Melissa 758-007 manuel d'utilisation

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

Aller à la page of

Un bon manuel d’utilisation

Les règles imposent au revendeur l'obligation de fournir à l'acheteur, avec des marchandises, le manuel d’utilisation Melissa 758-007. Le manque du manuel d’utilisation ou les informations incorrectes fournies au consommateur sont à la base d'une plainte pour non-conformité du dispositif avec le contrat. Conformément à la loi, l’inclusion du manuel d’utilisation sous une forme autre que le papier est autorisée, ce qui est souvent utilisé récemment, en incluant la forme graphique ou électronique du manuel Melissa 758-007 ou les vidéos d'instruction pour les utilisateurs. La condition est son caractère lisible et compréhensible.

Qu'est ce que le manuel d’utilisation?

Le mot vient du latin "Instructio", à savoir organiser. Ainsi, le manuel d’utilisation Melissa 758-007 décrit les étapes de la procédure. Le but du manuel d’utilisation est d’instruire, de faciliter le démarrage, l'utilisation de l'équipement ou l'exécution des actions spécifiques. Le manuel d’utilisation est une collection d'informations sur l'objet/service, une indice.

Malheureusement, peu d'utilisateurs prennent le temps de lire le manuel d’utilisation, et un bon manuel permet non seulement d’apprendre à connaître un certain nombre de fonctionnalités supplémentaires du dispositif acheté, mais aussi éviter la majorité des défaillances.

Donc, ce qui devrait contenir le manuel parfait?

Tout d'abord, le manuel d’utilisation Melissa 758-007 devrait contenir:
- informations sur les caractéristiques techniques du dispositif Melissa 758-007
- nom du fabricant et année de fabrication Melissa 758-007
- instructions d'utilisation, de réglage et d’entretien de l'équipement Melissa 758-007
- signes de sécurité et attestations confirmant la conformité avec les normes pertinentes

Pourquoi nous ne lisons pas les manuels d’utilisation?

Habituellement, cela est dû au manque de temps et de certitude quant à la fonctionnalité spécifique de l'équipement acheté. Malheureusement, la connexion et le démarrage Melissa 758-007 ne suffisent pas. Le manuel d’utilisation contient un certain nombre de lignes directrices concernant les fonctionnalités spécifiques, la sécurité, les méthodes d'entretien (même les moyens qui doivent être utilisés), les défauts possibles Melissa 758-007 et les moyens de résoudre des problèmes communs lors de l'utilisation. Enfin, le manuel contient les coordonnées du service Melissa en l'absence de l'efficacité des solutions proposées. Actuellement, les manuels d’utilisation sous la forme d'animations intéressantes et de vidéos pédagogiques qui sont meilleurs que la brochure, sont très populaires. Ce type de manuel permet à l'utilisateur de voir toute la vidéo d'instruction sans sauter les spécifications et les descriptions techniques compliquées Melissa 758-007, comme c’est le cas pour la version papier.

Pourquoi lire le manuel d’utilisation?

Tout d'abord, il contient la réponse sur la structure, les possibilités du dispositif Melissa 758-007, l'utilisation de divers accessoires et une gamme d'informations pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités et commodités.

Après un achat réussi de l’équipement/dispositif, prenez un moment pour vous familiariser avec toutes les parties du manuel d'utilisation Melissa 758-007. À l'heure actuelle, ils sont soigneusement préparés et traduits pour qu'ils soient non seulement compréhensibles pour les utilisateurs, mais pour qu’ils remplissent leur fonction de base de l'information et d’aide.

Table des matières du manuel d’utilisation

 • Page 1

  ® art. no. 758-007 DK Bordopvaskemaskine ........................................................2 SE Bänkdiskmaskin ..................................................................8 UK T able top dishwasher ........................................................14 FI Pöytätiskikone ...........................................................[...]

 • Page 2

  INTRODUKTION For at du kan få mest glæde af bordopvaskemaskin, beder vi dig venligst gennemlæse denne brugsanvisning, før den tages i brug. Vi anbefaler yderliger e at gemme brugsanvisningen, hvis du på et senere tidspunkt skulle få brug for at genopfriske bordopvaskemaskinens funktioner . ADV ARSEL Når du bruger opvaskemaskinen, skal du fø[...]

 • Page 3

  INST ALLA TIONSVEJLEDNING 1. Fjern omhyggeligt al emballage. Husk, at plastposer kan være farlige for børn! 2. V andtilløbsslangen fra opvaskemaskinen afsluttes med et 3/4" hunforbindelsesstykke. V andforsyningen skal derfor afsluttes i et tilsvarende hanforbindelsesstykke og skal være forsynet med en spærr eventil i røret. Tilslut till?[...]

 • Page 4

  Fyldning af opvaskemaskinen Bemærk! For at kunne sætte store tallerkner i opvaskemaskinen eller tage dem ud, kan det være nødvendigt midlertidigt at tage bestikkurven ud. Når påfyldning/tømning er udført, sættes bestikkurven på plads igen. Forberedelse af service til opvask - Skrab alle faste madrester af tallerknerne. - Fjern større mæ[...]

 • Page 5

  Opvaskemaskine, der er tilsluttet varmt vand: Brug "ECONO"-funktionen. Med denne funktion kan opvaskemaskinen vaske service ved den temperatur , varmtvandstilførslen har . Hvis du vil aktivere denne funktion, skal knappen "SANI/ECONO" være trykket ud. ! Vigtigt ! "SANI/ ECONO" funktionen påvirker kun "NORMAL&qu[...]

 • Page 6

  ALMINDELIGE PROBLEMER OG LØSNINGER VED OPV ASK 6 PROBLEM Opvaskemaskinen starter ikke Servicet bliver ikke rent Glas ødelægges V and forbliver i bunden Opvaskemaskinen stopper ikke MULIG ÅRSAG Opvaskemaskinen er ikke tilsluttet strøm. Døren er ikke lukket. Opvaskemaskinen er ikke i vatter . Forkert påfyldning. Spulearm roter er ikke frit. De[...]

 • Page 7

  OPL YSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol: Det betyder , at produktet ikke må kasser es sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektr onisk affald skal bortskaf fes særskilt. I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikr e korrekt indsamlin[...]

 • Page 8

  INLEDNING För att du ska få största möjliga glädje av din nya bänkdiskmaskin, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning, innan du använder diskmaskinen första gången. Vi r ekommenderar att du spar bruksanvisningen, om du vid ett senare tillfälle skulle vilja informera dig om diskmaskinens funktioner . V ARNING När du använder diskmas[...]

 • Page 9

  INST ALLA TIONSINSTRUKTIONER 1. T a försiktigt bort allt emballage. Notera att plastpåsar na kan vara farliga för barn att leka med! 2. V attenintagsslangen från maskinen avslutas med en _ honkontakt. V attenintaget bör därför avslutas i en liknande hankontakt och måste ha en avstängningskran nära röret. Anslut den raka kontakten på int[...]

 • Page 10

  Fylla på diskmaskinen Diskmaskinen är utformad för en vanlig uppsättning porslin för fyra personer . - OBS! för att underlätta vid påfyllning/urplockning av stora mattallrikar i tallriksstället, kan man behöva plocka bort bestickkorgen (tillfälligt). När påfyllning/urplockning är avslutad sätts bestickkorgen tillbaka på sin plats. F[...]

 • Page 11

  VIKTIGT ! "SANI/ECONO"-funktionen påverkar bara "NORMAL" diskning. När "ECONO"-funktionen är aktiverad på diskmaskinen ökar torktiden för disken. För att påskynda torkningen när programmet är avslutat kan du trycka på knappen "Door Open", då öppnas luckan so att disken kan ånga törr . Bruksanvi[...]

 • Page 12

  V ANLIGA DISKNINGSPROBLEM OCH LÖSNINGAR 12 PROBLEM Diskmaskinen startar inte Disken blir inte ren Kantstött eller trasigt glas Det ligger vatten kvar på botten Diskmaskinen stannar inte MÖJLIG ORSAK Diskmaskinen får inte ström. Luckan är inte ordentligt stängd. Diskmaskinen står inte plant. Felaktig påfyllning. Spolarmen kan inte rotera f[...]

 • Page 13

  INFORMA TION OM KASSERING OCH ÅTER VINNING A V DENNA APP ARA T Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol: Det innebär att apparaten inte får blandas med normalt hushållsavfall, eftersom det finns särskilda insamlingsplatser för avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska pr odukter . D[...]

 • Page 14

  INTRODUCTION Please read this instruction manual car efully and familiarise yourself with your new dishwasher , before using the first time. Please retain this manual for futur e refer ence. W ARNING When using your dishwasher , follow basic safety precautions, including the following: - Please read this manual car efully before using the dishwashe[...]

 • Page 15

  Installation Instructions 1. Remove all packing materials carefully . Please note, that plastic bags can be dangerous toys for childr en ! 2. The water inlet hose from the machine terminates in a 3/4” female connector . The water supply should therefor e terminate in a similar male connector and must have a stopcock close by in the pipe. Connect [...]

 • Page 16

  Loading your Dishwasher The dishwasher is designed to receive a standar d “4 piece” plate setting. - NOTE: for ease of loading/unloading large size dinner plates from the dish rack it may be necessary to (temporarily) remove the cutlery basket. When loading/unloading is complete, return the cutlery basket to its original position. Preparing you[...]

 • Page 17

  Connected to Hot water: Use the “ECONO” feature The “ECONO” feature gives you the option of washing dishes at the temperature of your hot water supply . To activate, set the “SANI/ECONO” button to the “out” position. ! IMPORT ANT ! The “SANI/ ECONO” feature only influences “NORMAL” wash. When the “ECONO” feature is activ[...]

 • Page 18

  COMMON DISHWASHING PROBLEMS AND SOLUTIONS 18 PROBLEM Dishwasher will not start Dishes not clean Chipping or breaking glasswar e W ater remains in bottom Dishwasher can’t stop POSSIBLE CAUSE Dishwasher not receiving Electrical power . Door is unlatched Dishwasher not level. Improper loading Spray arm not rotating fr eely Not enough deter gent and/[...]

 • Page 19

  INFORMA TION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT Please note that this Adexi product is marked with this symbol: This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electr onic waste must be disposed of separately . In accordance with the WEEE dir ective, every member state must ensur[...]

 • Page 20

  JOHDANTO Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ja tutustu uuteen astianpesukoneeseesi, ennen kuin käytät sitä ensimmäistä kertaa. Säilytä käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. V AROITUS Kun käytät astianpesukonettasi, noudata tavallisia turvallisuusohjeita, kuten seuraavia: - Lue käyttöohjeet huolellisesti, ennen kuin käytät a[...]

 • Page 21

  V AROITUS Ohjeet tulipalon, sähköiskun tai henkilövahingon varalta. Asennusohjeet 1. Poista huolellisesti kaikki pakkausmateriaali. Muista, että muovipussit voivat olla lapsille vaarallisia leluja. 2. Koneesta lähtevän veden tuloletkun päässä on 3/4”:n naarasliitin. V esiliitännän päässä tulee siten olla vastaava urosliitin. Liitän[...]

 • Page 22

  Astioiden asettaminen koneeseen pesua varten: - Aseta terävät esineet niin, etteivät ne vahingoita luukun tiivistettä. - Aseta terävät veitset kahvat ylöspäin, jotta vältyt viiltohaavoilta. - Älä aseta koneeseen muoviastioita, jos niissä ei ole merkintää ”kestää konepesua” tai vastaavaa. Jos muoviastioissa ei ole merkintää, ta[...]

 • Page 23

  5. Lisää pesuaine luukun sisäpuolella olevaan lokeroon. (Pesuainetta voi käyttää 5–20 grammaa pestävien astioiden määrän ja ympäristönsuojelumääräysten mukaan.) 6. Sulje luukku tiukasti. 7. Avaa vedentulo. 8. Käännä valitsin haluamasi pesuohjelman kohdalle. (normaali, pika) 9. Paina virtapainiketta (on/off). -Paina painike sisä[...]

 • Page 24

  TA V ALLISIA ASTIANPESUONGELMIA JA RA TKAISUJA 24 ONGELMA 1. Astianpesukone ei käynnisty 2. Astiat eivät ole puhtaita 3. Lasiastioihin tulee halkeamia tai ne rikkoutuvat 4. Pohjalle jää vettä 5. Astianpesukone ei pysähdy MAHDOLLINEN SYY 1.1. Astianpesukone ei saa virtaa. 1.2. Luukku ei ole kiinni. 1.3. Astianpesukone ei ole vaakasuorassa. 2.1[...]

 • Page 25

  TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla: T uotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erikseen. Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan dir ektiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettäv[...]

 • Page 26

  EINLEITUNG Bevor Sie Ihren neuen Geschirrspüler erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Bedienungsanleitung sor gfältig durchlesen. Bewahr en Sie die Anleitung zum Nachschlagen auf. ACHTUNG Beachten Sie beim Gebrauch Ihres Geschirrspülers grundlegende Sicherheitsmaßregeln, darunter die folgenden: - Lesen Sie diese Anleitung bitte sorgfä[...]

 • Page 27

  BESCHREIBUNG 1. FENSTER 2. BEDIENBLENDE 3. TÜRENTRIEGELUNGST ASTE 4. LEUCHT ANZEIGE (STROM) 5. LEUCHT ANZEIGE (SALZ NACHFÜLLEN) 6. HOT -WASH / ECONO T ASTE 7. EIN/AUS-T ASTE 8. PROGRAMM / TIMER WÄHLSCHAL TER 9. WASSERENTHÄR TER 10. SPRÜHARM 11. FIL TER 12. SPÜLMITTELBEHÄLER 13. TÜR 14. TÜRVERRIEGELUNG 15. WASSERANSCHLUSS 16. ANSCHLUSS FÜR[...]

 • Page 28

  FÜR OPTIMALE RESUL T A TE: Ihr Geschirrspüler reinigt das Geschirr , indem er eine Mischung aus sauberem, heißem W asser und Spülmittel (unter Druck) gegen die verschmutzten Oberflächen spritzt. Das W asser wird dur ch einen rotier enden Sprüharm gepumpt, fließt durch einen Filter ab, der Essensr este und Schmutzpartikel entfernt, und wird w[...]

 • Page 29

  V erwendung des W asserenthärters Die Härte des W assers ist von Ort zu Ort verschieden. W enn hartes W asser im Geschirrspüler verwendet wird, bilden sich Ablagerungen auf Geschirr und Utensilien. Dieses Gerät verfügt über einen W asserenthärter , der Salz verwendet, das speziell zur Eliminierung der Mineralien im W asser entwickelt wurde. [...]

 • Page 30

  HÄUFIGE GESCHIRRSPÜLPROBLEME UND -LÖSUNGE MÖGLICHE URSACH 30 PROBLEM 1. Der Geschirrspüler startet nicht 2. Geschirr nicht sauber 3. Gläser beschädigt oder zerbrochen 4. Im Boden bleibt W asser zurück 5. Geschirrspüler stoppt nicht MÖGLICHE URSACHE 1.1. Der Geschirrspüler erhält keinen Strom. 1.2. Die Tür ist nicht eingerastet 1.3. Der[...]

 • Page 31

  Programmübersicht/-auswahl (Näherungswerte) NORMAL/SANI: Wa ssertemperatur: 62°C Programmdauer: 85 Minuten W asserverbrauch: 10 Liter NORMAL/ECONO: Wa ssertemperatur: Eingehende W asserversor gung Programmdauer: 70 Minuten W asserverbrauch: 10 Liter RAPID: Wa ssertemperatur: Eingehende W asserversor gung Programmdauer: 15 Minuten W asserverbrauc[...]

 • Page 32

  WST¢P Przed pierwszym u˝yciem zmywarki nale˝y uwa˝nie przeczytaç instrukcj´ obs∏ugi i zapoznaç si´ z urzàdzeniem. Zaleca si´ zachowanie tej instrukcji i korzystanie z niej w razie potrzeby. OSTRZE˚ENIE Korzystajàc ze zmywarki, nale˝y przestrzegaç podstawowych zasad bezpieczeƒstwa, mi´dzy innymi: - Nale˝y dok∏adnie przeczytaç t[...]

 • Page 33

  W¸ACIWOCI URZÑDZENIA 1. OKNO 2. PANEL PRZEDNI 3. PRZYCISK ZWALNIAJÑCY DRZWI 4. LAMPKA SYGNALIZACYJNA (ZASILANIE) 5. LAMPKA SYGNALIZACYJNA (DODAJ SÓL) 6. PRZYCISK INTENSYWNY/EKONOMICZNY 7. PRZYCISK W¸./WY¸. 8. PRZE¸ÑCZNIK PROGRAM/MINUTNIK 9. ZMI¢KCZACZ WODY 10. RAMI¢ SPRYSKUJÑCE 11. FILTR 12. POJEMNIK NA DETERGENT 13. ZESPÓ¸ DRZWI 14. M[...]

 • Page 34

  CiÊnienie wody Aby osiàgnàç najlepszà wydajnoÊç, ciÊnienie dop∏ywajàcej wody powinno wynosiç mi´dzy 0,3 a 10 barów. Instrukcje dotyczàce elektrycznoÊci Wymagane jest êród∏o zasilania pràdu zmiennego 220–240 V, 50 Hz. Upewnij si´, ˝e odpowiednie gniazdko elektryczne znajduje si´ blisko miejsca ustawienia zmywarki. Urzàdzen[...]

 • Page 35

  TWARDA WODA WYMAGA WI¢KSZEJ ILOCI DETERGENTU DO UMYCIA NACZY¡. MI¢KKA WODA WYMAGA MNIEJSZEJ ILOCI DETERGENTU DO UMYCIA NACZY¡. - Wbudowany pojemnik na detergent, znajdujàcy si´ wewnàtrz panelu drzwi, mo˝e pomieÊciç maksymalnie 20 g detergentu. Jak u˝ywaç zmi´kczacza wody TwardoÊç wody jest ró˝na w ró˝nych miejscach. JeÊli w zmyw[...]

 • Page 36

  PODSTAWOWE PROBLEMY ZWIÑZANE ZE ZMYWARKÑ 36 PROBLEM 1. Nie mo˝na uruchomiç zmywarki 2. Naczynia nie sà czyste 3. Przedmioty ze szk∏a sà wyszczerbi- one lub pot∏uczone 4. Na dnie pozostaje woda 5. Nie mo˝na zatrzymaç zmywarki MO˚LIWA PRZYCZYNA 1.1. Zmywarka nie ma zasilania. 1.2. Drzwi nie sà zatrzaÊni´te 1.3. Zmywarka nie stoi pozio[...]

 • Page 37

  UWAGA: Na poczàtku ka˝dego cyklu zmywarka zawsze rozpoczyna prac´ w trybie „odsàczania". Dzieje si´ tak, poniewa˝ pompa odp∏ywowa zawsze zatrzymuje ma∏e iloÊci wody (w zbiorniku Êciekowym) z poprzedniego cyklu. Konieczne jest utrzymywanie pompy zalanej wodà. Dlatego nie nale˝y przejmowaç si´ ma∏ymi iloÊciami wody, wypompow[...]

 • Page 38

  38 758007_IM_new 03/02/06 12:56 Side 38[...]