Melissa 645-261 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ir para a página of

Bom manual de uso

As regras impõem ao revendedor a obrigação de fornecer ao comprador o manual com o produto Melissa 645-261. A falta de manual ou informações incorretas fornecidas ao consumidor são a base de uma queixa por não conformidade do produto com o contrato. De acordo com a lei, pode anexar o manual em uma outra forma de que em papel, o que é frequentemente utilizado, anexando uma forma gráfica ou manual electrónicoMelissa 645-261 vídeos instrutivos para os usuários. A condição é uma forma legível e compreensível.

O que é a instrução?

A palavra vem do latim "Instructio" ou instruir. Portanto, no manual Melissa 645-261 você pode encontrar uma descrição das fases do processo. O objetivo do manual é instruir, facilitar o arranque, a utilização do equipamento ou a execução de determinadas tarefas. O manual é uma coleção de informações sobre o objeto / serviço, um guia.

Infelizmente, pequenos usuários tomam o tempo para ler o manual Melissa 645-261, e um bom manual não só permite conhecer uma série de funcionalidades adicionais do dispositivo, mas evita a formação da maioria das falhas.

Então, o que deve conter o manual perfeito?

Primeiro, o manual Melissa 645-261 deve conte:
- dados técnicos do dispositivo Melissa 645-261
- nome do fabricante e ano de fabricação do dispositivo Melissa 645-261
- instruções de utilização, regulação e manutenção do dispositivo Melissa 645-261
- sinais de segurança e certificados que comprovam a conformidade com as normas pertinentes

Por que você não ler manuais?

Normalmente, isso é devido à falta de tempo e à certeza quanto à funcionalidade específica do dispositivo adquirido. Infelizmente, a mesma ligação e o arranque Melissa 645-261 não são suficientes. O manual contém uma série de orientações sobre funcionalidades específicas, a segurança, os métodos de manutenção (mesmo sobre produtos que devem ser usados), possíveis defeitos Melissa 645-261 e formas de resolver problemas comuns durante o uso. No final, no manual podemos encontrar as coordenadas do serviço Melissa na ausência da eficácia das soluções propostas. Atualmente, muito apreciados são manuais na forma de animações interessantes e vídeos de instrução que de uma forma melhor do que o o folheto falam ao usuário. Este tipo de manual é a chance que o usuário percorrer todo o vídeo instrutivo, sem ignorar especificações e descrições técnicas complicadas Melissa 645-261, como para a versão papel.

Por que ler manuais?

Primeiro de tudo, contem a resposta sobre a construção, as possibilidades do dispositivo Melissa 645-261, uso dos acessórios individuais e uma gama de informações para desfrutar plenamente todos os recursos e facilidades.

Após a compra bem sucedida de um equipamento / dispositivo, é bom ter um momento para se familiarizar com cada parte do manual Melissa 645-261. Atualmente, são cuidadosamente preparados e traduzidos para sejam não só compreensíveis para os usuários, mas para cumprir a sua função básica de informação

Índice do manual

 • Página 1

  DK Ledningsfri elkedel ............................................................ 2 SE Sladdlös vattenkokare....................................................... 5 NO Ledningsfri vannkoker ....................................................... 8 FI Johdoton vedenkeitin ...................................................... 11 UK Cordless kett[...]

 • Página 2

  INTRODUKTION For at du k an få m est mulig g læde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i br ug. Vær særlig t op mærksom på sikk erhedsf oransta ltni ngerne. V i anb efal er dig desu den at gemme b rugs anvisni ngen, h vis du sene re sk ulle få bru g for a t ge nopfris ke din vide n om app[...]

 • Página 3

  OVERSIGT OVER APP ARA TETS DELE 1. Indhak til ledning 2. Studs 3. Låg 4. Åbningsknap 5. Indikatorlampe 6. Tænd/sluk-knap 7. Håndtag 8. T ud 9. Netledning med stik 10. Base FØR FØRSTE ANVENDELSE Inde n du an vender appa ratet f ørste g ang (eller efter længere tids opbevaring uden brug), bør du k oge app aratet igen nem tr e gan[...]

 • Página 4

  Afkalkning Dadererkalkialmindeligtpostevand,vilder med tidena flejre skalk iselve appara tet.De nne kalkkanløsnesvedhjælpafeddikesyre(IKKE almindelig husholdningseddike) eller kalkfjerner , der bl.a. fås i supermarkeder . 1. Bl and1d leddik esyr emed 3?[...]

 • Página 5

  INTRODUKTION För att du skall f å ut så myc ket som möj ligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruk sanvisn ing inn an d u använ der app arat en förs ta gång en. V ar s peciell t uppmär ksam på säke rhetsfö reskri fterna. V i r ekommen dera r även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. SÄKERHETSÅTGÄRDER Normal[...]

 • Página 6

  INNAN FÖRST A ANVÄNDNING Innan du använder apparaten för första gången (eller efter långvarig förvaring), fyll den med vatten och låt det koka upp tre gånger . 1. Läs säkerhetsföreskrifterna noga. 2. Fy llpåv attent ill MAX-mar keringe npå insidan. 3. Sä ttpåe nligtb eskr ivning under" An[...]

 • Página 7

  Dir ektive tom avfall somut görs avell er inne håller elektri ska eller e lektro niska d elar kräv er att varje m edle msstat vidtar åtgä rder för korrekt insamling, återvinning, hantering och materia låtervi nnin g av så dant av fall . Priv atahus hållin omE Ukanu tankos tnad återlämna sin anv?[...]

 • Página 8

  8 INLEDNING For at du skal få mest mulig glede av det nye apparatet ditt, ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før førstegangs bruk. Legg spesielt merke til sikkerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvis - ningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . SIKKERHETSREGLER Normal bruk av apparatet[...]

 • Página 9

  9 FØR APP ARA TET T AS I BRUK FØRSTE GANG Før du tar i bruk apparatet for første gang (eller etter lang tids oppbevaring), må apparatet fyl - les med vann og koke opp tre ganger . 1. Les nøye gjennom sikkerhetsinstruksene. 2. FyllpåvanntilMAX-merketpåinnsiden. 3. Slåpåsombeskrevetunder"Brukav[...]

 • Página 10

  10 MILJØINFORMASJON Vær oppmerksom på at dette Adexi- produktet er merket med følgende symbol: Detbetyr at detteproduktetikke må avhendes sammen med vanlig husholdningsavfall, da elektrisk og elektronisk avfall skal avhendes separat. Ihenhold til WEEE-direktivetskaldet enkelte medlemslandet sørge f[...]

 • Página 11

  11 JOHDANTO Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitte - en ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhem - minkin. TURV ALLISUUSTOIMENPITEET Laitte[...]

 • Página 12

  12 ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERT AA Keitä vedenkeittimellä vettä kolme kertaa ennen laitteen ensimmäistä varsinaista käyt - tökertaa (tai pitkän säilytyksen jälkeen). 1. Lue turvaohjeet huolellisesti. 2. L isää la itteese en v että la itteen sisä puolell a olevaanMAX-merkintäänasti. 3. KytkevirtapäälleLaitteen[...]

 • Página 13

  13 Sähkö-ja elektroniikkalaiteromuakoskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestettäväasianmukainen sähkö- jaelek- troniikkajätteen keräys, talteenotto, käsittely jakierrätys. EU-alueen yksityisetkotitaloudet voivat palauttaa käytetyt laitteet maksutta erityisiin kierrätyspisteisii[...]

 • Página 14

  14 INTRODUCTION T ogetthebestoutofyournewappliance, please read this user guide car efully before usingitforthefirsttime.T akeparticularnoteof the safety precau tions. W e also r ecomm end tha t you keep th e instr ucti ons for futur e ref erenc e, s o that you ca n remi nd your self of the f[...]

 • Página 15

  15 PRIOR TO FIRST USE Befo re us ing for the first time (or af ter a l ong period of storage), fill and boil the appliance three times. 1. Re adthe safety inst ruction sthro ugh carefully . 2. Fi llwith water tot heMAX markon the inside. 3. Sw itchon asdes crib edunde r"Usin g?[...]

 • Página 16

  16 FOR UNITED KINGDOM ONL Y Plug wiring: This prod uct isfitt edwith aB S1363 13-amp plug. If you have to replace the fuse, only those thatareAST AorBSIapprovedtoBS1362and witharatedcurrentof13ampsshouldbeused. If t here is a fuse c over fi tted , this cover m ust b[...]

 • Página 17

  17 DE EINLEITUNG Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauchnehmen, sollten Siediese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbeson - dere die Sicherheitsvorkehrungen. Wir empfeh - len Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen. SICHERHEITSHINWEIS[...]

 • Página 18

  18 DIE WICHTIGSTEN TEILE DES GERÄTES 1. AussparungfürKabel 2. Zapfen 3. Deckel 4. Öffnungstaste 5. Betriebsanzeige 6. Betriebsschalter 7. Griff 8. Tü lle 9. Netzkabel mit Stecker 10. Standf uß VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH V or dem ersten Gebrauch (oder nach einem längerenAufbewahrungszeitraum) solltenSie das Ger?[...]

 • Página 19

  19 • Sch euerpul ver ,Stahl schwämme odera ndere star keRein igungsm itte l,die dieFlä chen verschrammen könnten, dürfen nicht zur ReinigungderInnen-undAußenflächendes Geräts verwendet werden. • Ins besonde rein denAns chluss inder Basis und dieÖf fnunga n?[...]

 • Página 20

  20 WSTĘP Ab y móc skorzys tać z w szystki ch funk cji no wego urządz enia, należy naj pierw d okładni e zapoznać się z poniższymi wskazó wkami. Szczególną uw agę należy zwrócić na zasady bezp iecze ństwa. Radzim y zac how ać tę instrukcję, aby w razie konieczności można b yło wr ócić do za wartyc h w nie j inf ormacji n a t[...]

 • Página 21

  21 GŁÓ WNE ELEMENT Y SKŁADO WE URZĄDZENIA 1. Wcięcie na przew ód 2. T rzpień 3. P okrywa 4. Przycisk otwierając y 5. Lampka kontrolna 6. Przycisk On/Off (Wł./W ył.) 7 . Uchwyt 8. Dziobek wylotow y 9. Prze wód zasilający z wtyczką 1 0. Podsta wa PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM Prz ed pie rwszym u życie m urządz enia ( lub po długim okresie [...]

 • Página 22

  22 CZY SZCZENIE Podczas czyszcz enia ur ządzenia należy uwzględnić następujące zalecenia: • Prz ed czy szczen iem w yciągn ąć wty czkę z gn iazdka i pocz ekać, a ż urządz enie ostygnie. • Nie zanurzać w wod zie ani żad nyc h inny ch płynach. • Prz etrzeć dobrze wyc iśniętą szmatką namo czoną w gorąc ej wo dzie. J eże l[...]

 • Página 23

  23[...]

 • Página 24

  24[...]

 • Página 25

  25[...]