Philips HB975 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Philips HB975, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Philips HB975 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Philips HB975. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Philips HB975 should contain:
- informations concerning technical data of Philips HB975
- name of the manufacturer and a year of construction of the Philips HB975 item
- rules of operation, control and maintenance of the Philips HB975 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Philips HB975 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Philips HB975, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Philips service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Philips HB975.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Philips HB975 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  HB975 sun & r elaxmobile HB971 sunmobile[...]

 • Page 2

  2[...]

 • Page 3

  3 L N P I A type no HB072 Infrared lamps type Philips IRK 15020 R (HB975) T anning lamps Philips HP [...]

 • Page 4

  4[...]

 • Page 5

  ENGLISH 6 POLSKI 23 ROMÂNĂ 40 РУССКИЙ 57 MA GY AR 75 УКР АЇНСЬКА 92 HB975,HB971 5[...]

 • Page 6

  Intr oduction The sun The sun supplies various types of ener gy . Visible light enab les us to see ,[...]

 • Page 7

  ◗ The appliance contains hinging parts, so be careful not to get y our fingers stuck between the p[...]

 • Page 8

  UV , tanning and your health Just as with natural sunlight, the tanning process will take some time.[...]

 • Page 9

  ◗ Appro ximately one month after a course, your skin will ha ve lost much of its tan.Y ou can then[...]

 • Page 10

  If your skin f eels slightly taut after tanning, you can apply a moisturising cream. REMARK If you t[...]

 • Page 11

  C 1 T o open the appliance, move the slides of the slide lock in the direction of the ar row . The u[...]

 • Page 12

  C 6 The distance between the UV filters and y our body must be 65 cm. The distance between the UV fi[...]

 • Page 13

  C ◗ The measuring tape will automatically r ewind if you mo ve the red tab sidewa ys. C 10 T urn t[...]

 • Page 14

  Adjusting functions: C 1 Use the ¡™ buttons to switch fr om function to function. The under lined[...]

 • Page 15

  C ◗ Y ou can switch the facial tanner ( • , ª ) on or off during the session without ha ving to[...]

 • Page 16

  Interrupting the tanning or r elax session C 1 Interrupt the tanning session by pushing the pause/r [...]

 • Page 17

  ◗ After you ha ve s witched off the tanning lamps or infrared lamps, the fans will continue to w o[...]

 • Page 18

  C 3 T urn the centre lamp unit 90 c to put it in a line with the side lamp units. C 4 Firmly hold th[...]

 • Page 19

  C 8 Grab the handle with both hands, put one foot against the appliance to pr event it fr om sliding[...]

 • Page 20

  The maximum number of hours the counter can display is 999. After it has reached this number , it wi[...]

 • Page 21

  in your countr y , tur n to y our local Philips dealer or contact the Ser vice Depar tment of Philip[...]

 • Page 22

  Err or codes The display of the remote control ma y show er ror codes. Below we will explain what yo[...]

 • Page 23

  Wstęp Słońce Słońce dostarcza różnego typu energii. Widzialne światło umożliwia nam widzen[...]

 • Page 24

  (np . z powodu przysłoniętych otw orów), urządzenie wyłączy się automatycznie. Z chwilą usun[...]

 • Page 25

  ◗ Przenoś urządzenie jedynie w złożonej pozycji. Upewnij się, czy obydwie części są dobrze[...]

 • Page 26

  - P odczas sesji relaksacyjnych miej zamknięte oczy . - Sesje relaksacyjne nie powinn y być zbyt d[...]

 • Page 27

  *) lub dłużej, w zależności od wr ażliwości skór y . Jeśli po opalaniu T woja skóra jest ni[...]

 • Page 28

  Przygoto wanie do użycia C ◗ Urządzenie to może być łatw o przemieszczane i przechowywane w p[...]

 • Page 29

  C 4 Górną część pociągnij jednocześnie do gór y i do siebie. Wymaga to nieco wysiłku. C 5 P[...]

 • Page 30

  C 9 Mocno dokręć pokrętło "A" i zwolnij podsta wę. C ◗ Za pomocą wysuwanej taśm y[...]

 • Page 31

  Użycie urządzenia 1 Rozwiń całk owicie przewód zasilający . 2 Włóż wtyczkę do gniazdka śc[...]

 • Page 32

  B Uwaga: Jeśli po 20 sekundach nie zapalą się, wyłącz urządzenie ( ∞ ), daj ostygnąć lampo[...]

 • Page 33

  Przer ywanie sesji opalającej lub r elaksacyjnej C 1 Przerwij sesję opalającą, naciskając przyc[...]

 • Page 34

  urządzenia. Lampy opalające nie będą działać, jeśli zbytnio się nagrzeją (patrz na przykła[...]

 • Page 35

  C 3 Przekręć środk ową część lampową 90 c by tw orzyła jedną linię wraz z lampami bocznym[...]

 • Page 36

  C 8 T rzymaj uchwyt obydwiema rękami, przytrzymaj urządzenie jedną stopą, by się nie przesuwał[...]

 • Page 37

  Maksymalna liczba, jaką może wyświetlić licznik to 999. P o osiągnięciu tej war tości będzie[...]

 • Page 38

  Philips, zwróć się do najbliższego punktu serwiso wego firmy Philips AG D. Rady w przypadku kło[...]

 • Page 39

  K ody błędu Wyświetlacz pilota zdalnego stero wania może pokazywać kody błędu. P oniżej wyja[...]

 • Page 40

  Intr oducere Soarele Soarele furnizează diferite tipur i de energie . Lumina vizibilă ne per mite [...]

 • Page 41

  ◗ Componentele din plastic fixate pe aparat pot emana un uşor miros după primele utilizări. Ace[...]

 • Page 42

  UV , procesul de br onzare şi sănătatea dumnea voastră Ca şi în cazul bronzării natur ale , p[...]

 • Page 43

  ◗ După apr oximativ o lună de la ultimul pr ogram de mai multe şedinţe, pielea dumneav oastră[...]

 • Page 44

  Dacă vă simţiţi pielea uscată după bronzare , puteţi aplica o cremă hidratantă. REMARCĂ Da[...]

 • Page 45

  C 1 Pentru a deschide a paratul, deplasaţi butonul de siguranţă în direcţia săgeţilor . Par t[...]

 • Page 46

  C 6 Distanţa între filtr ele UV şi corpul dumneav oastră trebuie să fie de 65 de cm. Distanţa [...]

 • Page 47

  C ◗ Ruleta se va înfăşura automat dacă mişcaţi capătul r oşu în lateral. C 10 Răsuciţi [...]

 • Page 48

  Selectaţi º dacă dor iţi să vă bronzaţi doar pe o par te a cor pului. Selectaţi simbolul ª [...]

 • Page 49

  C ◗ În timpul ultimului minut al şedinţei v eţi auzi un semnal acustic (bip). C ◗ În acest [...]

 • Page 50

  1 În timpul bronzării, puteţi schimba durata setată apăsând butonul ∞ Lămpile se vor stinge[...]

 • Page 51

  Curăţare 1 Înainte de a-l curăţa, scoateţi întotdeauna aparatul din priză şi lăsaţi-l să[...]

 • Page 52

  C 5 Culisaţi suportul înăuntru. C 6 Fixaţi ferm butonul de r eglare a înălţimii (A) răsucind[...]

 • Page 53

  C 10 Coborâţi uşor spre baza aparatului. C 11 Fixaţi lămpile la baza aparatului apăsând ambel[...]

 • Page 54

  C ◗ După 750 ore de funcţionar e , un L va apărea în partea stângă a ecranului. Acest lucru [...]

 • Page 55

  Aparatul poate să nu funcţioneze corespunzător pentr u că nu a f ost instalat sau nu este folosi[...]

 • Page 56

  Coduri de er oare Afişajul telecomenzii poate arăta coduri de eroare . Vă explicăm mai jos ce tr[...]

 • Page 57

  Введение Солнце Солнце является ист очником различных[...]

 • Page 58

  ◗ При пользовании прибором не загораживайте вентиляц?[...]

 • Page 59

  ◗ Не пользуйтесь какими-либо лосьонами или кремами дл?[...]

 • Page 60

  ИК л учи, ре лаксация и ваше здоровье (т олько для моде л[...]

 • Page 61

  Из таблицы видно, что первый сеанс заг орания всег да с?[...]

 • Page 62

  Сеансы релак сации: как часто и как до лго? Т олько для м[...]

 • Page 63

  C 3 Возьмитесь за ручку дв умя руками. Придерживая прибо[...]

 • Page 64

  C 8 Возьмите подставку рук ой под горизонтальной частью[...]

 • Page 65

  C ◗ Правильное полож ение. Солярий г от ов к работ е. Как[...]

 • Page 66

  C 1 Установите продолжительность сеанса загорания или ?[...]

 • Page 67

  C ◗ В течение этой минуты вы мо жете нажа ть кнопку Па у?[...]

 • Page 68

  1 Во время сеанса загорания вы мож ете изменить установ[...]

 • Page 69

  B Т олько для модели НВ975: Если вы х отите воспользовать?[...]

 • Page 70

  C 4 Крепк о у держивая одной р укой верхнюю часть по дст ?[...]

 • Page 71

  C 9 Задвиньте верхнюю часть прибора. C 10 Ме дленно опусти[...]

 • Page 72

  лампы до лжны быть заменены через 750 рабочих часов. Сол?[...]

 • Page 73

  Возможные неисправности и мет оды их у странения Если ?[...]

 • Page 74

  РУССКИЙ 74 К оды ошибок На ПД У могут от ображаться к оды[...]

 • Page 75

  Be vez etés A napfén y A napfény különböző típusú energiákat szolgáltat. A látható fén[...]

 • Page 76

  letakarta), a készülék automatikusan kikapcsol. Miután a túlmelegedés oka megszűnt, és a ké[...]

 • Page 77

  ◗ Ne várjon a készüléktől jobb eredmén yt, mint a természetes napfén ytől. UV , barnulás[...]

 • Page 78

  UV barnító kúrák: mily en g y akran és mennyi ideig? ◗ Ja vasoljuk, hog y na ponként csak eg[...]

 • Page 79

  *) vagy hosszabb ideig, bőrének érzékenységétől függően. Ha úgy érzi, hogy bőre enyhén [...]

 • Page 80

  Előkészítés a használathoz C ◗ A készülék könny en mozgatható és összezár t álla pot[...]

 • Page 81

  C 4 Hely ezze a felső részt eg yidejűleg f elülre és testének irányában. Ehhez szükséges n[...]

 • Page 82

  C 9 Erősen szorítsa meg az 'A' gombot, majd engedje el az állványt. C ◗ A mérőszal[...]

 • Page 83

  A készülék használata 1 T eljesen csévélje le a hálózati csatlak ozó vezeték et. 2 Dugja a[...]

 • Page 84

  C 4 A ∞ gomb megny omásával kapcsolja be a barnító vag y az infra vörös lámpákat. B Figyel[...]

 • Page 85

  C 5 A ¢ és a £ gombokkal új működési időtartamot állíthat be. Ezután indíthatja a kész?[...]

 • Page 86

  C ◗ (csak a HB975 típusú készülék esetében) Relaxálás: két lámpa (egy-eg y a két oldals[...]

 • Page 87

  ◗ Az UV szűrők külsejét denaturált szesszel átitatott puha ruhával tisztíthatja. Tár olá[...]

 • Page 88

  C 7 For dítsa a két oldalsó lámpaeg ységet egymással szembe . C 8 Fogja meg a fogantyút mindk[...]

 • Page 89

  Csere A barnító lámpák által kibocsátott fényerő az idő múltásával (átlagos használat [...]

 • Page 90

  Körny ezetvédelem A készülék lámpái a környezetre v eszélyes an yagokat tar talmaznak. A l?[...]

 • Page 91

  MA GY AR 91 Lehetséges ok A javasoltnál nagy obb a távolság a lámpák és a fekvőf elület kö[...]

 • Page 92

  Вступ Сонце Від Сонця на Землю надхо дять різні типи ел[...]

 • Page 93

  ◗ Під час роботи прилад у у льтрафіолетові фільтри д у?[...]

 • Page 94

  знаходиться у транспор тному полож енні. Пере д тим, як [...]

 • Page 95

  - Уникайт е перегріву . При необхідності збільшуйте від[...]

 • Page 96

  *) чи довше, в залежності від чут ливості вашої шкіри. Як[...]

 • Page 97

  Підготовка д о використання C ◗ Пристрій можна легк о п[...]

 • Page 98

  C 4 Під тягніть його верхню частину доверху й ближче д о [...]

 • Page 99

  C 9 Зафік суйте рук оятку 'A' т а відпу стіть стенд. C [...]

 • Page 100

  Експл уатація прилад у 1 Цілк ом розмотайте шнур живлен[...]

 • Page 101

  B Примітка: Лампи для засмагання починають світити яск?[...]

 • Page 102

  Переривання сеансу засмаг ання чи розслаб лення C 1 Сеа?[...]

 • Page 103

  ◗ Після того, як лампи вимкнено, вентилятори працюють ?[...]

 • Page 104

  C 3 Поверніть центральний ламповий пристрій 90 c вирівня?[...]

 • Page 105

  C 8 Візьміться за ручку обома р уками і поставте ногу на?[...]

 • Page 106

  Лічильник показує не більш ніж 999 г один. Після цього ві[...]

 • Page 107

  мережі Інтернет за адресою www .philips.com або зв'язатися ?[...]

 • Page 108

  108 Можлива причина Ви не на тиснули д осить далеко наза?[...]

 • Page 109

  109[...]

 • Page 110

  110[...]

 • Page 111

  111[...]

 • Page 112

  www .philips.com u 4222 002 26261[...]