Melissa 645-078 manuale d’uso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Vai alla pagina of

Un buon manuale d’uso

Le regole impongono al rivenditore l'obbligo di fornire all'acquirente, insieme alle merci, il manuale d’uso Melissa 645-078. La mancanza del manuale d’uso o le informazioni errate fornite al consumatore sono la base di una denuncia in caso di inosservanza del dispositivo con il contratto. Secondo la legge, l’inclusione del manuale d’uso in una forma diversa da quella cartacea è permessa, che viene spesso utilizzato recentemente, includendo una forma grafica o elettronica Melissa 645-078 o video didattici per gli utenti. La condizione è il suo carattere leggibile e comprensibile.

Che cosa è il manuale d’uso?

La parola deriva dal latino "instructio", cioè organizzare. Così, il manuale d’uso Melissa 645-078 descrive le fasi del procedimento. Lo scopo del manuale d’uso è istruire, facilitare lo avviamento, l'uso di attrezzature o l’esecuzione di determinate azioni. Il manuale è una raccolta di informazioni sull'oggetto/servizio, un suggerimento.

Purtroppo, pochi utenti prendono il tempo di leggere il manuale d’uso, e un buono manuale non solo permette di conoscere una serie di funzionalità aggiuntive del dispositivo acquistato, ma anche evitare la maggioranza dei guasti.

Quindi cosa dovrebbe contenere il manuale perfetto?

Innanzitutto, il manuale d’uso Melissa 645-078 dovrebbe contenere:
- informazioni sui dati tecnici del dispositivo Melissa 645-078
- nome del fabbricante e anno di fabbricazione Melissa 645-078
- istruzioni per l'uso, la regolazione e la manutenzione delle attrezzature Melissa 645-078
- segnaletica di sicurezza e certificati che confermano la conformità con le norme pertinenti

Perché non leggiamo i manuali d’uso?

Generalmente questo è dovuto alla mancanza di tempo e certezza per quanto riguarda la funzionalità specifica delle attrezzature acquistate. Purtroppo, la connessione e l’avvio Melissa 645-078 non sono sufficienti. Questo manuale contiene una serie di linee guida per funzionalità specifiche, la sicurezza, metodi di manutenzione (anche i mezzi che dovrebbero essere usati), eventuali difetti Melissa 645-078 e modi per risolvere i problemi più comuni durante l'uso. Infine, il manuale contiene le coordinate del servizio Melissa in assenza dell'efficacia delle soluzioni proposte. Attualmente, i manuali d’uso sotto forma di animazioni interessanti e video didattici che sono migliori che la brochure suscitano un interesse considerevole. Questo tipo di manuale permette all'utente di visualizzare tutto il video didattico senza saltare le specifiche e complicate descrizioni tecniche Melissa 645-078, come nel caso della versione cartacea.

Perché leggere il manuale d’uso?

Prima di tutto, contiene la risposta sulla struttura, le possibilità del dispositivo Melissa 645-078, l'uso di vari accessori ed una serie di informazioni per sfruttare totalmente tutte le caratteristiche e servizi.

Dopo l'acquisto di successo di attrezzature/dispositivo, prendere un momento per familiarizzare con tutte le parti del manuale d'uso Melissa 645-078. Attualmente, sono preparati con cura e tradotti per essere comprensibili non solo per gli utenti, ma per svolgere la loro funzione di base di informazioni e di aiuto.

Sommario del manuale d’uso

 • Pagina 1

  SE Sladdl ös vattenkokare ................................................................2 DK Ledningsfri el-kedel ......................................................................5 NO Ledningsfri vannkoker ..................................................................8 FI Johdoton vedenkeitin ............................................[...]

 • Pagina 2

  INLEDNING För att du ska få största möjliga glädje av din vattenkokare, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning, innan du använder kokaren första gången. Vi rekommenderar att du sparar bruksanvisningen, om du vid ett senare tillfälle skulle behöva repetera vattenkokarens funktioner . GENERELLA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER - Läs hela bruk[...]

 • Pagina 3

  INNAN MASKINEN ANVÄNDS FÖRST A GÅNGEN Innan du använder vattenkokaren för första gången eller efter längre tids förvaring, bör den kokas igenom. - Fyll kokaren med vatten till den maximala vattennivån på 1,7 liter . - Starta den. - Häll ut vattnet när det har kokat. - Upprepa detta 3 gånger . ANVÄNDNING - Fyll vattenkokaren med öns[...]

 • Pagina 4

  - Häll ut vattnet när det har kokat upp och upprepa pr ocessen 3 gånger . Nu är vattenkokaren klar för användning igen. A vkalkning görs efter 2-3 månaders dagligt bruk. TIPS FÖR MILJÖN När elektriska produkter inte längr e fungerar , ska de kasseras på ett sätt så att de orsakar minsta möjliga belastning på miljön, enligt de loka[...]

 • Pagina 5

  INTRODUKTION For at De kan få mest glæde af Deres el- kedel , beder vi Dem venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før De tager el- kedlen i brug. Vi anbefaler Dem yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for at opfriske el- kedlens funktioner . ALMINDELIGE SIKKERHEDSFORANST AL TNINGER - Læs hele [...]

 • Pagina 6

  FØR FØRSTE ANVENDELSE Inden De anvender el-kedlen første gang eller efter længere tids opbevaring uden brug, bør el-kedlen koges igennem. - Fyld el-kedlen op med vand til maksimum påfyldningsniveau på 1,7 L. - Tænd for el-kedlen. - Når vandet har kogt, hældes det ud. - Gentag dette 3 gange BRUG - Fyld el-kedlen med den ønskede mængde va[...]

 • Pagina 7

  - For at fjerne de sidste rester af kalk og eddikesyre/kalkfjerner fyldes el-kedlen op til maksimum mærket med koldt vand og der tændes for el-kedlen. - Efter at vandet har kogt, hældes det ud og man gentager processen 3 gange. Herefter er el-kedlen klar til brug igen. Afkalkning foretages efter 2–3 måneders dagligt brug. MILJØTIPS Når elek[...]

 • Pagina 8

  INNLEDNING For å få best mulig nytte av vannkokeren bør du lese nøye gjennom bruksanvisningen og gjøre deg kjent med apparatet før du begynner å bruke det. Ta var e på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . VIKTIGE SIKKERHETSREGLER: Når du bruker vannkokeren, skal du alltid følge grunnleggende sikkerhetsr[...]

 • Pagina 9

  - Ikke bruk vannkokeren til andr e formål enn å koke vann. Andre typer væske eller matvarer vil skade apparatet innvendig. - Dette produktet er ikke utformet til annen bruk enn det som er angitt i denne bruksanvisningen. TA V ARE PÅ DENNE BRUKSANVISNINGEN! OVERSIKT : 1. T ut 2. Lokk 3. V annivåmåler 4. Kontrollampe 5. Av/på-knapp 6. Kontakt [...]

 • Pagina 10

  5. Ikke ta vannkokeren vekk fra basen uten å slå den av først. 6. Hvis du ikke ønsker å koke opp vannet på nytt, må du huske å koble apparatet fra strømuttaket eller ev . slå av strømmen til stikkontakten. 7. Du kan når som helst slå av vannkokeren ved enten å skyve bryteren på vannkokeren opp (i av-posisjon), eller ved ev . å slå [...]

 • Pagina 11

  JOHDANTO Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin otat uuden vedenkeittimen käyttöösi. Suosittelemme lisäksi käyttöoppaan säilyttämistä tulevaa käyttöä varten. YLEISET TURV A TOIMENPITEET - Lue käyttöohjeet kokonaisuudessaan. - V edenkeitin on sallittu liittää vain 230V :n. - Käytä vedenkeitintä vain veden keittämiseen[...]

 • Pagina 12

  ENNEN KUN OT A T LAITTEEN KÄYTTÖÖN Ennen ensimmäistä käyttökertaa ja kun vedenkeitin ei ole ollut käytössä pitkään aikaan, vedenkeitin tulee keittää puhtaaksi. - Täytä vettä vedenkeittimeen maksimimerkintään asti, 1,7 litraa. - Käynnistä vedenkeitin. - Kun vesi on kiehunut se kaadetaan pois. - T oista kolme kertaa. KÄYTTÖ - T[...]

 • Pagina 13

  - Kun vesi on kiehunut se kaadetaan pois ja menetelmä toistetaan kolme kertaa. V edenkeitin on jälleen käyttövalmis. V edenkeittimestä on poistettava kalkkia 2-3 kuukauden päivittäisen käytön jälkeen. YMPÄRISTÖVINKKI Kun elektroninen laite ei enää ole toimintakunnossa, se tulee hävittää ympäristöä mahdollisimman vähän vahingoi[...]

 • Pagina 14

  INTRODUCTION Please read this instruction manual car efully and familiarise yourself with your new jug kettle before using for the first time. Please retain this manual for futur e r eference. IMPORT ANT SAFEGUARDS: When using your kettle, basic safety precautions should always be followed, including the following. - Read all instructions carefully[...]

 • Pagina 15

  PRODUCT DESCRIPTION: 1. Spout 2. Lid 3. W ater meter 4. Control lamp 5. On/Off button 6. Contact 7. Base 8. Switch for keep warm function INSTRUCTIONS FOR USE: 1. Before first use, fill the kettle with clean water to maximum capacity and boil. Discard the water and r epeat. 2. The kettle should always be unplugged when filling or adding water . 3. [...]

 • Pagina 16

  8. T o pour water , lift the kettle from the power base and pour . Keep W arm Function This jug kettle is equipped with a “Keep W arm Function” which brings the water to a temperature of 80 C° and maintains this temperature by the thermostat is switching on and off. This makes it faster to obtain boiling water in an ongoing use of the kettle. [...]

 • Pagina 17

  EINLEITUNG Um möglichst viel Freude an Ihr em Ide-Line Elektrowasserkocher zu haben, machen Sie sich bitte mit dieser Bedienungsanleitung vertraut, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen. PRODUKTBESCHREIBUNG 1. Tülle 2[...]

 • Pagina 18

  - Den W asserkocher in Räumen, in denen die T emperatur unter null Grad fallen kann (z.B. Gartenlaube), nicht mit eingestecktem Stecker hinterlassen, da die Gefahr besteht, daß der automatische Kontrollthermostat den W asserkocher einschaltet. VOR DEM ERSTGEBRAUCH Bevor Sie den W asserkocher das erste Mal oder nach längerer Zeit des Nichtgebrauc[...]

 • Pagina 19

  ENTKALKEN Aufgrund des Kalkgehalts des W assers lagert sich über einen längerer Zeitraum hinweg Kalk im W asserkocher ab. Zum Entkalken benutzen Sie eine Lösung aus Essigsäure und W asser oder einen Entkalker , der in Supermärkten, Geschäften für Haushaltswaren usw . erhältlich ist. - 100 ml Essigsäure (niemals Haushaltsessig) mit 300 ml W[...]

 • Pagina 20

  WPROWADZENIE AbyÊcie Paƒstwo mieli pe∏ne zadowolenie z Waszego nowego czajnika, prosimy Was o dok∏adne przeczytanie instrukcji obs∏ugi zanim zaczniecie go u˝ywaç. Zalecamy równie˝ zachowanie niniejszej instrukcji w razie potrzeby przypomnienia funkcji czajnika w przysz∏oÊci. WA˚NE WSKAZÓWKI W ZAKRESIE BEZPIECZE¡STWA - Przeczytaj d[...]

 • Pagina 21

  OPIS BUDOWY: 1. Dziobek 2. Pokrywka 3. Wskaênik poziomu wody 4. Lampka kontrolna 5. Przycisk w∏àcznika 6. Wtyczka 7. Podstawa 8. W∏àcznik funkcji podtrzymywania temperatury PRZED PIERWSZYM U˚CIEM Przed pierwszym u˝yciem czajnika lub po d∏u˝szej przerwie w jego u˝ytkowaniu nale˝y: - Nape∏niç czajnik wodà do maksimum tj. 1,7 l - W?[...]

 • Pagina 22

  Funkcja podtrzymywania temperatury Czajnik wyposa˝ony zosta∏ w funkcj´ podtrzymywania temperatury, która dzi´ki termostatowi pozwala na utrzymanie temperatury wody na poziomie 80 ° C. Umo˝liwia to szybsze zagotowanie wody w przypadku cz´stego korzystania z urzàdzenia. KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE Po zakoƒczeniu u˝ytkowania czajnika, wyj[...]

 • Pagina 23

  IMPORTER Adexi group Z zastrze˝eniem ew. b∏´dów w druku 23 645078_IM 25/07/05 9:25 Side 23[...]

 • Pagina 24

  ВВЕДЕНИЕ Внимательно про читайте настоящую инструкцию для ознак омления с ф ункциями новог о чайника пере д его первым испо льзованием. Инструкцию сле дует со хранить, чтобы иметь возмо жнос?[...]

 • Pagina 25

  не сле дует по льзоваться рядом со взрывоопасными веществами и (или) г орючими газами. – Чайник нельзя ост авлять включенным в розетку , если темпера тура в к омнате мо ж ет упасть, достигнув ур[...]

 • Pagina 26

  9. Для опоро жнения сле дует снять чайник с основания и вылить из нег о во ду . БЕСПРОВОДНОЙ ЧАЙНИК 1. Поместите основание на сухую плоскую поверхность. 2. Уст ановите чайник на основание. Электри[...]

 • Pagina 27

  УДАЛЕНИЕ НАКИПИ Чайник сле дует регулярно о чищать от накипи. При нормальном испо льзовании ег о следу ет чистить по крайней мере дважды в г од. 1. Запо лните одну треть объема чайника до отметк[...]

 • Pagina 28

  29 645078_IM 25/07/05 9:25 Side 29[...]