Life Fitness 00K60 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Life Fitness 00K60, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Life Fitness 00K60 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Life Fitness 00K60. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Life Fitness 00K60 should contain:
- informations concerning technical data of Life Fitness 00K60
- name of the manufacturer and a year of construction of the Life Fitness 00K60 item
- rules of operation, control and maintenance of the Life Fitness 00K60 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Life Fitness 00K60 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Life Fitness 00K60, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Life Fitness service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Life Fitness 00K60.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Life Fitness 00K60 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  CL UB SERIES TR EADMIL L (CST) (L OOPB AND, CL UB-SERIE) GEBRUIK ERSHANDLEIDING M051-00K60-A100[...]

 • Page 2

  1 !!#     * &  # 99;.7/;35+ 30/3=8/<<8- 5100 N River Road Schiller Park, IL 60176 VS T elefoon: (847) 288 3300 Fax: (847) 288 3703 E-mail service:  customersupport@lifefitness.com E- ma il  s al es /m ar ke ti ng :  co [...]

 • Page 3

   #$*($% + >>53ABC: 4A27@89D8=6 ?0@06@005  1 DeEersteStappen......................................?[...]

 • Page 4

  V oordatuditproductingebruikneemt,ishetvanessentieelbelangdatudezegebruikershandleidinginzijnGEHEEL doorneemt,evenals ALLEmontage-instructies. Dehandleidingbeschrijftdeinstallatievanhetapparaatengeeftaanwijzingenoverhetjuisteenveiligegebru[...]

 • Page 5

  Dezegebruikershandleidingbeschrijftdewerkingenfunctiesvanhetonderstaandeproduct: =B46@8BG(4@84A) @403<8;;() Zie“Specificaties”indezehandleidingvoorproductspecifiekefuncties. >4; Deloopbandiseentrainingsapparaatwaaropdegebruikeropeen[...]

 • Page 6

     '() () %%#   !#'  +!(#()'*)( Leesalleinstructiesvoordatudeloopbandgaatgebruiken. • + ' T rekaltijddestekkervanhetLifeFitness-apparaatuithetstopcontactvoordat[...]

 • Page 7

  • W anneerdeloopbandstilgeze tmoetworden,zetuhetschermopSELECT WORKOUT(KIES TRAINING).(Druk tweemaalopSTOP alsditnognietophe tschermstaat.)HoudvervolgensdetoetsSPEEDDOWN(SNELHEID VERLAGEN)ingedruktendrukopP AUZE.Ophetschermve[...]

 • Page 8

   $ %()!!# LeesdehandleidingvoordatudeLifeFitnessloopbandgaatinstalleren.Plaatsdeloopbandopdeplaatsvangebruik voordatumetdeinstallatiebegint.  ! )'( +'()# DeLifeFitnessLoopbandCSTiseennon-dedicatedele[...]

 • Page 9

  $ %()!!# # () !('# + #  !   )#((  !$$%# V olg a lle vei ligh eids inst ruct ies van para graa f1. 1op en zet del oopb and opd e pl aa ts wa arh ijg ebru ikt gaat wor den. Zie ho of ds tuk 7 voo rhe tbe nodi gde[...]

 • Page 10

  ( '+  (( % $') DetweenetwerkpoortenvanhettypeRJ45(A)opdeachterkantvanhetbedieningspaneelzijn onderlingverwisselbaar .Metdezenetwerkpoorten,diezichachterdetoegangsklepaande achterkantvanhetbedieningspaneelbevinden,zorgenvoor[...]

 • Page 11

    ##(% #! # )+))(/$#  $ +'/) + # ##(% #! # )+))(/$# Methetcomputergestuurdebedieningspaneelen Activiteitszonevandeloopbandkandegebruikerdetrainingop zijn/haarpers[...]

 • Page 12

    ('+#  ##(% #! # )+))(/$# A. W OR KO UT PR OF ILE WIN DOW (SCH ERM TR AIN INGS PROF IEL) :G edu rend ede tra inin gwo rden heu vels en dale n op di t sc her mwe erge geve nal sko lomv ormi gel icht stav [...]

 • Page 13

  12  N. KO PT EL EFO ONAA NSLU ITIN G:O mna ard eiP odg esch ikt tek unne nlu iste ren, moe tu dek opte lefo onst ekke rin dit con - ta ct s tek en. Het cont act kan niet doo rde geb ruik erw orde nve rvan gen. Nee mco ntac top met de klan tens ervi ce[...]

 • Page 14

  13 B A  ! (' # (($'$*'( Hetbedieningspaneelheefteeningebouwdleesrek(A),waaroputijdensdetrainingeenboekoftijdschriftkuntleggen. Daarnaastbeschikthetoverdrieingebouwdeaccessoirehouders(B),tweehoudersaande?[...]

 • Page 15

    ') '  ) / $# ) '## K   ) !# + #  ') '  ) / $# ) '## K On de rz oek wij stu itd ath eta anho uden van een spe cifi eke hart slag tij dens d e tr ai nin gde opt imal ema nier i[...]

 • Page 16

    ')(!")#  ) ! %*!( )"  (.()" OmhetLifepulse TM -systeemvandeloopbandtijdenseentrainingtegebruikenvoorhetmetenvandehartslag,paktude roestvrijstalensensorsopdevoorsteErgo TM -handgreepvast.Op?[...]

 • Page 17

     )'###  $ +'/) + #  )'### DevolgendetrainingenzijnvoorafgeprogrammeerdvoordeLifeFitness-loopband. &* () ')(#!() ') DrukopeenvandeQuickStart-toetsenvoorafgaandaaneen?[...]

 • Page 18

  )'###+ #%'($$#! )'#' zijntoegankelijkviadetoetsPERSONAL TRAINER(PERSOONLIJKE TRAINER).Daartoebehorendevoorafgeprogrammeerdetrainingen () #$!()' () # !$'($?[...]

 • Page 19

    '* + #  )'### Se le ct ee r ee n wo r ko ut m et b e hu lp  va n d e TR AI NI N GS KE U ZE o f Go -s y st ee m S NE L ST AR T TO ET SE N. D e on de rs ta and e t ab el ge ef t d e st ap pe n v oo r he t op st e ll en v an e lk e t[...]

 • Page 20

    ('+# + #  )'### &* () ')(#!() ') is de sne lst em ani er om te be gin nen oe fen en. Na de SN ELS T AR T -to ets wo rdt in ged ru kt, ee n ma nue le tra ini ng beg int ,t ege ne en[...]

 • Page 21

  !!*+! DedoorLifeFitnessgepatenteerde !!*+! -trainingbiedtdiverseconfiguratiesvoorintervaltraining.Intervallen zijnperiodenvanintensievecardiovasculairetrainingafgewisselddoorregelmatigeperiodenmetminderintensieve training.Op[...]

 • Page 22

  % '($$#!  ) '#' *()$",$' $*)(#% ())'### Ophetbedieningspaneelvandeloopbandkunnenmaximaalzesaangepastetrainingenwordenopgeslagen.Deze trainingenwordenopgestelddoordemanagersvanfitnessclubs?[...]

 • Page 23

  / $# ) '##  ZoneT rainingtrainingenrichtenzichopspecifiekereeksen,ofzones,voorhetbehoudvaneenhartslagmeterommaxi- maleresultatentebehalenuitteoefenen. ')' )!! )" ')(!*+! Ditprogr[...]

 • Page 24

  ')' )#)'+ ! )" ')(!#)'+ ! Ditprogrammacombineerttevenshetstandaard !!*+! -trainingsprofielmethetconceptvandeHeartRate ZoneT raining.Destandaardstreefhartslagwordtberekendals[...]

 • Page 25

  -)'"')' ) )" -)'"')(! Dezeintensieve,gevarieerdetrainingisbedoeldommeerervarengebruikerstehelpenbepaaldevasteconditieniveauste doorbreken.Detrainingwisseltzosnelmogelijkaftussen?[...]

 • Page 26

  ))() HetprogrammaFitT estiseenanderexclusiefkenmerkvandezeveelzijdigeloopband.DetrainingFitT estschatde cardiovasculaireconditieenkangebruiktwordenomelkeviertotzeswekendevoortgangvanhetuithoudingsvermogen temeten.Degebruiker[...]

 • Page 27

  V ergissingenbijhetinvoerenvangegevensvoordeFitT estkuntucorrigerendooropCLEAR(WISSEN)tedrukken,de juisteinformatieintevoerenenopENTERtedrukken. HetisbelangrijkdatudeFitT eststeedsondersoortgelijkeomstandighedenuitvoert.Uwha[...]

 • Page 28

   $#))()( DeLifeFitnessloopbandbeschiktoverconditietestsdiezijngebaseerdopspecifiekevoorafvastgelegdeprotocollen. • '".%) :2,0mijl(3,2km) Defysiekeconditietestvanhet Amerikaanselegeriseenfysiekeprestatietestdiewordtg[...]

 • Page 29

    ) )'## $%  !   )#((  !$$%#  ) #+* (!)'# Bijhetopstellenvaneentrainingmet !! , '#$"(%$'))'## *+!,!! *' (%$&[...]

 • Page 30

   $$!  $,#   $!#  HetuniekeafkoelingsprotocolvanLifeFitnesspastelkeafkoelingautomatischaanopgrondvandetrainingsprestaties vandegebruiker .Deduurenintensiteitvandeafkoelingwordenbepaalddoorfactorenzoalssnelheid,helling,duur[...]

 • Page 31

   ( '+"#*  $%)$#!  #()!!##    ) ('+"#* $%## # '* # M a n a g e r s e n a nd e r b ev o e g d  p e r s o n e e l  k u n n e n  h et  se r vi c em e n u  g e b r u i k e n  v o o r  d i a g no s e[...]

 • Page 32

   " #' N (  $#*' )$# " #'$#*' )  $%)$#! #()!!##  31 =AB4;;8=6 (B0=300@3E00@34 4A27@89D8=6 UserLanguageSelection (Gebruikerstaalkiezen) Engels Hiermeekaneennieuwestan[...]

 • Page 33

  32 " #' N (  $#*' )$# " #'$#*' )  $%)$#! #()!!##     =AB4;;8=6 (B0=300@3E00@34 4A27@89D8=6  EraseCustomWorkouts (Aangepastetrainingenverwi- jderen) Nietvantoe[...]

 • Page 34

  33  #% () )'### %'$'""'# NadatuManager ’sConfiguration(Managerconfiguratie)(optionel ein stel ling en) hebt ges elec teer d,k unt ume tde pij ltoe tsen vo or  TI ME (DUU R)d oor del ijst met con figu rati eopt ies[...]

 • Page 35

  $ %() ')') $%(!# OmhetST ARTBERICHTOP TESLAAN,druktuopENTER. “MESSAGESA VED(BERICHTOPGESLAGEN)” verschijnt inhetMESSAGECENTER(BERICHTENCENTRUM)omtebevestigendathetberichtisopgeslagen.Omhetinstellen vanhetberichtaftes[...]

 • Page 36

   $ #'$* # )#( +#(  ) %( +$$' %'+#) $#'$* DeLifeFitness-loopbandisgebaseerdopdeuitstekendetechniekenbetrouwbaarheidvanLifeFitnesseniseenvande sterksteenmeestprobleemloze[...]

 • Page 37

   ( " +$$' %'+#) $#' $* 36       ?[...]

 • Page 38

   % '$!"# ")  !$$%# $%!$((# 37 (B>@8=6 ">64;89:4>>@H00: $?;>AA8=6 Geenstroom. AAN/UIT -schakelaarnietinde juistestand. Zetdeschakelaarindestand AAN. Stroomvoorzieningis onvoldoende. Sluitdeloopbandaanopeenapart circui[...]

 • Page 39

  % '$!"# ")  !$$%# $%!$((#    (B>@8=6 ">64;89:4>>@H00: $?;>AA8=6 Loopbandlooptnietinhetmidden. Vloeroppervlakisongelijk. Controleerdeverstelbarepotenen zetdeloopbandwaterpas. Controleerdeloopbandenspan [...]

 • Page 40

  % '$!"# ")  !$$%# $%!$((#    (B>@8=6 ">64;89:4>>@H00: $?;>AA8=6 Hetapparaatwordt willekeuriggeresetof pauzeert. Stroomvoorzieningisonvol- doende. Sluitdeloopbandaanopeen circuitvan15 A. Aardingspenvannetsnoe[...]

 • Page 41

   $ % !$( (# +  # %'$ !" # " )  $ %)$ # ! % $! ' K )! " )'    ' )( ! $'( ) # 40 (B>@8=6 ">64;89:4>>@H00: $?;>AA8=6 Dehartslagmetingison- regelmatigofvolledig afwezig. Deelektroden?[...]

 • Page 42

  $ %!$((# + # %'$!"# ")  $%)$#! % $!' K )!")'  ')(!$'()#    41 (B>@8=6 ">64;89:4>>@H00: $?;>AA8=6 Hartslagwordteerst waargenomenenwerkt normaal,maargaatdan verlor[...]

 • Page 43

   $ %!$((# + # %'$!"# ")  8%>3 K 42 (B>@8=6 ">64;89:4>>@H00: $?;>AA8=6 KandeiPodnietregelenmet detoetsenophet bedieningspaneel. iPodisnietgoedaangesloten vanwegestoringmetnader- handaangebrachteiPod-etuis. V erwijderde?[...]

 • Page 44

  $ %!$((# + # %'$!"# ")  8%>3 K    (B>@8=6 ">64;89:4>>@H00: $?;>AA8=6 KannietdoordeiPod-menu’s bladeren. Gebruikdetoetsenophet bedieningspaneelomdoorde iPod-menu’stebladeren. GebruikiPod-toetsenomdoor men[...]

 • Page 45

     !$$%# ()!!# # (% ### V erplaatsdeloopbandnietenplaatsuwhandenernietonderterwijlhijopeenstopcontactisaangesloten!   (% #$*)# + #  # Hiervooriseenzeskantsleutelvan5/16inchnodig.Debescherm[...]

 • Page 46

   # '( #,/ !$$%# (% ### 1. DrukopdetoetsMANUAL (HANDMA TIG)enlaatdeloopbandvijfminutenop5,0mph(8,0km/u)lopen. *'!+%#(" # !!!"  %!"   . 2. V erminderdesnelheidtot[...]

 • Page 47

   ( % )(  ( % )( + #  !   )#(( () !$$%# Bedoeldgebruik:Consument Maximumgewichtgebruiker: 400lbs/181?[...]

 • Page 48

    '#)  #$'" )  '#) # () !$$%# 47 (  %'  %! ## % LIfe Fitness garandeert dat dit  Life Fitness -trainingsapparaat voor consument doeleinden  (“product”) vrij is [...]