Melissa 16420214 manuale d’uso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

Vai alla pagina of

Un buon manuale d’uso

Le regole impongono al rivenditore l'obbligo di fornire all'acquirente, insieme alle merci, il manuale d’uso Melissa 16420214. La mancanza del manuale d’uso o le informazioni errate fornite al consumatore sono la base di una denuncia in caso di inosservanza del dispositivo con il contratto. Secondo la legge, l’inclusione del manuale d’uso in una forma diversa da quella cartacea è permessa, che viene spesso utilizzato recentemente, includendo una forma grafica o elettronica Melissa 16420214 o video didattici per gli utenti. La condizione è il suo carattere leggibile e comprensibile.

Che cosa è il manuale d’uso?

La parola deriva dal latino "instructio", cioè organizzare. Così, il manuale d’uso Melissa 16420214 descrive le fasi del procedimento. Lo scopo del manuale d’uso è istruire, facilitare lo avviamento, l'uso di attrezzature o l’esecuzione di determinate azioni. Il manuale è una raccolta di informazioni sull'oggetto/servizio, un suggerimento.

Purtroppo, pochi utenti prendono il tempo di leggere il manuale d’uso, e un buono manuale non solo permette di conoscere una serie di funzionalità aggiuntive del dispositivo acquistato, ma anche evitare la maggioranza dei guasti.

Quindi cosa dovrebbe contenere il manuale perfetto?

Innanzitutto, il manuale d’uso Melissa 16420214 dovrebbe contenere:
- informazioni sui dati tecnici del dispositivo Melissa 16420214
- nome del fabbricante e anno di fabbricazione Melissa 16420214
- istruzioni per l'uso, la regolazione e la manutenzione delle attrezzature Melissa 16420214
- segnaletica di sicurezza e certificati che confermano la conformità con le norme pertinenti

Perché non leggiamo i manuali d’uso?

Generalmente questo è dovuto alla mancanza di tempo e certezza per quanto riguarda la funzionalità specifica delle attrezzature acquistate. Purtroppo, la connessione e l’avvio Melissa 16420214 non sono sufficienti. Questo manuale contiene una serie di linee guida per funzionalità specifiche, la sicurezza, metodi di manutenzione (anche i mezzi che dovrebbero essere usati), eventuali difetti Melissa 16420214 e modi per risolvere i problemi più comuni durante l'uso. Infine, il manuale contiene le coordinate del servizio Melissa in assenza dell'efficacia delle soluzioni proposte. Attualmente, i manuali d’uso sotto forma di animazioni interessanti e video didattici che sono migliori che la brochure suscitano un interesse considerevole. Questo tipo di manuale permette all'utente di visualizzare tutto il video didattico senza saltare le specifiche e complicate descrizioni tecniche Melissa 16420214, come nel caso della versione cartacea.

Perché leggere il manuale d’uso?

Prima di tutto, contiene la risposta sulla struttura, le possibilità del dispositivo Melissa 16420214, l'uso di vari accessori ed una serie di informazioni per sfruttare totalmente tutte le caratteristiche e servizi.

Dopo l'acquisto di successo di attrezzature/dispositivo, prendere un momento per familiarizzare con tutte le parti del manuale d'uso Melissa 16420214. Attualmente, sono preparati con cura e tradotti per essere comprensibili non solo per gli utenti, ma per svolgere la loro funzione di base di informazioni e di aiuto.

Sommario del manuale d’uso

 • Pagina 1

  ww w .adexi.e u DK Brødrister ......... .. . ......... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .2 SE Brödrost ......... .. . ......... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .5 NO Br ød ri s te r .. .. ........... . .. . .. ... .. .. .. .. .. ... .. .. .. . ... . .. .. .. .. .. .. ... .. .8 FI[...]

 • Pagina 2

  2 INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye poseløse støvsuger , beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske apparatets funktioner . G[...]

 • Pagina 3

  3 • Hvisapparatet,ledningeneller stikket er beskadiget, skal apparatet efterses og om nødvendigt repar eres af en autoriser et reparatør . • Apparatetmåkuntilsluttes230V , 50Hz.Garantienbortfalderved tilslutning til en forkert spænding. • Forsøgaldrigatrepar ereapparatet?[...]

 • Pagina 4

  4 24. Udblæsningslter 25. Udblæsningsgitter 26. Rum til støvbeholder 27. Motorlter 28. Motorlterholder BRUG • T rækledningenud,ogsætstikketi stikkontakten. • Sæthåndtaget(2)iteleskoprøret (3).T rykpåknappen(7),ogtræk teleskoprøret ud til den ønskede [...]

 • Pagina 5

  5 • Nårduerfærdigmedatbruge apparatet, skal ledningen rulles op.T agstikketudafstikkontakten, og tryk på knappen til automatisk ledningsoprul (12), indtil ledningen erheltoprullet.T agfatistikket under oprulning, og sør g for , at det ikke slår ind imod apparatet, da dette kan be[...]

 • Pagina 6

  6 • Drejmotorlterholder en(28)som vist på markeringen i rummet (26), ogtagmotorlterholderenaf. • Fjernmotorlteretfra motorlterholderen,ogudskift motorlteret,ellerr engørdetsom beskrevet i afsnittet Rengøring nedenfor . • Sætmotorlterettilbagei [...]

 • Pagina 7

  7 Sørg for at holde ltrene r ene. • Afmonterltrenesombeskr evet ovenfor .Rystltrene,ogbankdem forsigtigt fri for støv og snavs. • V askeventueltltreneforsigtigti lunkent vand, og lad dem lufttørre. Sør gfor ,atltreneerhelttørr e, inden de monteres i appa[...]

 • Pagina 8

  8 INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya dammsugare utan påse är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. V ar speciellt uppmärksam på säkerhetsföreskrifterna. Vi rekommenderar att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. ALLMÄNNA SÄKERHETSANVISNINGAR •[...]

 • Pagina 9

  9 • Fårendastanslutastill230V ,50Hz. Garantin gäller inte om apparaten ansluts till ett uttag med felaktig spänning. • Försökaldrigrepar eraapparaten själv .Kontaktainköpsställetför reparationer som täcks av garantin. • Ejauktoriseradereparationereller ändringar g[...]

 • Pagina 10

  10 28. Hållareförmotorlter ANVÄNDNING • Rullautsladdenochanslut apparaten. • Förinhandtaget(2)iteleskopröret (3).T ryckpåknappen(7)ochdraut teleskopröret till önskad längd. • Sättönskatmunstycke(4,5,10)på den nedre änden av teleskop[...]

 • Pagina 11

  11 • Rullainsladdennärduärklarmed apparaten. Dra ut stickkontakten urvägguttaget.T ryckpåknappen för automatisk sladdupprullning (12) tills sladden är helt upprullad. Hållikontaktenmedansladden rullas upp för att förhindra att den slår i apparaten eftersom det skulle kunna skada a[...]

 • Pagina 12

  12 • V ridmotorlterbehållar en(28)enligt markeringen i facket (26) och ta ut motorlterhållaren. • T abortmotorltretfrånhållar enoch bytutltretellerr engördetenligt beskrivning i avsnittet Rengöring nedan. • Sättimotorltretimotorlterhållar en?[...]

 • Pagina 13

  13 INFORMA TION OM KASSERING OCH ÅTERVINNING A V DENNA PRODUKT LäggmärketillattdennaAdexi-produkt är märkt med följande symbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska delar måste kasseras separat. Direk[...]

 • Pagina 14

  14 NO INNLEDNING For at du skal få mest mulig glede av den nye støvsugeren uten pose, ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningenførbruk.Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar var e på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . GENERELLE SIKKERHETSANVISNINGER • D[...]

 • Pagina 15

  15 • Uautorisertereparasjonereller endringer vil føre til at garantien ikke gjelder lenger . SPESIELLE SIKKERHETSREGLER • Ikkebrukapparatetdersom utblåsingslteret,HEP A-ltereteller motorlteretikkeerinstallert.Dette kan skade apparatet. • Brukbaretilbehørsomerpr o[...]

 • Pagina 16

  16 BRUKE APP ARA TET • Rullutledningenogkobletil apparatet. • Setthåndtaket(2)inniteleskoprøret (3).T rykkpåknappen(7),ogstrekk ut teleskoprøret til ønsket lengde. • Festønsketmunnstykke(4,5,10)til enden av teleskoprøret. • Slåapparatetp?[...]

 • Pagina 17

  17 • Rulloppigjenledningennårduer ferdigåbrukeapparatet.T astøpslet utavstikkontakten.T rykkpå knappen for automatisk opprulling av ledningen (12), inntil ledningen er rulletheltopp.Holdistøpseletnår ledningen rulles opp for å hindre at det tref fer apparatet, da[...]

 • Pagina 18

  18 • Settmotorlteretinni motorlterholderenigjen,ogskru motorlteretgodtfast. • Vianbefaleratdur engjørlteret minst to ganger i året eller når det er skittent. SKIFTE UTBLÅSINGSFIL TERET • Utblåsningslteret(24)brukes tilåltrer eutblåsingsluften?[...]

 • Pagina 19

  19 INFORMASJON OM KASSERING OG RESIRKULERING A V DETTE PRODUKTET VigjøroppmerksompåatdetteAdexi- produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal kasser es separat. IhenholdtilWEEE-direktivetskaldet?[...]

 • Pagina 20

  20 JOHDANTO Luenämäohjeethuolellisestiennen pussittoman pölynimurin ensimmäistä käyttökertaa, jotta saat imuristasi parhaanhyödyn.Lueturvallisuusohjeet erittäin huolellisesti. Suosittelemme myös, että säilytät käyttöohjeet myöhempää tarvetta varten. YLEISET TURV AOHJEET • 8vuottatäyttäneet?[...]

 • Pagina 21

  21 ERIKOISTURV AOHJEET • Äläkäytäimuria,jospoistoilman suodatin,HEP A-suodatinja moottorinsuodatin eivät ole paikoillaan, sillä imuri voi vaurioitua. • Käytävainvalmistajanalkuperäisiä tai suosittelemia lisävarusteita. • Äläkäytälaitettamärilläpinnoilla. • Imuro[...]

 • Pagina 22

  22 KÄYTTÖ • Suoristavirtajohtojaliitäse pistorasiaan. • T yönnäkädensija(2) teleskooppivarteen (3). Paina painiketta (7) ja vedä teleskooppiputki halutun pituiseksi. • Asetatarvittavasuutin(4,5,10) teleskooppivarren alapäähän. • Virtakytketäänjasammutetaan painama[...]

 • Pagina 23

  23 Vinkkejä • Joskeskeytätimuroinnin,voit asettaa lattiasuuttimen laitteen takaosassa olevaan pidikkeeseen (9). • Rakosuutintajahuonekalusuutinta voit käyttää auton sisätilan puhdistamiseen, vaikeapääsyisiin paikkoihin, kuten pehmusteiden ja huonekalujen väleihin, sekä verhoiltuihin pintoihin. Suuttimia void[...]

 • Pagina 24

  24 • Äläkäytäpuhdistamiseen teräsvillaa, hankaussientä, voimakkaita ja hankaavia puhdistusaineita, sillä ne saattavat vahingoittaa laitteen ulkopintaa. • TÄRKEÄÄ!Annakuivuahuolellisesti puhdistuksen jälkeen. • Äläkäytälaitettasenollessakostea. Pidä suodattimet puhtaina. • Puhdi[...]

 • Pagina 25

  25 UK INTRODUCTION T ogetthebestoutofyournewbagless vacuum cleaner , please read thr ough these instructions carefully befor e usingitforthersttime.T akeparticular noteofthesafetyprecautions.W e also recommend that you keep the instructions for future r eference. GENERAL SAFETY[...]

 • Pagina 26

  26 SPECIAL SAFETY INSTRUCTIONS • Donotuseiftheexhaustlter , HEP Alterandmotorlterarenot tted,asthiscoulddamagethe appliance. • Onlyuseaccessoriesmanufactured or recommended by the manufacturer . • Donotusetheapplianceonwet surface[...]

 • Pagina 27

  27 5. Fur niturenozzle 6. Holder 7. Button for telescopic tube 8. Cord and plug 9. Storage bracket 10. Floornozzle 11. Exhaust 12. Button for automatic cord r ewind 13. Carrying handle 14.  On/offbuttonwithsuctionstr ength regulation 15. Button for releasing the dust container 16. Dust container 17. Button for[...]

 • Pagina 28

  28 NOTE! 1.Whenconnectingtheexiblehose to the vacuum cleaner , for the correct connection, it shall ensur e boththesideapsoftheconnector oftheexiblehosecompletely snapping into the slots at the side of the connecting socket of the vacuum cleaner , and the connector ofthee[...]

 • Pagina 29

  29 REPLACING THE EXHAUST FIL TER • Theexhaustlter(24)isusedto lterexhaustairfromtheappliance. Theappliancemustnotbeused withoutanexhaustlter . • Removetheexhaustgrille(25)from theexhaust(11)atthebackofthe appliance by press[...]

 • Pagina 30

  30 INFORMA TION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT PleasenotethatthisAdexiproductis marked with this symbol: Thismeansthatthisproductmustnot be disposed of along with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately . InaccordancewiththeWEEE d[...]

 • Pagina 31

  31 DE EINLEITUNG BevorSieIhrenneuenbeutellosen Staubsauger erstmals in Gebrauch nehmen,solltenSiedieseAnleitung sor gfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise. HebenSiedieAnleitungauf,damitSie auch später noch darin nachschlagen können. ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE ?[...]

 • Pagina 32

  32 gefallenistbzw .aufandereW eise beschädigt wurde. • W ennGerät,Kabelund/oder Stecker beschädigt sind, muss das Gerätüberprüftundggf.voneinem Fachmann repariert wer den. • NuraneinStromnetzmit230V/ 50Hzanschließen!DieGarantie erlischt, wenn das[...]

 • Pagina 33

  33 Staubbehälters 18. ÖffnungfürSchlauchanschluss 19. Anschlussstück 20. Schlauch 21. DeckelfürStaubbehälter 22. HEP A-Filter -Halterung 23. HEP AFilter 24. Abluftlter 25. Abluftgitter 26. FachfürStaubbehälter 27. Motorlter 28. Motorlterhalterung BETRIEB DES GERÄTS • Rollen?[...]

 • Pagina 34

  34 • DieBürstenderBodendüse(10) habenzweiEinstellungen,diemit derFunktionstasteanderOberseite derDüseausgewähltwerden können. • BeimReinigenvonharten Oberächen(Steinböden,Fliesen usw .)solltendieDüsenbürsten ausgefahren wer den. • Be[...]

 • Pagina 35

  35 ENTLEEREN DES ST AUBBEHÄL TERS UND REINIGEN DES HEP A-FIL TERS • DrückenSiedieT aste(15)und heben Sie den Staubbehälter (16) aus dem Gerät. • HaltenSiedenStaubbehälter horizontalübereinenAbfalleimer unddrückenSiedieT aste(17), sodass sich der Deckel (21) öffnet. •[...]

 • Pagina 36

  36 • V erwendenSiezurReinigung des Geräts niemals einen Scheuerschwamm, Stahlwolle, starkeLösungsmitteloder scheuernde Reinigungsmittel, da dieOberächenbeschädigtwerden könnten. • ZUBEACHTEN!NachdemReinigen vollständig trocknen lassen. • DasGerätdarfnichtbenutzt[...]

 • Pagina 37

  37 HÄUFIG GESTELL TE FRAGEN FallsSieFragenzumGebrauchdieses GeräteshabenunddieAntwortennicht indieserGebrauchsanweisungnden können, besuchen Sie bitte unsere W ebsite(www .adexi.eu). GehenSiezumMenü„Consumer Services“, und klicken Sie auf „FrequentlyAskedQuestions?[...]