Melissa 745-153 manuale d’uso

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Vai alla pagina of

Un buon manuale d’uso

Le regole impongono al rivenditore l'obbligo di fornire all'acquirente, insieme alle merci, il manuale d’uso Melissa 745-153. La mancanza del manuale d’uso o le informazioni errate fornite al consumatore sono la base di una denuncia in caso di inosservanza del dispositivo con il contratto. Secondo la legge, l’inclusione del manuale d’uso in una forma diversa da quella cartacea è permessa, che viene spesso utilizzato recentemente, includendo una forma grafica o elettronica Melissa 745-153 o video didattici per gli utenti. La condizione è il suo carattere leggibile e comprensibile.

Che cosa è il manuale d’uso?

La parola deriva dal latino "instructio", cioè organizzare. Così, il manuale d’uso Melissa 745-153 descrive le fasi del procedimento. Lo scopo del manuale d’uso è istruire, facilitare lo avviamento, l'uso di attrezzature o l’esecuzione di determinate azioni. Il manuale è una raccolta di informazioni sull'oggetto/servizio, un suggerimento.

Purtroppo, pochi utenti prendono il tempo di leggere il manuale d’uso, e un buono manuale non solo permette di conoscere una serie di funzionalità aggiuntive del dispositivo acquistato, ma anche evitare la maggioranza dei guasti.

Quindi cosa dovrebbe contenere il manuale perfetto?

Innanzitutto, il manuale d’uso Melissa 745-153 dovrebbe contenere:
- informazioni sui dati tecnici del dispositivo Melissa 745-153
- nome del fabbricante e anno di fabbricazione Melissa 745-153
- istruzioni per l'uso, la regolazione e la manutenzione delle attrezzature Melissa 745-153
- segnaletica di sicurezza e certificati che confermano la conformità con le norme pertinenti

Perché non leggiamo i manuali d’uso?

Generalmente questo è dovuto alla mancanza di tempo e certezza per quanto riguarda la funzionalità specifica delle attrezzature acquistate. Purtroppo, la connessione e l’avvio Melissa 745-153 non sono sufficienti. Questo manuale contiene una serie di linee guida per funzionalità specifiche, la sicurezza, metodi di manutenzione (anche i mezzi che dovrebbero essere usati), eventuali difetti Melissa 745-153 e modi per risolvere i problemi più comuni durante l'uso. Infine, il manuale contiene le coordinate del servizio Melissa in assenza dell'efficacia delle soluzioni proposte. Attualmente, i manuali d’uso sotto forma di animazioni interessanti e video didattici che sono migliori che la brochure suscitano un interesse considerevole. Questo tipo di manuale permette all'utente di visualizzare tutto il video didattico senza saltare le specifiche e complicate descrizioni tecniche Melissa 745-153, come nel caso della versione cartacea.

Perché leggere il manuale d’uso?

Prima di tutto, contiene la risposta sulla struttura, le possibilità del dispositivo Melissa 745-153, l'uso di vari accessori ed una serie di informazioni per sfruttare totalmente tutte le caratteristiche e servizi.

Dopo l'acquisto di successo di attrezzature/dispositivo, prendere un momento per familiarizzare con tutte le parti del manuale d'uso Melissa 745-153. Attualmente, sono preparati con cura e tradotti per essere comprensibili non solo per gli utenti, ma per svolgere la loro funzione di base di informazioni e di aiuto.

Sommario del manuale d’uso

 • Pagina 1

  ART .NR. 745-153 ® DK E lked el .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... .2 SE V atte nko kar e . .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... .... ... 5 NO V annk oke r ....... ... .... ... .... [...]

 • Pagina 2

  INTRODUKTION For at d u ka n få mes t mu lig glæd e af dit nye appa rat, bed er v i di g ge nnem læse den ne brug sanv isni ng, før du t ager app arat et i br ug. Vær særl igt opmæ rkso m på sikk erhe dsfo rans talt ning erne. Vi anb efal er d ig desu den at g emme bru gsan visn inge n, h vis du sene re sku lle få b rug for at g enop fris [...]

 • Pagina 3

  OVERSIGT OVER APP ARA TETS DELE 1. H ælde tud 2. L åg 3. V andst ands måle r 4. K ontr ol lamp e 5. T ænd/ sluk kna p 6. K onta kt 7. B ase FØR FØRSTE ANVENDELSE Inde n du anv ende r ap para tet førs te g ang (ell er efte r læ nger e tids opb evar ing uden bru g), bør du k oge appa rate t ig enne m tr e gang e, f ør d et tage s i brug . 1[...]

 • Pagina 4

  AFKALKNING På grund af kalk i vandet, vil der over en læn- gere periodes anvendelse sætte sig kalk i selve elkedlen. Til afkalkning kan De bruge en opløsning af eddikesyre og vand, eller et kalkfjerningsmiddel, som kan købes i alle supermarkeder etc. 1. Bla nd 1 dl. edd ikes yr e (a ldri g hu shol dnin gsed dike ) me d 3 dl. kold t va nd el le[...]

 • Pagina 5

  INTRODUKTION För att du s kall få ut s å my cket som möj ligt av d in n ya a ppar at ä r de t lä mpli gt a tt d u läse r ig enom den na b ruks anvi snin g in nan du anvä nder app arat en f örst a gå ngen . V ar spe ciel lt uppm ärks am p å sä kerh etsf ör eskr ifte rna. Vi r ekom mend erar äve n at t du spa rar bruk sanv isni ngen f?[...]

 • Pagina 6

  BESKRIVNING A V APP ARA TENS DELAR 1. H ällp ip 2. L ock 3. V atten nivå mäta re 4. I ndik ator lamp a 5. P å/A v-k napp 6. S tröm bryt ar e 7. S ocke l INNAN FÖRST A ANVÄNDNING Inna n du anv ände r ap para ten för förs ta g ånge n (ell er e fter lån gvar ig f örva ring ), f yll den med vatt en o ch l åt d et k oka upp tr e gå nger .[...]

 • Pagina 7

  3. För att avl ägsn a al la å ters tåen de s pår av kalk och ätt ikss yra/ avka lkni ngsm edel , fy ll upp till mär ket för högs ta n ivå med kall t vatt en o ch s ätt på. 4. Eft er a tt v attn et h ar k okat upp , hä ll u t de t. Uppr ep a de tta tr e gå nger . Nu ä r ap para ten klar att anv ända . 5. Kal ka a v ap para ten efte r[...]

 • Pagina 8

  8 INNLEDNING For å få mest mulig glede av det nye apparatet ber vi deg lese nøye gjennom denne bruksan- visningen før bruk. Legg spesielt merke til sik- kerhetsreglene. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . Innhold: 1 vannkoker 1 vannkokersokkel med ledningsrom. 1 bruksanv[...]

 • Pagina 9

  9 APP ARA TETS HOVEDDELER 1. H elle tut 2. L okk 3. V annst ands måle r 4. K ontr ol lamp e 5. A v/ på-k napp 6. B ryte r 7. S okke l FØR APP ARA TET T AS I BRUK FØRSTE GANG Før du tar i bruk apparatet for første gang (eller etter lang tids oppbevaring), må apparatet fyl- les med vann og koke opp tre ganger . 1. Les nøye gje nnom sik kerh e[...]

 • Pagina 10

  10 MILJØINFORMASJON Vær oppmerksom på at dette Adexi-produk- tet er merket med følgende symbol: Det betyr at produktet ikke må kastes sammen med vanlig husholdningsavfall. Elektrisk og elektronisk avfall skal leveres inn separat. I henhold til WEEE-direktivet skal det enkelte medlemslandet sørge for riktig innsamling, gjenvinning, håndtering[...]

 • Pagina 11

  11 JOHDANTO Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen laitte- en ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta laitteestasi. Kiinnitä erityistä huomiota turvallisuusohjeisiin. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteen eri toimintoihin myöhem- minkin. Sisältö: V edenkeitin V edenkeitt[...]

 • Pagina 12

  12 LAITTEEN PÄÄOSA T 1. K aato nokk a 2. K ansi 3. V esimä ärän ilm aisi n 4. M erkk ival o 5. V ir tapa inik e 6. K äytt ökyt kin 7. A lust a ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖKERT AA Keit ä ve denk eitt imel lä v että kol me k erta a en nen lait teen ens immä istä var sina ista käy ttök erta a (t ai pitk än s äily tyks en j älke en). 1[...]

 • Pagina 13

  13 TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTTÄMISESTÄ Tämä Ade xi-t uote on merk itty seu raav alla symb olil la: T uotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotita- lousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniik- kajäte on hävitettävä erikseen. Sähkö- ja elektroniikkalaiter omua koskevan direktiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion[...]

 • Pagina 14

  14 INTRODUCTION T o get the best out of your new apparatus, please read this user guide carefully before using it for the first time. T ake particular note of the safety precautions. W e also recommend that you keep the instructions for future refe- rence, so that you can remind yourself of the functions of your apparatus. Contents: 1 Kettle 1 kett[...]

 • Pagina 15

  15 KEY TO MAIN COMPONENTS OF THE APP ARA TUS 1. P ouri ng s pout 2. L id 3. W ater le vel gaug e 4. I ndic ator lig ht 5. O n/Of f butt on 6. S witc h 7. B ase PRIOR TO FIRST USE Before using for the first time (or after a long period of storage), fill and boil the appliance three times. 1. Read the saf ety inst ruct ions thr ou gh car efu lly . 2.[...]

 • Pagina 16

  16 INFORMA TION ON DISPOSAL AND RECYCLING OF THIS PRODUCT Plea se n ote tha t th is A dexi pr odu ct is m arke d with thi s sy mbol : This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately . In accordance with the WEEE directive, every member sta[...]

 • Pagina 17

  17 EINLEITUNG Bevor Sie Ihr neues Gerät erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig durchlesen. Beachten Sie insbeson- dere die Sicherheitsvorkehrungen. Wir empfeh- len Ihnen außerdem, die Bedienungsanleitung aufzuheben. So können Sie die Funktionen des Geräts jederzeit nachlesen. Inhalt: 1 Wasserkocher 1 Sockel mit Kab[...]

 • Pagina 18

  18 ÜBERSICHT ÜBER DIE WICHTIGSTEN GERÄTETEILE 1. A usgu ssöf fn ung 2. D ecke l 3. W asserst ands anze ige 4. B etri ebsa nzei ge 5. B etri ebss chal ter 6. R egle r 7. S ocke l VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH V or dem ersten Gebrauch (oder nach einem längeren Aufbewahrungszeitraum) sollten Sie das Gerät drei Mal füllen und kochen lassen. 1. Le[...]

 • Pagina 19

  19 ENTKALKEN Nach längerem Gebrauch setzt sich Kalk im Gerät ab. Das Gerät kann durch eine Lösung aus Essigsäure und W asser oder einen Marken- Entkalker , wie er in allen Supermärkten gekauft werden kann, entkalkt werden 1. Mis chen Sie 1 d l Es sigs äur e ( niem als norm alen Hau shal tses sig verw ende n) m it 3 dl kal tem W ass er o der [...]

 • Pagina 20

  20 WSTĘP Ab y m óc s ko rzysta ć z wszy stki ch funk cji no we go u rządz eni a, n ależ y na jpie rw d okła dnie zapo znać się z p oniż szym i ws kaz ó wkam i. Szcz eg ólną uw agę nal eży zwr óci ć na zasa dy bezp iecz eń stw a. Radz imy zac ho w ać t ę inst rukcję , ab y w raz ie k on iecz nośc i mo żna b yło wr ócić do za[...]

 • Pagina 21

  21 • Nale ży s pra w dzić , cz y przy ci sk o n/of f (wł. /wy ł.) możn a sw ob odni e prz esu wa ć międ zy p ozy cją „I” i „ 0” a b y za pe wnić , ż e po u ży ciu urządz en ie m oż e au toma ty czni e się wył ączy ć GŁÓ WNE ELEMENTY SKŁADOWE URZĄDZENIA 1. D ziob ek 2. P okryw a 3. Wskaźn ik p ozio mu w od y 4. Lam pk[...]

 • Pagina 22

  22 USUW ANIE KAMIENIA Za wa rtość w apn ia w w odzi e z kran u po w oduj e, że w ew nątrz urządz en ia m oż e si ę od kład ać kami eń Ab y u suną ć ka mień z u rządz eni a, z asto suj ro ztw ór kw asu octo w ego i w ody lub wła ściw y śr odek odk amie niaj ąc y , do stęp ny we wsz ystk ich supe rmark eta ch. 1. Zmi esza j 1 dl k[...]

 • Pagina 23

  23 ВВЕДЕНИЕ Для испо льзо вани я вс ех в озмо жнос тей ново го у стро йств а вн имат ельн о пр очит айте данн ое р уков одст во п еред его пер вым испо льзо вани ем. Обра тите осо бое вним ание на п ра[...]

 • Pagina 24

  24 • Не д опус кайт е вы тяги вани я шн ура и не разм ещай те ш нур либо удл инит ель на прох оде. • Не нама тыва йте шн ур вокр уг устр ойст ва. • Пров ерьт е, ч тобы про вод в по дста вке был плот но в[...]

 • Pagina 25

  25 ОЧИСТКА При очис тке устр ойст ва н еобх одим о обра тить вни мани е на сле дующ ие моме нты: • Пере д оч истк ой в ыньт е ви лку из с тенн ой розе тки и по дожд ите, пок а ус трой ство осты нет. • Н?[...]

 • Pagina 26

  26 ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ Если у в ас в озни кли каки е-ли бо в опро сы, связ анны е с испо льзо вани ем п рибо ра, на кото рые нет отве та в дан ном руко водс тве, посе тите наш веб -сай т ww w.ad exi. eu. Пере йдит [...]

 • Pagina 27

  27[...]