Braun HC 50 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Braun HC 50, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Braun HC 50 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Braun HC 50. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Braun HC 50 should contain:
- informations concerning technical data of Braun HC 50
- name of the manufacturer and a year of construction of the Braun HC 50 item
- rules of operation, control and maintenance of the Braun HC 50 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Braun HC 50 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Braun HC 50, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Braun service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Braun HC 50.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Braun HC 50 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  HC 50/20 Titel KURTZ DESIGN 26.01.05 Hair P e r fect www.braun.com/register Type 5605 Type 5606 HC 5[...]

 • Page 2

  English 4, 55 Français 8, 55 Polski 12, 55 âesk˘ 16, 57 Slovensk˘ 20, 57 Hrvatski 24, 58 Magyar [...]

 • Page 3

  oil oil oil clean & oil D charge h a i r p e r f e c t 2 1 3 oil 45 6 7 8 | trim off | | on 12 1[...]

 • Page 4

  4 Our products are designed to meet the highest standards of quality, functionality and design. We h[...]

 • Page 5

  5 Charging the clipper (HC 50 only) Connect the clipper to the mains with the on/off switch (6) in p[...]

 • Page 6

  6 Clipping or trimming without distance comb Remove the distance comb (only possible at setting «1?[...]

 • Page 7

  7 Environmental notice (HC 50 only) This product contains rechargeable batteries. In the interest of[...]

 • Page 8

  8 Français Nos produits sont étudiés pour respecter les meilleures normes de qualité, de fonctio[...]

 • Page 9

  9 Comment recharger la tondeuse (HC 50 seulement) Connectez la tondeuse au secteur, commutateur marc[...]

 • Page 10

  10 Pour choisir la hauteur de coupe (4), poussez le sélecteur vers l’avant jusqu’à la hauteur [...]

 • Page 11

  11 Entretien de la batterie rechargeable (HC 50 seulement) Pour maintenir la capacité et la durée [...]

 • Page 12

  12 Polski Wyroby firmy Braun spe∏niajà najwy˝sze wymagania dotyczàce jakoÊci, wzornictwa oraz [...]

 • Page 13

  13 ¸adowanie przystrzygarki (tylko model HC 50) Pod∏àcz przystrzygark´ do sieci zasilajàcej na[...]

 • Page 14

  14 Trzymaj grzebieƒ p∏asko na w∏osach, równolegle do g∏owy i przesuwaj przystrzygark´ w kie[...]

 • Page 15

  15 ¸adowanie baterii (tylko model HC 50) Dla zapewnienia optymalnej pojemnoÊci i ˝ywotnoÊci akum[...]

 • Page 16

  16 âesk˘ Na‰e v˘robky jsou vyrábûny tak, aby odpovídaly nejvy‰‰ím nárokÛm na kvalitu,[...]

 • Page 17

  17 Nabíjení stfiihacího strojku (pouze HC 50) Pfiipojte stfiihací strojek k síti se spínaã[...]

 • Page 18

  18 DrÏte distanãní hfieben na plocho na vlasech, paralelnû s pokoÏkou hlavy a veìte strojek p[...]

 • Page 19

  19 Péãe o akumulátorovou baterii (pouze HC 50) Aby byla kapacita a Ïivotnost akumulátorové bat[...]

 • Page 20

  20 Slovensk˘ Na‰e v˘robky sú vyrábané tak, aby zodpovedali najvy‰‰ím nárokom na kvalitu[...]

 • Page 21

  21 Nabíjanie strojãeka na strihanie (iba HC 50) Strojãek na strihanie zapojte do siete pomocou sp[...]

 • Page 22

  22 Distanãn˘ hrebeÀ drÏte plocho na vlasoch, paralelne s pokoÏkou hlavy a strojãek pomaly veì[...]

 • Page 23

  23 StarostlivosÈ o akumulátorovú batériu (iba HC 50) Aby ÏivotnosÈ a kapacita akumulátorovej [...]

 • Page 24

  24 Hrvatski Na‰i proizvodi su izraìeni, kako bi zadovoljili najveçe zahtjeve kvalitete, funkcion[...]

 • Page 25

  25 Punjenje podrezivaãa (samo HC 50) Aparat za ‰i‰anje prikljuãen u struju puniti u poloÏaju [...]

 • Page 26

  26 DrÏite skidivi ãe‰alj ravno na kosu, paralelno uz glavu, te lagano vodite aparat u smjeru sup[...]

 • Page 27

  27 Za‰tita okoli‰a (samo HC 50) Ovaj ure∂aj dolazi s baterijama na punjenje. Kako biste za‰t[...]

 • Page 28

  28 Magyar Termékeinket a legmagasabb minŒségi, funkcionalitás és design elvárások kielégít?[...]

 • Page 29

  29 A hajvágó feltöltése (csak a HC 50 modell) Csatlakoztassa a készüléket a hálózati csatla[...]

 • Page 30

  30 Tartsa a távtartófésıt párhuzamosan a fejhez képest, és mozgassa a haj növésirányával [...]

 • Page 31

  31 kb. 6 havonta teljesen feltölteni és lemeríteni. Ne tartsa a készüléket állandóan tölté[...]

 • Page 32

  32 Türkçe Ürünlerimiz, kalite, kullanım ve tasarımda en yüksek standartlara eriµilmek üzere[...]

 • Page 33

  33 Saç kesme makinasının µarj edilmesi (sadece HC 50 modelinde) Cihazı açma/kapama düπmesi ([...]

 • Page 34

  34 Uzatma taraπını, saç üzerinde düz ve baµa paralel olacak µekilde tutunuz ve yavaµça sa?[...]

 • Page 35

  35 pili tekrar tam olarak µarj ediniz. Cihazı sürekli olarak µarjda bırakmayınız. Cihazınız[...]

 • Page 36

  36 Românå Produsele noastre sunt concepute pentru a îndeplini cele mai înalte stan- darde de cal[...]

 • Page 37

  37 Încårcarea bateriei aparatului (numai modelul HC 50) Conectaøi aparatul la prizå, cu butonul [...]

 • Page 38

  38 Tåiere normalå Împingeøi pieptenele distanøier (1) în aparat, pânå ce acesta este corect [...]

 • Page 39

  39 Dupå utilizare, deconectaøi cablul de alimentare de la aparat, pentru a prelungi durata de util[...]

 • Page 40

  40 êÛÒÒÍËÈ ç‡¯Ë ËÁ‰ÂÎËfl ‡Á‡·ÓÚ‡Ì˚ ‚ ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚?[...]

 • Page 41

  41 (7) Û͇Á˚‚‡ÂÚ Ì‡ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌË χ¯ËÌÍË ‰Îfl ÒÚËÊÍË [...]

 • Page 42

  42 ˜‡ÚÂθ ‰ÎËÌ˚ ‚ÓÎÓÒ Ë Ò‰‚Ë̸ÚÂ Â„Ó ‚‚Âı. óÚÓ·˚ Ì?[...]

 • Page 43

  43 èÓÒΠ˝ÚÓ„Ó Á‡˘ÂÎÍÌËÚ ÂÊÛ˘Û˛ ÒËÒÚÂÏÛ Ó·‡ÚÌÓ ‚ [...]

 • Page 44

  44 ìÍ‡ªÌҸ͇ èÓ‰Û͈¥fl ÍÓÏԇ̥ª Braun ‚¥‰ÔÓ‚¥‰‡π ?[...]

 • Page 45

  45 襉ÊË‚ÎÂÌÌfl χ¯ËÌÍË ‰Îfl ÒÚËÊÍË (Î˯ ‰Îfl ÏÓ‰ÂÎ[...]

 • Page 46

  46 ëڇ̉‡Ú̇ ÒÚËÊ͇ 襉’π‰Ì‡ÈÚ ÓÁ’π‰ÌÛ˛˜ËÈ[...]

 • Page 47

  47 èÓÚ¥Ï ÔÓ‚ÂÌ¥Ú¸ ¥ÊÛ˜Û ÒËÒÚÂÏÛ Û ÌÓχθÌ ÔÓÎÓÊÂ[...]

 • Page 48

  48 íÓ‚‡ ëÂÚËÙ¥ÍÓ‚‡ÌÓ Ñ‡Ú‡ ‚ËÓ·Ìˈڂ‡ ÔÓ‰ÛÍ?[...]

 • Page 49

  49 ‹ 5605456_P4-66 Seite 49 Donnerstag, 23. März 2006 9:40 09[...]

 • Page 50

  50 ‹ 5605456_P4-66 Seite 50 Donnerstag, 23. März 2006 9:40 09[...]

 • Page 51

  51 ‹ 5605456_P4-66 Seite 51 Donnerstag, 23. März 2006 9:40 09[...]

 • Page 52

  52 ‹ 5605456_P4-66 Seite 52 Donnerstag, 23. März 2006 9:40 09[...]

 • Page 53

  53 5605456_P4-66 Seite 53 Donnerstag, 23. März 2006 9:40 09[...]

 • Page 54

  54 5605456_P4-66 Seite 54 Donnerstag, 23. März 2006 9:40 09[...]

 • Page 55

  55 English Guarantee We grant 2 years guarantee on the product commencing on the date of purchase. W[...]

 • Page 56

  56 w tym okresie wady b´dà usuwane bezp∏atnie, przez wymieniony przez firm´ Gillette Poland S.A[...]

 • Page 57

  57 sprzedany towar konsumpcyjny nie wy∏àcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieƒ Kupujàceg[...]

 • Page 58

  58 vplyv na hodnotu a pouÏitie prístroja. Záruka stráca platnosÈ v prípade, Ïe v˘robok bol m[...]

 • Page 59

  59 készülékhez melléket garancia- levélben található. Gillette Group Hungary Kereskedelmi Kft[...]

 • Page 60

  60 (ÒÏ. Ú‡ÍÊ ÒÔËÒÓÍ ÌËÊÂ) ÌÓχθÌ˚È ËÁÌÓÒ ·ËÚ‚ÂÌÌ˚?[...]

 • Page 61

  61 ɇ‡ÌÚËÈÌ˚È í‡ÎÓÌ ÔÓ‰ÎÂÊËÚ ËÁ˙flÚ˲ ÔË Ó·‡˘ÂÌ?[...]

 • Page 62

  62 „‡‡ÌÚ¥ª, ÔÂ‰‡ÈÚ ‚Ëi· Û ÍÓÏÔÎÂÍÚ¥ ‡ÁÓÏ Á „[...]