Melissa 16420214 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Ir a la página of

Buen manual de instrucciones

Las leyes obligan al vendedor a entregarle al comprador, junto con el producto, el manual de instrucciones Melissa 16420214. La falta del manual o facilitar información incorrecta al consumidor constituyen una base de reclamación por no estar de acuerdo el producto con el contrato. Según la ley, está permitido adjuntar un manual de otra forma que no sea en papel, lo cual últimamente es bastante común y los fabricantes nos facilitan un manual gráfico, su versión electrónica Melissa 16420214 o vídeos de instrucciones para usuarios. La condición es que tenga una forma legible y entendible.

¿Qué es un manual de instrucciones?

El nombre proviene de la palabra latina “instructio”, es decir, ordenar. Por lo tanto, en un manual Melissa 16420214 se puede encontrar la descripción de las etapas de actuación. El propósito de un manual es enseñar, facilitar el encendido o el uso de un dispositivo o la realización de acciones concretas. Un manual de instrucciones también es una fuente de información acerca de un objeto o un servicio, es una pista.

Desafortunadamente pocos usuarios destinan su tiempo a leer manuales Melissa 16420214, sin embargo, un buen manual nos permite, no solo conocer una cantidad de funcionalidades adicionales del dispositivo comprado, sino también evitar la mayoría de fallos.

Entonces, ¿qué debe contener el manual de instrucciones perfecto?

Sobre todo, un manual de instrucciones Melissa 16420214 debe contener:
- información acerca de las especificaciones técnicas del dispositivo Melissa 16420214
- nombre de fabricante y año de fabricación del dispositivo Melissa 16420214
- condiciones de uso, configuración y mantenimiento del dispositivo Melissa 16420214
- marcas de seguridad y certificados que confirmen su concordancia con determinadas normativas

¿Por qué no leemos los manuales de instrucciones?

Normalmente es por la falta de tiempo y seguridad acerca de las funcionalidades determinadas de los dispositivos comprados. Desafortunadamente la conexión y el encendido de Melissa 16420214 no es suficiente. El manual de instrucciones siempre contiene una serie de indicaciones acerca de determinadas funcionalidades, normas de seguridad, consejos de mantenimiento (incluso qué productos usar), fallos eventuales de Melissa 16420214 y maneras de solucionar los problemas que puedan ocurrir durante su uso. Al final, en un manual se pueden encontrar los detalles de servicio técnico Melissa en caso de que las soluciones propuestas no hayan funcionado. Actualmente gozan de éxito manuales de instrucciones en forma de animaciones interesantes o vídeo manuales que llegan al usuario mucho mejor que en forma de un folleto. Este tipo de manual ayuda a que el usuario vea el vídeo entero sin saltarse las especificaciones y las descripciones técnicas complicadas de Melissa 16420214, como se suele hacer teniendo una versión en papel.

¿Por qué vale la pena leer los manuales de instrucciones?

Sobre todo es en ellos donde encontraremos las respuestas acerca de la construcción, las posibilidades del dispositivo Melissa 16420214, el uso de determinados accesorios y una serie de informaciones que permiten aprovechar completamente sus funciones y comodidades.

Tras una compra exitosa de un equipo o un dispositivo, vale la pena dedicar un momento para familiarizarse con cada parte del manual Melissa 16420214. Actualmente se preparan y traducen con dedicación, para que no solo sean comprensibles para los usuarios, sino que también cumplan su función básica de información y ayuda.

Índice de manuales de instrucciones

 • Página 1

  ww w .adexi.e u DK Brødrister ......... .. . ......... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .2 SE Brödrost ......... .. . ......... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .5 NO Br ød ri s te r .. .. ........... . .. . .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. . ... . .. .. .. .. .. .. ... .. .8 FI[...]

 • Página 2

  2 INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye poseløse støvsuger , beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske apparatets funktioner . G[...]

 • Página 3

  3 • Hvisapparatet,ledningeneller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repar eres af en autoriser et reparatør . • Apparatetmåkuntilsluttes230V , 50Hz.Garantienbortfalderved tilslutning til en forkert spænding. • Forsøgaldrigatrepar ereapparatet?[...]

 • Página 4

  4 24. Udblæsningslter 25. Udblæsningsgitter 26. Rum til støvbeholder 27. Motorlter 28. Motorlterholder BRUG • T rækledningenud,ogsætstikketi stikkontakten. • Sæthåndtaget(2)iteleskoprøret (3).T rykpåknappen(7),ogtræk teleskoprøret ud til den ønskede [...]

 • Página 5

  5 • Nårduerfærdigmedatbruge apparatet, skal ledningen rulles op.T agstikketudafstikkontakten, og tryk på knappen til automatisk ledningsoprul (12), indtil ledningen erheltoprullet.T agfatistikket under oprulning, og sør g for , at det ikke slår ind imod apparatet, da dette kan be[...]

 • Página 6

  6 • Drejmotorlterholder en(28)som vist på markeringen i rummet (26), ogtagmotorlterholderenaf. • Fjernmotorlteretfra motorlterholderen,ogudskift motorlteret,ellerr engørdetsom beskrevet i afsnittet Rengøring nedenfor . • Sætmotorlterettilbagei [...]

 • Página 7

  7 Sørg for at holde ltrene r ene. • Afmonterltrenesombeskr evet ovenfor .Rystltrene,ogbankdem forsigtigt fri for støv og snavs. • V askeventueltltreneforsigtigti lunkent vand, og lad dem lufttørre. Sør gfor ,atltreneerhelttørr e, inden de monteres i appa[...]

 • Página 8

  8 INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya dammsugare utan påse är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. V ar speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR •[...]

 • Página 9

  9 • Fårendastanslutastill230V ,50Hz. Garantin gäller inte om apparaten ansluts till ett uttag med felaktig spänning. • Försökaldrigrepar eraapparaten själv .Kontaktainköpsställetför reparationer som täcks av garantin. • Ejauktoriseradereparationereller ändringar g[...]

 • Página 10

  10 28. Hållareförmotorlter ANVÄNDNING • Rullautsladdenochanslut apparaten. • Förinhandtaget(2)iteleskopröret (3).T ryckpåknappen(7)ochdraut teleskopröret till önskad längd. • Sättönskatmunstycke(4,5,10)på den nedre änden av teleskop[...]

 • Página 11

  11 • Rullainsladdennärduärklarmed apparaten. Dra ut stickkontakten urvägguttaget.T ryckpåknappen för automatisk sladdupprullning (12) tills sladden är helt upprullad. Hållikontaktenmedansladden rullas upp för att förhindra att den slår i apparaten eftersom det skulle kunna skada a[...]

 • Página 12

  12 • V ridmotorlterbehållar en(28)enligt markeringen i facket (26) och ta ut motorlterhållaren. • T abortmotorltretfrånhållar enoch bytutltretellerr engördetenligt beskrivning i avsnittet Rengöring nedan. • Sättimotorltretimotorlterhållar en?[...]

 • Página 13

  13 INFORMA TION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING A V DENNA PRODUKT LäggmärketillattdennaAdexi-produkt är märkt med följande symbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat. Direk[...]

 • Página 14

  14 NO INNLEDNING For at du skal få mest mulig glede av den nye støvsugeren uten pose, ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningenførbruk.Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar var e på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER • D[...]

 • Página 15

  15 • Uautorisertereparasjonereller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder lenger . SPESIELLE SIKKERHETSREGLER • Ikkebrukapparatetdersom utblåsingslteret,HEP A-ltereteller motorlteretikkeerinstallert.Dette kan skade apparatet. • Brukbaretilbehørsomerpr o[...]

 • Página 16

  16 BRUKE APP ARA TET • Rullutledningenogkobletil apparatet. • Setthåndtaket(2)inniteleskoprøret (3).T rykkpåknappen(7),ogstrekk ut teleskoprøret til ønsket lengde. • Festønsketmunnstykke(4,5,10)til enden av teleskoprøret. • Slåapparatetp?[...]

 • Página 17

  17 • Rulloppigjenledningennårduer ferdigåbrukeapparatet.T astøpslet utavstikkontakten.T rykkpå knappen for automatisk opprulling av ledningen (12), inntil ledningen er rulletheltopp.Holdistøpseletnår ledningen rulles opp for å hindre at det tref fer apparatet, da[...]

 • Página 18

  18 • Settmotorlteretinni motorlterholderenigjen,ogskru motorlteretgodtfast. • Vianbefaleratdur engjørlteret minst to ganger i året eller når det er skittent. SKIFTE UTBLÅSINGSFIL TERET • Utblåsningslteret(24)brukes tilåltrer eutblåsingsluften?[...]

 • Página 19

  19 INFORMASJON OM KASSERING OG RESIRKULERING A V DETTE PRODUKTET VigjøroppmerksompåatdetteAdexi- produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal kasser es separat. IhenholdtilWEEE-direktivetskaldet?[...]

 • Página 20

  20 JOHDANTO Luenämäohjeethuolellisestiennen pussittoman pölynimurin ensimmäistä käyttökertaa, jotta saat imuristasi parhaanhyödyn.Lueturvallisuusohjeet erittäin huolellisesti. Suosittelemme myös, että säilytät käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. YLEISET TURV AOHJEET • 8vuottatäyttäneet?[...]

 • Página 21

  21 ERIKOISTURV AOHJEET • Äläkäytäimuria,jospoistoilman suodatin,HEP A-suodatinja moottorinsuodatin eivät ole paikoillaan, sillä imuri voi vaurioitua. • Käytävainvalmistajanalkuperäisiä tai suosittelemia lisävarusteita. • Äläkäytälaitettamärilläpinnoilla. • Imuro[...]

 • Página 22

  22 KÄYTTÖ • Suoristavirtajohtojaliitäse pistorasiaan. • T yönnäkädensija(2) teleskooppivarteen (3). Paina painiketta (7) ja vedä teleskooppiputki halutun pituiseksi. • Asetatarvittavasuutin(4,5,10) teleskooppivarren alapäähän. • Virtakytketäänjasammutetaan painama[...]

 • Página 23

  23 Vinkkejä • Joskeskeytätimuroinnin,voit asettaa lattiasuuttimen laitteen takaosassa olevaan pidikkeeseen (9). • Rakosuutintajahuonekalusuutinta voit käyttää auton sisätilan puhdistamiseen, vaikeapääsyisiin paikkoihin, kuten pehmusteiden ja huonekalujen väleihin, sekä verhoiltuihin pintoihin. Suuttimia void[...]

 • Página 24

  24 • Äläkäytäpuhdistamiseen teräsvillaa, hankaussientä, voimakkaita ja hankaavia puhdistusaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa laitteen ulkopintaa. • TÄRKEÄÄ!Annakuivuahuolellisesti puhdistuksen jälkeen. • Äläkäytälaitettasenollessakostea. Pidä suodattimet puhtaina. • Puhdi[...]

 • Página 25

  25 UK INTRODUCTION T ogetthebestoutofyournewbagless vacuum cleaner , please read thr ough these instructions carefully befor e usingitforthersttime.T akeparticular noteofthesafetyprecautions.W e also recommend that you keep the instructions for future r eference. GENERAL SAFETY[...]

 • Página 26

  26 SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS • Donotuseiftheexhaustlter , HEP Alterandmotorlterarenot tted,asthiscoulddamagethe appliance. • Onlyuseaccessoriesmanufactured or recommended by the manufacturer . • Donotusetheapplianceonwet surface[...]

 • Página 27

  27 5. Fur niturenozzle 6. Holder 7. Button for telescopic tube 8. Cord and plug 9. Storage bracket 10. Floornozzle 11. Exhaust 12. Button for automatic cord r ewind 13. Carrying handle 14.  On/offbuttonwithsuctionstr ength regulation 15. Button for releasing the dust container 16. Dust container 17. Button for[...]

 • Página 28

  28 NOTE! 1.Whenconnectingtheexiblehose to the vacuum cleaner , for the correct connection, it shall ensur e boththesideapsoftheconnector oftheexiblehosecompletely snapping into the slots at the side of the connecting socket of the vacuum cleaner , and the connector ofthee[...]

 • Página 29

  29 REPLACING THE EXHAUST FIL TER • Theexhaustlter(24)isusedto lterexhaustairfromtheappliance. Theappliancemustnotbeused withoutanexhaustlter . • Removetheexhaustgrille(25)from theexhaust(11)atthebackofthe appliance by press[...]

 • Página 30

  30 INFORMA TION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT PleasenotethatthisAdexiproductis marked with this symbol: Thismeansthatthisproductmustnot be disposed of along with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately . InaccordancewiththeWEEE d[...]

 • Página 31

  31 DE EINLEITUNG BevorSieIhrenneuenbeutellosen Staubsauger erstmals in Gebrauch nehmen,solltenSiedieseAnleitung sor gfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. HebenSiedieAnleitungauf,damitSie auch später noch darin nachschlagen können. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ?[...]

 • Página 32

  32 gefallenistbzw .aufandereW eise beschädigt wurde. • W ennGerät,Kabelund/oder Stecker beschädigt sind, muss das Gerätüberprüftundggf.voneinem Fachmann repariert wer den. • NuraneinStromnetzmit230V/ 50Hzanschließen!DieGarantie erlischt, wenn das[...]

 • Página 33

  33 Staubbehälters 18. ÖffnungfürSchlauchanschluss 19. Anschlussstück 20. Schlauch 21. DeckelfürStaubbehälter 22. HEP A-Filter -Halterung 23. HEP AFilter 24. Abluftlter 25. Abluftgitter 26. FachfürStaubbehälter 27. Motorlter 28. Motorlterhalterung BETRIEB DES GERÄTS • Rollen?[...]

 • Página 34

  34 • DieBürstenderBodendüse(10) habenzweiEinstellungen,diemit derFunktionstasteanderOberseite derDüseausgewähltwerden können. • BeimReinigenvonharten Oberächen(Steinböden,Fliesen usw .)solltendieDüsenbürsten ausgefahren wer den. • Be[...]

 • Página 35

  35 ENTLEEREN DES ST AUBBEHÄL TERS UND REINIGEN DES HEP A-FIL TERS • DrückenSiedieT aste(15)und heben Sie den Staubbehälter (16) aus dem Gerät. • HaltenSiedenStaubbehälter horizontalübereinenAbfalleimer unddrückenSiedieT aste(17), sodass sich der Deckel (21) öffnet. •[...]

 • Página 36

  36 • V erwendenSiezurReinigung des Geräts niemals einen Scheuerschwamm, Stahlwolle, starkeLösungsmitteloder scheuernde Reinigungsmittel, da dieOberächenbeschädigtwerden könnten. • ZUBEACHTEN!NachdemReinigen vollständig trocknen lassen. • DasGerätdarfnichtbenutzt[...]

 • Página 37

  37 HÄUFIG GESTELL TE FRAGEN FallsSieFragenzumGebrauchdieses GeräteshabenunddieAntwortennicht indieserGebrauchsanweisungnden können, besuchen Sie bitte unsere W ebsite(www .adexi.eu). GehenSiezumMenü„Consumer Services“, und klicken Sie auf „FrequentlyAskedQuestions?[...]