Melissa 645-083 manuale d’uso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Vai alla pagina of

Un buon manuale d’uso

Le regole impongono al rivenditore l'obbligo di fornire all'acquirente, insieme alle merci, il manuale d’uso Melissa 645-083. La mancanza del manuale d’uso o le informazioni errate fornite al consumatore sono la base di una denuncia in caso di inosservanza del dispositivo con il contratto. Secondo la legge, l’inclusione del manuale d’uso in una forma diversa da quella cartacea è permessa, che viene spesso utilizzato recentemente, includendo una forma grafica o elettronica Melissa 645-083 o video didattici per gli utenti. La condizione è il suo carattere leggibile e comprensibile.

Che cosa è il manuale d’uso?

La parola deriva dal latino "instructio", cioè organizzare. Così, il manuale d’uso Melissa 645-083 descrive le fasi del procedimento. Lo scopo del manuale d’uso è istruire, facilitare lo avviamento, l'uso di attrezzature o l’esecuzione di determinate azioni. Il manuale è una raccolta di informazioni sull'oggetto/servizio, un suggerimento.

Purtroppo, pochi utenti prendono il tempo di leggere il manuale d’uso, e un buono manuale non solo permette di conoscere una serie di funzionalità aggiuntive del dispositivo acquistato, ma anche evitare la maggioranza dei guasti.

Quindi cosa dovrebbe contenere il manuale perfetto?

Innanzitutto, il manuale d’uso Melissa 645-083 dovrebbe contenere:
- informazioni sui dati tecnici del dispositivo Melissa 645-083
- nome del fabbricante e anno di fabbricazione Melissa 645-083
- istruzioni per l'uso, la regolazione e la manutenzione delle attrezzature Melissa 645-083
- segnaletica di sicurezza e certificati che confermano la conformità con le norme pertinenti

Perché non leggiamo i manuali d’uso?

Generalmente questo è dovuto alla mancanza di tempo e certezza per quanto riguarda la funzionalità specifica delle attrezzature acquistate. Purtroppo, la connessione e l’avvio Melissa 645-083 non sono sufficienti. Questo manuale contiene una serie di linee guida per funzionalità specifiche, la sicurezza, metodi di manutenzione (anche i mezzi che dovrebbero essere usati), eventuali difetti Melissa 645-083 e modi per risolvere i problemi più comuni durante l'uso. Infine, il manuale contiene le coordinate del servizio Melissa in assenza dell'efficacia delle soluzioni proposte. Attualmente, i manuali d’uso sotto forma di animazioni interessanti e video didattici che sono migliori che la brochure suscitano un interesse considerevole. Questo tipo di manuale permette all'utente di visualizzare tutto il video didattico senza saltare le specifiche e complicate descrizioni tecniche Melissa 645-083, come nel caso della versione cartacea.

Perché leggere il manuale d’uso?

Prima di tutto, contiene la risposta sulla struttura, le possibilità del dispositivo Melissa 645-083, l'uso di vari accessori ed una serie di informazioni per sfruttare totalmente tutte le caratteristiche e servizi.

Dopo l'acquisto di successo di attrezzature/dispositivo, prendere un momento per familiarizzare con tutte le parti del manuale d'uso Melissa 645-083. Attualmente, sono preparati con cura e tradotti per essere comprensibili non solo per gli utenti, ma per svolgere la loro funzione di base di informazioni e di aiuto.

Sommario del manuale d’uso

 • Pagina 1

  SE Sladdlös vattenkokare ................................................................2 DK Ledningsfri el-kedel ......................................................................5 NO Ledningsfri vannkoker ..................................................................8 FI Johdoton vedenkeitin .............................................[...]

 • Pagina 2

  INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din vattenkokare, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder vattenkokaren för första gången. Lägg extra stor vikt vid säkerhetsföreskrifterna. Vi för eslår även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Normal användning a[...]

 • Pagina 3

  INNAN V A TTENKOKAREN ANVÄNDS FÖRST A GÅNGEN Innan du använder vattenkokaren för första gången (eller om den har stått oanvänd en längre tid) bör den låtas koka tre gånger . 1. Läs säkerhetsföreskrifterna noga. 2. Se till att sladden har vecklats ut helt. 3. Fyll vattenkokaren med vatten tills vattennivån når den högsta fyllnadsn[...]

 • Pagina 4

  INFORMA TION OM KASSERING AV DEN HÄR PRODUKTEN Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall, eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska pr odukter måste kasseras separat. Direktivet om avfall som utg[...]

 • Pagina 5

  INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye elkedel, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager elkedlen i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske elkedlens funktioner . SIKKERHEDSFORANST A[...]

 • Pagina 6

  FØR FØRSTE ANVENDELSE Inden du anvender elkedlen første gang (eller efter længere tids opbevaring uden brug), bør elkedlen koges igennem 3 gange. 1. Læs sikkerhedsanvisninger ne grundigt igennem. 2. Sørg for , at ledningen til elkedlen er rullet helt ud. 3. Fyld elkedlen med vand, til vandstanden når det maksimale påfyldningsniveau på 1, [...]

 • Pagina 7

  OPL YSNINGER OM BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol: Det betyder , at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk af fald skal bortskaffes særskilt. I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korr ekt indsamling, genvinding[...]

 • Pagina 8

  INNLEDNING For å få mest mulig glede av den nye vannkokeren din ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene. V i anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . SIKKERHETSREGLER Normal bruk av vannkokeren • Feilaktig bruk av [...]

 • Pagina 9

  FØR DU T AR APP ARA TET I BRUK FØRSTE GANG Før du bruker vannkokeren første gang (eller dersom den ikke har vært i bruk på lang tid), bør den kokes ut 3 ganger . 1. Les nøye gjennom sikkerhetsreglene. 2. Kontroller at ledningen er trukket helt ut. 3. Fyll vannkokeren med vann opp til maks.- nivået på (1, 5 liter). 4. Slå vannkokeren på [...]

 • Pagina 10

  GARANTIBESTEMMELSER Garantien gjelder ikke: • Dersom bruksanvisningen ikke er fulgt. • Dersom det er foretatt uautoriserte inngr ep i apparatet. • Dersom apparatet er blitt uheldig håndtert, utsatt for hard behandling eller skadet på annen måte. •V ed feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømnettet. På grunn av den kontinuerl[...]

 • Pagina 11

  JOHDANTO Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta vedenkeittimestäsi. Lue turvaohjeet erityisen huolellisesti. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä keittimen eri toimintoihin myöhemminkin. TURV AOHJEET V edenkeittimen normaali käyttö •V [...]

 • Pagina 12

  ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ Keitä keittimessä vettä 3 kertaa, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran (tai jos keitin on pitkään ollut käyttämättömänä). 1. Lue nämä turvaohjeet huolellisesti. 2. V armista, että johto on täysin ojennettuna. 3. Täytä vedenkeitin vedellä 1, 5 litran maksimirajaan saakka. 4. Käynnistä veden[...]

 • Pagina 13

  IETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla: T uotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erillisesti. Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan dir ektiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestett?[...]

 • Pagina 14

  INTRODUCTION To get the best out of your new kettle, please read through these instructions car efully before using it for the first time. Pay particular attention to the safety measures. W e also recommend that you keep the instructions for future r eference, so that you can remind yourself of the functions of the kettle. SAFETY MEASURES Normal us[...]

 • Pagina 15

  PRIOR TO FIRST USE Before using the kettle for the first time (or following a long period without use), the kettle should be boiled 3 times. 1. Read the safety instructions through carefully . 2. Ensure that the cord is fully extended. 3. Fill the kettle with water until the water level r eaches the maximum filling level of 1. 5 litr es. 4. Switch [...]

 • Pagina 16

  INFORMA TION ON DISPOSAL OF THIS PRODUCT Please note that this Adexi product is marked with this symbol: This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately . In accordance with the WEEE dir ective, every member state must ensure corr ect coll[...]

 • Pagina 17

  EINLEITUNG Damit Sie an Ihrem W asserkocher möglichst ungetrübte Freude haben, bitten wir Sie, vor Inbetriebnahme des Geräts diese Gebrauchsanweisung zu studieren. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitsmaßnahmen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Gebrauchsanweisung aufzubewahren für den Fall, dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt zu den Fu[...]

 • Pagina 18

  PRODUKTBESCHREIBUNG 1. Ausgussöffnung 2. Deckel 3. Wasserstandsanzeige (auf beiden Seiten) 4. Kontrolllampe 5. An/Aus Schalter 6. Kontakt 7. Sockel 8. Herausnehmbarer Kalkfilter VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH V or dem ersten Gebrauch des Wasserkochers oder nach längerer Zeit des Nichtgebrauchs sollte die Kanne dreimal ausgekocht wer den. 1. Lesen S[...]

 • Pagina 19

  ENTKALKEN Aufgrund von Kalk im W asser wird sich nach längerem Gebrauch im W asserkocher selbst Kalk absetzen. Der Kalk kann durch Essigsäur e (NICHT durch Haushaltsessig) oder einen handelsüblichen Entkalker gelöst werden. 1. 100 ml Essigsäure mit 300 ml kaltem W asser mischen oder den Anweisungen für den Entkalker folgen. 2. Die Mischung in[...]

 • Pagina 20

  WST¢P Aby wykorzystaç w pe∏ni mo˝liwoÊci tego czajnika, przed pierwszym u˝yciem prosz´ dok∏adnie zapoznaç si´ z niniejszà instrukcjà. Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na Êrodki bezpieczeƒstwa. Prosz´ zachowaç t´ instrukcj´, aby przypomnieç sobie w przysz∏oÊci dzia∏anie poszczególnych funkcji czajnika. ZASADY BEZPIECZ[...]

 • Pagina 21

  OBJANIENIE 1. Dziobek 2. Pokrywka 3. Wskaênik poziomu wody (po obu stronach) 4. Lampka kontrolna 5. W∏àcznik/wy∏àcznik 6. Wtyczka 7. Podstawa 8. Wymienny filtr zatrzymujàcy kamieƒ wapienny PRZED PIERWSZYM U˚YCIEM Przed pierwszym u˝yciem czajnika (lub po d∏u˝szym okresie nieu˝ywania) nale˝y 3- krotnie zagotowaç wod´ w czajniku. 1. [...]

 • Pagina 22

  czyszczàcych. U˝ywanie do tego celu ostrych gàbek mo˝e spowodowaç uszkodzenie powierzchni. • Wymienny filtr zatrzymujàcy kamieƒ wapienny mo˝na czyÊciç np. przy pomocy szczotki do mycia naczyƒ. Nale˝y zwróciç uwag´, aby nie uszkodziç membrany filtra. USUWANIE KAMIENIA ZawartoÊç wapnia w wodzie z kranu powoduje, ˝e wewnàtrz czaj[...]

 • Pagina 23

  МЕРЫ ПРЕДОСТ ОРОЖНОСТИ Обычное испо льзование чайника • Неправильное испо льзование чайника мо жет привести к тр авме или повреждению устройства. • Испо льзуйте чайник тольк о по назначени?[...]

 • Pagina 24

  Р АЗЪЯСНЕНИЕ 1. Носик 2. Крышка 3. Индикатор уровня во ды (с каждой стороны) 4. Индикатор 5. Кнопка on/of f (вкл/выкл) 6. Переключатель 7. Основание 8. Съемный фильтр для задер жки извести ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСП?[...]

 • Pagina 25

  ОЧИСТКА • Пере д очистк ой выньте штепсельную вилку из розетки и дайте чайнику остыть. • Чистите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Запрещается погруж ать чайник в какую-либо жидк о[...]

 • Pagina 26

  IM_645083 25/09/06 10:22 Side 26[...]

 • Pagina 27

  IM_645083 25/09/06 10:22 Side 27[...]

 • Pagina 28

  IM_645083 25/09/06 10:22 Side 28[...]