Fagor FET 6312 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Fagor FET 6312, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Fagor FET 6312 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Fagor FET 6312. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Fagor FET 6312 should contain:
- informations concerning technical data of Fagor FET 6312
- name of the manufacturer and a year of construction of the Fagor FET 6312 item
- rules of operation, control and maintenance of the Fagor FET 6312 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Fagor FET 6312 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Fagor FET 6312, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Fagor service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Fagor FET 6312.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Fagor FET 6312 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  • NÁVOD K OBSLUZE • KEZELÉSI ÉS ÜZEMBE HEL YZÉSI ÚTMUT A TÓ • NÁVOD NA OBSLUHU • BEDIENUNGSANLEITUNG • INSTRUCTIONS FOR USE • GUIDE D’UTILISA TION • GUIDA D’INST ALLAZIONE E DI UTILIZZO • Р УКОВ ОДС ТВ О ПО ЭКСПЛУ А Т АЦИИ • GEBRUIKSAANWIJZING[...]

 • Page 2

  CS Vzhledem k tomu, že neustále zlepšujeme naše výrobky , vyhrazujeme si právo provádět na nich změny vedoucí ke zvýšení jejich technických a funkčních vlastností. Důležité: Před prvním uvedením vašeho přístroje do provozu si pečlivě přečtěte tento návod k instalaci a k použití pro rychlejší seznámení se s jeho[...]

 • Page 3

  1 / PREZENT ACE V AŠEHO SPOTŘEBIČE CS • OBSAH Strana Strana • POPIS PRAČKY А В С D E F G А В С D E F G Ovládací panel Páčka otvírání víka (které je zablokováno během pracího cyklu) Vypouštěcí hadice Příčka s bezpečnostní přírubou Přívodní hadice vody (nepřipojená) Páčka pro umístění pračky na kolečka [...]

 • Page 4

  • MANIPULACE S PRAČKOU • Umístění na transportní kolečka: Jestliže je V aše pračka vybavena sklopnými kolečky , můžete jí snadno přemísťovat. Pro vysunutí koleček posuňte páku umístěnou ve spodní části zařízení z pravé na levou stranu (Obrázek D9) . Důležité upozornění: Během provozu nesmí pračka stát na [...]

 • Page 5

  • VLOŽENÍ PRÁDLA DO BUBNU Postupujte následujícím způsobem: • Otevření pračky — Zkontrolujte, zda je volič nastavení programů v poloze « ». — Podle modelu buď zvedněte kliku nebo stiskněte tlačítko umístěné na přední straně zařízení. Víko se otevře. — Otevřete buben stisknutím tlačítka umístěného na p[...]

 • Page 6

  • Programování pracího cyklu: Zobrazování informací a poloha voličů — Ovladačem zvolte program a teplotu praní, které nejvíce vyhovují typu praného prádla. Poznámka: Otočením ovladače do jiné polohy než « » uvedete pračku pod napětí. Na displeji se zobrazuje délka nastaveného programu například: — Ovladačem zvol[...]

 • Page 7

  4 / PROGRAMOVÁNÍ PRAČKY PROGRAMOVÁNÍ PRAČKY CS 7 • PŘÍKLADY PROGRAMŮ Abyste zvolili nejvhodnější program pro daný typ prádla, řiďte se pokyny uvedenými na štítcích přišitých na většině druhů textilu. : tyto funkce mohou být používány samotné nebo kumulované – nelogické kombinace nejsou možné. • TESTY PROGRA[...]

 • Page 8

  • PODROBNÝ POPIS OPCÍ • Odstředění Umožňuje oddělené ždímání s vyprázdněním. Důležité upozornění: V případě « samotného máchání » , po kterém následuje ždímání nebo jen « samotného odstředění » dbejte na správný výběr ždímací rychlosti, přizpůsobené druhu prádla v pračce. • Protimačkání[...]

 • Page 9

  • ČISTĚNÍ FIL TRU ČERP ADLA T ento ltr zachycuje drobné předměty , které jste nedopatřením zanechali v prádle, a brání tomu, aby tyto předměty narušily funkci čerpadla. Při jeho čištění postupujte následujícím způsobem: — Otevřete dvířka bubnu. Na dně bubnu uvidíte plastový díl (Obrázek D15) . — Uvolněte [...]

 • Page 10

  Poznámka: Než zavoláte opraváře, radíme Vám následující postup: - Nastavte volič programů do polohy « » a vytáhněte šňůru alespoň na 10 sekund ze zásuvky . - Šňůru zastrčte do zásuvky a znovu spusťte prací cyklus. - Pokud hlášená závada přetrvává, zavolejte opraváře a nezapomeňte mu nahlásit, které kontrolky [...]

 • Page 11

  7 / INFORMACE TÝKAJÍCÍ SE NAŘÍZENÍ EU 1015/2010 CS V souladu s nařízením EU 1015/2010 dále naleznete doplňující informace k výrobku. Reagují na: směrnice pro úsporu energie, které musí splňovat všechny přístroje prodávané v EU. • VÝBĚR SPRÁVNÉHO PRACÍHO PROSTŘEDKU Symbol údržby prádla určuje správný výběr pr[...]

 • Page 12

  1 / A MOSÓGÉP BEMUT A TÁSA HU • T ART ALOMJEGYZÉK Oldal Oldal • A MOSÓGÉP LEÍRÁSA А В С D E F G А В С D E F G Irányítópanel A mosógépfedél nyitófogantyúja (a mosás alatt lezárt) Vízkivezető tömlő Rögzítőpánt Vízbevezető tömlő (nem csatlakoztatott) Emelőkar a görgőkre helyezéshez (modell szerint) Elektromo[...]

 • Page 13

  • A MOSÓGÉP ELHEL YEZÉSE • Görgőkre helyezés: Ha az Ön gépe behúzható görgőkkel van felszerelve, akkor könnyedén áthelyezheti. A görgőkre való helyezéshez, forgassa a gép alján található emelőkart jobbról egészen balra (D9-es ábra) . Fontos: Működés közben nem lehet a gép a görgőkre helyezve «elöl»: ne felej[...]

 • Page 14

  • A MOSÓGÉP FEL TÖL TÉSE RUHANEMŰVEL A következő sorrendben végezze a műveleteket: • A gép felnyitása — Ellenőrizze, hogy a programkapcsoló a « » állásban van — A típustól függően, emelje meg a mosógépfedél fogantyúját vagy nyomja meg a gép elején található nyomógombot! A mosógép fedele felnyílik. — Nyiss[...]

 • Page 15

  • Egy mosási program beállítása: Kijelző és kiválasztó gombok állása — Fordítsa a kapcsolót a ruhaneműnek legmegfelelő mosási programra és hőmérsékletre. Megjegyzendő: Ha a kapcsolót a « » helyzettől eltérő helyzetbe állítja, a gép feszültség alá kerül. Az kijelzőn megjelenik a kiválasztott program időtartama[...]

 • Page 16

  4 / A MOSÁSI PROGRAM BEÁLLÍTÁSA HU 16 • PROGRAMPÉLDÁK Ahhoz, hogy a ruhaneműje típusának legjobban megfelelő programot válassza ki, tartsa be a ruhanemű címkéjén található utasításokat, mellyel a textíliák többsége el van látva. : Ezek a mosási funkciók külön és együttesen is használatosak - A nem logikus kombináci[...]

 • Page 17

  • PODROBNÝ POPIS OPCÍ • Külön centrifugázás Lehetővé tesz egy szivattyúzással együtt járó külön centrifugázási programot. Fontos: Ebben az esetben a « külön öblítést » egy centrifugázás, vagy egy « külön centrifugázás » követi Ügyeljen a megfelelő centrifugálási sebesség kiválasztására, mely alkalmazkodi[...]

 • Page 18

  • AZ SZIV A TTYÚSZŰRŐ TISZTÍTÁSA A szűrő összeszed kis tárgyakat, melyeket Ön véletlenül a ruhákban hagyott, ezzel segíti a szivattyú zavartalan működését. Az alábbiak alapján végezze el a tisztítást: — Nyissa ki a forgódob ajtószárnyait! A forgódob alján talál egy kis műanyag tárgyat (D15-es ábra) — Nyissa ki[...]

 • Page 19

  Megjegyzendő: Mielőtt szakembert hív , azt ajánljuk, hogy végezze el a következő műveletet: - állítsa a programkapcsolót a « » állásba és húzza ki a konnektorból minimum 10 másodpercre - dugja vissza és indítson el egy mosási programot. Ha a jelzett meghibásodás továbbra is fennáll, hívjon szakembert és közölje, hogy m[...]

 • Page 20

  7 / AZ UNIÓS RENDELETRE VONA TKOZÓ INFORMÁCIÓK 1015/2010 HU A 1015/2010 számú uniós rendeletnek megfelelően az alábbiakban kiegészítő információkat talál a termékről. Céljuk: energiatakarékosságra vonatkozó iránymutatások, amelyeknek az EU-ban értékesített minden készüléknek meg kell felelniük. • A MEGFELELŐ MOSÓSZ[...]

 • Page 21

  — Ak musíte ihneď urobiť práčku nepoužiteľnou. Odpojte sieťovú šnúru, zatvorte vodovodný kohútik a odpojte hadicu. Deaktivujte zámok dverí. — Ak je riziko zamrznutia, odpojte prípojku vody a vypustite zostávajúcu vodu umiestnením hadice čo najnižšie do výlevky . • ÚSPORA ENERGIE — Používajte predpieranie, len ak je[...]

 • Page 22

  • PRESUN PRÁČKY • Montáž na kolieska Ak je vaša práčka vybavená odnímateľnými kolieskami, je možné ju presúvať veľmi jednoducho. Pre vysunutie koliesok vytočte páčku v spodnej časti práčky sprava čo najďalej doľava (Obrázok D9) . Dôležité: Práčka nesmie byt‘ len na «predných» kolieskach počas prevádzky: nez[...]

 • Page 23

  • VLOŽENIE BIELIZNE V ykonajte tieto operácie v nasledovnom poradí: • Otvorte práčku — Skontrolujte, že volič programu je umiestnený na « ». — V závislosti od modelu, nadvihnite kryt alebo stlačením stlačte tlačidlo na prednom paneli práčky . Kryt sa otvorí. — Otvorte bubon stlačením na dvierka bubnu. • Vložte bieli[...]

 • Page 24

  4 / PROGRAMOV ANIE PRÁČKY SK 24 • PROGRAMOV ANIE Informácia: Všetky tlačidlá sú mikrospínače a nezostávajú stlačené. V akomkoľvek stave, tlačidlom «spustenie/pauza» nie je možné deaktivovať program. Dôležité: Pred spustením práčky skontrolujte, že sieťová šnúra je pripojená a ventil vody otvorený. T aktiež sa uis[...]

 • Page 25

  4 / PROGRAMOV ANIE PRÁČKYCHINE SK 25 : T ieto funkcie je možné použiť samotné alebo v kombinácii: nie sú možné nelogické kombinácie. • SKÚŠKY PROGRAMOV VYKONANÉ PODĽA EURÓPSKYCH SMERNÍC (EU) Č. 1061/2010 - Štandardný program bavlna 40°C: bavlna 40°C – bez funkcii – maximálne odstredenie - Štandardný program bavlna 6[...]

 • Page 26

  • PODROBNOSTI O PROGRAMOCH • Odstredenie T oto umožňuje osobitné odstredenie a sušenie. Dôležité: V prípade « Len pláchate » s odstredením alebo « Len odstredenie » , zaistite, aby ste zvolili vhodnú rýchlosť odstredenia pre typ bielizne v práčke. • DET AIL Y MOŽNOSTÍ • Proti pokrčeniu Pomocou tejto doplnkovej funkcie [...]

 • Page 27

  • ČISTENIE FIL TRA ČERP ADLA Filter zachytáva malé častice, ktoré môžu zostať v oblečení a bráni pred upchaním čerpadla. Pre čistenie ltra postupujte nasledovne: — Otvorte dvierka bubna. Na zadnej časti bubna uvidíte plastový komponent (Obrázok D15) — Uvoľnite ho (Obrázok D16) . Pre vykonanie tohto: - Vložte hrot (per[...]

 • Page 28

  • PROBLÉMY , KT ORÉ SA MÔŽU VYSKYTNÚŤ • Cyklus sa nespustí — Nestlačili ste tlačidlo « spustenie/pauza » — Nie je napájanie práčky: - Skontrolujte, či je konektor správne v zásuvke - Skontrolujte, či nie je prerušený obvod a poistky . — Je Zatvorený prívod vody — Kryt zariadenia nie je zatvorený správne • Mlák[...]

 • Page 29

  29 7 / INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA NARIADENIA EÚ 1015/2010 SK V súlade s nariadením EÚ 1015/2010 sú nižšie uvedené doplňujúce informácie o výrobku. Id dôvod: Smernice o úsporách energií, ktorým musia vyhovovať všetky zariadenia predávané na území EÚ. • VÝBER SPRÁVNEHO PRACIEHO PROSTRIEDKU Symbol týkajúci sa čistenia bie[...]

 • Page 30

  1 / VORSTELLUNG DES GERÄTS DE • INHAL T Seite Seite • GERÄTEBESCHREIBUNG А В С D E F G А В С D E F G Bedienungstafel Öffnungsgrif f des Deckels (bleibt während des Zyklus verriegelt) Abwasserschlauch Transportsicherung Wasserzulaufschlauch (nicht angeschlossen) Hebel zum Ausfahren der Fußröllchen (je nach Modell) Netzkabel 30 D 1 D [...]

 • Page 31

  • VERSETZEN DES GERÄTS • Auf Fußröllchen stellen: Wenn die Maschine mit versenkbaren Fußröllchen ausgestattet ist, kann sie leicht verschoben werden Um die Maschine auf die Fußröllchen zu stellen, den Hebel im unteren Geräteteil von rechts bis zum linken Anschlag drehen (Zeichnung D9) . Wichtig: Während des Betriebs darf die Maschine n[...]

 • Page 32

  • EINLEGEN DER WÄSCHE Die Schritte in folgender Reihenfolge durchführen: • Öffnen der Maschine — Prüfen, ob der Programmwähler auf « » steht — Je nach Modell, den Öffnungsgrif f anheben oder auf den Druckknopf auf der V orderseite der Maschine drücken. Der Deckel öf fnet sich. — Auf den Öf fnungsdrücker der vorderen Klappe dr?[...]

 • Page 33

  • Programmieren eines Waschzyklus: Anzeige und Stellung der W ahlschalter — Den W ahlschalter auf das Programm und die W aschtemperatur drehen, die sich am besten für die Wäscheart eignen. Hinweis: Wird der Wahlschalter auf eine andere Position als « » gedreht, wird die Maschine eingeschaltet . In , Anzeige der gewählten Programmdauer Zum [...]

 • Page 34

  4 / PROGRAMMIEREN DES GERÄTS DE 34 • PROGRAMMBEISPIELE Zur Auswahl des für die Wäsche am besten geeigneten Programms die Angaben auf den in den meisten Wäschestücken angebrachten Etiketten befolgen. : Diese Funktionen können allein benutzt oder kumuliert werden - unlogische Kombinationen sind unmöglich. • PROGRAMMTESTS GEMÄSS DER DELEGI[...]

 • Page 35

  • PROGRAMMDET AILS • Schleudern Ermöglicht ein separates Schleudern mit Abpumpen Wichtig: Im Fall eines «Spülens allein» mit Schleudervorgang oder eines «Schleuderns allein» darauf achten, eine für die eingelegte Wäsche angebrachte Schleudergeschwindigkeit zu wählen. • OPTIONSDET AILS • Extra Spülen « Speziell für empndliche [...]

 • Page 36

  • REINIGEN DES PUMPENFIL TERS Dieser Filter sammelt die kleinen Gegenstände, die versehentlich in den Kleidungsstücken geblieben sind, und verhindert, dass diese den Pumpenbetrieb stören. Zum Reinigen wie folgt vorgehen: — Die T rommeltüren öf fnen. Am Boden der T rommel erscheint ein Kunststoffteil (Zeichnung D15) — Dieses T eil entrieg[...]

 • Page 37

  Hinweis: Bevor Sie den Kundendienst anrufen, sollten Sie folgendermaßen vorgehen: - Den Programmwahlschalter auf « » stellen und den Netzstecker mindestens 10 Sekunden lang ziehen. - Den Stecker wieder einstecken und einen Waschzyklus starten. Sollte der angezeigte Fehler bestehen bleiben, den Kundendienst anrufen. Dabei nicht vergessen, ihm die[...]

 • Page 38

  7 / INFORMA TIONEN ZUR EU-REGELUNG 1015/2010 DE In Übereinstimmung mit der neuen V erordnung EU 1015/2010, nden Sie unten ergänzende Informationen zu dem Produkt. Ihre Begründung: Richtlinien zu Energieeinsparungen, die die in der EU verkauften Geräte einhalten müssen. • AUSW AHL DES RICHTIGEN W ASCHMITTELS Das Wäschepegesymbol legt d[...]

 • Page 39

  1 / INTRODUCTION TO YOUR MACHINE EN • CONTENTS Page Page • DESCRIPTION OF YOUR MACHINE А В С D E F G А В С D E F G Control panel Handle for opening the lid (remains locked during the cycle) Drain hose Cross clamp Water supply hose (not connected) Lever for raising the machine on castors (depending on the model) Power supply cable 39 D 1 D[...]

 • Page 40

  • MOVING YOUR MACHINE • Mounting it on castors If your machine is equipped with removable castors, you will be able to move it quite easily . T o mount it on castors, swivel the lever on the bottom of the machine from the right to the far left (Diagram D9) . Important: The machine must not rest on the «front» castors while it is operating: re[...]

 • Page 41

  • LOADING YOUR W ASHING Perform these actions in the following order: • Open the machine — Check that the Programme selector is correctly positioned on « ». — Lift the opening handle on the front of the machine. The lid will open. — Open the drum by pressing the button on the front door . • Insert your washing For optimum washing perf[...]

 • Page 42

  4 / PROGRAMMING YOUR MACHINE EN 42 • PROGRAMMING Information: All the buttons are on microswitches and do not remain depressed. In any case, the «start/pause» button cannot cancel a programme. Important: Before starting your machine, check that the power cable is plugged in and the water tap is open. Also ensure that the drum doors are closed c[...]

 • Page 43

  4 / PROGRAMMING YOUR MACHINE EN 43 : These functions can be used alone or in combinations: no illogical combinations can be made. • TEST PROGRAMMES ACCORDING T O DELEGA TED REGULA TION (EU) No. 1061/2010 - Standard cotton programme at 60°C: cottons 60 °C : no option - max spin - Standard cotton programme at 40°C: cottons 40 °C : no option - m[...]

 • Page 44

  • DET AILS OF THE PROGRAMMES • Spin This allows a separate spin and drain. Important: In the case of « Rinse only » followed by a spin or « Spin only » , ensure that you select a suitable spin speed for the type of washing in the machine. • DET AILS OF THE OPTIONS • Anti-creasing This option washes your laundry more gently , but with an[...]

 • Page 45

  • CLEANING THE PUMP FIL TER This lter collects the small objects you may have inadvertently left in your clothes and prevents them from disrupting the pump’s operation. T o clean the lter , proceed as follows: — Open the drum doors. At the back of the drum, you will see a plastic component (Diagram D15) — Release this (Diagram D16) . [...]

 • Page 46

  • INCIDENTS THA T MA Y OCCUR • The cycle does not start – Y ou have not pressed the « start/pause » button – There is no power to the machine: - Check that the plug is correctly in the socket - Check the circuit breaker and the fuses. – The water tap is closed – The machine’ s lid is not closed properly • A puddle of water forms a[...]

 • Page 47

  47 7 / INFORMA TION CONCERNING THE EU REGULA TIONS 1015/2010 EN In accordance with EU regulation 1015/2010, below you will nd additional product information. The purpose of this information is to provide details on the energy-saving directives to which all appliances sold in the EU must conform. • W ASHING YOUR CLOTHES CORRECTL Y Care labels o[...]

 • Page 48

  1 / PRÉSENT A TION DE VOTRE APP AREIL FR • SOMMAIRE Page Page • DESCRIPTION DE VOTRE APP AREIL А В С D E F G А В С D E F G T ableau de commande Poignée d’ouverture du couvercle (restant verrouillée pendant le cycle) Tuyau de vidange Traverse de bridage Tuyau d’alimentation en eau (non raccordé) Levier de mise sur roulettes (suivan[...]

 • Page 49

  • DÉPLACEMENT DE VOTRE APP AREIL • Mise sur roulettes: Si votre machine est équipée de roulettes escamotables, vous pouvez la déplacer facilement. Pour la mise sur roulettes, faites pivoter de la droite jusqu’à l’extrémité gauche le levier situé au bas de l’appareil (Fig. D9) . Important: En fonctionnement, la machine ne doit pas [...]

 • Page 50

  • CHARGEMENT DE VOTRE LINGE Effectuez les opérations dans l’ordre suivant: • Ouverture de la machine — Vériez que le sélecteur de programmes est bien positionné sur « ». — Soulevez la poignée d’ouverture située à l’avant de la machine. Le couvercle s’ouvre. — Ouvrez le tambour en appuyant sur le poussoir situé sur le [...]

 • Page 51

  • Programmation d’un cycle de lavage: Afchage et position des sélecteurs — T ournez le sélecteur pour choisir le programme et la température de lavage les mieux adaptés à la nature de votre linge. Nota: Le fait de tourner le sélecteur sur une position autre qu « » met la machine sous tension. En , afchage de la durée du program[...]

 • Page 52

  4 / PROGRAMMA TION DE VOTRE APP AREIL FR 52 • EXEMPLES DE PROGRAMMES Pour choisir le programme le mieux adapté à la nature de votre linge, conformez-vous aux indications gurant sur les étiquettes apposées sur la plupart des textiles. : Ces fonctions peuvent être utilisées seules ou cumulées - les combinaisons illogiques sont impossibles[...]

 • Page 53

  • DÉT AILS DES PROGRAMMES • ESSORAGE Permet un essorage séparé avec vidange. Important: Si vous désirez faire un essorage, prenez garde de bien choisir une vitesse d’essorage adaptée à la nature du linge introduit dans la machine. • DÉT AILS DES OPTIONS • Rinçage plus «Spécial peaux sensibles et allergiques» : ajoute un rinçag[...]

 • Page 54

  • NETTOY AGE DU FIL TRE DE POMPE Ce ltre récupère les petits objets que vous avez pu laisser par mégarde dans les vêtements et évite qu’ils ne perturbent le fonctionnement de la pompe. Pour le nettoyer procédez comme suit: — ouvrez les portillons du tambour . Au fond de ce dernier vous voyez apparaître une pièce en plastique (Fig. [...]

 • Page 55

  Nota: Avant d’appeler votre dépanneur , nous vous conseillons de procéder comme suit: - mettez le sélecteur de programmes sur la position « » et débranchez la prise de courant pendant au moins 10 secondes - rebranchez la prise et relancez un cycle de lavage. Si le défaut afché persiste, appelez votre dépanneur sans oublier de lui sign[...]

 • Page 56

  56 7 / INFORMA TIONS RELA TIVES AU RÈGLEMENT UE 1015/2010 FR Conformément au règlement UE 1015/2010, vous trouverez ci-après des informations complémentaires sur le produit. Leur motif : des directives sur les économies d’énergie auxquelles tous les appareils vendus dans l’UE doivent se conformer . • CHOIX DE LA BONNE LESSIVE Le symbol[...]

 • Page 57

  1 / PRESENT AZIONE DEL VOSTRO APP ARECCHIO IT • INDICE Pagina Pagina • DESCRIZIONE DELL ’APP ARECCHIO А В С D E F G А В С D E F G Pannello comandi Maniglia di apertura del coperchio (che resta bloccata durante il ciclo) Tubo di scarico Traversa di bloccaggio Tubo d’alimentazione d’acqua (non collegato) Leva di sistemazione su rotell[...]

 • Page 58

  • SPOST AMENTO DELLA MACCHINA • Sistemazione su rotelle Se la lavatrice è fornita di rotelle estraibili, è possibile spostarla facilmente. Per metterla su rotelle, fate ruotare la leva, che si trova nella parte inferiore della macchina, da destra no all’estremità sinistra (Fig. D9) . Importante: Quando è in funzione, la lavatrice non d[...]

 • Page 59

  • CARICAMENTO DELLA BIANCHERIA Eseguite le operazioni nel seguente ordine: • Apertura della macchina — V ericate che il selettore di programma sia sulla posizione « » . — Sollevate la maniglia d’apertura. Il coperchio si apre. — Aprite il cestello facendo pressione sul pulsante che si trova sullo sportellino anteriore. • Introduz[...]

 • Page 60

  4 / PROGRAMMAZIONE DEL VOSTRO APP ARECCHIO IT 60 • PROGRAMMAZIONE Informazione: Tutti i tasti sono a microcorsa e non restano premuti. Il tasto «avvio/pausa» non può in nessun caso annullare un programma. Importante: Prima di accendere la lavatrice, vericate che la spina sia inserita nella presa della corrente elettrica e che il rubinetto d[...]

 • Page 61

  4 / PROGRAMMAZIONE DEL VOSTRO APP ARECCHIO IT 61 : Queste funzioni possono essere utilizzate singolarmente o combinate tra loro. Non possono essere impostate combinazioni illogiche. • PROGRAMMI PER I TEST DA EFFETTUARSI SECONDO IL REGOLAMENTO DELEGA TO (UE) N. 1061/2010 - Programma cotone standard a 60° C : Cotone - 60°C - senza opzioni - centr[...]

 • Page 62

  • DETT AGLI DEI PROGRAMMI • Centrifuga Per una centrifuga separata con scarico. Importante: Nel caso di un « solo risciacquo » seguito da una centrifuga o da « solo centrifuga » , impostate una velocità di centrifuga adeguata al tipo di biancheria introdotta nella macchina. • DETT AGLI DELLE OPZIONI • Suriss Con questa opzione la bi[...]

 • Page 63

  • PULIZIA DEL FIL TRO DELLA POMP A Questo ltro recupera i piccoli oggetti che avete potuto lasciare inavvertitamente negli indumenti ed evita che essi disturbino il funzionamento della pompa. Per pulirlo procedete nel modo seguente: — aprite i portelli del cestello. In fondo a quest’ultimo vedete apparire un elemento di plastica (Fig. D15)[...]

 • Page 64

  • INCIDENTI CHE POSSONO ACCADERE • Il ciclo non si avvia — Il tasto « avvio/pausa » non è stato premuto — L ’apparecchio non e’ piu’ alimentato da elettricita’: - vericate se la presa di corrente e’ correttamente inserita. - vericate l’interruttore automatico, e i fusibili. — Il rubinetto di alimentazione dell’acqua[...]

 • Page 65

  7 / INFORMAZIONI RELA TIVE AL REGOLAMENTO UE 1015/2010 IT Conformemente al regolamento UE 1015/2010, troverete di seguito alcune informazioni complementari sul prodotto. Il motivo di questo complemento d’informazioni: le direttive sulle economie d’energia che devono rispettare tutti gli apparecchi venduti nell’UE. • SCEL T A DEL DETERSIVO G[...]

 • Page 66

  66 1 / ПРЕДСТ АВЛЕНИЕ В АШЕГО ПРИБОР А RU • С ОДЕР ЖАНИЕ Демонтаж транспортных зажимов.........................................67 Перемещение прибора............................................................67 Пода ча хо лодной воды...............[...]

 • Page 67

  a a 67 D 10 D 11 D 12 D 7 D 8 D 9 D 3 D 4 D 5 D 6 2 2 1 1 2 / УСТ АНОВКА ПРИБОР А RU • ДЕМОНТ АЖ ТР АНСПОРТНЫХ ЗАЖИМОВ Важно! До начала использов ания обязательно следует ыполнить действия, описанные ниже. Данные действ?[...]

 • Page 68

  68 : С ТИР АЛЬНЫЙ ПОРОШОК : ЖИДКОСТЬ ДЛЯ С ТИРКИ D 13 D 14 3 / ПОДГ ОТОВКА БЕЛЬ Я И ПРИБОР А RU • Э ЛЕКТРОПИТ АНИЕ Важно! Для обеспе чения вашей безопасно сти следует строго соблю дать пол ож ения, указан[...]

 • Page 69

  4 / ПРОГР АММИРОВ АНИЕ ПРИБОР А RU 69 • ПРОГР АММИРОВ АНИЕ Инфор мация: Все клавиши являют ся сенсорными, а не нажимными. Кнопка «старт/пауза» не приведе т к отмене программы. Важно! Перед включени[...]

 • Page 70

  4 / ПРОГР АММИРОВ АНИЕ С ТИР АЛЬНОЙ МАШИНЫ RU 70 : Эти функции могут быть испо льзованы по о т де льности или вместе – нел огичные ко мбинации нево зм ожны. Хлопок 60 0 С- 6 кг - бе з функций - максимальн[...]

 • Page 71

  • ПОДР ОБНОЕ ОПИС АНИЕ ПРОГР АММ • Отжим Для отжима бе лья и последущ его слива. Важно! В сл учае программы «Т олько пол оскание» с посл едующим отжимо м или «Т о лько отжим» выбирайте скорость [...]

 • Page 72

  72 A D 15 D 16 D 17 D 18 D 19 D 20 D 21 5 / УХ ОД ЗА ПРИБОРОМ RU • ОЧИС ТКА ФИЛЬ ТР А НАС ОСА Это т филь тр собирает ме лкие предме ты, к о торы Вы мог ли случайно оставить в карманах Вашей одежды, и пре до твращает и?[...]

 • Page 73

  73 RU Сообщения Причины/ Спо соб устранения Закрыт кран пода чи воды. Убе дитесь в том, что кран по дачи во ды открыт , а за тем снов а нажмите на кнопку « cтар т/пауза » для в озобнов ления цикла. Заг[...]

 • Page 74

  1 / PRESENT A TIE V AN HET APP ARAA T NL • INHOUD Bladzijde Bladzijde • BESCHRIJVING V AN HET APP ARAA T А В С D E F G А В С D E F G Bedieningspaneel Hendel om het deksel te openen (is vergrendeld tijdens het verloop van de cyclus) Afvoerslang Beugeldwarsstuk T oevoerslang water (niet aangesloten) Hendel om de zwenkwieltjes uit te zetten [...]

 • Page 75

  • VERPLAA TSEN V AN HET APP ARAA T • Het op wieltjes zetten: Indien uw machine is uitgerust met kantelbare wieltjes, kunt u hem gemakkelijk verplaatsen. Om hem op wieltjes te zetten, kantelt u de hefboom aan de onderkant van het apparaat vanaf de rechtkants totaan het linker uiteinde (Fig. D9) . Belangrijk: Als de machine werkt, moet hij niet o[...]

 • Page 76

  • LADEN V AN HET W ASGOED V oor de handelingen uit in onderstaande volgorde: • Opendoen van de machine — Controleren of de programmakiezer wel op « » staat. — T il de openingshendel op of druk op de knop aan de voorkant van de machine, afhankelijk van het model. Het deksel gaat open — Doe de trommel open door op de drukknop te drukken d[...]

 • Page 77

  • Programmeren van een wascyclus: Display en stand van de keuzeschakelaars — Den W ahlschalter auf das Programm und die W aschtemperatur drehen, die sich am besten für die Wäscheart eignen. Hinweis: Wird der Wahlschalter auf eine andere Position als « » gedreht, wird die Maschine eingeschaltet . Op verschijnt de tijdsduur van het gekozen pr[...]

 • Page 78

  4 / PROGRAMMEREN V AN HET APP ARAA T NL 78 • VOORBEELDEN V AN PROGRAMMA ’S Om het programma te kiezen dat het best bij uw wassoort past, moet u u houden aan de aanwijzingen op de labels die op het merendeel der textielen zijn bevestigd. : Deze functies kunnen alleen of samen worden gebruikt – onlogische combinaties zijn onmogelijk. • PROGRA[...]

 • Page 79

  • DET AILS V AN DE PROGRAMMA ’S • Centrifugeren Maakt apart centrifugeren met waterafvoer mogelijk. Belangrijk: In het geval van «alleen spoelen», gevolg door centrifugeren of «alleen centrifugeren», moet men opletten dat men een centrifugeersnelheid selecteert die overeenkomt met de aard van het wasgoed dat men in de machine heeft gedaan[...]

 • Page 80

  • SCHOONMAKEN V AN DE FIL TERPOMP In de lter komen de kleine voorwerpen terecht die u per ongeluk in de kleren hebt laten zitten, de lter zorgt ervoor dat de pomp ongestoord kan blijven doorwerken. Om hem schoon te maken, als volgt te werk gaan: — doe het laadvenster van de trommel open. Aan de andere kant van de trommel (onderkant) ziet [...]

 • Page 81

  Opmerking: Wanneer zich een incident voordoet dat niet op bovenstaande lijst voorkomt, raden wij aan eerst het volgende te proberen voordat u een reparateur raadpleegt: - zet de programmakeuzeschakelaar op de stand « » en haal de steker op zijn minst 10 seconden uit de contactdoos steek de steker weer in de contactdoos en start een nieuwe wascycl[...]

 • Page 82

  7 / INFORMA TIE MET BETREKKING TOT HET EU REGLEMENT 1015/2010 NL V olgens reglement EU 1015/2010 vindt u hieronder de aanvullende informatie over dit product. De reden hiervoor: richtlijnen met betrekking tot energiebesparing, waaraan alle in de EU verkochte apparaten moeten voldoen. • KEUZE V AN HET JUISTE W ASMIDDEL Het onderhoudssymbool van de[...]

 • Page 83

  83[...]