Braun 1008 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Braun 1008, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Braun 1008 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Braun 1008. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Braun 1008 should contain:
- informations concerning technical data of Braun 1008
- name of the manufacturer and a year of construction of the Braun 1008 item
- rules of operation, control and maintenance of the Braun 1008 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Braun 1008 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Braun 1008, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Braun service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Braun 1008.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Braun 1008 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  • • • 5462064_1008_S1 Seite 1 Montag, 8. April 2002 2:30 14[...]

 • Page 2

  Braun Infoline Türkiye’deki Tüketici Danıs ¸ ma Servisi: 0 800 261 19 53 TR English 4, 5, 38 Polski 6, 7, 38 âesk˘ 9, 10, 38 Slovenski 11, 12, 38 Magyar 13, 14, 38 Hrvatski 15, 16, 38 Slovensk˘ 17, 18, 38 Türkçe 19, 38 êÛÒÒÍËÈ 21, 22, 38 ìÍ‡ªÌҸ͇ 24, 25, 38 Latvie‰u 27, 28, 38 Eesti 29, 30, 38 Lietuvi˜ 31, 32, 38[...]

 • Page 3

  230 V 115 V 8 3 5 6 7 2 1 longhair trimmer• • o ff • • on • 4 • 596 b a g h c d i e 1008 f 5462064_1008_S3 Seite 1 Montag, 8. April 2002 2:31 14[...]

 • Page 4

  4 Our products are engineered to meet the highest standards of quality, func- tionality and design. We hope you thoroughly enjoy your new Braun appliance. Important Keep the shaver and the mains lead dry at all times. Do not handle with wet hands. Do not store in a damp environment. To avoid damage do not wind the mains lead around the appliance. I[...]

 • Page 5

  5 To replace the cutter block, snap it onto the holding studs (h). Replace the new foil frame in the ri ght direction (e) until it locks in place. Important Buy only original Braun spare parts, especially when replacing the mains lead or the shaving foil frame 6 . When buying a new shaving foil frame look for the brand and the correct identificatio[...]

 • Page 6

  6 Wyroby firmy Braun spe∏niajà najwy˝sze wymagania jakoÊciowe, wzornictwa i funkcjonalnoÊci. Gratulujemy Paƒstwu udanego zakupu i ˝yczymy du˝o zadowolenia przy korzystaniu z naszego urzàdzenia. Uwaga! Golark´ i przewód zasilajàcy nale˝y przechowywaç w suchym miejscu. Nie dotykaç mokrymi r´koma. Nie nale˝y owijaç przewodu sieciowe[...]

 • Page 7

  7 chwyciç po obu stronach za ˝ebro- wane powierzchnie i pociàgnàç (e). Przed zdj´ciem zes po∏u no˝ y tn àc ych 5 (np. do czyszczenia) nale˝y przekr´ciç go prostopadle do korpusu golarki i pociàgnàç do góry (g). Przy zak∏adaniu zespo∏u no˝y tnàcych nale˝y upewniç si´ czy zatrzasn´∏y si´ zapadki (h). Foli´ golàcà za?[...]

 • Page 8

  8 zobowiàzany jest u˝ytkownik we w∏asnym zakresie i na w∏asny koszt. 5. Ewentualne oczyszczenie sprz´tu dokonywane jest na koszt u˝ytkownika wed∏ug cennika danego warsztatu serwisowego i nie b´dzie traktowane jako us∏uga gwarancyjna. 6. Gwarancjà nie sà obj´te: a) mechaniczne uszkodzenia sprz´tu spowodowane przez u˝ytkownika lub p[...]

 • Page 9

  9 Na‰e v˘robky jsou vyrobeny tak, aby splÀovaly nejvy‰‰í nároky na kvalitu, funkãnost a design. Doufáme, Ïe budete se sv˘m nov˘m holicím strojkem Braun plnû spokojeni. DÛleÏité DrÏte holicí strojek a síÈov˘ pfiívod vÏdy v suchu. Nemanipulujte jimi vlhk˘ma rukama. Neukládejte je do vlhkého prostfiedí. Abyste pfiede?[...]

 • Page 10

  10 pro vyãi‰tûní) tak, Ïe jej otoãíte napfiíã k holicímu strojku a vytáhnete jej (g). Pfii opûtovném nasazování bfiitového bloku namáãknûte bfiitov˘ blok do západek drÏáku. Nasaìte nov˘ rámeãek s holicí planÏetou ve správném smûru (e), aÏ zaklapne na svém místû. DÛleÏité Kupujte pouze originální náhrad[...]

 • Page 11

  11 Na‰e v˘robky sú vyrobené tak, aby splÀovali najvy‰‰ie nároky na kvalitu, funkãnosÈ a dizajn. Dúfame, Ïe budete s va‰im nov˘m holiacim strojãekom Braun úplne spokojní. DôleÏité Holiaci strojãek a sieÈov˘ prívod uchovávajte vÏdy na suchom mieste. Nemanipulujte s nimi ak máte vlhké ruky. Neuchovávajte ich vo vlhkom [...]

 • Page 12

  12 Blok britiev 5 môÏete vybraÈ (napr. poãas ãistenia) tak, Ïe ho otoãíte smerom proti holiacemu strojãeku a vytiahnete ho (g). Pri opätovnom nasadzovaní bloku britiev ho zatlaãte do západky drÏiaka. Nasaìte nov˘ rámãek s holiacou planÏetou správnym smerom (e) tak, aby zapadol na svoje miesto. DôleÏité Kupujte iba originálne[...]

 • Page 13

  13 Termékeink minõsége, mıködése és formája a legmagasabb igényeket is maradéktalanul kielégíti. Sok örömet kívánunk Önnek új Braun készülé- kéhez. Fontos figyelmeztetés! A villanyborotvát zuhany alatt, fürdõkádban, vagy vízzel telt mosdókagyló fölött nem szabad használni. Idõnként ellenõrizni kell, hogy a csatla[...]

 • Page 14

  14 pen vegyük le a készülékrõl: hüvelykujjunkat a szitán lévõ bordázatra helyezve, azt húzzuk le a borotváról (e). Az új szitakeretet oldalhelyesen helyezzük vissza, anélkül, hogy összenyomnánk. A szita helyére kerülését kattanó hang jelzi. A kés 5 levételéhez fordítsuk azt a készülékre merõleges helyzetbe, majd vegy[...]

 • Page 15

  15 Na‰i proizvodi su izra∂eni kako bi zadovoljili najvi‰e standarde kvalitete, funkcionalnosti i dizajna. Nadamo se da uÏivate prilikom kori‰tenja Va‰eg novog Braun brijaçeg aparata. VaÏno DrÏite brijaçi aparat i elektriãni kabal na suhom cijelo vrijeme. Ne rukujte njime vlaÏnim rukama. Ne odlaÏite ga na vlaÏna mjesta. Kako bi iz[...]

 • Page 16

  16 Namjestite novu mreÏicu u ispravnom smjeru (e) dok se ne uãvrsti na mjestu. VaÏno Kupujte iskljuãivo rezrevne dijelove, pogotovo kad zajmenjujete elektriãni kabel ili mreÏicu brijaçeg aparata 6 . Prilikom kupnje obratite paÏnju na tip i ispravan identifikacijski broj 596 (i). Samo na taj naãin bit çete sigurni da çe brijanje biti sigu[...]

 • Page 17

  17 Brivnik je izdelan v najvi‰jem razredu kvalitete, funkcionalnosti in oblike. Namenjen je za suho britje. Aparat lahko prikljuãite na izmeniãno (~) napetost. Tehniãni podatki so odtisnjeni na aparatu! Opozorila: Aparata ne uporabljajte v bliÏini z vodo napolnjenih kopalnih kadi, prh in umivalnikov. Ne prijemajte ga z mokrimi rokami. Brivnik[...]

 • Page 18

  18 Pri name‰ãanju, ga s pritiskom navzdol, zataknite na nosilec noÏa (sl. h). âi‰ãenje in vzdrÏevanje Brivnik naj bo izklopljen. Po vsakem britju snamete rezilno glavo 6 (sl. e), pri tem pa pazite, da jo ne po‰kodujete. Rezilno glavo oãistite tako, da jo z rahlim udarcem ob trdo podlago iztresite, nato pa jo ‰e izpihajte. MreÏice nik[...]

 • Page 19

  19 Ürünlerimiz, en üstün kalite, iµlev ve dizayn standartlarına cevap verecek µekilde imal edilmiµtir. Yeni Braun cihazınız zevkle kullanmanız diliyoruz. Cihazın tanımlanması 1 Ceyran µebeke gerilimini deπiµtirme µalteri içeren ceyran prizi kutusu 2 Açma / kapama µalteri (Açık = «on» / Kapalı = «off») 3 Uzun kıl kesicis[...]

 • Page 20

  20 Jilet blokunu 5 çıkarmak için (örneπin temizlemek için), çapraz konuma getirip yukarıya çekin (g). Tekrar yerine takmak için, jilet blokunu, jilet bloku yataπına yerleµtirin (h). Tekrar monte etmek için, bıçak yapraπı magazinini do πru taraftan traµ makinasına takın ve yerine yerleµmesini saπlayın (e). Önemli Sadece ori[...]

 • Page 21

  21 ç‡¯Ë ËÁ‰ÂÎËfl ÒÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ì˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ËË Ò ‚˚ÒÓ˜‡È¯ËÏË Òڇ̉‡Ú‡ÏË Í‡˜ÂÒÚ‚‡, ÙÛÌ͈ËÓ- ̇θÌÓÒÚË Ë ‰ËÁ‡È̇. å˚ ̇‰ÂÂÏÒfl, ˜ÚÓ Ç˚ ·Û‰ÂÚ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛ ‰Ó‚ÓθÌ˚ Ò‚ÓËÏ ÌÓ‚˚Ï Ô[...]

 • Page 22

  22 á‡ÏÂ̇ ·²˘Ëı ˜‡ÒÚÂÈ ÅËÚ‚ÂÌÌÛ˛ ÒÂÚÍÛ 6 ÒΉÛÂÚ ‰Âʇڸ Á‡ ‚Ô‡‰ËÌÍË Ë ‚ÂÒÚË ‚‚Âı. (e). êÂÊÛ˘ËÈ ·ÎÓÍ 5 ÏÓÊÂÚ ·˚Ú¸ ÒÏ¢ÂÌ (̇ÔËÏÂ ‰Îfl ˜ËÒÚÍË) ÔÓ‚ÓÓÚ ‚Ô‡‚Ó Í ·ËÚ‚Â Ë Á‡ÚÂÏ ?[...]

 • Page 23

  23 Ç ÒÎÛ˜‡Â Ô‰˙fl‚ÎÂÌËfl ÂÍ·χˆËË ÔÓ ÛÒÎÓ‚ËflÏ ‰‡ÌÌÓÈ „‡‡ÌÚËË, ÔÂ‰‡ÈÚ ËÁ‰ÂÎË ˆÂÎËÍÓÏ ‚ÏÂÒÚÂ Ò „‡‡ÌÚËÈÌ˚Ï Ú‡ÎÓÌÓÏ ‚ β·ÓÈ ËÁ ˆÂÌÚÓ‚ ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÙËÏ˚ B[...]

 • Page 24

  24  об соко у додос до  с- д кос, фуколос  ду.  о д, о  буд ду д ?[...]

 • Page 25

  25  с с к у ск дл гол 6 об- до   д укл о   ().  у блок 5 о бу  (кл?[...]

 • Page 26

  26 кос (д. ко лк ) ол с сок  о дл гол, дфк- , о  о л  кс ?[...]

 • Page 27

  27 Msu izstrÇdÇjumi tiek raÏoti atvilsto‰i kvalitÇtes, funkcionÇlÇs atbilst¥bas un dizaina standartu visaugstÇkajÇm pras¥bÇm. Mïs ceram, ka nopirktÇ firmas Braun sadz¥ves ier¥ce sagÇdÇs jums patiesu baudu. Svar¥gi: UzglabÇjiet bÇrdas skujamo aparÇtu sausu. Nekad nelietojiet aparÇtu ar slapjÇm rokÇm. IzsargÇjieties glab[...]

 • Page 28

  28 Lai to nomain¥tu uzmauciet griezïjbloku uz turïtÇja (h). Pareizi nomainiet sieti¿a rÇm¥ti, ievïrojot virzienu (e), l¥dz tÇ fiksÇcijai. Uzman¥bu: IegÇdÇjieties tikai firmas Braun oriÆinÇlÇs rezerves da∫as, it sevi‰˙i nomainot kontaktvadu vai sieti¿a rÇm¥ti 6 . Pïrkot jaunu sieti¿a rÇm¥ti bÇrdas skujamam aparÇtam, pi[...]

 • Page 29

  29 Meie tooted vastavad kõige kõrgematele kvaliteedi-, funktsionaal- sus- ja disaininõuetele. Loodame, et Brauni uuest tootest on Teile palju abi. Pane tähele! Pardel ja selle võrgujuhe ei tohi märjaks saada. Seadet ei tohi kasutada märgade kätega, samuti ei tohi seda hoida niiskes kohas. Ärge kerige ühendusjuhet pardli ümber, nii väldi[...]

 • Page 30

  30 NB! Ostke ainult Brauni originaalvaruosi, eriti kui vahetate välja ühendusjuhtme või võrgukasseti 6 . Jälgige, et võrgu- kassetil oleks kaubamärk ja õige number «596» (i) ja et see oleks halli või musta värvi. Ainult nii tagate endale kvaliteetse habemeajamise. Tootja jätab endale õiguse muudatuste tegemiseks. Garantii Käesoleva a[...]

 • Page 31

  31 Ms˜ produktai pagaminti taip, kad atitinka auksãiausius kokybés, funkcionavimo ir dizaino standartus. Mes tikimés, kad jums patiks naujas Braun firmos aparatas. Svarbu Visada laikykite sausus skustuvà ir pagrindin∞ laidà. Nedirbkite ‰lapiomis rankomis. Nelaikykite drégnoje aplinkoje. Tam, kad laidas ne∞trukt˜ nevyniokite jo apli[...]

 • Page 32

  32 Tiesiai uÏdòkite naujà skutimosi peiliuko ròmel∞ (e) tol kol jis uÏfiksuos tam skirtoje vietoje. Svarbu Pirkite tik Braun firmos atsargines dalis, ypaã keidami pagrindin∞ laidà ar skutimosi peiliuko ròmel∞ 6 . Perkat naujà skutimosi peiliuko ròmel∞ ie‰kokite firmos Ïenklo ir teisingo identifikavimo numerio «596» (l). Tik t[...]

 • Page 33

  33 5462064_1008-13_S4-46 Seite 33 Montag, 8. April 2002 2:28 14[...]

 • Page 34

  34 5462064_1008-13_S4-46 Seite 34 Montag, 8. April 2002 2:28 14[...]

 • Page 35

  35 Country of origin: China _Ôña Ë TÂØô Year of manufacture: To determine the year of manufacture, refer to the 3-digit production code located at the lower side part of the handle. The first digit of the production code refers to the last digit of the year of manufacture. The next two digits refer to the calendar week in the year of the manu[...]

 • Page 36

  36 5462064_1008-13_S4-46 Seite 36 Montag, 8. April 2002 2:28 14[...]

 • Page 37

  37 5462064_1008-13_S4-46 Seite 37 Montag, 8. April 2002 2:28 14[...]

 • Page 38

  38 Guarantee and Service Centers Punkty serwisowe Pozáruãní a servisní centra Pozáruãné a servisné centrá Szervíz Jamstveni i servis centri Garanti bürolari ve merkezi servis yerleri Г  сс  Г  сс ?[...]

 • Page 39

  39 China Gillette (Shanghai) Sales Co. Ltd. 550 Sanlin Road, Pudong, Shanghai 200124, “ 800 820 13 57 Colombia Gillette de Colombia S.A., Calle 100 No. 9A - 39 Piso 3. Bogotá, D.C., “ 9800-5-27286 Croatia Iskra elektronika d.o.o., Bozidara Magovca 63, 10020 Zagreb, “ 1 - 6 60 17 77 Cyprus Kyriakos Papavasiliou T rading 70, Kennedy Ave., o166[...]

 • Page 40

  40 Italia Servizio Consumatori Braun Gillette Group Italy S.p.A., Via G. B. Pirelli, 18, 20124 Milano, “ 02 / 6678623 Jordan A. Dajani & Sons Co., Shamaisani/Sherif Jamil Bin Naser , P .O. Box 926976, Amman 11110, “ 962- 6552 5545 Kenya Radbone -Clark Power T echnics Ltd., P . O. Box 49197, Nairobi-Mombasa Road, Nairobi, “ 2 82 36 60 Kore[...]

 • Page 41

  41 Norge Gillette Group Nor ge AS, Nils Hansensvei 4, P .O.Box 79 Bryn, 0667 Oslo, “ 022-72 88 10 Oman ( Sultanate of ) Naranjee Hirjee & Co. LLC., 10 Ruwi High, P .O. Box 9, Muscat 113, “ 703 660 Pakistan Gillette Pakistan Ltd., Dr . Ziauddin Ahmend Road, Karachi 74200, “ 21 56 88 930 Paraguay Paraguay T rading S. A., Avda. Artigas y Cac[...]

 • Page 42

  42 Sverige Gillette Group Sverige AB, Division Braun, Box 1056, 172 22 Sundbyber g, “ 020-21 33 21 Syria c/o Khalil Daoud Amro Ibn Kalthoum Str . Unisyria, P . O. Box 35002, Damascus, “ 11 622 28 81 T aiwan, R.O.C. Audio & Electr . Supplies Ltd., Brothers Bdlg., 10th Floor , 85 Chung Shan N Rd., Sec. 1, T aipei (104), “ 0 80 221 630 Thail[...]