Melissa 145-009 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Melissa 145-009, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Melissa 145-009 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Melissa 145-009. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Melissa 145-009 should contain:
- informations concerning technical data of Melissa 145-009
- name of the manufacturer and a year of construction of the Melissa 145-009 item
- rules of operation, control and maintenance of the Melissa 145-009 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Melissa 145-009 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Melissa 145-009, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Melissa service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Melissa 145-009.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Melissa 145-009 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  1 DK Kaffekværn .......................................... 2 SE Kafferkvarn .......................................... 5 NO Kaffekvern ........................................... 8 FI Kahvimylly ........................................... 11 UK Coffee grinder ....................................... 14 DE Kaffemühle ...............................[...]

 • Page 2

  2 3 2 3 INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af dit nye apparat, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager apparatet i brug. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske din viden om apparatets funktioner . SIKKERHEDSFORANST AL TNINGER • Forkert brug af appara[...]

 • Page 3

  2 3 2 3 BRUG AF APP ARA TET V ask alle dele, der kommer i kontakt med fødevarer , inden du anvender apparatet første gang (eller efter længere tids opbevaring uden brug). • Stilapparatetpåenplanoverade, og sørg for , at ledningen passer ind i det lille indhak (9) i bunden af apparatet, så apparatet ikke hviler på le[...]

 • Page 4

  4 5 4 5 GARANTIBESTEMMELSER Garantien gælder ikke: • hvis ovennævnte ikke iagttages • hvis der har været for etaget uautoriserede indgr eb i apparatet • hvis apparatet har været misligholdt, udsat for en voldsom behandling eller lidt anden form for overlast • hvis fejl i apparatet er opstået på grund af fejl på ledningsnettet. Da vi [...]

 • Page 5

  4 5 4 5 INTRODUKTION För att du skall få ut så mycket som möjligt av din nya apparat bör du läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder apparaten första gången. Vi r ekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. SÄKERHETSÅTGÄRDER • Felaktig användning av den här apparaten kan orsaka personskador och sk[...]

 • Page 6

  6 7 6 7 ANVÄNDA APP ARA TEN Innan apparaten används för första gången eller efter en lång tids förvaring ska alla delar som kommer i kontakt med livsmedel rengöras. • Placera apparaten på ett plant underlag. Kontrollera att sladden sitter i fördjupningen i basen (9) för att undvika att apparaten står på sladden. • T a bort locket g[...]

 • Page 7

  6 7 6 7 GARANTIVILLKOR Garantin gäller inte om: • ovanstående instruktioner inte följs • apparatenharmodierats • apparaten har blivit felhanterad, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada eller • fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen. Då vi ständigt utvecklar våra produkter i f[...]

 • Page 8

  8 9 8 9 INNLEDNING For å få mest mulig glede av det nye apparatet ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk. Vi anbefaler også at du tar var e på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . SIKKERHETSREGLER • Feilaktig bruk av apparatet kan føre til personskader og skader på tangen. • Appa[...]

 • Page 9

  8 9 8 9 • Plasserapparatetpåetatt underlag. Kontroller at ledningen ligger i sporet i bunnen (9) slik at apparatet ikke står oppå ledningen. • T a av lokket ved å dreie mot klokken til pilen (1) er på linje med åpent-symbolet (2). • Fyll i kaffebønner . Apparatet kan male inntil 50 g bønner på én gang. • Sett [...]

 • Page 10

  10 11 10 11 SPØRSMÅL OG SV AR Hvis du har spørsmål vedrørende bruk avapparatetsomduikkennersvar på i denne bruksanvisningen, kan du ta en titt på nettsidene våre på www .adexi.eu. Gå til menyen "Consumer Service", og klikk på "Question & Answer" for å se ofte stilte spørsmål. Se også ko[...]

 • Page 11

  10 11 10 11 JOHDANTO Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteesi eri toimintoihin myöhemminkin. TURV ALLISUUSTOIMENPITEET • Tämän laitteen virheellinen käyttö voi aiheuttaa[...]

 • Page 12

  12 13 12 13 LAITTEEN KÄYTTÖ Pese kaikki laitteen osat, jotka joutuvat kosketuksiin ruoka-aineiden kanssa, ennen kuin käytät laitetta ensimmäisen kerran tai kun laitetta käytetään pitkän käyttötauon jälkeen. • Aseta laite tasaiselle alustalle. V armista, että johto on kaapelilovessa (9), jotta laite ei lepää sen päällä. • Irrot[...]

 • Page 13

  12 13 12 13 Kehitämme jatkuvasti tuotteidemme toimivuutta ja muotoilua, minkä vuoksi pidätämme oikeuden muuttaa tuotetta ilman etukäteisilmoitusta. KYSYMYKSIÄ JA V AST AUKSIA Jos sinulla on kysyttävää laitteen käytöstä etkä löydä vastausta tästä käyttöoppaasta, vieraile kotisivuillamme osoitteessa www . adexi.eu. Katso usein esit[...]

 • Page 14

  14 15 14 15 INTRODUCTION T o get the best out of your new appliance, please read this user guide carefully befor e using it for the rsttime.W ealsorecommendthat you keep the instructions for future refer ence, so that you can remind yourself of the functions of your appliance. SAFETY MEASURES • Incorr ect use of this applianc[...]

 • Page 15

  14 15 14 15 • Placetheapplianceonaat surface. Check the cord is in the incision in the base (9) to avoid the appliance standing on it. • Remove the lid by turning anticlockwise until the arrow (1) is aligned with the open symbol (2). • Fill with coffee beans. The appliance can grind up to 50 g of beans at a time. • R[...]

 • Page 16

  16 17 16 17 QUESTIONS AND ANSWERS If you have any questions regar ding useoftheapplianceandcannotnd the answer in this user guide, please try our website at www .adexi.eu. Go to the "Consumer Service" menu, click on "Question & Answer" to see the most frequently asked questions. Y ou can also see cont[...]

 • Page 17

  16 17 16 17 EINLEITUNG Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig dur chlesen. Heben Sie die Anleitung auf, damit Sie bei Bedarf darin nachschlagen können. SICHERHEITSHINWEISE • Der unsachgemäße Gebrauch des Geräts kann Personen- oder Sachschäden verursachen. • Benutzen Sie das Gerät nu[...]

 • Page 18

  18 19 18 19 HAUPTBEST ANDTEILE DES GERÄTS 1. Pfeil 2. Offen-Symbol 3. Geschlossen-Symbol 4. V erschlussriegel 5. Rotor 6. V erschlussrille mit Sicherheitsverriegelung 7. An/Aus Schalter 8. Rutschsicherer Sockel 9. Aussparung für Kabel 10. Kabel mit Stecker GEBRAUCH DES GERÄTS W aschen Sie alle T eile, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen, bev[...]

 • Page 19

  18 19 18 19 REINIGUNG • Ziehen Sie vor der Reinigung den Stecker aus der Steckdose. • Das Gerät wird am besten gereinigt, indem es mit einem gut ausgewrungenen T uch, heißem W asser und ein wenig Spülmittel abgewischt wird. T auchen Sie das Gerät nicht in W asser oder andere Flüssigkeiten. • Der Deckel kann mit heißem W asser und Reinig[...]

 • Page 20

  20 21 20 21 WSTĘP Aby móc sk orzystać z wszystkich funkcji now ego ur ządzenia, należy najpierw dokładnie zapoznać się z poniższymi wskazó wkami. Radzimy zachow ać tę instrukcję, aby w razie konieczności można b yło wrócić do zaw ar tych w niej informacji na temat funkcji urządzenia. WSKAZÓ WKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTW A • Ni[...]

 • Page 21

  20 21 20 21 GŁÓ WNE ELEMENT Y SKŁADO WE URZĄDZENIA 1. Strzałka 2. Znacznik otwar cia 3. Znacznik blokady 4. Zapadka blokująca 5. Łopatka 6. Row ek z blokadą bezpieczeństwa 7 . Przycisk zasilania 8. Przeciwpoślizgo wa podstawa maszyny 9. Wcięcie na pr zew ód 1 0. Przew ód zasilający z wtyczką K ORZYST ANIE Z URZĄDZENIA Przed pierwszy[...]

 • Page 22

  22 23 22 23 CZY SZCZENIE • Przed czyszcz eniem ur ządzenia wyjmij wtyczk ę z gniazdka. • Ur ządzenie najlepiej czyścić dobrze wykręconą szmatką nasączoną ciepłą w odą i niewielką ilością detergentu. Nie w olno zanurzać ur ządzenia w żadn ym płynie. • P okrywę można myć w ciepłej wodzie z dodatkiem deter gentu. • Do c[...]

 • Page 23

  22 3 22[...]