˝na w ró˝nych miejscach. JeÊli w zmyw[...]

 • Page 36

  PODSTAWOWE PROBLEMY ZWIÑZANE ZE ZMYWARKÑ 36 PROBLEM 1. Nie mo˝na uruchomiç zmywarki 2. Naczynia nie sà czyste 3. Przedmioty ze szk∏a sà wyszczerbi- one lub pot∏uczone 4. Na dnie pozostaje woda 5. Nie mo˝na zatrzymaç zmywarki MO˚LIWA PRZYCZYNA 1.1. Zmywarka nie ma zasilania. 1.2. Drzwi nie sà zatrzaÊni´te 1.3. Zmywarka nie stoi pozio[...]

 • Page 37

  UWAGA: Na poczàtku ka˝dego cyklu zmywarka zawsze rozpoczyna prac´ w trybie „odsàczania". Dzieje si´ tak, poniewa˝ pompa odp∏ywowa zawsze zatrzymuje ma∏e iloÊci wody (w zbiorniku Êciekowym) z poprzedniego cyklu. Konieczne jest utrzymywanie pompy zalanej wodà. Dlatego nie nale˝y przejmowaç si´ ma∏ymi iloÊciami wody, wypompow[...]

 • Page 38

  38 758007_IM_new 03/02/06 12:56 Side 38[...]