Melissa 645-244 manuale d’uso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vai alla pagina of

Un buon manuale d’uso

Le regole impongono al rivenditore l'obbligo di fornire all'acquirente, insieme alle merci, il manuale d’uso Melissa 645-244. La mancanza del manuale d’uso o le informazioni errate fornite al consumatore sono la base di una denuncia in caso di inosservanza del dispositivo con il contratto. Secondo la legge, l’inclusione del manuale d’uso in una forma diversa da quella cartacea è permessa, che viene spesso utilizzato recentemente, includendo una forma grafica o elettronica Melissa 645-244 o video didattici per gli utenti. La condizione è il suo carattere leggibile e comprensibile.

Che cosa è il manuale d’uso?

La parola deriva dal latino "instructio", cioè organizzare. Così, il manuale d’uso Melissa 645-244 descrive le fasi del procedimento. Lo scopo del manuale d’uso è istruire, facilitare lo avviamento, l'uso di attrezzature o l’esecuzione di determinate azioni. Il manuale è una raccolta di informazioni sull'oggetto/servizio, un suggerimento.

Purtroppo, pochi utenti prendono il tempo di leggere il manuale d’uso, e un buono manuale non solo permette di conoscere una serie di funzionalità aggiuntive del dispositivo acquistato, ma anche evitare la maggioranza dei guasti.

Quindi cosa dovrebbe contenere il manuale perfetto?

Innanzitutto, il manuale d’uso Melissa 645-244 dovrebbe contenere:
- informazioni sui dati tecnici del dispositivo Melissa 645-244
- nome del fabbricante e anno di fabbricazione Melissa 645-244
- istruzioni per l'uso, la regolazione e la manutenzione delle attrezzature Melissa 645-244
- segnaletica di sicurezza e certificati che confermano la conformità con le norme pertinenti

Perché non leggiamo i manuali d’uso?

Generalmente questo è dovuto alla mancanza di tempo e certezza per quanto riguarda la funzionalità specifica delle attrezzature acquistate. Purtroppo, la connessione e l’avvio Melissa 645-244 non sono sufficienti. Questo manuale contiene una serie di linee guida per funzionalità specifiche, la sicurezza, metodi di manutenzione (anche i mezzi che dovrebbero essere usati), eventuali difetti Melissa 645-244 e modi per risolvere i problemi più comuni durante l'uso. Infine, il manuale contiene le coordinate del servizio Melissa in assenza dell'efficacia delle soluzioni proposte. Attualmente, i manuali d’uso sotto forma di animazioni interessanti e video didattici che sono migliori che la brochure suscitano un interesse considerevole. Questo tipo di manuale permette all'utente di visualizzare tutto il video didattico senza saltare le specifiche e complicate descrizioni tecniche Melissa 645-244, come nel caso della versione cartacea.

Perché leggere il manuale d’uso?

Prima di tutto, contiene la risposta sulla struttura, le possibilità del dispositivo Melissa 645-244, l'uso di vari accessori ed una serie di informazioni per sfruttare totalmente tutte le caratteristiche e servizi.

Dopo l'acquisto di successo di attrezzature/dispositivo, prendere un momento per familiarizzare con tutte le parti del manuale d'uso Melissa 645-244. Attualmente, sono preparati con cura e tradotti per essere comprensibili non solo per gli utenti, ma per svolgere la loro funzione di base di informazioni e di aiuto.

Sommario del manuale d’uso

 • Pagina 1

  DK Ledningsfri elkedel ............................................................ 2 SE Sladdlös vattenkokare....................................................... 5 NO Ledningsfri vannkoker ....................................................... 8 FI Johdoton vedenkeitin ...................................................... 11 UK Cordless kett[...]

 • Pagina 2

  INTRODUKTION For at du k an få m est mulig g læde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i br ug. Vær særlig t op mærksom på sikk erhedsf oransta ltni ngerne. V i anb efal er dig desu den at gemme b rugs anvisni ngen, h vis du sene re sk ulle få bru g for a t ge nopfris ke din vide n om app[...]

 • Pagina 3

  OVERSIGT OVER APP ARA TETS DELE 1. Indhak til ledning 2. Studs 3. Låg 4. Åbningsknap 5. Indikatorlampe 6. Tænd/sluk-knap 7. Håndtag 8. T ud 9. Netledning med stik 10. Base FØR FØRSTE ANVENDELSE Inde n du an vender appa ratet f ørste g ang (eller efter længere tids opbevaring uden brug), bør du k oge app aratet igen nem tr e gan[...]

 • Pagina 4

  Afkalkning Dadererkalkialmindeligtpostevand,vilder med tidena flejre skalk iselve appara tet.De nne kalkkanløsnesvedhjælpafeddikesyre(IKKE almindelig husholdningseddike) eller kalkfjerner , der bl.a. fås i supermarkeder . 1. Bl and1d leddik esyr emed 3?[...]

 • Pagina 5

  INTRODUKTION För att du skall f å ut så myc ket som möj ligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruk sanvisn ing inn an d u använ der app arat en förs ta gång en. V ar s peciell t uppmär ksam på säke rhetsfö reskri fterna. V i r ekommen dera r även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. SÄKERHETSÅTGÄRDER Normal[...]

 • Pagina 6

  INNAN FÖRST A ANVÄNDNING Innan du använder apparaten för första gången (eller efter långvarig förvaring), fyll den med vatten och låt det koka upp tre gånger . 1. Läs säkerhetsföreskrifterna noga. 2. Fy llpåv attent ill MAX-mar keringe npå insidan. 3. Sä ttpåe nligtb eskr ivning under" An[...]

 • Pagina 7

  Dir ektive tom avfall somut görs avell er inne håller elektri ska eller e lektro niska d elar kräv er att varje m edle msstat vidtar åtgä rder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materia låtervi nnin g av så dant av fall . Priv atahus hållin omE Ukanu tankos tnad återlämna sin anv?[...]

 • Pagina 8

  8 INLEDNING For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før førstegangs bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvis - ningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . SIKKERHETSREGLER Normal bruk av apparatet[...]

 • Pagina 9

  9 FØR APP ARA TET T AS I BRUK FØRSTE GANG Før du tar i bruk apparatet for første gang (eller etter lang tids oppbevaring), må apparatet fyl - les med vann og koke opp tre ganger . 1. Les nøye gjennom sikkerhetsinstruksene. 2. FyllpåvanntilMAX-merketpåinnsiden. 3. Slåpåsombeskrevetunder"Brukav[...]

 • Pagina 10

  10 MILJØINFORMASJON Vær oppmerksom på at dette Adexi- produktet er merket med følgende symbol: Detbetyr at detteproduktetikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. Ihenhold til WEEE-direktivetskaldet enkelte medlemslandet sørge f[...]

 • Pagina 11

  11 JOHDANTO Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitte - en ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhem - minkin. TURV ALLISUUSTOIMENPITEET Laitte[...]

 • Pagina 12

  12 ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERT AA Keitä vedenkeittimellä vettä kolme kertaa ennen laitteen ensimmäistä varsinaista käyt - tökertaa (tai pitkän säilytyksen jälkeen). 1. Lue turvaohjeet huolellisesti. 2. L isää la itteese en v että la itteen sisä puolell a olevaanMAX-merkintäänasti. 3. KytkevirtapäälleLaitteen[...]

 • Pagina 13

  13 Sähkö-ja elektroniikkalaiteromuakoskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettäväasianmukainen sähkö- jaelek- troniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely jakierrätys. EU-alueen yksityisetkotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisii[...]

 • Pagina 14

  14 INTRODUCTION T ogetthebestoutofyournewappliance, please read this user guide car efully before usingitforthefirsttime.T akeparticularnoteof the safety precau tions. W e also r ecomm end tha t you keep th e instr ucti ons for futur e ref erenc e, s o that you ca n remi nd your self of the f[...]

 • Pagina 15

  15 PRIOR TO FIRST USE Befo re us ing for the first time (or af ter a l ong period of storage), fill and boil the appliance three times. 1. Re adthe safety inst ruction sthro ugh carefully . 2. Fi llwith water tot heMAX markon the inside. 3. Sw itchon asdes crib edunde r"Usin g?[...]

 • Pagina 16

  16 FOR UNITED KINGDOM ONL Y Plug wiring: This prod uct isfitt edwith aB S1363 13-amp plug. If you have to replace the fuse, only those thatareAST AorBSIapprovedtoBS1362and witharatedcurrentof13ampsshouldbeused. If t here is a fuse c over fi tted , this cover m ust b[...]

 • Pagina 17

  17 DE EINLEITUNG Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauchnehmen, sollten Siediese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbeson - dere die Sicherheitsvorkehrungen. Wir empfeh - len Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen. SICHERHEITSHINWEIS[...]

 • Pagina 18

  18 DIE WICHTIGSTEN TEILE DES GERÄTES 1. AussparungfürKabel 2. Zapfen 3. Deckel 4. Öffnungstaste 5. Betriebsanzeige 6. Betriebsschalter 7. Griff 8. Tü lle 9. Netzkabel mit Stecker 10. Standf uß VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH V or dem ersten Gebrauch (oder nach einem längerenAufbewahrungszeitraum) solltenSie das Ger?[...]

 • Pagina 19

  19 • Sch euerpul ver ,Stahl schwämme odera ndere star keRein igungsm itte l,die dieFlä chen verschrammen könnten, dürfen nicht zur ReinigungderInnen-undAußenflächendes Geräts verwendet werden. • Ins besonde rein denAns chluss inder Basis und dieÖf fnunga n?[...]

 • Pagina 20

  20 WSTĘP Ab y móc skorzys tać z w szystki ch funk cji no wego urządz enia, należy naj pierw d okładni e zapoznać się z poniższymi wskazó wkami. Szczególną uw agę należy zwrócić na zasady bezp iecze ństwa. Radzim y zac how ać tę instrukcję, aby w razie konieczności można b yło wr ócić do za wartyc h w nie j inf ormacji n a t[...]

 • Pagina 21

  21 GŁÓ WNE ELEMENT Y SKŁADO WE URZĄDZENIA 1. Wcięcie na przew ód 2. T rzpień 3. P okrywa 4. Przycisk otwierając y 5. Lampka kontrolna 6. Przycisk On/Off (Wł./W ył.) 7 . Uchwyt 8. Dziobek wylotow y 9. Prze wód zasilający z wtyczką 1 0. Podsta wa PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM Prz ed pie rwszym u życie m urządz enia ( lub po długim okresie [...]

 • Pagina 22

  22 CZY SZCZENIE Podczas czyszcz enia ur ządzenia należy uwzględnić następujące zalecenia: • Prz ed czy szczen iem w yciągn ąć wty czkę z gn iazdka i pocz ekać, a ż urządz enie ostygnie. • Nie zanurzać w wod zie ani żad nyc h inny ch płynach. • Prz etrzeć dobrze wyc iśniętą szmatką namo czoną w gorąc ej wo dzie. J eże l[...]

 • Pagina 23

  23[...]

 • Pagina 24

  24[...]

 • Pagina 25

  25[...]