Philips Jetset Control HP4882 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Philips Jetset Control HP4882, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Philips Jetset Control HP4882 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Philips Jetset Control HP4882. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Philips Jetset Control HP4882 should contain:
- informations concerning technical data of Philips Jetset Control HP4882
- name of the manufacturer and a year of construction of the Philips Jetset Control HP4882 item
- rules of operation, control and maintenance of the Philips Jetset Control HP4882 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Philips Jetset Control HP4882 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Philips Jetset Control HP4882, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Philips service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Philips Jetset Control HP4882.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Philips Jetset Control HP4882 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  Je t S et C o nt ro l IO N HP 4 88 3 , H P4 8 82[...]

 • Page 2

  2[...]

 • Page 3

  3 1[...]

 • Page 4

  4[...]

 • Page 5

  HP4883, HP4882 ENGLISH 6  1 2  1 9  2[...]

 • Page 6

  6 Introduction The Philips JetSet Control ION has been specially designed to meet y our per sonal ne[...]

 • Page 7

  K eep this appliance a wa y from water! Do not use this pr oduct near or ov er water contained in ba[...]

 • Page 8

  3 Set the temperature slide switch to the Quick-Dry , Caring or Fixation setting. [...]

 • Page 9

  2 Switch the appliance on by setting the airow slide to position I or II. 3 While you ar e dr yin[...]

 • Page 10

   Alwa ys unplug the appliance before cleaning it. Nev er rinse the appliance[...]

 • Page 11

     If problems should arise with your hairdr yer and y [...]

 • Page 12

  12  JetSet Control ION на Philips е специално проектиран, за д?[...]

 • Page 13

  Проверявайте редовно състоянието на захранващия кабе?[...]

 • Page 14

  2 Включете уреда с избиране на желаната настройка на въ[...]

 • Page 15

  Функцията за йонизиране намалява пречупването и наеле[...]

 • Page 16

   Когато оформ?[...]

 • Page 17

   След края н?[...]

 • Page 18

   Ако въ?[...]

 • Page 19

  19  Vysoušeč Philips JetSet Control IONbyl vyvinut speciálně k tom u, aby uspokojil [...]

 • Page 20

  Pokud b y byla pošk ozena síťová šňůra, musí její výměnu provést společnost Philips, se[...]

 • Page 21

  Můžete též použít polohu Jet spínače J etSet pro mimořádně silný proud vzduchu. (Obr . 2[...]

 • Page 22

  1 Úzkou k oncovku snadno nasadíte na přístroj. Odejměte ji vytažením. (Obr . 8) 2 Zapněte p?[...]

 • Page 23

   Před čištěním přístroj vždy odpojte ze sítě. Nikdy přístroj neopla[...]

 • Page 24

    P okud by se při používání vysoušeče vyskytly [...]

 • Page 25

  25  See uuendatud Philipsi JetSet Control ION juukseföön on m?[...]

 • Page 26

  K ui toitejuhe on vigastatud, tuleb see uue vastu vahetada Philipsi, Philipsi v olitatud hooldekesku[...]

 • Page 27

  3 V alige temperatuuri liugurlülitiga kiirkuivatus, hooliv või viimistlev režiim. [...]

 • Page 28

  2 Lülitage seadme õhuvoo liugurlüliti asendisse I või II. 3 K uivatades õhuvoo k oondajaga juuk[...]

 • Page 29

  Eemaldage õhusissev oolu a va võre juuksekarvadest ja tolmust puhastamiseks. Puhastage seadet kuiv[...]

 • Page 30

  V eaotsing Kui fööni töös tekivad mingid probleemid ja te ei suuda neid iseseisvalt allpool olev[...]

 • Page 31

  31  Philips JetSet Control ION posebno je dizajniran za zadovolja vanje vaših osobnih p[...]

 • Page 32

  Držite aparat dalje od v ode! Ne koristite o vaj proizv od blizu ili iznad vode u kadama, umivaonic[...]

 • Page 33

     6 Posta vka za brzo su[...]

 • Page 34

  2 Uključite aparat posta vljanjem kliznog prekidača za mlaz zraka u položaj I ili II. 3 Dok suši[...]

 • Page 35

   Uvijek izvucite kabel za napajanje iz utičnice prije čišćenja aparata. [...]

 • Page 36

     Ako prilikom korištenja sušila dođe d[...]

 • Page 37

  37    A Philips JetSet Control ION hajszárítót kifejez etten a személ[...]

 • Page 38

  Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elk erülése érdekében Philips szakszervizbe[...]

 • Page 39

  Választhatja a JetSet ka pcsoló Jet fok ozatát extra erős légáramhoz. (ábra 2) 3 Kapcsolja a [...]

 • Page 40

  2 Kapcsolja be a hajszárítót a légáram kapcsoló I. illetve II. fokozatba csúsztatásával. 3 [...]

 • Page 41

   Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék csatlak ozódugóját [...]

 • Page 42

   Ha az alábbi hibaelhárítási útm utató segítségével [...]

 • Page 43

  43  Philips JetSet Ион Бақылау құралы арнайы сіздің[...]

 • Page 44

  Тоқ сымының жағдайын әрдайым тексеріп отырыңыз. Егер қ[...]

 • Page 45

    1 Шанышқыны қабы[...]

 • Page 46

  4 Ион сырғыма түймесі арқылы ион функциясын қосыңыз не?[...]

 • Page 47

   Егер сіз бұйр[...]

 • Page 48

   Құралды өз қызметін көрсетіп [...]

 • Page 49

   If problems should arise with your hairdr yer an[...]

 • Page 50

  50  „Philips JetSet Control ION“ buvo sukur tas specialiai jūsų poreikiams, [...]

 • Page 51

  Saugokite prietaisą nuo vandens! Nenaudokite jo prie vandens arba virš voniose, praustuvėse, kria[...]

 • Page 52

  3 Slankiuoju temperatūros jungikliu pasirinkite gr eito džiovinimo , priežiūros ar ksa vimo r[...]

 • Page 53

  2 Įjunkite prietaisą slankiuoju oro sr ovės r eguliatoriumi pasirinkdami I arba II padėtį. 3 K [...]

 • Page 54

  Niekada neskalaukite prietaiso vandenyje. Atidar ykite or o įleidimo groteles ir išval ykite plauk[...]

 • Page 55

    Jei n[...]

 • Page 56

  56   Philips JetSet ION ir īpaši radīts tieši jūsu vajadzību apmier ināšan[...]

 • Page 57

  Ja elektrības vads ir bojāts, tas jānomaina autorizētā Philips ser visa centrā, lai izvairīto[...]

 • Page 58

   6 Ātrās žāvēšanas režī[...]

 • Page 59

   [...]

 • Page 60

   Pirms nolikt ierīci glabāšanā, vienmēr atvienojiet to no elek[...]

 • Page 61

    Ja matu žāvētāja darbībā rodas kļūmes un t[...]

 • Page 62

  62   Suszar ka do włosów rmy Philips JetSet Control ION zos[...]

 • Page 63

  Spra wdzaj regularnie stan kabla zasilającego . Nie wolno k orzystać z urządzenia, jeśli uszk od[...]

 • Page 64

  2 Włącz urządzenie, wybierając odpowiednie usta wienie strumienia powietrza. Ustaw suwak regulac[...]

 • Page 65

     Koncentrator umożliwia skierowanie str [...]

 • Page 66

   Aby wysuszyć długie włosy , można ułożyć pasma włosów [...]

 • Page 67

   W razie jakichkolwiek pytań lub prob lem?[...]

 • Page 68

    Jeżeli pojawią się jakieś[...]

 • Page 69

  69 Introducer e Aparatul JetSet Control ION de la Philips a fost proiectat special pentr u a veni î[...]

 • Page 70

  În cazul în care cablul de alimentar e este deteriorat, acesta tr ebuie înlocuit de Philips, de u[...]

 • Page 71

  Puteţi utiliza şi poziţia Jet de pe com utatorul JetSet pentru un ux de aer extrem de puternic[...]

 • Page 72

  1 Conectaţi concentratorul prin simpla împingere în aparat. Deconectaţi-l trăgându-l în afar?[...]

 • Page 73

   Scoateţi întotdeauna aparatul din priză înainte de a-l curăţa. Nu [...]

 • Page 74

  Depanarea Dacă apar probleme cu uscătorul de păr , pe care nu le puteţi rezolva cu ajutor ul ghi[...]

 • Page 75

  75  Фен Philips JetSet Control ION разработан специаль?[...]

 • Page 76

  Регулярно проверяйте состояние сетевого шнура. Запрещ[...]

 • Page 77

  Не прикасайтесь к ионизатору металлическими предмета?[...]

 • Page 78

   4 Режим фиксаци[...]

 • Page 79

  ?[...]

 • Page 80

   Перед очисткой прибора всегд?[...]

 • Page 81

   [...]

 • Page 82

  Неисправность Способы решения В случае повреждения се[...]

 • Page 83

  83  Fén na vlasy Philips JetSet Control ION bol špeciálne na vrhnutý, aby splnil V a[...]

 • Page 84

  Ak je pošk odený kábel, musí ho vymeniť kvalik ovaný personál spoločnosti Philips, alebo [...]

 • Page 85

  Pri sušení krátkych vlasov , alebo pri tvarovaní účesu nasta vte vypínač prúdu vzduchu do p[...]

 • Page 86

      Koncentrátor vám umožňuje nasmer[...]

 • Page 87

   Pri sušení dlhých vlasov môžete pramene vlasov r ozprestrieť po[...]

 • Page 88

    Ak potrebujete informácie , alebo máte prob lém[...]

 • Page 89

     V prípade , že nedokážete pomocou nasle[...]

 • Page 90

  90  Philipsov sušilnik las JetSet Control ION je bil zasno van posebej za to, da ugodi [...]

 • Page 91

  Aparata ne uporabljajte v bližini vode! Ne uporabljajte ga blizu ali nad vodo v kadi, umivalniku, o[...]

 • Page 92

     6 Nasta vitev[...]

 • Page 93

  3 Med sušenjem las s zbiralnikom si lahk o s kr tačo ali z gla vnik om urejate pričesk o. (Sl. 9)[...]

 • Page 94

  Odprite zračno mrežo , da odstranite lase in prah. Aparat očistite s suho krpo . Nasta vke očist[...]

 • Page 95

     Če imate s sušilnikom las teža ve in jih[...]

 • Page 96

  96  Philips JetSet Control ION je posebno dizajniran da zadovolji vaše potrebe - čini [...]

 • Page 97

  Držite aparat podalje od v ode! Nemojte da koristite o vaj proizv od u blizini ili iznad vode u kad[...]

 • Page 98

   6 Brzo sušenje omoguća va da vrlo brzo osušite potpuno mo[...]

 • Page 99

  3 Dok sušite kosu usmerivačem, možete koristiti četku ili češalj za oblik ovanje k ose . (Sl. [...]

 • Page 100

  Nikada nemojte da ispirete a parat vodom. Otvorite r ešetku za propuštanje vazduha da biste ukloni[...]

 • Page 101

     Ako tokom upotrebe f ena iskr snu problemi [...]

 • Page 102

  102  Пристрій JetSet Control ION від Philips було спеціально[...]

 • Page 103

  Якщо шнур пошкоджений, його можна замінити у сервісном[...]

 • Page 104

  Встановіть перемикач у положення І для висушування ко?[...]

 • Page 105

    Насадка-концентратор ?[...]

 • Page 106

  Під час висушування можна також розправляти пасма рук?[...]

 • Page 107

   Якщо Вам н[...]

 • Page 108

   Якщо з феном виник[...]

 • Page 109

  109[...]

 • Page 110

  110 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17[...]

 • Page 111

  110 111[...]

 • Page 112

           u 4222.002.6090.2[...]