Melissa 645-062 manuale d’uso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Vai alla pagina of

Un buon manuale d’uso

Le regole impongono al rivenditore l'obbligo di fornire all'acquirente, insieme alle merci, il manuale d’uso Melissa 645-062. La mancanza del manuale d’uso o le informazioni errate fornite al consumatore sono la base di una denuncia in caso di inosservanza del dispositivo con il contratto. Secondo la legge, l’inclusione del manuale d’uso in una forma diversa da quella cartacea è permessa, che viene spesso utilizzato recentemente, includendo una forma grafica o elettronica Melissa 645-062 o video didattici per gli utenti. La condizione è il suo carattere leggibile e comprensibile.

Che cosa è il manuale d’uso?

La parola deriva dal latino "instructio", cioè organizzare. Così, il manuale d’uso Melissa 645-062 descrive le fasi del procedimento. Lo scopo del manuale d’uso è istruire, facilitare lo avviamento, l'uso di attrezzature o l’esecuzione di determinate azioni. Il manuale è una raccolta di informazioni sull'oggetto/servizio, un suggerimento.

Purtroppo, pochi utenti prendono il tempo di leggere il manuale d’uso, e un buono manuale non solo permette di conoscere una serie di funzionalità aggiuntive del dispositivo acquistato, ma anche evitare la maggioranza dei guasti.

Quindi cosa dovrebbe contenere il manuale perfetto?

Innanzitutto, il manuale d’uso Melissa 645-062 dovrebbe contenere:
- informazioni sui dati tecnici del dispositivo Melissa 645-062
- nome del fabbricante e anno di fabbricazione Melissa 645-062
- istruzioni per l'uso, la regolazione e la manutenzione delle attrezzature Melissa 645-062
- segnaletica di sicurezza e certificati che confermano la conformità con le norme pertinenti

Perché non leggiamo i manuali d’uso?

Generalmente questo è dovuto alla mancanza di tempo e certezza per quanto riguarda la funzionalità specifica delle attrezzature acquistate. Purtroppo, la connessione e l’avvio Melissa 645-062 non sono sufficienti. Questo manuale contiene una serie di linee guida per funzionalità specifiche, la sicurezza, metodi di manutenzione (anche i mezzi che dovrebbero essere usati), eventuali difetti Melissa 645-062 e modi per risolvere i problemi più comuni durante l'uso. Infine, il manuale contiene le coordinate del servizio Melissa in assenza dell'efficacia delle soluzioni proposte. Attualmente, i manuali d’uso sotto forma di animazioni interessanti e video didattici che sono migliori che la brochure suscitano un interesse considerevole. Questo tipo di manuale permette all'utente di visualizzare tutto il video didattico senza saltare le specifiche e complicate descrizioni tecniche Melissa 645-062, come nel caso della versione cartacea.

Perché leggere il manuale d’uso?

Prima di tutto, contiene la risposta sulla struttura, le possibilità del dispositivo Melissa 645-062, l'uso di vari accessori ed una serie di informazioni per sfruttare totalmente tutte le caratteristiche e servizi.

Dopo l'acquisto di successo di attrezzature/dispositivo, prendere un momento per familiarizzare con tutte le parti del manuale d'uso Melissa 645-062. Attualmente, sono preparati con cura e tradotti per essere comprensibili non solo per gli utenti, ma per svolgere la loro funzione di base di informazioni e di aiuto.

Sommario del manuale d’uso

 • Pagina 1

  SE Sladdlös vattenkokare ................................................................2 DK Ledningsfri el-kedel ......................................................................5 NO Ledningsfri vannkoker ..................................................................8 FI Johdoton vedenkeitin .............................................[...]

 • Pagina 2

  INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din vattenkokare, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder vattenkokaren för första gången. Lägg extra stor vikt vid säkerhetsföreskrifterna. Vi föreslår även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Normal användning av[...]

 • Pagina 3

  BESKRIVNING 1. Hällpip 2. Lock 3. V attennivåmätare (en på varje sida) 4. Indikatorlampa 5. På/av-knapp 6. Strömbrytare 7. Sockel 8. Löstagbart kalkfilter INNAN V A TTENKOKAREN ANVÄNDS FÖRST A GÅNGEN Innan du använder vattenkokaren för första gången (eller om den har stått oanvänd en längre tid) bör den låtas koka tr e gånger . [...]

 • Pagina 4

  RENGÖRING • Före r engöring drar du ut stickproppen ur vägguttaget och låter vattenkokaren svalna helt. • Rengör vattenkokarens externa ytor med en fuktig trasa. V attenkokaren får inte doppas ner i någon form av vätska. • Använd inga starka eller slipande r engöringsmedel för rengöring av vattenkokaren och tillbehör en. Använd[...]

 • Pagina 5

  INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye elkedel, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager elkedlen i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske elkedlens funktioner . SIKKERHEDSFORANST A[...]

 • Pagina 6

  OVERSIGT 1. Hældetud 2. Låg 3. V andstandsmåler (en på hver side) 4. Kontrollampe 5. Tænd/sluk-knap 6. Kontakt 7. Base 8. Aftageligt kalkfilter FØR FØRSTE ANVENDELSE Inden du anvender elkedlen første gang (eller efter længere tids opbevaring uden brug), bør elkedlen koges igennem 3 gange. 1. Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem. [...]

 • Pagina 7

  RENGØRING • Før rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten, og elkedlen skal køle af. •E lkedlens udvendige overflader rengør es bedst med en let fugtig klud. Elkedlen må ikke nedsænkes i nogen form for væske! •B rug ikke nogen form for stærke eller slibende rengøringsmidler på elkedlen eller tilbehøret. Brug aldrig en skure[...]

 • Pagina 8

  INNLEDNING For å få mest mulig glede av den nye vannkokeren din ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . SIKKERHETSREGLER Normal bruk av vannkokeren • Feilaktig bruk av v[...]

 • Pagina 9

  OVERSIKT 1. Helletut 2. Lokk 3. V annstandsmåler (én på hver side) 4. Kontrollampe 5. Av/på-knapp 6. Bryter 7. Sokkel 8. Avtakbart kalkfilter FØR DU T AR APP ARA TET I BRUK FØRSTE GANG Før du bruker vannkokeren første gang (eller dersom den ikke har vært i bruk på lang tid), bør den kokes ut 3 ganger . 1. Les nøye gjennom sikkerhetsregl[...]

 • Pagina 10

  RENGJØRING •T r ekk støpselet ut av kontakten og la vannkokeren avkjøles før r engjøring. •V annkokerens utside r engjøres med en fuktig klut. V annkokeren må ikke legges i noen form for væske. • Ikke bruk sterke eller slipende r engjøringsmidler på vannkokeren eller tilbehøret. Ikke bruk grytesvamp eller lignende for å rengjør e[...]

 • Pagina 11

  JOHDANTO Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta vedenkeittimestäsi. Lue turvaohjeet erityisen huolellisesti. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä keittimen eri toimintoihin myöhemminkin. TURV AOHJEET V edenkeittimen normaali käyttö •V [...]

 • Pagina 12

  SELITYKSET 1. Kaatonokka 2. Kansi 3. V esimäärän ilmaisin (kummallakin puolella) 4. Merkkivalo 5. Virtapainike 6. Käyttökytkin 7. Alusta 8. Irrotettava kalkkisuodatin ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ Keitä keittimessä vettä 3 kertaa, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran (tai jos keitin on pitkään ollut käyttämättömänä). 1. Lu[...]

 • Pagina 13

  • Älä käytä keittimen tai sen lisäosien puhdistuksessa vahvoja tai hankaavia puhdistusaineita. Älä koskaan puhdista vedenkeitintä hankaussienellä tai vastaavalla, koska keittimen pinta saattaa vaurioitua. • Irrotettavan kalkkisuodattimen voi puhdistaa puhdistusharjalla tai vastaavalla välineellä. V aro, ettet vaurioita suodatinkalvoa[...]

 • Pagina 14

  INTRODUCTION To get the best out of your new kettle, please read thr ough these instructions carefully befor e using it for the first time. Pay particular attention to the safety measures. We also recommend that you keep the instructions for future r eference, so that you can remind yourself of the functions of the kettle. SAFETY MEASURES Normal us[...]

 • Pagina 15

  KEY 1. Pouring spout 2. Lid 3. W ater level gauge (one on each side) 4. Indicator light 5. On/off button 6. Switch 7. Base 8. Removable limescale filter PRIOR TO FIRST USE Before using the kettle for the first time (or following a long period without use), the kettle should be boiled 3 times. 1. Read the safety instructions through carefully . 2. E[...]

 • Pagina 16

  CLEANING • Before cleaning, r emove the plug from the wall socket and allow the kettle to cool down. •C lean the external surfaces of the kettle with a damp cloth. The kettle must not be submer ged in any form of liquid. • Do not use any kind of strong or abrasive cleaning agent on the kettle or accessories. Never use a scouring sponge or sim[...]

 • Pagina 17

  EINLEITUNG Damit Sie an Ihrem W asserkocher möglichst ungetrübte Freude haben, bitten wir Sie, vor Inbetriebnahme des Geräts diese Gebrauchsanweisung zu studieren. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitsmaßnahmen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Gebrauchsanweisung aufzubewahren für den Fall, dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt zu den Fu[...]

 • Pagina 18

  PRODUKTBESCHREIBUNG 1. Ausgussöffnung 2. Deckel 3. W asserstandsanzeige (auf beiden Seiten) 4. Kontrolllampe 5. An/Aus Schalter 6. Kontakt 7. Sockel 8. Herausnehmbarer Kalkfilter VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH V or dem ersten Gebrauch des W asserkochers oder nach längerer Zeit des Nichtgebrauchs sollte die Kanne dreimal ausgekocht werden. 1. Lesen [...]

 • Pagina 19

  REINIGUNG • Bevor Sie den W asserkocher reinigen, ver gewissern Sie sich, dass er ganz abgekühlt ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde. • Reinigen Sie die äußeren Flächen des W asserkochers mit einem feuchten T uch. Der W asserkocher darf nicht in Flüssigkeiten eingetaucht werden. • Keine starken oder schleifenden Reinigung[...]

 • Pagina 20

  WST¢P Aby wykorzystaç w pe∏ni mo˝liwoÊci tego czajnika, przed pierwszym u˝yciem prosz´ dok∏adnie zapoznaç si´ z niniejszà instrukcjà. Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na Êrodki bezpieczeƒstwa. Prosz´ zachowaç t´ instrukcj´, aby przypomnieç sobie w przysz∏oÊci dzia∏anie poszczególnych funkcji czajnika. ZASADY BEZPIECZ[...]

 • Pagina 21

  OBJANIENIE 1. Dziobek 2. Pokrywka 3. Wskaênik poziomu wody (po obu stronach) 4. Lampka kontrolna 5. W∏àcznik/wy∏àcznik 6. Wtyczka 7. Podstawa 8. Wymienny filtr zatrzymujàcy kamieƒ wapienny PRZED PIERWSZYM U˚YCIEM Przed pierwszym u˝yciem czajnika (lub po d∏u˝szym okresie nieu˝ywania) nale˝y 3- krotnie zagotowaç wod´ w czajniku. 1. [...]

 • Pagina 22

  CZYSZCZENIE • Przed przystàpieniem do czyszczenia nale˝y wyciàgnàç wtyczk´ z gniazdka i poczekaç, a˝ czajnik ostygnie. • Zewn´trzne powierzchnie czajnika czyÊciç przy u˝yciu wilgotniej szmatki. Czajnika nie wolno zanurzaç w p∏ynie. • Do czyszczenia czajnika i jego akcesoriów nie nale˝y stosowaç ani zbyt silnych, ani Êcierny[...]

 • Pagina 23

  МЕРЫ ПРЕДОСТ ОРОЖНОСТИ Обычное испо льзование чайника • Неправильное испо льзование чайника мо жет привести к тр авме или повреждению устройства. • Испо льзуйте чайник то лько по назначени?[...]

 • Pagina 24

  Р АЗЪЯСНЕНИЕ 1. Носик 2. Крышка 3. Индикатор уровня во ды (с каждой стороны) 4. Индикатор 5. Кнопка on/of f (вкл/выкл) 6. Переключатель 7. Основание 8. Съемный фильтр для задер жки извести ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСП?[...]

 • Pagina 25

  ОЧИСТКА • Пере д очистк ой выньте штепсельную вилку из розетки и дайте чайнику остыть. • Чистите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Запрещается погруж а ть чайник в какую-либо жидк ?[...]

 • Pagina 26

  XB6188_IM2 18/06/04 14:34 Side 26[...]

 • Pagina 27

  XB6188_IM2 18/06/04 14:34 Side 27[...]

 • Pagina 28

  XB6188_IM2 18/06/04 14:34 Side 28[...]