Melissa 245-046/052 manuale d’uso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Vai alla pagina of

Un buon manuale d’uso

Le regole impongono al rivenditore l'obbligo di fornire all'acquirente, insieme alle merci, il manuale d’uso Melissa 245-046/052. La mancanza del manuale d’uso o le informazioni errate fornite al consumatore sono la base di una denuncia in caso di inosservanza del dispositivo con il contratto. Secondo la legge, l’inclusione del manuale d’uso in una forma diversa da quella cartacea è permessa, che viene spesso utilizzato recentemente, includendo una forma grafica o elettronica Melissa 245-046/052 o video didattici per gli utenti. La condizione è il suo carattere leggibile e comprensibile.

Che cosa è il manuale d’uso?

La parola deriva dal latino "instructio", cioè organizzare. Così, il manuale d’uso Melissa 245-046/052 descrive le fasi del procedimento. Lo scopo del manuale d’uso è istruire, facilitare lo avviamento, l'uso di attrezzature o l’esecuzione di determinate azioni. Il manuale è una raccolta di informazioni sull'oggetto/servizio, un suggerimento.

Purtroppo, pochi utenti prendono il tempo di leggere il manuale d’uso, e un buono manuale non solo permette di conoscere una serie di funzionalità aggiuntive del dispositivo acquistato, ma anche evitare la maggioranza dei guasti.

Quindi cosa dovrebbe contenere il manuale perfetto?

Innanzitutto, il manuale d’uso Melissa 245-046/052 dovrebbe contenere:
- informazioni sui dati tecnici del dispositivo Melissa 245-046/052
- nome del fabbricante e anno di fabbricazione Melissa 245-046/052
- istruzioni per l'uso, la regolazione e la manutenzione delle attrezzature Melissa 245-046/052
- segnaletica di sicurezza e certificati che confermano la conformità con le norme pertinenti

Perché non leggiamo i manuali d’uso?

Generalmente questo è dovuto alla mancanza di tempo e certezza per quanto riguarda la funzionalità specifica delle attrezzature acquistate. Purtroppo, la connessione e l’avvio Melissa 245-046/052 non sono sufficienti. Questo manuale contiene una serie di linee guida per funzionalità specifiche, la sicurezza, metodi di manutenzione (anche i mezzi che dovrebbero essere usati), eventuali difetti Melissa 245-046/052 e modi per risolvere i problemi più comuni durante l'uso. Infine, il manuale contiene le coordinate del servizio Melissa in assenza dell'efficacia delle soluzioni proposte. Attualmente, i manuali d’uso sotto forma di animazioni interessanti e video didattici che sono migliori che la brochure suscitano un interesse considerevole. Questo tipo di manuale permette all'utente di visualizzare tutto il video didattico senza saltare le specifiche e complicate descrizioni tecniche Melissa 245-046/052, come nel caso della versione cartacea.

Perché leggere il manuale d’uso?

Prima di tutto, contiene la risposta sulla struttura, le possibilità del dispositivo Melissa 245-046/052, l'uso di vari accessori ed una serie di informazioni per sfruttare totalmente tutte le caratteristiche e servizi.

Dopo l'acquisto di successo di attrezzature/dispositivo, prendere un momento per familiarizzare con tutte le parti del manuale d'uso Melissa 245-046/052. Attualmente, sono preparati con cura e tradotti per essere comprensibili non solo per gli utenti, ma per svolgere la loro funzione di base di informazioni e di aiuto.

Sommario del manuale d’uso

 • Pagina 1

  245-046 /052 DK Ledningsfri elkedel i børstet aluminium ..........................2 SE Sladdlös vattenkokare i borstat aluminium ......................5 NO Ledningsfri vannkoker i børstet aluminium ......................8 FI Johdoton vedenkeitin harjattua alumiinia ......................11 UK Cordless kettle in brushed aluminium finish .........[...]

 • Pagina 2

  INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye elkedel, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager elkedlen i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om elkedlens funktioner . SIKKERHEDSFORANST AL TNINGER Almindelig brug af elkedlen • Fork[...]

 • Pagina 3

  FØR FØRSTE ANVENDELSE Inden du anvender elkedlen første gang (eller efter længere tids opbevaring uden brug), bør elkedlen koges igennem 3 gange. 1. Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem. 2. Fyld elkedlen til maksimummærket med vand, og tænd den som beskrevet under "Brug af elkedlen". Lad vandet koge. 3. Hæld vandet ud, n?[...]

 • Pagina 4

  Elkedlen er nu klar til brug igen. OPL YSNINGER OM BORTSKAFFELSE OG GENBRUG AF DETTE PRODUKT Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol: Det betyder , at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk af fald skal bortskaffes særskilt. I henhold til WEEE-direktivet skal hver med[...]

 • Pagina 5

  INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din vattenkokare, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder vattenkokaren för första gången. Vi r ekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. SÄKERHETSÅTGÄRDER Normal användning av vattenkokaren • Felaktig användning av vattenkok[...]

 • Pagina 6

  BESKRIVNING 1. Lock 2. V attennivåvisar e 3. Sockel 4. Utlösningsknapp för lock 5. På-knapp 6. Av-knapp 7. Indikatorlampa INNAN V A TTENKOKAREN ANVÄNDS FÖRST A GÅNGEN Innan du använder vattenkokaren för första gången (eller om den har stått oanvänd en längre tid) bör den låtas koka tre gånger . 1. Läs säkerhetsföreskrifterna nog[...]

 • Pagina 7

  • Du sätter tillbaka kalkfiltret genom att sätta stiftet på kalkfiltret i motsvarande hål inuti vattenkokaren och sedan försiktigt dra kalkfiltret framåt mot vattenkokar ens pip tills det hamnar på plats med ett klick. A VKALKNING Kalket i vanligt kranvatten gör att avlagringar kan bildas inuti vattenkokaren. Dessa kalkavlagringar kan avl[...]

 • Pagina 8

  INNLEDNING For å få mest mulig glede av den nye vannkokeren din ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . SIKKERHETSREGLER Normal bruk av vannkokeren • Feilaktig bruk av vannkokeren kan før e til personskader og skader[...]

 • Pagina 9

  FØR DU T AR APP ARA TET I BRUK FØRSTE GANG Før du bruker vannkokeren første gang (eller dersom den ikke har vært i bruk på lang tid), bør den kokes ut tre ganger . 1. Les nøye gjennom sikkerhetsreglene. 2. Fyll vannkokeren med vann til maksimumsmerket og slå den på som beskrevet under "Bruke vannkoker en". La vannet koke. 3. Hel[...]

 • Pagina 10

  6. Gjenta fremgangsmåten under punkt 4–5 tr e ganger . V annkokeren er nå klar til bruk. INFORMASJON OM A VHENDING OG RESIRKULERING A V DETTE PRODUKTET Legg merke til at dette Adexi-produktet er merket med følgende symbol: Det betyr at dette produktet ikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall sk[...]

 • Pagina 11

  JOHDANTO Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta vedenkeittimestäsi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä vedenkeittimen eri toimintoihin myöhemminkin. TURV AOHJEET V edenkeittimen normaali käyttö •V edenkeittimen virheellinen käyttö [...]

 • Pagina 12

  ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ Keitä keittimessä vettä 3 kertaa, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran (tai jos keitin on ollut pitkään käyttämättömänä). 1. Lue turvaohjeet huolellisesti. 2. Lisää keittimeen vettä maksimirajaan saakka ja kytke keitin päälle kohdassa "V edenkeittimen käyttö" kuvatulla tavalla. Lä[...]

 • Pagina 13

  5. Kun vesi on kiehunut, kaada se pois. 6. T oista kohdat 4–5 kolme kertaa. V edenkeitin on taas käyttövalmis. TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla: T uotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä[...]

 • Pagina 14

  INTRODUCTION To get the best out of your new kettle, please read through these instructions car efully before using it for the first time. W e also r ecommend that you keep the instructions for future r eference, so that you can remind yourself of the functions of your kettle. SAFETY MEASURES Normal use of the kettle • Incorrect use of the kettle[...]

 • Pagina 15

  PRIOR TO FIRST USE Before using the kettle for the first time (or following a long period without use), the kettle should be boiled 3 times. 1. Read the safety instructions through carefully . 2. Fill the kettle with water to the maximum mark and switch it on as described in "Using the kettle". Allow the water to boil. 3. Pour the water o[...]

 • Pagina 16

  6. Repeat the process described under points 4-5 three times. The kettle is now ready for use again. INFORMA TION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT Please note that this Adexi product is marked with this symbol: This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste mu[...]

 • Pagina 17

  EINLEITUNG Lesen Sie diese Anleitung vor der Inbetriebnahme bitte sorgfältig dur ch. Heben Sie die Anleitung auf, damit Sie bei Bedarf darin nachschlagen können. SICHERHEITSHINWEISE Wichtige Hinweise • Der unsachgemäße Gebrauch des W asserkochers kann zu V erletzungen und zu Schäden am Gerät führen. •B enutzen Sie das Gerät nur zu den i[...]

 • Pagina 18

  ERLÄUTERUNG 1. Deckel 2. W asserstandsanzeige 3. Standfuß 4. Entriegelungsknopf für Deckel 5. Einschalter 6. Ausschalter 7. Kontrollleuchte VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH V or dem ersten Gebrauch des Wasserkochers und nach längerem Nichtgebrauch sollte die Kanne dreimal ausgekocht wer den. 1. Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen sorgfältig dur ch. 2.[...]

 • Pagina 19

  •W asserkocher und Zubehör nicht mit starken oder schleifenden Reinigungsmitteln säubern. Niemals einen Scheuerschwamm zum Reinigen des W asserkochers verwenden. • Der Kalkfilter des W asserkochers kann entfernt werden, indem der Deckel geöffnet und der Kalkfilter vorsichtig herausgehoben wird . Reinigen Sie den Kalkfilter mit einem weichen [...]

 • Pagina 20

  WPROWADZENIE Aby wykorzystaç w pe∏ni mo˝liwoÊci tego czajnika, przed pierwszym u˝yciem nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z niniejszà instrukcjà. Radzimy równie˝ zachowaç instrukcj´ na przysz∏oÊç, aby w razie koniecznoÊci mo˝na by∏o wróciç do zawartych w niej informacji na temat funkcji urzàdzenia. WSKAZÓWKI DOTYCZÑCE BEZPI[...]

 • Pagina 21

  G¸ÓWNE ELEMENTY 1. Pokrywka 2. Wskaênik poziomu wody 3. Podstawa 4. Przycisk zwalniajàcy pokryw´ 5. W∏àcznik 6. Wy∏àcznik 7. Lampka kontrolna CZYNNOCI WST¢PNE Przed pierwszym u˝yciem czajnika (lub po d∏u˝szym okresie nieu˝ywania) nale˝y trzykrotnie zagotowaç w nim wod´. 1. Zapoznaj si´ zaleceniami dotyczàcymi zachowania bezpie[...]

 • Pagina 22

  • Aby wyjàç filtr zatrzymujàcy kamieƒ, podnieÊ pokryw´, chwyç filtr i ostro˝nie go unieÊ. Filtr zatrzymujàcy kamieƒ powinien byç czyszczony mi´kkà szczotkà. • Filtr zatrzymujàcy kamieƒ mo˝na ponownie zamontowaç, wk∏adajàc zaczep filtra w odpowiedni otwór we wn´trzu czajnika, a nast´pnie ostro˝nie popychajàc filtr w st[...]

 • Pagina 23

  ВВЕДЕНИЕ Для испо льзования всх возмо жностй новог о чайника внимат льно прочтит данны инструкции пр д го првым испо льзованим. Рк омндутся т акж со хранить эти инстр укции, чтобы в бу дущм мо ?[...]

 • Pagina 24

  Р АЗЪЯСНЕНИЕ 1. Крышка 2. Указат ль уровня во ды 3. Основани 4. Кнопка для открывания крышки 5. Включат ль 6. Выключат ль 7. Индикатор ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ Пр д првым испо льзованим чайника (и?[...]

 • Pagina 25

  ОЧИСТКА • Пр д о чистк ой выньт штпсльную вилку из розтки и дайт чайнику остыть. • Чистит вншнюю поврхность чайника влажной тканью. Запрщатся погр ужа ть чайник в какую-либо жидк ость. • Убдит[...]