Sharp KC-930EKW manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Sharp KC-930EKW, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Sharp KC-930EKW one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Sharp KC-930EKW. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Sharp KC-930EKW should contain:
- informations concerning technical data of Sharp KC-930EKW
- name of the manufacturer and a year of construction of the Sharp KC-930EKW item
- rules of operation, control and maintenance of the Sharp KC-930EKW item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Sharp KC-930EKW alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Sharp KC-930EKW, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Sharp service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Sharp KC-930EKW.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Sharp KC-930EKW item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  ENGLISH R MAGYAR SLOVENSKY ENGLISH УКРАЇНСЬКА Č ESKY * Plasmacluster is a tradema[...]

 • Page 2

  Please read before operating your new Air Puri fi er Some odour ingredients absorbed by the fi [...]

 • Page 3

  ENGLISH E-1 ENGLISH Thank you for purchasing the SHARP Air Puri- fi er . Please read this manual[...]

 • Page 4

  When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including the follow[...]

 • Page 5

  ENGLISH E-3 CAUTIONS CONCERNING OPERA TION • Do not block the intake and/or air outlet. • Do n[...]

 • Page 6

  E-4 MAIN UNIT DISPLA Y ILLUSTRA TIVE DIAGRAM P ART NAMES POWER ON/OFF Button Plasmacluster Ion ON/OF[...]

 • Page 7

  ENGLISH E-5 INCLUDED • Operation manual BACK (Shape of plug depends on country .) Handle T ank H[...]

 • Page 8

  PREP ARA TION E-6 Be sure to remove the power plug from the wall outlet. T o maintain the quality of[...]

 • Page 9

  ENGLISH E-7 REFILLING THE W A TER T ANK CAUTION T ank Cap • Do not expose the unit to water . S[...]

 • Page 10

  Fan Speed Indicator Lights Plasmacluster Ion Indicator Light POWER ON/OFF Button MODE Button Plasma[...]

 • Page 11

  ENGLISH E-9 CARE AND MAINTENANCE FIL TER INDICA T OR LIGHT The Filter Indicator Light will illumina[...]

 • Page 12

  E-10 CARE AND MAINTENANCE W A TER T ANK Rinse the inside of the tank by leaving a small amount of l[...]

 • Page 13

  ENGLISH 2 Remove the Humidifying Filter from the Humidifying T ray . Drain accumulated wa- ter [...]

 • Page 14

  E-12 Frequency of maintenance cycle will depend on the hardness or the impuri ties of the water that[...]

 • Page 15

  ENGLISH Date Label Filter life vary depending on the room environment, usage, and location of the u[...]

 • Page 16

  E-14 TROUBLESHOOTING Before calling for ser vic e , please review the T roubleshooting char t below [...]

 • Page 17

  ENGLISH E-15 SPECIFICA TIONS Model *1 *2 Size of a room which is appropriate for operating the uni[...]

 • Page 18

  A. Information on Disposal for Use rs (private households) 1. In the European Union Attention: If yo[...]

 • Page 19

  ENGLISH Memo KC-930E_OM_ENG.indd 19 KC-930E_OM_ENG.indd 19 2009-08-19 13:59:50 2009-08-19 13:[...]

 • Page 20

  Pro č t ě te si tuto p ř íru č ku p ř ed zahájením obsluhy své nové č isti č ky vzduc[...]

 • Page 21

  Č ESKY CZ-1 Č ESKY D ě kujeme vám za zakoupení č isti č ky vzdu- chu od spole č nosti [...]

 • Page 22

  P ř i používaní elektrických za ř ízení byste m ě li dodržovat základní bezpe č nostn?[...]

 • Page 23

  Č ESKY CZ-3 UPOZORN Ě NÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU • Neblokujte vstupní a/nebo výstupní o[...]

 • Page 24

  CZ-4 DISPLEJ HLAVNÍ JEDNOTKY ILUSTRA Č NÍ DIAGRAM NÁZVY Č ÁSTÍ Vypína č Tla č ítko zap.[...]

 • Page 25

  Č ESKY CZ-5 OBSAHUJE • Návod k obsluze ZADNÍ Č ÁST (Tvar zástr č ky závisí na zemi.) Dr[...]

 • Page 26

  P Ř ÍPRAVA CZ-6 Nezapome ň te vyjmout zástr č ku z elektrické zásuvky. K udržení kvality ?[...]

 • Page 27

  Č ESKY CZ-7 DOPLN Ě NÍ VODNÍ NÁDRŽE UPOZORN Ě NÍ Víko nádrže • P ř ístroj nevystav[...]

 • Page 28

  Fan Speed Indicator Lights Plasmacluster Ion Indicator Light POWER ON/OFF Button MODE Button Plasma[...]

 • Page 29

  Č ESKY CZ-9 PÉ Č E A ÚDRŽBA KONTROLKA INDIKÁTORU FILTRU Kontrolka indikátoru filtru bude sv[...]

 • Page 30

  CZ-10 PÉ Č E A ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽ Opláchn ě te vnit ř ek nádrže, nechejte vevnit ř tro[...]

 • Page 31

  Č ESKY 2 Vyjm ě te ze zvlh č ovací misky zvlh č ova- cí filtr. Odstra ň te nahromad [...]

 • Page 32

  CZ-12 To, jak č asto je t ř eba vykonávat údržbu, závisí na tvrdosti vody a množství ne č [...]

 • Page 33

  Č ESKY Štítek s datem Životnost fi ltru se liší v závislosti na prost ř edí v místno[...]

 • Page 34

  CZ-14 Ř EŠENÍ PROBLÉM Ů P ř ed zavoláním na servis si prosím projd ě te níže uvedenou t[...]

 • Page 35

  Č ESKY CZ-15 TECHNICKÉ ÚDAJE Model * 1 * 2 Velikost místnosti, která je vhodná k provoz[...]

 • Page 36

  P ozor: Výrobek je označen tímto symbolem. T en znamená, že elektrická a elektronická za[...]

 • Page 37

  Č ESKY Poznámky KC-930E_OM_CZ.indd 18 KC-930E_OM_CZ.indd 18 2009-08-19 14:01:47 2009-08-19 [...]

 • Page 38

  Pre č ítajte si túto príru č ku pred za č atím obsluhy svojej novej č isti č ky vzduchu Ni[...]

 • Page 39

  SLOVENSKY SK-1 SLOVENSKY Ď akujeme vám za zakúpenie č isti č ky vzdu- chu od spolo č nosti[...]

 • Page 40

  Pri používaní elektrických zariadení by ste mali dodržiava ť základné bezpe č nostné opa[...]

 • Page 41

  SLOVENSKY SK-3 UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY • Neblokujte vstupné a/alebo výstupné otvo[...]

 • Page 42

  SK-4 DISPLEJ HLAVNEJ JEDNOTKY ILUSTRA Č NÝ DIAGRAM NÁZVY Č ASTÍ Vypína č Tla č idlo zap./v[...]

 • Page 43

  SLOVENSKY SK-5 OBSAHUJE • Návod na použitie ZADNÁ Č AS Ť (Tvar zástr č ky závisí od kra[...]

 • Page 44

  PRÍPRAVA SK-6 Nezabudnite vybra ť zástr č ku z elektrickej zásuvky. Na udržanie kvality fi [...]

 • Page 45

  SLOVENSKY SK-7 DOPLNENIE VODNEJ NÁDRŽE UPOZORNENIE Veko nádrže • Prístroj nevystavujte vpl[...]

 • Page 46

  Fan Speed Indicator Lights Plasmacluster Ion Indicator Light POWER ON/OFF Button MODE Button Plasma[...]

 • Page 47

  SLOVENSKY SK-9 STAROSTLIVOS Ť A ÚDRŽBA KONTROLKA INDIKÁTORA FILTRA Kontrolka indikátora fi [...]

 • Page 48

  SK-10 STAROSTLIVOS Ť A ÚDRŽBA VODNÁ NÁDRŽ Opláchnite vnútro nádrže, nechajte vo vnútri [...]

 • Page 49

  SLOVENSKY 2 Vyberte zo zvlh č ovacej misky zvlh č ovací filter. Odstrá ň te nahromadenú vo[...]

 • Page 50

  SK-12 To, ako č asto je treba vykonáva ť údržbu, závisí od tvrdosti vody a množstve ne č is[...]

 • Page 51

  SLOVENSKY Štítok s dátumom Životnos ť fi ltra sa líši v závislosti od prostredia v mies[...]

 • Page 52

  SK-14 RIEŠENIE PROBLÉMOV Pred zavolaním na servis si prosím pozrite nižšie uvedenú tabu ľ ku[...]

 • Page 53

  SLOVENSKY SK-15 TECHNICKÉ ÚDAJE Model * 1 * 2 Ve ľ kos ť miestnosti, ktorá je vhodná pr[...]

 • Page 54

  P ozor: Výrobok je označený týmto symbolom. T en znamená, že elektrické a elektronick é[...]

 • Page 55

  SLOVENSKY Poznámky KC-930E_OM_SK.indd 18 KC-930E_OM_SK.indd 18 2009-08-19 14:03:30 2009-08-19[...]

 • Page 56

  Kérjük, olvassa el ezt az útmutatót, miel ő tt használná az új Légtisztítóját. A sz ű r[...]

 • Page 57

  MAGYAR HU-1 MAGYAR Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a SHARP légtisztítót! Kérjük, a hely[...]

 • Page 58

  Elektromos berendezések használatakor bizonyos alapvet ő biztonsági szabályokat be kell tar- ta[...]

 • Page 59

  MAGYAR HU-3 HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS • Ne takarja le a leveg ő bemeneti és a kim[...]

 • Page 60

  HU-4 F Ő EGYSÉG KIJELZ Ő JE SZEMLÉLTET Ő ÁBRA AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSEI KI/BEKAPCSOLÁ[...]

 • Page 61

  MAGYAR HU-5 TARTOZÉK • Használati útmutató HÁTLAP (A tápcsatlakozó formája országon- ké[...]

 • Page 62

  ÜZEMBE HELYEZÉS HU-6 Gy ő z ő djön meg róla, hogy kihúzta a tápcsatlakozót a fali aljzatb?[...]

 • Page 63

  MAGYAR HU-7 A VÍZTARTÁLY ÚJRATÖLTÉSE FIGYELMEZTETÉS Tartály sapka • Ne érje víz a kés[...]

 • Page 64

  Fan Speed Indicator Lights Plasmacluster Ion Indicator Light POWER ON/OFF Button MODE Button Plasma[...]

 • Page 65

  MAGYAR HU-9 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS SZ Ű R Ő KIJELZ Ő A Sz ű r ő kijelz ő fénye vilá[...]

 • Page 66

  HU-10 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS VÍZTARTÁLY Öblítse ki a tartályt úgy, hogy kis mennyis?[...]

 • Page 67

  MAGYAR 2 Vegye ki a párásító sz ű r ő t a párásító tál- cából. A párásító tálca[...]

 • Page 68

  HU-12 A karbantartás gyakorisága függ a használt víz keménységégének, illetve tisztaságán[...]

 • Page 69

  MAGYAR Dátum címke A sz ű r ő élettartama függ a szobai környezett ő l, a használattól, ?[...]

 • Page 70

  HU-14 HIBAKERESÉSI SEGÉDLET A szerviz hívása el ő tt kérjük, nézze át az alábbi hibakeres?[...]

 • Page 71

  MAGYAR HU-15 M Ű SZAKI JELLEMZ Ő K Modell * 1 * 2 Szobaméret, ami megfelel ő a készülé[...]

 • Page 72

  Figyelem: A terméket ezzel a jelöléssel látták el. Ez azt jelenti, hogy a használt elektro[...]

 • Page 73

  MAGYAR Jegyzet KC-930E_OM_HU.indd 18 KC-930E_OM_HU.indd 18 2009-08-19 14:04:43 2009-08-19 14:[...]

 • Page 74

  Будь ласка , прочитайте перед використанням вашого [...]

 • Page 75

  УКРАЇНСЬКА UA-1 УКРАЇНСЬКА Дякуємо , що придбали Очисн?[...]

 • Page 76

  Під час використання електричних приладів , треба д[...]

 • Page 77

  УКРАЇНСЬКА UA-3 ПОПЕРЕДЖЕННЯ , ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ФУНКЦІОН?[...]

 • Page 78

  UA-4 ДІСПЛЕЙ ОСНОВНОГО БЛОКУ НАОЧНА ДІАГРАМА НАЙМЕНУВ?[...]

 • Page 79

  УКРАЇНСЬКА UA-5 ВМІЩЕННЯ • Посібник з експлуатації В?[...]

 • Page 80

  ПІДГОТОВКА UA-6 Будьте впевнені , що від ’ єднали вилку[...]

 • Page 81

  УКРАЇНСЬКА UA-7 НАПОВНІТЬ ЄМНІСТЬ ДЛЯ ВОДИ Попередже?[...]

 • Page 82

  Fan Speed Indicator Lights l asmacluster Ion Indicator Light POWER ON/OFF Button MODE Button Plas[...]

 • Page 83

  УКРАЇНСЬКА UA-9 ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ ІНДИКАТОР ФІЛ?[...]

 • Page 84

  UA-10 ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ ЄМНІСТЬ ДЛЯ ВОДИ Промийт[...]

 • Page 85

  УКРАЇНСЬКА 2 Вийміть Зволожуючий Фільтр з Лотку д?[...]

 • Page 86

  UA-12 Інтервали обслуговування ( чищення ) будуть залеж[...]

 • Page 87

  УКРАЇНСЬКА Наклейка з датами почат - ку експлуата - [...]

 • Page 88

  UA-14 ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Перед тим як телефонува?[...]

 • Page 89

  УКРАЇНСЬКА UA-15 СПЕЦИФІКАЦІЇ Модель * 1 * 2 Розмір кім?[...]

 • Page 90

  A. Інформ ація для корист ув ачів ( прив атні домашні [...]

 • Page 91

  УКРАЇНСЬКА Me м o KC-930E_OM_UA.indd 18 KC-930E_OM_UA.indd 18 2009-08-19 14:06:12 2[...]

 • Page 92

  OSAKA, JAP AN SHARP CORPORA TION KC-930E_OM_UA.indd 19 KC-930E_OM_UA.indd 19 2009-08-19 14:06:[...]