Braun BP3550 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Braun BP3550, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Braun BP3550 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Braun BP3550. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Braun BP3550 should contain:
- informations concerning technical data of Braun BP3550
- name of the manufacturer and a year of construction of the Braun BP3550 item
- rules of operation, control and maintenance of the Braun BP3550 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Braun BP3550 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Braun BP3550, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Braun service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Braun BP3550.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Braun BP3550 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  BP 3560 BP 3550 www.braun.com/register Type 6085 Type 6084 SYS DIA Puls 1/min mmHg mmHg memo Click E[...]

 • Page 2

  English 4 Türkçe 15 êÛÒÒÍËÈ 25 52 53 Internet: www .braun.com Manufactured by: Braun GmbH F[...]

 • Page 3

  H memo SYS DIA Puls 1/min mmHg mmHg Click Easy H D I C E A B F H G LR 03 LR 03 d i s t a n c e 2 c m[...]

 • Page 4

  4 English What you should know about blood pressure Blood pressure constantly changes throughout the[...]

 • Page 5

  5 What you should know about this blood pressure monitor For accurate measurements, all wrist blood [...]

 • Page 6

  6 Product description A Positioning system B Confirmation system C On/off button D Select button E M[...]

 • Page 7

  7 Measuring For a reliable blood pressure measurement, please follow the instructions below. To open[...]

 • Page 8

  8 5. The positioning system (A) shown on the left and a beep confirm that you have reached the right[...]

 • Page 9

  9 Turning off Press the on/off button to turn the product off. Otherwise the product will turn off a[...]

 • Page 10

  10 Select mode Setting date and time First turn off the appliance. Push the select button (D) for lo[...]

 • Page 11

  11 Storage and cleaning Clean the product with a soft, slightly damp cloth. Stains on the cuff can b[...]

 • Page 12

  12 What to do if ... Problem Reason Solution (flashing) Batteries are flat. Memory readings can be c[...]

 • Page 13

  13 Specifications Model: BP 3560 / BP 3550 Operation principle: Oscillometric method Display: Liquid[...]

 • Page 14

  14 This appliance conforms to the following standards: DIN EN 60601-1: 3/96 «Medical electrical equ[...]

 • Page 15

  15 Türkçe Tansiyon hakk∂nda bilmeniz gerekenler Tansiyon, gün boyunca sürekli olarak deπiµir[...]

 • Page 16

  16 Bu tansiyon ölçer hakk∂nda bilmeniz gerekenler Doπru ölçüm için bütün tansiyon ölçer[...]

 • Page 17

  17 Ürün tan∂m∂ A Konumlandırma sistemi B Teyit sistemi C Açma/Kapama düπmesi D Select dü?[...]

 • Page 18

  18 Ölçüm iµlemi Güvenilir bir tansiyon ölçümü için, aµaπıdaki talimatlara uyunuz. Bilek[...]

 • Page 19

  19 5. Sol tarafta gözüken konumlandırma sistemi (A) ve bip sesi sizin doπru ölçüm konumuna ul[...]

 • Page 20

  20 Kapatma Aleti kapatmak için Açma/Kapama düπmesine bas∂n. Aksi takdirde alet kendini 2 dakik[...]

 • Page 21

  21 Seçim (select) modu Tarih ve zaman ayar∂ Önce aleti kapat∂n. Seçim yapabilmek için (selec[...]

 • Page 22

  22 Saklama ve temizleme Aleti yumuµak ve az nemli bir bezle temizleyin. Bilekliπin üzerindeki lek[...]

 • Page 23

  23 Özellikler Model: BP 3560 / BP 3550 Çal∂µma prensibi: Oscillometric metot Ekran: Likit Krist[...]

 • Page 24

  24 Güç kaynaπ∂: 2 adet LR 03 (AAA) pil (ör: Duracell) ∑µlem s∂ras∂ndaki ortam ∂s∂s?[...]

 • Page 25

  25 êÛÒÒÍËÈ óÚÓ Ç˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Á̇ڸ Ó ÍÓ‚flÌÓÏ ‰‡‚ÎÂÌËË ?[...]

 • Page 26

  26 óÚÓ Ç˚ ‰ÓÎÊÌ˚ Á̇ڸ Ó ‰‡ÌÌÓÏ ÔË·Ó ‰Îfl ËÁÏÂÂÌ[...]

 • Page 27

  27 éÔËÒ‡ÌË ÔË·Ó‡ Ä Ñ‡Ú˜ËÍ èÓÁˈËË Ç èÓ‰Ú‚ÂʉÂÌ[...]

 • Page 28

  28 àÁÏÂÂÌË ÍÓ‚flÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl ÑÎfl ÔÓÎÛ˜ÂÌËfl ‰Ó[...]

 • Page 29

  29 5. àÍÓÌ͇ ‰‡Ú˜Ë͇ ÔÓÁˈËË Ì‡ ˝Í‡Ì Ò΂‡ Ë Á‚ÛÍ?[...]

 • Page 30

  30 Ç˚Íβ˜ÂÌË óÚÓ·˚ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ ÔË·Ó, ̇ÊÏËÚ ÍÌÓÔÍÛ [...]

 • Page 31

  31 ç‡ÒÚÓÈÍË ìÒÚ‡Ìӂ͇ ‰‡Ú˚ Ë ‚ÂÏÂÌË ë̇˜‡Î‡ ‚˚[...]

 • Page 32

  32 ï‡ÌÂÌËÂ Ë ˜ËÒÚ͇ äÓÔÛÒ (˜ÂıÓÎ) ÔË·Ó‡ ÏÓÊÌÓ ˜Ë?[...]

 • Page 33

  33 èÓ·ÎÂχ ëËÚÛ‡ˆËfl ê¯ÂÌË 燉‰Û‚ χÌÊÂÚ˚ Ë ËÁÏÂ[...]

 • Page 34

  34 ëÔˆËÙË͇ˆËfl åÓ‰Âθ: BP 3560 / BP 3550 èË̈ËÔ ‡·ÓÚ˚: éÒ?[...]

 • Page 35

  35 íËÔ Ó·ÓÛ‰Ó‚‡ÌËfl BF Ç ËÁ‰ÂÎË ÏÓ„ÛÚ ·˚Ú¸ ‚ÌÂÒÂÌ˚ ?[...]

 • Page 36

  36 ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ÙËÏÓÈ Braun ËÎË Ì‡Á̇˜ÂÌÌ˚Ï ‰ËÒÚË·[...]

 • Page 37

  37 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 37 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 38

  38 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 38 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 39

  39 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 39 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 40

  40 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 40 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 41

  41 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 41 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 42

  42 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 42 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 43

  43 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 43 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 44

  44 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 44 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 45

  45 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 45 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 46

  46 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 46 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 47

  47 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 47 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 48

  48 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 48 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 49

  49 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 49 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 50

  50 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 50 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 51

  51 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 51 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 52

  52 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 52 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 53

  53 SYS mmHG 140 120 100 60 65 h 12 18 0 80 DIA mmHG 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 53 Montag, 5. Febr[...]

 • Page 54

  54 20 cm 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 54 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 55

  55 • • • • • • • • • • • L R 0 3 L R 0 6 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 55 Mont[...]

 • Page 56

  56 d is ta n c e 2 c m 2 cm memo click! 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 56 Montag, 5. Februar 2007 2:3[...]

 • Page 57

  57 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 57 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 58

  58 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 58 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 59

  59 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 59 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 60

  60 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 60 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 61

  61 ................ ................ 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 61 Montag, 5. Februar 2007 2:30 1[...]

 • Page 62

  62 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 62 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 63

  63 0297 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 63 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 64

  64 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 64 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 65

  65 ͔̻ͥے໴ཕޘ༚ᆨ ᘾྲࣂ܈ڜαЊࡏ˚͍ 6084403_BP3550/60_S4-76 S[...]

 • Page 66

  66 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 66 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 67

  Measuring 1. Place the monitor housing on the slim side of your bare forearm with the monitor facing[...]

 • Page 68

  Ölçüm iµlemi 1. Ekranın yuvasını kolunuzun bileπe yakın çıplak bölgesine, ekran yukarı [...]

 • Page 69

  àÁÏÂÂÌË ÍÓ‚flÌÓ„Ó ‰‡‚ÎÂÌËfl 1. ê‡ÁÏÂÒÚËÚ ÔË·Ó[...]

 • Page 70

  m e m o 2 cm 2 cm 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 72 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 71

  m em o 2 cm 2 cm 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 73 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 72

  Example Örnek èËÏÂ 6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 74 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 73

  6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 75 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]

 • Page 74

  6084403_BP3550/60_S4-76 Seite 76 Montag, 5. Februar 2007 2:30 14[...]