Sharp KC-860EKW manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Sharp KC-860EKW, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Sharp KC-860EKW one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Sharp KC-860EKW. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Sharp KC-860EKW should contain:
- informations concerning technical data of Sharp KC-860EKW
- name of the manufacturer and a year of construction of the Sharp KC-860EKW item
- rules of operation, control and maintenance of the Sharp KC-860EKW item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Sharp KC-860EKW alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Sharp KC-860EKW, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Sharp service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Sharp KC-860EKW.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Sharp KC-860EKW item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  ENGLISH AIR PURIFIER with Humidifying Function OPERA TION MANUAL KC-840E KC-850E KC-860E KC-840E KC-[...]

 • Page 2

  NOTE HEP A Filter W ashable Deodorizing Filter Pre-Filter The air puri fi er draws in room air from[...]

 • Page 3

  ENGLISH E-1 ENGLISH Thank you for purchasing thi s SHARP A i r Purifier . Please read this manual ca[...]

 • Page 4

  E-2 IMPORT ANT SAFETY INSTRUCTIONS When using electrical appliances, basic safety precautions should[...]

 • Page 5

  ENGLISH E-3 CAUTIONS CONCERNING OPERATION • Do not block the intake and/or air outlet. • Do not [...]

 • Page 6

  E-4 Front Monitor P ART NAMES ILLUSTRA TIVE DIAGRAM – FRONT Air Outlet Main Unit BACK Handle (2 lo[...]

 • Page 7

  ENGLISH E-5 W ater Supply Indicator Light (red) This light will illuminate when the water tank needs[...]

 • Page 8

  E-6 Date Label Unplug the unit before installing or adjusting the fi lters. PREP ARA TION FOR USE 1[...]

 • Page 9

  ENGLISH E-7 REFILLING THE W A TER T ANK CAUTION T ank Handle W ater T ank T ank Cap W ater T ank Hum[...]

 • Page 10

  E-8 CLEAN AIR & HUMIDIFY MODE OPERA TION Use the Clean Air & Humidify Mode to quickly clean [...]

 • Page 11

  ENGLISH E-9 Use the Clean Air Mode when additional humidity is not required. CLEAN AIR MODE CLEAN IO[...]

 • Page 12

  E-10 OPERA TION W A TER SUPPL Y INDICA T OR LIGHT When the W ater T ank is empty , the Water Supply [...]

 • Page 13

  ENGLISH E-1 1 CARE AND MAINTENANCE UNIT FIL TER INDICA TOR LIGHT The Filter Indicator Light will ill[...]

 • Page 14

  E-12 CARE AND MAINTENANCE W A TER T ANK HAND W ASH ONL Y! DO NOT DR Y IN CLOTHES DR YER! Rinse the i[...]

 • Page 15

  ENGLISH E-13 Frequency of maintenance cycle will depend on the hardness of the water . A void spilli[...]

 • Page 16

  E-14 CARE AND MAINTENANCE CARE AND MAINTENANCE Frequency of maintenance cycle will depend on the har[...]

 • Page 17

  ENGLISH E-15 Humidifying fi lter (Gray) Filter Frame (Gray) (white) Filter Frame (white) FIL TER RE[...]

 • Page 18

  E-16 TROUBLESHOOTING Before calling for ser vice, please revie w the T roublesho oting char t below [...]

 • Page 19

  ENGLISH E-17 ERROR DISP L A Y KC - 8 5 0 E • KC - 8 6 0 E If error oc cur s again, contac t the Sh[...]

 • Page 20

  E-18 SPECIFICA TIONS Model KC-860E KC-850E KC-840E Power supply 220 ~ 240 V 50/60 Hz Fan Speed Adjus[...]

 • Page 21

  ENGLISH E-19 A. Information on Disposal for Use rs (private househo lds) 1. In the Europ ean Union A[...]

 • Page 22

  Memo KC-840E_Eng2.indd Sec1:20 KC-840E_Eng2.indd Sec1:20 2009-08-13 01:00:00 2009-08-13 01:00:00[...]

 • Page 23

  KC-840E_Eng2.indd Sec1:21 KC-840E_Eng2.indd Sec1:21 2009-08-13 01:00:00 2009-08-13 01:00:00[...]

 • Page 24

  POZNÁMKA HEPA fi ltr Umývatelný dezodoriza č ní fi ltr P ř ed fi ltr Č isti č ka vzduchu [...]

 • Page 25

  CZ-1 Č ESKY Č ESKY D ě kujeme vám za zakoupení této č isti č ky vzduchu od spole č nosti SH[...]

 • Page 26

  CZ-2 D Ů LEŽITÉ BEZPE Č NOSTNÍ POKYNY P ř i používaní elektrických za ř ízení byste m ?[...]

 • Page 27

  CZ-3 Č ESKY UPOZORN Ě NÍ VZTAHUJÍCÍ SE K PROVOZU • Neblokujte vstupní a/nebo výstupní otvo[...]

 • Page 28

  CZ-4 P ř ední monitor NÁZVY Č ÁSTÍ ILUSTRA Č NÍ DIAGRAM – P Ř EDNÍ Č ÁST Odvod vzduchu[...]

 • Page 29

  CZ-5 Č ESKY Kontrolka indikátoru dodávání vody ( č ervená) Tato kontrolka se rozsvítí, je-l[...]

 • Page 30

  CZ-6 2 Vložte 2 dolní ouška zadního panelu (levé a pravé) do malých otvor ů v p ř ístroji [...]

 • Page 31

  CZ-7 Č ESKY DOPLN Ě NÍ VODNÍ NÁDRŽE UPOZORN Ě NÍ Držadlo nádrže Vodní nádrž Víko nád[...]

 • Page 32

  CZ-8 REŽIM Č ISTÉHO VZDUCHU A ZVLH Č ENÍ PROVOZ Režim č istého vzduchu a zvlh č ení použi[...]

 • Page 33

  CZ-9 Č ESKY Režim č istého vzduchu použijte tehdy, nepot ř ebujete-li zvýšit vlhkost vzduchu[...]

 • Page 34

  CZ-10 PROVOZ KONTROLKA INDIKÁTORU DODÁVÁNÍ VODY Je-li vodní nádrž prázdná, bude kontrolka i[...]

 • Page 35

  CZ-1 1 Č ESKY PÉ Č E A ÚDRŽBA JEDNOTKA KONTROLKA INDIKÁTORU FILTRU Kontrolka indikátoru filtr[...]

 • Page 36

  CZ-12 PÉ Č E A ÚDRŽBA VODNÍ NÁDRŽ UMÝVEJTE JEN V RUKÁCH! NESUŠTE V SUŠI Č KÁCH NA ŠATY[...]

 • Page 37

  CZ-13 Č ESKY To, jak č asto je t ř eba vykonávat údržbu, závisí na tvrdosti vody. P ř i vyj[...]

 • Page 38

  CZ-14 PÉ Č E A ÚDRŽBA PÉ Č E A ÚDRŽBA To, jak č asto je t ř eba vykonávat údržbu, závi[...]

 • Page 39

  CZ-15 Č ESKY Životnost fi ltru se liší v závislosti na prost ř edí v místnosti, používán[...]

 • Page 40

  CZ-16 Ř EŠENÍ PROBLÉM Ů P ř ed zavoláním na servis si prosím projd ě te níže uvedenou ta[...]

 • Page 41

  CZ-17 Č ESKY ZOBRAZENÍ CHYB KC-850E•KC-860E Vyskytne-li se chyba znovu, kontaktujte servisní st[...]

 • Page 42

  CZ-18 TECHNICKÉ ÚDAJE Model KC-860E KC-850E KC-840E Napájení 220 ~ 240 V 50/60 Hz Nastavení ryc[...]

 • Page 43

  CZ-19 Č ESKY P ozor: Výr obek je označen tímto symbolem. T en znamená, že elektrická a elektr[...]

 • Page 44

  Poznámky KC-840E_CZ.indd Sec1:20 KC-840E_CZ.indd Sec1:20 2009-08-13 01:15:42 2009-08-13 01:15:42[...]

 • Page 45

  Č ESKY KC-840E_CZ.indd Sec1:21 KC-840E_CZ.indd Sec1:21 2009-08-13 01:15:42 2009-08-13 01:15:42[...]

 • Page 46

  POZNÁMKA HEPA fi lter Umývate ľ ný deodoriza č ný fi lter Pred fi lter Č isti č ka vzduch[...]

 • Page 47

  SK-1 SLOVENSKY SLOVENSKY Ď akujeme vám za zakúpenie tejto č isti č ky vzduchu od spolo č nosti[...]

 • Page 48

  SK-2 DÔLEŽITÉ BEZPE Č NOSTNÉ POKYNY Pri používaní elektrických zariadení by ste mali dodr?[...]

 • Page 49

  SK-3 SLOVENSKY UPOZORNENIA TÝKAJÚCE SA PREVÁDZKY • Neblokujte vstupné a/alebo výstupné otvor[...]

 • Page 50

  SK-4 NÁZVY Č ASTÍ ILUSTRA Č NÝ DIAGRAM – PREDNÁ Č AS Ť Odvod vzduchu Hlavná jednotka ZADN[...]

 • Page 51

  SK-5 SLOVENSKY Kontrolka indikátora dodávania vody ( č ervená) Táto kontrolka sa rozsvieti, ke [...]

 • Page 52

  SK-6 2 Vložte 2 dolné ušká zadného panela ( ľ avé a pravé) do malých otvorov v prístroji a[...]

 • Page 53

  SK-7 SLOVENSKY DOPLNENIE VODNEJ NÁDRŽE UPOZORNENIE Držadlo nádrže Vodná nádrž Veko nádrže [...]

 • Page 54

  SK-8 REŽIM Č ISTÉHO VZDUCHU A ZVLH Č ENIA PREVÁDZKA Režim č istého vzduchu a zvlh č enia po[...]

 • Page 55

  SK-9 SLOVENSKY Režim č istého vzduchu použite vtedy, ke ď nepotrebujete zvýši ť vlhkos ť vz[...]

 • Page 56

  SK-10 3 Stla č te tla č idlo Vyp. Nezabudnite, že ak do 8 sekúnd od nastavovania citlivosti senz[...]

 • Page 57

  SK-1 1 SLOVENSKY STAROSTLIVOS Ť A ÚDRŽBA JEDNOTKA KONTROLKA INDIKÁTORA FILTRA Kontrolka indikát[...]

 • Page 58

  SK-12 STAROSTLIVOS Ť A ÚDRŽBA VODNÁ NÁDRŽ UMÝVAJTE LEN V RUKÁCH! NESUŠTE V SUŠI Č KÁCH N[...]

 • Page 59

  SK-13 SLOVENSKY To, ako č asto je treba vykonáva ť údržbu, závisí od tvrdosti vody. Pri vyber[...]

 • Page 60

  SK-14 STAROSTLIVOS Ť A ÚDRŽBA STAROSTLIVOS Ť A ÚDRŽBA To, ako č asto je treba vykonáva ť ú[...]

 • Page 61

  SK-15 SLOVENSKY Zvlh č ovací fi lter (sivá) Rám fi ltra (sivý) (biela) Rám fi ltra (biely) [...]

 • Page 62

  SK-16 RIEŠENIE PROBLÉMOV Pred zavolaním na servis si prosím pozrite nižšie uvedenú tabu ľ ku[...]

 • Page 63

  SK-17 SLOVENSKY ZOBRAZENIE CHÝB KC-850E•KC-860E Ak sa chyba vyskytne znovu, kontaktujte servisné[...]

 • Page 64

  SK-18 TECHNICKÉ ÚDAJE Model KC-860E KC-850E KC-840E Napájanie 220 ~ 240 V 50/60 Hz Nastavenie rý[...]

 • Page 65

  SK-19 SLOVENSKY P ozor: Výr obok je označený týmto symbolom. T en znamená, že elektrické a el[...]

 • Page 66

  Poznámky KC-840E_SK.indd Sec1:20 KC-840E_SK.indd Sec1:20 2009-08-13 01:18:40 2009-08-13 01:18:40[...]

 • Page 67

  KC-840E_SK.indd Sec1:21 KC-840E_SK.indd Sec1:21 2009-08-13 01:18:40 2009-08-13 01:18:40[...]

 • Page 68

  MEGJEGYZÉS HEPA sz ű r ő Mosható szagtalanító sz ű r ő El ő sz ű r ő A légtisztító a s[...]

 • Page 69

  HU-1 MAGYAR MAGYAR Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a SHARP légtisztítót! Kérjük, olvassa [...]

 • Page 70

  HU-2 FONTOS BIZTONSÁGI EL Ő ÍRÁSOK Elektromos berendezések használatakor bizonyos alapvet ő b[...]

 • Page 71

  HU-3 MAGYAR HASZNÁLATRA VONATKOZÓ FIGYELMEZTETÉS • Ne takarja le a leveg ő bemeneti és a kime[...]

 • Page 72

  HU-4 AZ ALKATRÉSZEK MEGNEVEZÉSEI DIAGRAM – EL Ő LAP Leveg ő kiöml ő nyílás HÁTLAP Foganty[...]

 • Page 73

  HU-5 MAGYAR Víztartály kijelz ő je (piros) A kijelz ő világít, ha a víztartály újratölté-[...]

 • Page 74

  HU-6 Dátum címke Húzza ki a készüléket a sz ű r ő k behelyezése vagy beállítása el ő tt[...]

 • Page 75

  HU-7 MAGYAR A VÍZTARTÁLY ÚJRATÖLTÉSE FIGYELMEZTETÉS Tartály fogantyú Víztartály Tartály s[...]

 • Page 76

  HU-8 LÉGTISZTÍTÁS & PÁRÁSÍTÁS MÓD M Ű KÖDTETÉS Használja a Légtisztítás & Pá[...]

 • Page 77

  HU-9 MAGYAR Használja a légtisztítás módot, ha nincs szükség kiegészít ő párásításra. [...]

 • Page 78

  HU-10 M Ű KÖDTETÉS VÍZTARTÁLY KIJELZ Ő JE Amikor a víztartály üres, a víztartály kijelz ?[...]

 • Page 79

  HU-1 1 MAGYAR TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS KÉSZÜLÉK SZ Ű R Ő KIJELZ Ő A Sz ű r ő kijelz ő [...]

 • Page 80

  HU-12 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS VÍZTARTÁLY CSAK KÉZI MOSÁSSAL! NE SZÁRÍTSA RUHASZÁ- RÍT?[...]

 • Page 81

  HU-13 MAGYAR A karbantartás gyakorisága függ a használt víz keménységégének fokától. Ne l[...]

 • Page 82

  HU-14 TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS A karbantartás gyakorisága függ[...]

 • Page 83

  HU-15 MAGYAR A sz ű r ő élettartama függ a környezetét ő l, a használattól, és a készül?[...]

 • Page 84

  HU-16 HIBAKERESÉSI SEGÉDLET A szerviz hívása el ő tt kérjük, nézze át az alábbi hibakeres?[...]

 • Page 85

  HU-17 MAGYAR HIBAÜZENETEK KC-850E•KC-860E Ha a hiba újból el ő fordul, lépjen kapcsolatba a S[...]

 • Page 86

  HU-18 M Ű SZAKI JELLEMZ Ő K Modell KC-860E KC-850E KC-840E Tápfeszültség 220 ~ 240 V 50/60 Hz V[...]

 • Page 87

  HU-19 MAGYAR Figyelem: A terméket ezzel a jelöléssel látták el. Ez azt jelenti, hogy a használ[...]

 • Page 88

  Jegyzet KC-840E_HU.indd Sec1:20 KC-840E_HU.indd Sec1:20 2009-08-13 01:21:33 2009-08-13 01:21:33[...]

 • Page 89

  KC-840E_HU.indd Sec1:21 KC-840E_HU.indd Sec1:21 2009-08-13 01:21:34 2009-08-13 01:21:34[...]

 • Page 90

  ПРИМІТКА Фільтр HEPA Дезодоруючий Фільтр , що миється Фі?[...]

 • Page 91

  УКРАЇНСЬКА UA-1 УКРАЇНСЬКА Дякуємо за придбання цього О?[...]

 • Page 92

  UA-2 ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ Під час використання є[...]

 • Page 93

  УКРАЇНСЬКА UA-3 ПОПЕРЕДЖЕННЯ , ЯКІ СТОСУЮТЬСЯ ФУНКЦІОНУ?[...]

 • Page 94

  UA-4 Передній індикатор НАЙМЕНУВАННЯ ЧАСТИН НАГЛЯДНА ДІ[...]

 • Page 95

  УКРАЇНСЬКА UA-5 Індикатор рівня води Цей індикатор засв?[...]

 • Page 96

  UA-6 Монтування фільтру зворотньою стороною відобразит?[...]

 • Page 97

  УКРАЇНСЬКА UA-7 НАПОВНІТЬ ЄМНІСТЬ ДЛЯ ВОДИ Попередження[...]

 • Page 98

  UA-8 РЕЖИМ ОЧИЩЕННЯ ПОВІТРЯ ТА ЗВОЛОЖЕННЯ ФУНКЦІОНУВАНН[...]

 • Page 99

  УКРАЇНСЬКА UA-9 Використовуйте режим очищення повітря , [...]

 • Page 100

  UA-10 2 Натиснніть кнопку швидкості вентилятору щоб вста?[...]

 • Page 101

  УКРАЇНСЬКА UA-1 1 ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ БЛОК ІНДИКАТОР[...]

 • Page 102

  UA-12 3 Повністю висушіть фільтр у добре провітрюва - ному[...]

 • Page 103

  УКРАЇНСЬКА UA-13 2 Вийміть Зволожуючий Фільтр з Лотку для[...]

 • Page 104

  UA-14 ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ ДОГЛЯД І ОБСЛУГОВУВАННЯ Ін[...]

 • Page 105

  УКРАЇНСЬКА UA-15 Строки роботи фільтрів залежать від умо[...]

 • Page 106

  UA-16 ВИЯВЛЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ Перед тим як телефонувати [...]

 • Page 107

  УКРАЇНСЬКА UA-17 Мигання Індикатору Зволоження ‘ Висока[...]

 • Page 108

  UA-18 СПЕЦИФІКАЦІЇ Модель KC-860E KC-850E KC-840E Джерело живлення [...]

 • Page 109

  УКРАЇНСЬКА UA-19 A. Інфор мація для к орист ува чів ( прива?[...]

 • Page 110

  Me м o KC-840E_UA.indd Sec1:20 KC-840E_UA.indd Sec1:20 2009-08-13 01:26:30 2009-08-13 01:26:30[...]

 • Page 111

  KC-840E_UA.indd Sec1:21 KC-840E_UA.indd Sec1:21 2009-08-13 01:26:30 2009-08-13 01:26:30[...]

 • Page 112

  OSAKA, JAP AN SHARP CORPORA TION KC-840E_UA.indd Sec1:21 KC-840E_UA.indd Sec1:21 2009-08-13 01:26:30[...]