Melissa 16420214 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Melissa 16420214, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Melissa 16420214 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Melissa 16420214. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Melissa 16420214 should contain:
- informations concerning technical data of Melissa 16420214
- name of the manufacturer and a year of construction of the Melissa 16420214 item
- rules of operation, control and maintenance of the Melissa 16420214 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Melissa 16420214 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Melissa 16420214, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Melissa service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Melissa 16420214.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Melissa 16420214 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  ww w .adexi.e u DK Brødrister ......... .. . ......... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .2 SE Brödrost ......... .. . ......... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .5 NO Br ød ri s te r .. .. ........... . .. . .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. . ... . .. .. .. .. .. .. ... .. .8 FI[...]

 • Page 2

  2 INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye poseløse støvsuger , beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske apparatets funktioner . G[...]

 • Page 3

  3 • Hvisapparatet,ledningeneller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repar eres af en autoriser et reparatør . • Apparatetmåkuntilsluttes230V , 50Hz.Garantienbortfalderved tilslutning til en forkert spænding. • Forsøgaldrigatrepar ereapparatet?[...]

 • Page 4

  4 24. Udblæsningslter 25. Udblæsningsgitter 26. Rum til støvbeholder 27. Motorlter 28. Motorlterholder BRUG • T rækledningenud,ogsætstikketi stikkontakten. • Sæthåndtaget(2)iteleskoprøret (3).T rykpåknappen(7),ogtræk teleskoprøret ud til den ønskede [...]

 • Page 5

  5 • Nårduerfærdigmedatbruge apparatet, skal ledningen rulles op.T agstikketudafstikkontakten, og tryk på knappen til automatisk ledningsoprul (12), indtil ledningen erheltoprullet.T agfatistikket under oprulning, og sør g for , at det ikke slår ind imod apparatet, da dette kan be[...]

 • Page 6

  6 • Drejmotorlterholder en(28)som vist på markeringen i rummet (26), ogtagmotorlterholderenaf. • Fjernmotorlteretfra motorlterholderen,ogudskift motorlteret,ellerr engørdetsom beskrevet i afsnittet Rengøring nedenfor . • Sætmotorlterettilbagei [...]

 • Page 7

  7 Sørg for at holde ltrene r ene. • Afmonterltrenesombeskr evet ovenfor .Rystltrene,ogbankdem forsigtigt fri for støv og snavs. • V askeventueltltreneforsigtigti lunkent vand, og lad dem lufttørre. Sør gfor ,atltreneerhelttørr e, inden de monteres i appa[...]

 • Page 8

  8 INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya dammsugare utan påse är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. V ar speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR •[...]

 • Page 9

  9 • Fårendastanslutastill230V ,50Hz. Garantin gäller inte om apparaten ansluts till ett uttag med felaktig spänning. • Försökaldrigrepar eraapparaten själv .Kontaktainköpsställetför reparationer som täcks av garantin. • Ejauktoriseradereparationereller ändringar g[...]

 • Page 10

  10 28. Hållareförmotorlter ANVÄNDNING • Rullautsladdenochanslut apparaten. • Förinhandtaget(2)iteleskopröret (3).T ryckpåknappen(7)ochdraut teleskopröret till önskad längd. • Sättönskatmunstycke(4,5,10)på den nedre änden av teleskop[...]

 • Page 11

  11 • Rullainsladdennärduärklarmed apparaten. Dra ut stickkontakten urvägguttaget.T ryckpåknappen för automatisk sladdupprullning (12) tills sladden är helt upprullad. Hållikontaktenmedansladden rullas upp för att förhindra att den slår i apparaten eftersom det skulle kunna skada a[...]

 • Page 12

  12 • V ridmotorlterbehållar en(28)enligt markeringen i facket (26) och ta ut motorlterhållaren. • T abortmotorltretfrånhållar enoch bytutltretellerr engördetenligt beskrivning i avsnittet Rengöring nedan. • Sättimotorltretimotorlterhållar en?[...]

 • Page 13

  13 INFORMA TION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING A V DENNA PRODUKT LäggmärketillattdennaAdexi-produkt är märkt med följande symbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat. Direk[...]

 • Page 14

  14 NO INNLEDNING For at du skal få mest mulig glede av den nye støvsugeren uten pose, ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningenførbruk.Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar var e på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER • D[...]

 • Page 15

  15 • Uautorisertereparasjonereller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder lenger . SPESIELLE SIKKERHETSREGLER • Ikkebrukapparatetdersom utblåsingslteret,HEP A-ltereteller motorlteretikkeerinstallert.Dette kan skade apparatet. • Brukbaretilbehørsomerpr o[...]

 • Page 16

  16 BRUKE APP ARA TET • Rullutledningenogkobletil apparatet. • Setthåndtaket(2)inniteleskoprøret (3).T rykkpåknappen(7),ogstrekk ut teleskoprøret til ønsket lengde. • Festønsketmunnstykke(4,5,10)til enden av teleskoprøret. • Slåapparatetp?[...]

 • Page 17

  17 • Rulloppigjenledningennårduer ferdigåbrukeapparatet.T astøpslet utavstikkontakten.T rykkpå knappen for automatisk opprulling av ledningen (12), inntil ledningen er rulletheltopp.Holdistøpseletnår ledningen rulles opp for å hindre at det tref fer apparatet, da[...]

 • Page 18

  18 • Settmotorlteretinni motorlterholderenigjen,ogskru motorlteretgodtfast. • Vianbefaleratdur engjørlteret minst to ganger i året eller når det er skittent. SKIFTE UTBLÅSINGSFIL TERET • Utblåsningslteret(24)brukes tilåltrer eutblåsingsluften?[...]

 • Page 19

  19 INFORMASJON OM KASSERING OG RESIRKULERING A V DETTE PRODUKTET VigjøroppmerksompåatdetteAdexi- produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal kasser es separat. IhenholdtilWEEE-direktivetskaldet?[...]

 • Page 20

  20 JOHDANTO Luenämäohjeethuolellisestiennen pussittoman pölynimurin ensimmäistä käyttökertaa, jotta saat imuristasi parhaanhyödyn.Lueturvallisuusohjeet erittäin huolellisesti. Suosittelemme myös, että säilytät käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. YLEISET TURV AOHJEET • 8vuottatäyttäneet?[...]

 • Page 21

  21 ERIKOISTURV AOHJEET • Äläkäytäimuria,jospoistoilman suodatin,HEP A-suodatinja moottorinsuodatin eivät ole paikoillaan, sillä imuri voi vaurioitua. • Käytävainvalmistajanalkuperäisiä tai suosittelemia lisävarusteita. • Äläkäytälaitettamärilläpinnoilla. • Imuro[...]

 • Page 22

  22 KÄYTTÖ • Suoristavirtajohtojaliitäse pistorasiaan. • T yönnäkädensija(2) teleskooppivarteen (3). Paina painiketta (7) ja vedä teleskooppiputki halutun pituiseksi. • Asetatarvittavasuutin(4,5,10) teleskooppivarren alapäähän. • Virtakytketäänjasammutetaan painama[...]

 • Page 23

  23 Vinkkejä • Joskeskeytätimuroinnin,voit asettaa lattiasuuttimen laitteen takaosassa olevaan pidikkeeseen (9). • Rakosuutintajahuonekalusuutinta voit käyttää auton sisätilan puhdistamiseen, vaikeapääsyisiin paikkoihin, kuten pehmusteiden ja huonekalujen väleihin, sekä verhoiltuihin pintoihin. Suuttimia void[...]

 • Page 24

  24 • Äläkäytäpuhdistamiseen teräsvillaa, hankaussientä, voimakkaita ja hankaavia puhdistusaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa laitteen ulkopintaa. • TÄRKEÄÄ!Annakuivuahuolellisesti puhdistuksen jälkeen. • Äläkäytälaitettasenollessakostea. Pidä suodattimet puhtaina. • Puhdi[...]

 • Page 25

  25 UK INTRODUCTION T ogetthebestoutofyournewbagless vacuum cleaner , please read thr ough these instructions carefully befor e usingitforthersttime.T akeparticular noteofthesafetyprecautions.W e also recommend that you keep the instructions for future r eference. GENERAL SAFETY[...]

 • Page 26

  26 SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS • Donotuseiftheexhaustlter , HEP Alterandmotorlterarenot tted,asthiscoulddamagethe appliance. • Onlyuseaccessoriesmanufactured or recommended by the manufacturer . • Donotusetheapplianceonwet surface[...]

 • Page 27

  27 5. Fur niturenozzle 6. Holder 7. Button for telescopic tube 8. Cord and plug 9. Storage bracket 10. Floornozzle 11. Exhaust 12. Button for automatic cord r ewind 13. Carrying handle 14.  On/offbuttonwithsuctionstr ength regulation 15. Button for releasing the dust container 16. Dust container 17. Button for[...]

 • Page 28

  28 NOTE! 1.Whenconnectingtheexiblehose to the vacuum cleaner , for the correct connection, it shall ensur e boththesideapsoftheconnector oftheexiblehosecompletely snapping into the slots at the side of the connecting socket of the vacuum cleaner , and the connector ofthee[...]

 • Page 29

  29 REPLACING THE EXHAUST FIL TER • Theexhaustlter(24)isusedto lterexhaustairfromtheappliance. Theappliancemustnotbeused withoutanexhaustlter . • Removetheexhaustgrille(25)from theexhaust(11)atthebackofthe appliance by press[...]

 • Page 30

  30 INFORMA TION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT PleasenotethatthisAdexiproductis marked with this symbol: Thismeansthatthisproductmustnot be disposed of along with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately . InaccordancewiththeWEEE d[...]

 • Page 31

  31 DE EINLEITUNG BevorSieIhrenneuenbeutellosen Staubsauger erstmals in Gebrauch nehmen,solltenSiedieseAnleitung sor gfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. HebenSiedieAnleitungauf,damitSie auch später noch darin nachschlagen können. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ?[...]

 • Page 32

  32 gefallenistbzw .aufandereW eise beschädigt wurde. • W ennGerät,Kabelund/oder Stecker beschädigt sind, muss das Gerätüberprüftundggf.voneinem Fachmann repariert wer den. • NuraneinStromnetzmit230V/ 50Hzanschließen!DieGarantie erlischt, wenn das[...]

 • Page 33

  33 Staubbehälters 18. ÖffnungfürSchlauchanschluss 19. Anschlussstück 20. Schlauch 21. DeckelfürStaubbehälter 22. HEP A-Filter -Halterung 23. HEP AFilter 24. Abluftlter 25. Abluftgitter 26. FachfürStaubbehälter 27. Motorlter 28. Motorlterhalterung BETRIEB DES GERÄTS • Rollen?[...]

 • Page 34

  34 • DieBürstenderBodendüse(10) habenzweiEinstellungen,diemit derFunktionstasteanderOberseite derDüseausgewähltwerden können. • BeimReinigenvonharten Oberächen(Steinböden,Fliesen usw .)solltendieDüsenbürsten ausgefahren wer den. • Be[...]

 • Page 35

  35 ENTLEEREN DES ST AUBBEHÄL TERS UND REINIGEN DES HEP A-FIL TERS • DrückenSiedieT aste(15)und heben Sie den Staubbehälter (16) aus dem Gerät. • HaltenSiedenStaubbehälter horizontalübereinenAbfalleimer unddrückenSiedieT aste(17), sodass sich der Deckel (21) öffnet. •[...]

 • Page 36

  36 • V erwendenSiezurReinigung des Geräts niemals einen Scheuerschwamm, Stahlwolle, starkeLösungsmitteloder scheuernde Reinigungsmittel, da dieOberächenbeschädigtwerden könnten. • ZUBEACHTEN!NachdemReinigen vollständig trocknen lassen. • DasGerätdarfnichtbenutzt[...]

 • Page 37

  37 HÄUFIG GESTELL TE FRAGEN FallsSieFragenzumGebrauchdieses GeräteshabenunddieAntwortennicht indieserGebrauchsanweisungnden können, besuchen Sie bitte unsere W ebsite(www .adexi.eu). GehenSiezumMenü„Consumer Services“, und klicken Sie auf „FrequentlyAskedQuestions?[...]