Philips DCM3060 manuel d'utilisation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Aller à la page of

Un bon manuel d’utilisation

Les règles imposent au revendeur l'obligation de fournir à l'acheteur, avec des marchandises, le manuel d’utilisation Philips DCM3060. Le manque du manuel d’utilisation ou les informations incorrectes fournies au consommateur sont à la base d'une plainte pour non-conformité du dispositif avec le contrat. Conformément à la loi, l’inclusion du manuel d’utilisation sous une forme autre que le papier est autorisée, ce qui est souvent utilisé récemment, en incluant la forme graphique ou électronique du manuel Philips DCM3060 ou les vidéos d'instruction pour les utilisateurs. La condition est son caractère lisible et compréhensible.

Qu'est ce que le manuel d’utilisation?

Le mot vient du latin "Instructio", à savoir organiser. Ainsi, le manuel d’utilisation Philips DCM3060 décrit les étapes de la procédure. Le but du manuel d’utilisation est d’instruire, de faciliter le démarrage, l'utilisation de l'équipement ou l'exécution des actions spécifiques. Le manuel d’utilisation est une collection d'informations sur l'objet/service, une indice.

Malheureusement, peu d'utilisateurs prennent le temps de lire le manuel d’utilisation, et un bon manuel permet non seulement d’apprendre à connaître un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires du dispositif acheté, mais aussi éviter la majorité des défaillances.

Donc, ce qui devrait contenir le manuel parfait?

Tout d'abord, le manuel d’utilisation Philips DCM3060 devrait contenir:
- informations sur les caractéristiques techniques du dispositif Philips DCM3060
- nom du fabricant et année de fabrication Philips DCM3060
- instructions d'utilisation, de réglage et d’entretien de l'équipement Philips DCM3060
- signes de sécurité et attestations confirmant la conformité avec les normes pertinentes

Pourquoi nous ne lisons pas les manuels d’utilisation?

Habituellement, cela est dû au manque de temps et de certitude quant à la fonctionnalité spécifique de l'équipement acheté. Malheureusement, la connexion et le démarrage Philips DCM3060 ne suffisent pas. Le manuel d’utilisation contient un certain nombre de lignes directrices concernant les fonctionnalités spécifiques, la sécurité, les méthodes d'entretien (même les moyens qui doivent être utilisés), les défauts possibles Philips DCM3060 et les moyens de résoudre des problèmes communs lors de l'utilisation. Enfin, le manuel contient les coordonnées du service Philips en l'absence de l'efficacité des solutions proposées. Actuellement, les manuels d’utilisation sous la forme d'animations intéressantes et de vidéos pédagogiques qui sont meilleurs que la brochure, sont très populaires. Ce type de manuel permet à l'utilisateur de voir toute la vidéo d'instruction sans sauter les spécifications et les descriptions techniques compliquées Philips DCM3060, comme c’est le cas pour la version papier.

Pourquoi lire le manuel d’utilisation?

Tout d'abord, il contient la réponse sur la structure, les possibilités du dispositif Philips DCM3060, l'utilisation de divers accessoires et une gamme d'informations pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités et commodités.

Après un achat réussi de l’équipement/dispositif, prenez un moment pour vous familiariser avec toutes les parties du manuel d'utilisation Philips DCM3060. À l'heure actuelle, ils sont soigneusement préparés et traduits pour qu'ils soient non seulement compréhensibles pour les utilisateurs, mais pour qu’ils remplissent leur fonction de base de l'information et d’aide.

Table des matières du manuel d’utilisation

 • Page 1

  Register your pr oduct and get support at www .philips.com/w elcome EN User manual 3 DE Benutzerhandbuch 21 ES Manual del usuario 41 FR Mode d’emploi 61 IT Manuale utente 81 NL Gebruiksaanwijzing 101 PT Manual do utilizador 121 SV Användarhandbok 141 DCM3060[...]

 • Page 2

  101 Nederlands NL 8 Andere functies 116 De alar mtimer instellen 116 De sleeptimer instellen 116 Muziek van een exter n appar aat afspelen 116 Luisteren via de hoofdtelefoon 117 9 Productinf ormatie 117   Compat. USB-appar aten en -bestanden 118 Onder steunde MP3-discfor maten 118 Onderhoud 118 [...]

 • Page 3

  102 e Plaats dit apparaat niet nabij water . f Reinig alleen met een dr oge doek. g Dek de v entilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat v olgens de instructies van de fabrikant. h Niet installeren in de nabijheid van warmtebr onnen zoals radiatoren, warmeluchtr oosters, kachels of andere =[...]

 • Page 4

  103 Nederlands Gehoorbescherming Zet het volume niet te har d.  Als u het volume van uw hoofdtelef oon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid w ordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld v[...]

 • Page 5

  104 Uw product bevat batter ijen die , ov ereenkomstig de Europese r ichtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden w eggegooid.Infor meer u ov er de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebr uikte batter ijen. Een goede afvalverw er king dr aagt bij aan het voor komen van schadelijke gev olgen voor het milie[...]

 • Page 6

  105 Nederlands 2 Uw pr oduct Gefeliciteerd met uw aank oop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www . philips.com/welcome om optimaal gebr uik te kunnen maken van de door Philips geboden onder steuning. Inleiding Met dit appar aat kunt u genieten van audio die afkomstig is van discs, iP od/iPhone/iP ad, USB- appar aten en andere exter ne[...]

 • Page 7

  106 g  Hier mee opent of sluit u het discstation. h W eerga vedispla y  Hier mee geeft u de huidige status weer . i Klep van discstation j Station voor iP od/iPhone/iPad k Infrar oodsensor  Ontvangt het signaal van de afstandsbediening. l  Aansluiting voor de hoofdtelef oon. m  Aansluiting voor een USB-apparaat voor ma[...]

 • Page 8

  107 Nederlands b  Hier mee schakelt u het geluid uit of in. c CD  Hier mee selecteer t u de discbron. d /  Hier mee gaat u naar de vorige/ volgende track.  Hier mee zoekt u binnen een track.  Hier mee stemt u af op een r adiozender . e USB/MP3 LINK  Hier mee selecteer t u USB als bron.  Hier mee selecteer t[...]

 • Page 9

  108 3 Aan de slag Let op  Gebr uik van dit product dat niet ov ereenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een ander szins onv eilige wer king van dit product. V olg altijd de instr ucties in dit hoofdstuk op volgorde. Als u contact opneemt met Philips, [...]

 • Page 10

  109 Nederlands 1 Sluit het netsnoer aan op het stopcontact. Radiozenders automatisch installer en Als u het appar aat inschakelt en er geen r adiozender s zijn opgeslagen, dan begint het appar aat automatisch met het opslaan van r adiozender s. 1 Sluit het apparaat aan op netspanning. » [ A UT O INST ALL - PRESS PLA Y ](automatisch installeren - d[...]

 • Page 11

  110 4 Afspelen Afspelen vanaf disc 1 Dr uk op CD om de discbron te selecteren. 2 Dr uk op het appar aat op om het discstation te openen. 3 Plaats een disc met de bedr ukte zijde naar bov en en dr uk ver volgens op om het discstation te sluiten. 4 Dr uk op als de disc niet w ordt afgespeeld.  Dr uk op om het afspelen te stoppen. Afspelen vanaf[...]

 • Page 12

  111 Nederlands Opties v oor herhalen/in willek eurige v olgor de afspelen selecter en 1 Dr uk tijdens het afspelen herhaaldelijk op REPEA T/SHUFFLE om een afspeeloptie te selecteren.  : de huidige tr ack wordt herhaaldelijk afgespeeld.  : alle tr acks worden herhaaldelijk afgespeeld.  : alle tr acks worden in een willekeurige volg[...]

 • Page 13

  112 5 Geluid aanpassen V olume aanpassen 1 Dr uk tijdens het afspelen op V OL +/- om het volume te v erhogen of te ver lagen. Een v oorgepr ogrammeerd geluidseffect selecter en 1 Dr uk tijdens het afspelen herhaaldelijk op DSC om een vooraf ingestelde geluidsinstelling te kiezen. Basv ersterking inschak elen 1 Dr uk tijdens het afspelen op DBB om d[...]

 • Page 14

  113 Nederlands » [AUT O] (automatisch) wordt weergegeven. » Alle beschikbare stations zijn geprogr ammeerd. » De r adiozender die als eer ste wordt geprogr ammeerd, wordt automatisch afgespeeld. Radiozenders handmatig pr ogrammer en Opmerking  U kunt maximaal 20 v oor keuzezenders progr ammeren. 1 Hiermee stemt u af op een r adiozender . 2 Dr[...]

 • Page 15

  114 7 De iP od/iPhone/ iPad afspelen U kunt via dit appar aat luisteren naar audio van uw iP od/iPhone/iP ad. Compatibele iP od/iPhone/ iPad Het appar aat onder steunt de v olgende iP od-, iPhone- en iPad-modellen. Bestemd voor : iP od touch (1e , 2e , 3e en 4e gener atie) iP od nano (1e , 2e , 3e , 4e , 5e en 6e gener atie) iPhone 4 iPhone 3GS iPh[...]

 • Page 16

  115 Nederlands Opmerking  De v olgende iP od-modellen kunnen niet worden opgeladen: iP od classic , iP od met video en iP od met kleurenscherm.  In energiebesparende stand-bymodus kan niet worden opgeladen. Installeer de rubberbeschermlaag Installeer zo nodig de meegelev erde r ubberbescher mlaag om de iPad/iP ad 2 stabiel bij te houden voor [...]

 • Page 17

  116 Opmerking  In MP3 link-modus kan de alarmtimer niet worden ingesteld.  Als disc/USB/station als bron is geselecteerd en het audiobestand niet kan worden afgespeeld, wordt automatisch de tuner geactiveerd. De sleeptimer instellen Dit appar aat kan automatisch ov er schakelen naar stand-by na een ingestelde tijdsduur . 1 W anneer het appar [...]

 • Page 18

  117 Nederlands 9 Pr oductinforma- tie Opmerking  Productinformatie kan zonder v oor afgaande kennisgeving worden gewijzigd. ! V ersterk er Nominaal uitgangsvermogen 2 x 20 W RMS  60 Hz - 16 kHz, ±3 dB Signaal-r uisverhouding > 65 dBA MP3 Link-ingang 500 mV , [...]

 • Page 19

  118 of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.  AA C-, W A V - en PCM-audiobestanden  WMA-bestanden die beveiligd zijn met          WMA-bestanden in ‘lossless’-indeling Ondersteunde MP3-[...]

 • Page 20

  119 Nederlands 10 Pr oblemen oplossen W aarschuwing  V erwijder de behuizing van dit appar aat nooit. Probeer het appar aat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen v oordoen bij het gebr uik van dit appar aat, controleer dan het volgende voordat u om ser vice vr aagt. Als het probleem onopgelost blijft[...]

 • Page 21

  120 % Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voor kant van het appar aat. Geen disc gev onden % Plaats een disc . % Controleer of de disc is geplaatst met de bedr ukte zijde naar beneden. % W acht tot de condens van de lens is verdw enen. % Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon. %  ?[...]

 • Page 22

  159 Svenska Abkhazian 6566 Afar 6565 Afrikaans 6570 Amharic 6577 Arabic 6582 Armenian 7289 Assamese 6583 Av estan 6569 Aymara 6589 Azerhaijani 6590 Bahasa Mela yu 7783 Bashkir 6665 Belarusian 6669 Bengali 6678 Bihari 6672 Bislama 6673 Bokmål, Norwegian 7866 Bosanski 6683 Brezhoneg 6682 Bulgarian 6671 Burmese 7789 Castellano , Español 6983 Catalá[...]

 • Page 23

  © 2011 K oninklijke Philips Electr onics N.V . All rights reserved. DCM3060_12_UM_V3.0[...]