Philips DCM3060 manuale d’uso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Vai alla pagina of

Un buon manuale d’uso

Le regole impongono al rivenditore l'obbligo di fornire all'acquirente, insieme alle merci, il manuale d’uso Philips DCM3060. La mancanza del manuale d’uso o le informazioni errate fornite al consumatore sono la base di una denuncia in caso di inosservanza del dispositivo con il contratto. Secondo la legge, l’inclusione del manuale d’uso in una forma diversa da quella cartacea è permessa, che viene spesso utilizzato recentemente, includendo una forma grafica o elettronica Philips DCM3060 o video didattici per gli utenti. La condizione è il suo carattere leggibile e comprensibile.

Che cosa è il manuale d’uso?

La parola deriva dal latino "instructio", cioè organizzare. Così, il manuale d’uso Philips DCM3060 descrive le fasi del procedimento. Lo scopo del manuale d’uso è istruire, facilitare lo avviamento, l'uso di attrezzature o l’esecuzione di determinate azioni. Il manuale è una raccolta di informazioni sull'oggetto/servizio, un suggerimento.

Purtroppo, pochi utenti prendono il tempo di leggere il manuale d’uso, e un buono manuale non solo permette di conoscere una serie di funzionalità aggiuntive del dispositivo acquistato, ma anche evitare la maggioranza dei guasti.

Quindi cosa dovrebbe contenere il manuale perfetto?

Innanzitutto, il manuale d’uso Philips DCM3060 dovrebbe contenere:
- informazioni sui dati tecnici del dispositivo Philips DCM3060
- nome del fabbricante e anno di fabbricazione Philips DCM3060
- istruzioni per l'uso, la regolazione e la manutenzione delle attrezzature Philips DCM3060
- segnaletica di sicurezza e certificati che confermano la conformità con le norme pertinenti

Perché non leggiamo i manuali d’uso?

Generalmente questo è dovuto alla mancanza di tempo e certezza per quanto riguarda la funzionalità specifica delle attrezzature acquistate. Purtroppo, la connessione e l’avvio Philips DCM3060 non sono sufficienti. Questo manuale contiene una serie di linee guida per funzionalità specifiche, la sicurezza, metodi di manutenzione (anche i mezzi che dovrebbero essere usati), eventuali difetti Philips DCM3060 e modi per risolvere i problemi più comuni durante l'uso. Infine, il manuale contiene le coordinate del servizio Philips in assenza dell'efficacia delle soluzioni proposte. Attualmente, i manuali d’uso sotto forma di animazioni interessanti e video didattici che sono migliori che la brochure suscitano un interesse considerevole. Questo tipo di manuale permette all'utente di visualizzare tutto il video didattico senza saltare le specifiche e complicate descrizioni tecniche Philips DCM3060, come nel caso della versione cartacea.

Perché leggere il manuale d’uso?

Prima di tutto, contiene la risposta sulla struttura, le possibilità del dispositivo Philips DCM3060, l'uso di vari accessori ed una serie di informazioni per sfruttare totalmente tutte le caratteristiche e servizi.

Dopo l'acquisto di successo di attrezzature/dispositivo, prendere un momento per familiarizzare con tutte le parti del manuale d'uso Philips DCM3060. Attualmente, sono preparati con cura e tradotti per essere comprensibili non solo per gli utenti, ma per svolgere la loro funzione di base di informazioni e di aiuto.

Sommario del manuale d’uso

 • Pagina 1

  Register your pr oduct and get support at www .philips.com/w elcome EN User manual 3 DE Benutzerhandbuch 21 ES Manual del usuario 41 FR Mode d’emploi 61 IT Manuale utente 81 NL Gebruiksaanwijzing 101 PT Manual do utilizador 121 SV Användarhandbok 141 DCM3060[...]

 • Pagina 2

  101 Nederlands NL 8 Andere functies 116 De alar mtimer instellen 116 De sleeptimer instellen 116 Muziek van een exter n appar aat afspelen 116 Luisteren via de hoofdtelefoon 117 9 Productinf ormatie 117   Compat. USB-appar aten en -bestanden 118 Onder steunde MP3-discfor maten 118 Onderhoud 118 [...]

 • Pagina 3

  102 e Plaats dit apparaat niet nabij water . f Reinig alleen met een dr oge doek. g Dek de v entilatieopeningen niet af. Installeer dit apparaat v olgens de instructies van de fabrikant. h Niet installeren in de nabijheid van warmtebr onnen zoals radiatoren, warmeluchtr oosters, kachels of andere =[...]

 • Pagina 4

  103 Nederlands Gehoorbescherming Zet het volume niet te har d.  Als u het volume van uw hoofdtelef oon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat het gehoor kan beschadigen, zelfs als u minder dan een minuut aan het geluid w ordt blootgesteld. Het hogere decibelbereik is bedoeld v[...]

 • Pagina 5

  104 Uw product bevat batter ijen die , ov ereenkomstig de Europese r ichtlijn 2006/66/ EG, niet bij het gewone huishoudelijke afval mogen worden w eggegooid.Infor meer u ov er de lokale regels inzake de gescheiden ophaling van gebr uikte batter ijen. Een goede afvalverw er king dr aagt bij aan het voor komen van schadelijke gev olgen voor het milie[...]

 • Pagina 6

  105 Nederlands 2 Uw pr oduct Gefeliciteerd met uw aank oop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www . philips.com/welcome om optimaal gebr uik te kunnen maken van de door Philips geboden onder steuning. Inleiding Met dit appar aat kunt u genieten van audio die afkomstig is van discs, iP od/iPhone/iP ad, USB- appar aten en andere exter ne[...]

 • Pagina 7

  106 g  Hier mee opent of sluit u het discstation. h W eerga vedispla y  Hier mee geeft u de huidige status weer . i Klep van discstation j Station voor iP od/iPhone/iPad k Infrar oodsensor  Ontvangt het signaal van de afstandsbediening. l  Aansluiting voor de hoofdtelef oon. m  Aansluiting voor een USB-apparaat voor ma[...]

 • Pagina 8

  107 Nederlands b  Hier mee schakelt u het geluid uit of in. c CD  Hier mee selecteer t u de discbron. d /  Hier mee gaat u naar de vorige/ volgende track.  Hier mee zoekt u binnen een track.  Hier mee stemt u af op een r adiozender . e USB/MP3 LINK  Hier mee selecteer t u USB als bron.  Hier mee selecteer t[...]

 • Pagina 9

  108 3 Aan de slag Let op  Gebr uik van dit product dat niet ov ereenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een ander szins onv eilige wer king van dit product. V olg altijd de instr ucties in dit hoofdstuk op volgorde. Als u contact opneemt met Philips, [...]

 • Pagina 10

  109 Nederlands 1 Sluit het netsnoer aan op het stopcontact. Radiozenders automatisch installer en Als u het appar aat inschakelt en er geen r adiozender s zijn opgeslagen, dan begint het appar aat automatisch met het opslaan van r adiozender s. 1 Sluit het apparaat aan op netspanning. » [ A UT O INST ALL - PRESS PLA Y ](automatisch installeren - d[...]

 • Pagina 11

  110 4 Afspelen Afspelen vanaf disc 1 Dr uk op CD om de discbron te selecteren. 2 Dr uk op het appar aat op om het discstation te openen. 3 Plaats een disc met de bedr ukte zijde naar bov en en dr uk ver volgens op om het discstation te sluiten. 4 Dr uk op als de disc niet w ordt afgespeeld.  Dr uk op om het afspelen te stoppen. Afspelen vanaf[...]

 • Pagina 12

  111 Nederlands Opties v oor herhalen/in willek eurige v olgor de afspelen selecter en 1 Dr uk tijdens het afspelen herhaaldelijk op REPEA T/SHUFFLE om een afspeeloptie te selecteren.  : de huidige tr ack wordt herhaaldelijk afgespeeld.  : alle tr acks worden herhaaldelijk afgespeeld.  : alle tr acks worden in een willekeurige volg[...]

 • Pagina 13

  112 5 Geluid aanpassen V olume aanpassen 1 Dr uk tijdens het afspelen op V OL +/- om het volume te v erhogen of te ver lagen. Een v oorgepr ogrammeerd geluidseffect selecter en 1 Dr uk tijdens het afspelen herhaaldelijk op DSC om een vooraf ingestelde geluidsinstelling te kiezen. Basv ersterking inschak elen 1 Dr uk tijdens het afspelen op DBB om d[...]

 • Pagina 14

  113 Nederlands » [AUT O] (automatisch) wordt weergegeven. » Alle beschikbare stations zijn geprogr ammeerd. » De r adiozender die als eer ste wordt geprogr ammeerd, wordt automatisch afgespeeld. Radiozenders handmatig pr ogrammer en Opmerking  U kunt maximaal 20 v oor keuzezenders progr ammeren. 1 Hiermee stemt u af op een r adiozender . 2 Dr[...]

 • Pagina 15

  114 7 De iP od/iPhone/ iPad afspelen U kunt via dit appar aat luisteren naar audio van uw iP od/iPhone/iP ad. Compatibele iP od/iPhone/ iPad Het appar aat onder steunt de v olgende iP od-, iPhone- en iPad-modellen. Bestemd voor : iP od touch (1e , 2e , 3e en 4e gener atie) iP od nano (1e , 2e , 3e , 4e , 5e en 6e gener atie) iPhone 4 iPhone 3GS iPh[...]

 • Pagina 16

  115 Nederlands Opmerking  De v olgende iP od-modellen kunnen niet worden opgeladen: iP od classic , iP od met video en iP od met kleurenscherm.  In energiebesparende stand-bymodus kan niet worden opgeladen. Installeer de rubberbeschermlaag Installeer zo nodig de meegelev erde r ubberbescher mlaag om de iPad/iP ad 2 stabiel bij te houden voor [...]

 • Pagina 17

  116 Opmerking  In MP3 link-modus kan de alarmtimer niet worden ingesteld.  Als disc/USB/station als bron is geselecteerd en het audiobestand niet kan worden afgespeeld, wordt automatisch de tuner geactiveerd. De sleeptimer instellen Dit appar aat kan automatisch ov er schakelen naar stand-by na een ingestelde tijdsduur . 1 W anneer het appar [...]

 • Pagina 18

  117 Nederlands 9 Pr oductinforma- tie Opmerking  Productinformatie kan zonder v oor afgaande kennisgeving worden gewijzigd. ! V ersterk er Nominaal uitgangsvermogen 2 x 20 W RMS  60 Hz - 16 kHz, ±3 dB Signaal-r uisverhouding > 65 dBA MP3 Link-ingang 500 mV , [...]

 • Pagina 19

  118 of MP3-bestanden met de extensie .dlf genegeerd en niet afgespeeld.  AA C-, W A V - en PCM-audiobestanden  WMA-bestanden die beveiligd zijn met          WMA-bestanden in ‘lossless’-indeling Ondersteunde MP3-[...]

 • Pagina 20

  119 Nederlands 10 Pr oblemen oplossen W aarschuwing  V erwijder de behuizing van dit appar aat nooit. Probeer het appar aat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen v oordoen bij het gebr uik van dit appar aat, controleer dan het volgende voordat u om ser vice vr aagt. Als het probleem onopgelost blijft[...]

 • Pagina 21

  120 % Richt de afstandsbediening rechtstreeks op de sensor aan de voor kant van het appar aat. Geen disc gev onden % Plaats een disc . % Controleer of de disc is geplaatst met de bedr ukte zijde naar beneden. % W acht tot de condens van de lens is verdw enen. % Plaats de disc opnieuw of maak de disc schoon. %  ?[...]

 • Pagina 22

  159 Svenska Abkhazian 6566 Afar 6565 Afrikaans 6570 Amharic 6577 Arabic 6582 Armenian 7289 Assamese 6583 Av estan 6569 Aymara 6589 Azerhaijani 6590 Bahasa Mela yu 7783 Bashkir 6665 Belarusian 6669 Bengali 6678 Bihari 6672 Bislama 6673 Bokmål, Norwegian 7866 Bosanski 6683 Brezhoneg 6682 Bulgarian 6671 Burmese 7789 Castellano , Español 6983 Catalá[...]

 • Pagina 23

  © 2011 K oninklijke Philips Electr onics N.V . All rights reserved. DCM3060_12_UM_V3.0[...]