Philips GC7220 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120

Ir a la página of

Buen manual de instrucciones

Las leyes obligan al vendedor a entregarle al comprador, junto con el producto, el manual de instrucciones Philips GC7220. La falta del manual o facilitar información incorrecta al consumidor constituyen una base de reclamación por no estar de acuerdo el producto con el contrato. Según la ley, está permitido adjuntar un manual de otra forma que no sea en papel, lo cual últimamente es bastante común y los fabricantes nos facilitan un manual gráfico, su versión electrónica Philips GC7220 o vídeos de instrucciones para usuarios. La condición es que tenga una forma legible y entendible.

¿Qué es un manual de instrucciones?

El nombre proviene de la palabra latina “instructio”, es decir, ordenar. Por lo tanto, en un manual Philips GC7220 se puede encontrar la descripción de las etapas de actuación. El propósito de un manual es enseñar, facilitar el encendido o el uso de un dispositivo o la realización de acciones concretas. Un manual de instrucciones también es una fuente de información acerca de un objeto o un servicio, es una pista.

Desafortunadamente pocos usuarios destinan su tiempo a leer manuales Philips GC7220, sin embargo, un buen manual nos permite, no solo conocer una cantidad de funcionalidades adicionales del dispositivo comprado, sino también evitar la mayoría de fallos.

Entonces, ¿qué debe contener el manual de instrucciones perfecto?

Sobre todo, un manual de instrucciones Philips GC7220 debe contener:
- información acerca de las especificaciones técnicas del dispositivo Philips GC7220
- nombre de fabricante y año de fabricación del dispositivo Philips GC7220
- condiciones de uso, configuración y mantenimiento del dispositivo Philips GC7220
- marcas de seguridad y certificados que confirmen su concordancia con determinadas normativas

¿Por qué no leemos los manuales de instrucciones?

Normalmente es por la falta de tiempo y seguridad acerca de las funcionalidades determinadas de los dispositivos comprados. Desafortunadamente la conexión y el encendido de Philips GC7220 no es suficiente. El manual de instrucciones siempre contiene una serie de indicaciones acerca de determinadas funcionalidades, normas de seguridad, consejos de mantenimiento (incluso qué productos usar), fallos eventuales de Philips GC7220 y maneras de solucionar los problemas que puedan ocurrir durante su uso. Al final, en un manual se pueden encontrar los detalles de servicio técnico Philips en caso de que las soluciones propuestas no hayan funcionado. Actualmente gozan de éxito manuales de instrucciones en forma de animaciones interesantes o vídeo manuales que llegan al usuario mucho mejor que en forma de un folleto. Este tipo de manual ayuda a que el usuario vea el vídeo entero sin saltarse las especificaciones y las descripciones técnicas complicadas de Philips GC7220, como se suele hacer teniendo una versión en papel.

¿Por qué vale la pena leer los manuales de instrucciones?

Sobre todo es en ellos donde encontraremos las respuestas acerca de la construcción, las posibilidades del dispositivo Philips GC7220, el uso de determinados accesorios y una serie de informaciones que permiten aprovechar completamente sus funciones y comodidades.

Tras una compra exitosa de un equipo o un dispositivo, vale la pena dedicar un momento para familiarizarse con cada parte del manual Philips GC7220. Actualmente se preparan y traducen con dedicación, para que no solo sean comprensibles para los usuarios, sino que también cumplan su función básica de información y ayuda.

Índice de manuales de instrucciones

 • Página 1

  GC7240, GC7230, GC7220[...]

 • Página 2

  2[...]

 • Página 3

  3 2 MIN. F E E1 E2 D C A S R O P Q B I K M L H G J U T N GC7240 GC7230 GC7220 1[...]

 • Página 4

  4[...]

 • Página 5

  GC7240, GC7230, GC7220 ENGLISH 6 D ANSK 1 4 DEUTSCH 22  31 ESP AÑOL 41 SUOMI 50 FRANÇAIS 58 IT ALIANO 67 NEDERLANDS 7 6 NORSK 85 POR TUGUÊS 93 SVENSKA 102 TÜRKÇE 1 10[...]

 • Página 6

  6 Introduction Congratulations on your purchase and welcome to Philips! T o fully benet from the suppor t that Philips offers, register your product at www .philips.com/welcome. This pow erful pressurised ironing system produces non-stop steam, which helps you get y our ironing done faster . Thanks to its large water tank with extr a-large ll[...]

 • Página 7

  Do not let the mains cord and supply hose come into contact with the hot soleplate of the iron. If steam escapes from under the Calc-Clean rinsing cap when the appliance heats up, switch off the appliance and tighten the Calc-Clean rinsing cap. If steam continues to escape when the appliance heats up, switch off the appliance and contact a ser vice[...]

 • Página 8

   Note: When the water tank is empty , air gets into the pump and causes a pumping sound that is louder than normal. GC7220: Fill the water tank when the water r uns low . GC7240/GC7230: Fill the water tank when the ‘water tank empty’ light a[...]

 • Página 9

  Note: When you switch on the appliance , the steam tank produces a pumping sound. This sound is normal and indicates that water is pumped into the steam tank. Tips If you ha ve ironed at a high temperature and then set the temper ature dial to a low er setting, wait until the temperature light goes on again before you continue ironing. This prevent[...]

 • Página 10

  Note: T o pre vent droplets from f alling onto your garments , hold the iron over an old cloth. Press the steam activator until the steam production has normalised bef ore you start to steam iron again. Note: If dir t partic les come out of the soleplate during steam ironing, rinse the steam tank str ictly according to the instructions in chapter ?[...]

 • Página 11

  2  Pressthesteamboostbutton(Fig. 15). Note: Some w ater droplets may occasionally come out of the soleplate when you use the steam boost function. T o pre vent this , always use the steam function bef ore you use the steam boost function. Cleaning and maintenance Iron Lettheappliancecooldownsufcientl ybefor[...]

 • Página 12

  En vironment Do not throw a way the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an ofcial collection point for recycling. By doing this, you help to preser ve the environment (Fig. 26). Guarantee & ser vice If you need inf ormation or if you hav e a problem, please visit the Philips website at www .phi[...]

 • Página 13

  Question Answ er Y ou may iron at too high temper atures. Clean the soleplate with a damp cloth. Select the recommended ironing temper ature. Why does steam escape from the Calc- Clean hole during ironing? Y ou may not hav e tightened the Calc-Clean r insing cap proper ly . Switch off the appliance and let it cool down. Fir st remo ve the cord stor[...]

 • Página 14

  14 Introduktion Tillykke med dit køb og v elkommen til Philips! For at få fuldt udbytte af den støtte, Philips tilbyder , skal du registrere dit produkt på www .philips.com/welcome. Dette kraftfulde str ygesystem med tr yk producerer konstant damp, hvilket gør str ygeningen lettere . T akket være den store vandtank med ekstra stor påfyldning[...]

 • Página 15

  blev et vejledt eller instrueret i appar atets anv endelse af en per son, der er ansvar lig for deres sikkerhed. Apparatet bør holdes uden for bør ns rækkevidde f or at sikre , at de ikke kan k omme til at lege med det. Lad ikke netledningen og dampslangen komme i k ontakt med den varme str ygesål på str ygejer net. Hvis der slipper damp ud af[...]

 • Página 16

  Damptank enmåikk evippesellerr ystes, nårvandtankenerfuld. Ellerskanderkommevandudaf påfyldningstragten. Påfyldning af vandtank en under brug Bemærk: Når vandtank en er tom, k ommer der luft ind i pumpen, hvilk et frembr inger en pumpelyd, der er højere end normalt. GC7220: Fyld vandtanken, [...]

 • Página 17

  Bemærk: Under str ygning en tænder og slukk er temperaturindikatoren fr a tid til anden. Dette indik erer blot, at str yg ejernet opvarmes til den indstillede temperatur . Bemærk: Når du tænder for appar atet, udsender damptank en en pumpelyd. Dette er helt normalt og tegn på, at der pumpes vand ind i damptank en. Gode råd Hvis du har strøg[...]

 • Página 18

  Bemærk: Har du ikk e brugt dampfunktionen i et stykk e tid, er den resterende damp i dampslang en, fortættet til vand. Når du begynder at dampstr yge igen, kan det få str ygejernet til at sprutte, og der kan dr yppe et par vanddråber ud igennem strygesålen. Bemærk: For at undgå at der drypper vand på tøjet, holdes str ygejernet o ver en g[...]

 • Página 19

  Dampskud (kun GC7240) Retaldrigdampstrålenmodpersoner . Det effektiv e dampskud hjælper med at fjerne genstr idige folder . 1  Drejtemperaturvælgerentilenpositionmellem 3 og MAX. 2  T r ykpådampskudsknappen(g. 15). Bemærk: Der dr ypper måsk e lidt vand ud fra str ygesålen, når du benytter d[...]

 • Página 20

  Kontrollér regelmæssigt at både netledning og dampslange er hel og ubeskadiget. Damptanken løftes/yttes nemt ved at tage fat i håndtagene i begge sider (g. 25). Miljøhensyn Apparatet må ikke smides ud sammen med almindeligt husholdningsaffald, når det til sin tid kasseres. Aevér det i stedet på en kommunal genbrugsstation. På de[...]

 • Página 21

  Spørgsmål Svar Du str yger måske ved for høje temperaturer . Rens str ygesålen med en fugtig klud. Vælg den anbefalede str ygetemper atur . Hvorfor k ommer der damp ud af Calc- Clean-hullet, mens jeg str yger? Du har måske ikke strammet Calc-Clean-dækslet ordentligt. Sluk for apparatet og lad det afkøle . Fjer n før st krogen til lednings[...]

 • Página 22

  22 Einführung Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um den Suppor t von Philips optimal zu nutzen, registr ieren Sie Ihr Produkt bitte unter www .philips.com/welcome. Dieses leistungsstar ke Bügelsystem sorgt mit konstanter Dampfproduktion für noch schnellere Bügelergebnisse . Dank des großen W asser tanks mit extra[...]

 • Página 23

  wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführ liche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwor tliche P er son sicher gestellt ist. Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Lassen Sie das Netzkabel und den V erbindungsschlauch nicht mit der heißen Bügelsohle in Kontakt kommen. T ritt Dampf unter dem Calc-Clean-V e[...]

 • Página 24

  Hinweis: W enn das Leitungswasser in Ihrer Geg end sehr har t ist, empehlt es sich, Leitungswasser und destillier tes W asser zu gleic hen T eilen oder aussc hließlich destillier tes W asser zu verwenden. 3 Schließen Sie den Einfülltrichter , bis er hörbar einrastet. Kippen oder schütteln Sie den Boiler nicht, w enn der W assertank voll ist[...]

 • Página 25

  Besteht das Gewebe z. B. aus 60 % Pol yester und 40 % Baumwolle, sollten Sie es bei der T emper atur für P olyester ( 1 ) und ohne Dampf bügeln. 2  SteckenSiedenNetzsteck erineinegeerdeteSteckdoseundschaltenSiedasGerätein (GC7220: Ein-/AusschalterinP osition “On”(Ein); GC7240/GC7[...]

 • Página 26

  Wählen Sie eine niedrige Dampfeinstellung für die T emperatureinstellung 2 . Wählen Sie eine niedrige oder hohe Dampfeinstellung für die T emperatureinstellungen 3 bis MAX. 5  HaltenSiedieDampftastewährenddesDampfbügelnsgedrückt. (Abb. 9) Stellen Sie das Bügeleisen nach dem Bügeln senkrecht oder auf der Abs[...]

 • Página 27

  V ariabler Dampf und Dampfanz eigen (nur GC7240/GC7230) Das Gerät verfügt über zw ei Dampfeinstellungen: niedrig und hoch (siehe Kapitel „Das Gerät benutzen“, Abschnitt „Dampfbügeln“). Ist der Boiler zum Dampfbügeln einsatzbereit, blinkt die Dampfanzeige der ausgewählten Dampfeinstellung nicht mehr , sonder n leuchtet konstant (Ab b.[...]

 • Página 28

  9  SolltensichweiterhinSchmutzpartik elim W asserbenden, wiederholenSiedieSchritte6 und 7. 10  DrehenSiedenCalc-Clean-V erschlussimUhrzeigersinnfestaufdenBoiler . 11 Befestigen Sie die Kabelaufwicklung wieder mit einer Drehung im Uhrzeigersinn. Aufbewahrung DasGerätmuss?[...]

 • Página 29

  Frage Antwort W ar um treten aus dem Bügeleisen Schmutzpar tikel während des Bügelns aus? V er unreinigungen oder Chemikalien im W asser können sich im Boiler oder auf der Bügelsohle ablagern. Reinigen Sie die Bügelsohle und spülen Sie den Boiler aus (siehe Kapitel „Reinigung und War tung“). W ar um treten W asser tropfen aus der Bügels[...]

 • Página 30

  Frage Antwort Der W asser tank könnte leer sein. Füllen Sie den W asser tank (siehe Kapitel „Für den Gebrauch vorbereiten“, Abschnitt „Den W asser tank nachfüllen“). Drücken Sie kurz die Dampftaste und war ten Sie ca. 10 Sekunden. Nur bei GC7240/GC7230: Die Dampfanzeige blinkt nicht mehr und leuchtet konstant, wenn der Boiler heiß gen[...]

 • Página 31

  31  Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλώς ήρθατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που παρέχει η Philips, καταχωρήστε το προϊόν σας στην ιστοσελίδα www . philips.com/wel[...]

 • Página 32

  Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εκ[...]

 • Página 33

  Μηνβυθίζετεποτέτηδεξαμενήατμούσενερό. Μηνβάζετεάρωμα, ξύδι, κόλλα κολλαρίσματος, ουσίεςαφαλάτωσης, υγράσιδερώματοςήάλλαχημικάμέσαστηδεξαμενή ατμο[...]

 • Página 34

  Σύμβολοστην ετικέτατου ρούχου Τύποςυφάσματος Ρύθμιση θερμοκρασίας Ρύθμισηατμού (μόνοστους τύπουςGC7240/ GC7230) D Βαμβακερά, λινά 3 έως ΜΑΧ Χαμηλή & υψηλή Z Λάβετε υπόψη σας ότι ?[...]

 • Página 35

   Μηνκατευθύνετεποτέτονατμόπροςανθρώπους. ?[...]

 • Página 36

  3  GC7240/GC7230: Πιέστετονεπιλογέαρύθμισηςατμούκαιεπιλέξτε ‘χωρίςατμό’(Εικ. 11). Ηλυχνία ‘χωρίςατμό’ανάβει.  4  Σιδερώστεχωρίςναπιέζετετοκουμπίενεργοποίη[...]

 • Página 37

    Αφήστετησυσκευήνακρυώσειεπαρκώςπρινκαθαρίσετετοσίδερο.Μηνβυθίζετεποτέτο σίδεροσενερόκαιμηντοξεπλένετε?[...]

 • Página 38

   Στο τέλος της ζωής της συσκευής μην την πετάξετε μαζί με τα συνηθισμένα απορρίματα του σπιτιού σας, αλλά παραδώστε τη σε ένα επίσημο σημείο συλλογής για ανακύκλωση. Με αυτόν τ[...]

 • Página 39

  Ερώτηση Απάντηση Όταν αρχίζετε να σιδερώνετε με ατμό, ο σωλήνας τροφοδοσίας είναι κρύος. Ο ατμός συγκεντρώνεται στο σωλήνα, προκαλώντας τη διαφυγή σταγόνων νερού από την πλάκα. Αυτό είναι φυσ[...]

 • Página 40

  Ερώτηση Απάντηση Γιατί η συσκευή δεν παράγει καθόλου ατμό αφού έχω ξαναγεμίσει τη δεξαμενή νερού; Το κουμπί ενεργοποίησης ατμού μπορεί να είναι κλειδωμένο. Απασφαλίστε το κουμπί ενεργοποίησ[...]

 • Página 41

  41 Introducción Enhorabuena por la compr a de este producto y bienv enido a Philips. Para sacar el may or par tido de la asistencia que Philips le ofrece , registre su producto en www .philips.com/welcome . Este potente sistema de planchado a presión produce vapor continuo , que le per mitirá planchar más rápido. Gracias a su gr an depósito d[...]

 • Página 42

  Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato. No permita que el cable de alimentación y la manguer a entren en contacto con la suela caliente de la plancha. Si sale vapor por el tapón de limpieza Calc-Clean mientras el apar ato se está calentando, apáguelo y apriete el tapón de limpieza Calc-Clean. Si sigue saliendo vapor mientras [...]

 • Página 43

  Noinclinenisacudaeldepósitodevaporcuandoeldepósitodeaguaestélleno , yaqueelagua podría salirse por la abertura de llenado. Rellenado del depósito de agua durante el uso Nota: Cuando el depósito de agua está vacío, el aire entra en la bomba y emite un sonido de bombeo más fuer te de l[...]

 • Página 44

  2  Conectelacla vijaaunenchufecontomadetierraypongaelinter ruptordelaplanchaen ‘on’(GC7220), obienpulseelbotóndeencendido/apagado(GC7240/GC7230)(g. 7). Elpilotodeencendidodeldepósitodevaporyelpilotodetemperaturad[...]

 • Página 45

  Seleccione la posición de vapor baja o alta para la posición de temper atura 3 a MAX. 5  Mantengapulsadoelactivadordevapormientrasplanchaconvapor(g. 9). Cuando deje la plancha después del planchado, colóquela sobre su base de apoyo o en el sopor te de la plancha. Si desea utilizar la función de vapor de f[...]

 • Página 46

  Pilotos de vapor variable y va por (sólo modelo GC7240/GC7230) El aparato tiene dos posiciones de vapor : baja y alta (consulte el capítulo “Uso del apar ato”, apar tado “Planchado con vapor”). Cuando el depósito de vapor está listo para planchar con vapor , el piloto de vapor de la posición de vapor seleccionada deja de parpadear y se[...]

 • Página 47

  9 Repita los pasos 6 y 7 si aún salen impurezas con el agua. 10  EnrosqueeltapóndelimpiezaCalc-Cleanrmementeenelsentidodelasagujasdelr elojen eldepósitodevapor . 11  V uelvaacolocarelganchorecogecablegirándoloenelsentidodelasagujasdelr el[...]

 • Página 48

  Pregunta Respuesta ¿P or qué salen par tículas de suciedad de la plancha durante el planchado? Es posible que las impurezas o los componentes químicos del agua se hayan depositado en el depósito de vapor o en la suela. Limpie la suela y enjuague el depósito de vapor (consulte el capítulo “Limpieza y mantenimiento”). ¿P or qué salen got[...]

 • Página 49

  Pregunta Respuesta Es posible que el depósito de agua esté vacío . Rellene el depósito de agua (consulte el capítulo “Prepar ación par a su uso”, apar tado “Rellenado del depósito de agua”). Pulse brevemente el activador de vapor y espere durante unos 10 segundos. Sólo en GC7240/GC7230: el piloto de vapor deja de parpadear y se ilum[...]

 • Página 50

  50 Johdanto Onnittelut ostoksestasi ja ter vetuloa Philips-tuotteiden käyttäjäksi! Hyödynnä Philipsin tuki ja rekisteröi tuotteesi osoitteessa www .philips.com/welcome. Tämä tehokas paineistettu höyr ysilityskeskus tuottaa jatkuvasti höyr yä, joten silittäminen on entistä nopeampaa. Suuren vesisäiliön ja erikoissuuren täyttöaukon a[...]

 • Página 51

  Jos CalcClean-huuhteluaukon tulpan alta pur kautuu höyr yä laitteen lämmityksen aikana, sammuta laite ja kiristä CalcClean-huuhteluaukon tulppaa. Jos höyr yä pur kautuu edelleen laitteen lämmityksen aikana, sammuta laite ja ota yhteys Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen. Älä koskaan irrota CalcClean-huuhteluaukon tulppaa, kun höyr y[...]

 • Página 52

  V esisäiliön voi täyttää milloin tahansa silityksen aikana. 1  Avaatäyttökana vankansi(K uva2). 2  Täytävesisäiliöv esijohtovedelläenimmäisrajaanasti(K uva3). Huomautus: Jos paikallinen vesijohtovesi on h yvin ko vaa, suosittelemme sek oittamaan vesijohtoveteen puolet tislattua vettä tai käyttämä[...]

 • Página 53

  Aloita silittäminen matalinta lämpötilaa vaativista tekstiileistä, esimer kiksi tekokuitumateriaaleista. Silkki, villa ja tekokuidut: silitä nurjalta puolelta, ettei pinta ala kiiltää. Sametti ja muut helposti kiiltävät materiaalit silitetään vain yhteen suuntaan (nukan suuntaan) ja hyvin kevy esti painaen. Älä käytä höyr ysilityst?[...]

 • Página 54

  Silittäminen ilman höyr yä Älä paina höyr ypainik etta silityksen aikana. 1  V alitsesuositeltusilityslämpötila(katsoosanKäyttöönottokohtaaLäm pötilan valinta). (K uva6) 2  LiitäpistokemaadoitettuunpistorasiaanjaasetavirtakytkinON-asentoon(malliGC7220)tai paina[...]

 • Página 55

  Puhdistus ja hoito Silitysrauta Annalaitteenjäähtyäriittävästiennensenpuhdistamista.Äläk oskaanupotahöyrysilitysrautaa veteen äläkä huuhtele sitä v esihanan alla. 1 Pyyhi höyr ysilitysrauta puhtaaksi k ostealla liinalla. 2  Pyyhipohjaantarttunutkalkkijamuulikakosteallaliinalla[...]

 • Página 56

  T akuu & huolto Jos haluat lisätietoja tai laitteen suhteen on ongelmia, käy Philipsin Inter net-sivuilla osoitteessa www .philips.com tai ota yhteys Philipsin asiakaspalveluun (puhelinnumero löytyy takuulehtisestä). V oit myös ottaa yhteyden Philips-myyjään tai Philipsin valtuuttamaan huoltoliikkeeseen tai suoraan Philips Domestic Appli[...]

 • Página 57

  K ysymys V astaus Miksi CalcClean- huuhteluaukosta tulee höyr yä silittämisen aikana? CalcClean-huuhteluaukon tulppaa ei ehkä ole kiristetty kunnolla. Katkaise laitteesta vir ta ja anna sen jäähtyä. Irrota ensin johtokela ja sitten CalcClean-huuhteluaukon tulppa. Pyyhi vesi pois auk on ympäriltä. Kiinnitä sitten CalcClean-huuhteluaukon tu[...]

 • Página 58

  58 Introduction Félicitations pour votre achat et bien ven ue dans l’univers Philips ! Pour proter pleinement de l’assistance Philips, enregistrez vos produits sur le site à l’adresse suivante : www .philips.com/ welcome. Cette centrale vapeur puissante produit de la vapeur en continu et vous permet donc d’effectuer plus vite votre rep[...]

 • Página 59

  Cet appareil n’est pas destiné à être utilisé par des per sonnes (notamment des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou intellectuelles sont réduites, ou par des per sonnes manquant d’expérience ou de connaissances, à moins que celles-ci ne soient sous sur v eillance ou qu’elles aient reçu des instr uctions quant à l?[...]

 • Página 60

  2  Remplissezleréser v oira vecdel’eaudurobinet, jusqu’auniveaumaximal(g. 3). Remarque : Si l’eau du robinet dans votre région est très calcair e , il est conseillé de la mélanger avec de l’eau déminéralisée ou d’utiliser de l’eau déminér alisée . 3  Fermezlecouv erclede?[...]

 • Página 61

  60 % de poly ester et de 40 % de coton, il doit être repassé à la tempér ature indiquée pour le poly ester ( 1 ). 2  Branchezlecordond’alimentationsuruneprisesecteurmiseàlaterr e , puisréglez l’interrupteurdufersurOn(GC7220)oua ppuyezsurl’inter rupteurmarche/ar [...]

 • Página 62

  Sélectionnez le niveau de vapeur bas si la température est réglée sur 2 . Sélectionnez le niveau de vapeur bas ou élevé si la température est réglée entre 3 et MAX. 5  Maintenezl’activateurdevapeurenfoncélorsquev ousrepassezàlavapeur(g. 9). Mettez le fer sur le talon ou posez-le sur son suppor[...]

 • Página 63

  V o yants de vapeur et de vapeur variab le (GC7240/GC7230 uniquement) L ’appareil prévoit deux réglages de vapeur , à sav oir un niveau faible et un niveau élevé (v oir le chapitre « Utilisation de l’appareil », section « Repassage à la vapeur »). Une fois la chaudière par venue à la bonne température , le vo yant de vapeur corresp[...]

 • Página 64

  11 Remettez le crochet de rangement des cor dons en place en le vissant dans le sens des aiguillesd’unemontre. Rangement Assurez-v ousquel’appareilasufsammentr efroidia vantdeleranger . 1  Débranchezl’appareildusecteuretlaissez-ler efroidir . 2  Videzleréser v oird’eau?[...]

 • Página 65

  Question Réponse Des par ticules de saleté s’échappent de la semelle de mon nouveau f er à repasser . P ourquoi ? Ce phénomène est normal avec un nouv eau fer . Ces par ticules sont sans danger et disparaîtront au bout de quelques utilisations. P ourquoi des par ticules de saleté s’échappent- elles du fer en cours de repassage ? Les im[...]

 • Página 66

  Question Réponse La chaudière n’est peut-être pas sufsamment chaude pour produire de la vapeur . Patientez 2 minutes en viron pour qu’elle monte en température . GC7240/GC7230 uniquement : le voyant de vapeur cesse de clignoter et s’allume une fois que l’eau est sufsamment chaude pour le repassage à la vapeur . Le réser voir d?[...]

 • Página 67

  67 Introduzione Congratulazioni per l’acquisto e benvenuti in Philips! P er tr arre il massimo vantaggio dall’assistenza Philips, registr ate il v ostro prodotto su www .philips.com/welcome. P er aiutar vi a stirare più r apidamente, questo potente sistema di stir atura pressur izzato emette costantemente il vapore e , grazie all’ampio serba[...]

 • Página 68

  L ’apparecchio non è destinato a per sone (inclusi bambini) con capacità mentali, siche o sensoriali r idotte , fatti salvi i casi in cui tali per sone ab biano ricevuto assistenza o for mazione per l’uso dell’apparecchio da una per sona responsabile della loro sicurezza. Adottate le dovute precauzioni per evitare che i bambini giochino [...]

 • Página 69

  2  Riempiteilserbatoioconacquadelrubinettonoallivellomassimo(g. 3). Nota In caso di acqua par ticolarmente dura, vi consigliamo di mescolarla con la stessa quantità di acqua distillata o di usare solo acqua distillata. 3  Chiudetecorrettamenteilcoper chiodell’imboccaturadiriempime[...]

 • Página 70

  Nel caso di tessuti composti da bre diverse , scegliete sempre la temper atura r ichiesta per la bra più delicata, cioè quella più bassa. Ad esempio: un capo composto per il 60% di poliestere e per il 40% di cotone deve essere stirato alla temper atura indicata per il poliestere ( 1 ) e senza vapore . 2  Inseritelaspinanella[...]

 • Página 71

  Regolate il valore sul livello basso in caso di temperatur a impostata su 2 . Regolate il vapore sul livello basso o alto , se la temperatur a è impostata da 3 a MAX. 5  T enetepremutol’attivator edivaporementrestirateava pore(g. 9). Quando appoggiate il ferro dopo la stir atura, mettetelo in posizione ver tic[...]

 • Página 72

  Regolazione del vapor e e relative spie (solo GC7240/GC7230) L ’apparecchio consente di selezionare due diver si liv elli del vapore: basso e alto (vedere il capitolo “Modalità d’uso dell’apparecchio”, sezione “Stir atur a a vapore”). Quando il serbatoio del vapore è pronto per la stiratur a a vapore , la spia del livello di vapore [...]

 • Página 73

  10  Riavvitateaf ondoiltappodelsistemaCalc-Cleansulserbatoiodelvapor e . 11  Rimontanteilganciodissaggiodelcav oruotandoloinsensoorario. Come riporr e l’appar ecchio Controllatechel’a pparecchiosiasufcientementefreddoprimadiriporlo . 1  T oglie[...]

 • Página 74

  Domanda Risposta P erché fuor iescono delle gocce d’acqua dalla piastra? È possibile che il termostato sia impostato su una temper atura troppo bassa per la stiratur a a vapore . Selezionate una temperatur a adatta alla stiratur a a vapore (da 2 a MAX). P otreste av er utilizzato la funzione colpo di vapore quando a vete iniziato a stirare . Pr[...]

 • Página 75

  Domanda Risposta Il vapore a temperatur a massima (di alta qualità) è quasi invisibile, soprattutto se il ter mostato è impostato al massimo. P er controllare che il ferro stia effettivamente erogando vapore, impostate il termostato su 3 o 2 . A queste temper ature il vapore div enta visibile . P erché il ferro non produce vapore anche dopo av [...]

 • Página 76

  76 Inleiding Gefeliciteerd met uw aankoop en w elkom bij Philips! Als u volledig wilt proteren van de onder steuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www .philips.com/welcome. Dit krachtige str ijksysteem onder dr uk geeft continu stoom af, zodat u sneller klaar bent met strijken. Dankzij het grote waterreser voir en de extra grot[...]

 • Página 77

  kennis hebben, tenzij iemand die ver antw oordelijk is voor hun v eiligheid toezicht op hen houdt of hen heeft uitgelegd hoe het apparaat dient te worden gebr uikt. Houd toezicht op kinderen om te voorkomen dat ze met het apparaat gaan spelen. V oor kom dat het netsnoer of de toevoerslang in aanr aking komt met de hete zoolplaat van het strijkijzer[...]

 • Página 78

  Opmerking: Als het kraanw ater in uw woongebied erg hard is, raden wij u aan het w ater te mengen met een gelijk e hoeveelheid gedistilleerd w ater, of alleen gedistilleer d water te g ebruiken. 3  Sluithetdekselvandevultrechtergoed(‘klik’).  Kantelofschuddestoomtanknietalshetwaterr eservoir[...]

 • Página 79

  2  Steekdestekkerineengeaar dstopcontactenzetdeaan/uitknopop ‘aan’(GC7220)ofdruk opdeaan/uitknop(GC7240/GC7230)(g. 7). Hetaan-lampjeopdestoomtankenhettemperatuurlampjeophetstrijkijzergaanbranden.  Destoomtankendeijzerenzool[...]

 • Página 80

  Zet het strijkijzer op zijn achter kant of op het strijkijzer plateau als u klaar bent met strijken. Als u de stoomfunctie continu wilt gebr uiken, schuift u stoomver grendeling naar de vergrendelstand. Als u wilt stoppen met stoomstr ijken, ontgrendelt u de stoomvergrendeling (g. 10). Ontgrendel de stoomvergrendeling als u het str ijkijz er op [...]

 • Página 81

  Lampjes voor stoom & variabele stoom (alleen GC7240/GC7230) Het apparaat heeft twee stoomstanden: laag en hoog (zie ‘Stoomstr ijken’ in hoofdstuk ‘Het apparaat gebr uiken’). W anneer de stoomtank gereed is voor stoomstr ijk en, stopt het lampje voor de geselecteerde stoomstand met knipperen en blijft het continu branden (g. 13). ’W[...]

 • Página 82

  10  DraaideCalc-Clean-spoeldoprechtsomopdestoomtanktotdedopstevigvastzit. 11 Bevestig de snoer opberghaak weer door deze rechtsom te draaien. Opbergen Zorg er v oor dat het apparaat voldoende is afgek oeld voordat u het opbergt. 1  Haaldestekkeruithetstopcontactenlaatheta pparaata[...]

 • Página 83

  Vraag Antwoor d W aarom komen er vuildeeltjes uit het strijkijzer tijdens het strijken? Mogelijk hebben in het water aanw ezige onzuiverheden of chemicaliën zich afgezet in de stoomtank en/of op de z oolplaat. Maak de zoolplaat en de stoomtank schoon (zie hoofdstuk ‘Schoonmaken en onderhoud’). W aarom ontsnappen er waterdr uppels uit de zoolpl[...]

 • Página 84

  Vraag Antwoor d Het waterreser voir is mogelijk leeg. V ul het waterreser voir bij (zie ‘Het waterreser voir bijvullen’ in hoofdstuk ‘Klaar maken voor gebruik’). Dr uk kor t op de stoomknop en wacht ongeveer 10 seconden. Alleen GC7240/GC7230: het stoomlampje stopt met knipperen en blijft continu branden zodra het water in de stoomtank voldo[...]

 • Página 85

  85 Innledning Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig n ytte av støtten som Philips tilbyr , hvis du registrerer produktet ditt på www .philips.com/welcome. Denne kraftige dampgener atoren avgir damp k ontinuer lig, og dette er med på å få str ykingen til å gå raskere . T akket være den store vannbeholderen med e[...]

 • Página 86

  Ikke la strømledningen og slangen komme i k ontakt med den varme sålen på str ykejernet. Hvis det kommer damp ut fra lokket på Calc-Clean-renseren når apparatet var mes opp, slår du av apparatet og skr ur lokket på Calc-Clean-renseren bedre fast. Hvis det for tsatt kommer ut damp, slår du a v appar atet og tar kontakt med et ser vicesenter [...]

 • Página 87

  Fylle på vannbeholderen under bruk Merk: Når vannbeholderen er tom, kommer det luft inn i pumpen, og det fører til en pumpelyd som er høyer e enn vanlig. GC7220: Fyll vannbeholderen når det begynner å bli lite vann igjen. GC7240/GC7230: Fyll vannbeholderen når lampen for tom vannbeholder blink er . Du kan fylle på vanntaken til enhver tid m[...]

 • Página 88

  Merk: T emper aturlampen lyser innimellom under str ykingen. Dette viser at str yk ejernet varmes opp til riktig temperatur . Merk: Når du slår på appar atet, k ommer det en pumpende lyd fra dampbeholderen. Denne lyden er vanlig, og indik erer at vannet pumpes inn i dampbeholderen. Tips Hvis du har br ukt str ykejer net på høy temperatur og de[...]

 • Página 89

  Merk: Hvis du ikk e har brukt dampfunksjonen på en stund, vil dampen som var igjen i tilførselsslangen, ha k ondenser t til vann. Når du begynner å dampstr yk e igjen, kan det dr yppe litt vann fr a apparatet, og det kan k omme noen dråper fra stryk esålen. Merk: Du kan forhindr e at det dr ypper vann på klærne ved å holde str yk ejernet o[...]

 • Página 90

  Dampstøt (kun GC7240) Dumåaldrirettedampenmotmennesk er . Med det kraftige dampstøtet får du hjelp til å få vekk vanskelige skr ukker . 1 Sett temperatur v elgeren mellom 3 og MAX. 2  T r ykkpådampstøtknappen(g. 15). Merk: Det kan hende at det k ommer noen vanndråper ut av str yk esålen når du bruk er [...]

 • Página 91

  6  Festforsyningsslangenogledningenpåkr okentiloppbe varing. (g. 24) Kontroller regelmessig at ledningen og slangen er intakte og i forsvar lig stand. Dampbeholderen har håndtak på begge sider for enklere transpor t (g. 25). Miljø Ikke kast apparatet som vanlig husholdningsavfall når det ikke kan brukes l[...]

 • Página 92

  Spørsmål Svar Hvorfor b lir str ykesålen skitten? Urenheter eller kjemikalier som nnes i vannet, kan ha avleiret seg på str ykesålen. Rengjør str ykesålen med en fuktig klut. Du str yker kanskje med for høy temperatur . Rengjør str yk esålen med en fuktig klut. V elg anbefalt str yketemperatur . Hvorfor k ommer det damp ut av Calc- Cle[...]

 • Página 93

  93 Introdução Parabéns pela sua compr a e bem-vindo(a) à Philips! P ar a usufr uir de todas as vantagens da assistência da Philips, registe o seu produto em www .philips.com/welcome. Este potente sistema de engomar pressurizado produz vapor contínuo, que ajuda a engomar mais rapidamente . Gr aças ao seu grande depósito de água com aber tur[...]

 • Página 94

  Este aparelho não deve ser utilizado por pessoas (incluindo crianças) com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, a não ser que lhes tenha sido dada super visão ou instr uções relativas à utilização do aparelho por uma pessoa responsável pela sua segurança. As crianças devem se[...]

 • Página 95

  2  Enchaodepósitocomáguadatorneiraatéaonívelmáximo(g. 3). Nota: Se a água da torneir a da sua área de residência f or muito dura, é aconselhável misturá-la em quantidades iguais com água destilada ou utilizar apenas água destilada. 3  Fechedevidamenteatampadeaberturapara[...]

 • Página 96

  poliéster e 40% de algodão, deverá ser passada na temper atura indicada par a poliéster ( 1 ) e sem vapor . 2  Ligueachaeléctricaaumatomadadeterraecoloqueobotãoligar/desligarem ‘on’(ligado) (GC7220)ouprimaobotãoligar/desligar(GC7240/GC7230)(g. 7). Aluz[...]

 • Página 97

  Seleccione a regulação de vapor baixa ou alta para regulações de temper atura 3 a MAX. 5  Mantenhaoactivadordevaporpr emidoenquantopassacomvapor(g. 9). Quando pousar o ferro depois de passar , coloque-o sobre o descanso ou no supor te . Se quiser usar a função de vapor continuamente, coloque o activador [...]

 • Página 98

  Quando o depósito do vapor estiver pronto para passar com vapor , a luz do vapor da regulação de vapor seleccionada deixa de estar intermitente e acende continuamente (g. 13).   ?[...]

 • Página 99

  Arrumação Certique-sedequeoaparelhojáarr efeceuosucienteantesdeoarrumar . 1  Desligueachadatomadaelétricaedeix eoapar elhoarr efecer . 2  Esvazieodepósitodeágua(g. 16). 3  GC7240: Intr oduzaapontadoferr onobloqueiod[...]

 • Página 100

  Pergunta Resposta P ode ter utilizado a função de jacto de vapor quando começou a passar . Primeiro, passe com vapor dur ante algum tempo antes de utilizar a função de jacto de vapor . É nor mal que, ocasionalmente , algumas gotículas de água pinguem do ferro. P ode ter colocado o depósito do vapor sobre uma superfície que não seja está[...]

 • Página 101

  Pergunta Resposta O vapor sobreaquecido (ou seja, de alta qualidade) é pouco visível, sobretudo quando o botão da temperatur a está no máximo. P ara vericar se o ferro está realmente a produzir vapor , coloque o botão da temperatur a para 3 ou 2 . Assim, o vapor tor nar -se-á visível. P or que r azão o aparelho não produz qualquer vap[...]

 • Página 102

  102 Introduktion Grattis till inköpet och välkommen till Philips! För att dr a maximal n ytta av den suppor t som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www .philips.com/welcome . Det här kraftfulla str yksystemet med tr yckånga producer ar ånga utan a vbrott, vilket hjälper dig att få str ykningen klar snabbare . T ack vare den[...]

 • Página 103

  Låt inte nätsladden och tillför selslangen komma i k ontakt med den varma str yksulan. Om det kommer ut ånga under a vkalkningslocket när appar aten värms upp stänger du av den och drar åt avkalkningslocket. Om det for tsätter att komma ut ånga när appar aten värms upp stänger du av den och k ontaktar ett av Philips auktoriser ade ser [...]

 • Página 104

  Fylla på vattentank en under an vändning Obs! När vattentank en är tom kommer luft in i pumpen och orsakar ett pumpljud som är högre än vanligt. GC7220: Fyll på vattentanken när vattnet börjar ta slut. GC7240/GC7230: Fyll på vattentanken när lampan för tom vattentank blinkar . Du kan fylla på vattentanken när som helst under str ykni[...]

 • Página 105

  Obs! När du sätter på str ykjärnet avger ångbehållar en ett pumpljud. Det här ljudet är normalt och anger att vatten pumpas in i ångbehållaren. Tips Om du har str ukit med hög temperatur och sedan ställer in temper atur vredet på en lägre inställning ska du vänta tills temperatur lampan tänds igen innan du for tsätter att str yka.[...]

 • Página 106

  Obs! För att förhindra att det dr oppar på dina plagg kan du hålla str ykjärnet över en gammal trasa. T r yck på ångaktivatorn tills ångproduktionen har normaliser ats innan du börjar ångstr yka igen. Obs! Om smutspar tiklar k ommer ut ur str yksulan vid ångstr ykning sköljer du ångbehållaren enligt instruktionerna i kapitlet Rengör[...]

 • Página 107

  1  Ställintemperatur vr edetpåettlägemellan 3 och MAX. 2  T r yckpåångpuffknappen(Bild15). Obs! Några dr oppar vatten kan komma ut ur str yksulan när du an vänder ångpuffsfunktionen. För att förhindra det bör du alltid an vända ångfunktionen innan du använder ångpuffsfunktionen. Rengöring och [...]

 • Página 108

  Miljön Kasta inte apparaten i hushållssopor na när den är förbr ukad. Lämna in den för åter vinning vid en ofciell åter vinningsstation, så hjälper du till att skydda miljön (Bild 26). Garanti och ser vice Om du behöver information eller har något problem med apparaten kan du besöka Philips web bplats på www .philips.com eller ko[...]

 • Página 109

  Fråga Svar V arför kommer det ånga ur avkalkningshålet vid str ykning? Du kanske inte har vridit fast avkalkningslocket ordentligt. Slå av str ykjär net och låt det svalna. T a för st bor t sladdför varingskroken och sedan avkalkningslock et. T or ka bor t vattnet r unt hålet. Skr uva sedan fast avkalkningslock et och sätt fast sladdför[...]

 • Página 110

  110  Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz; Philips’e hoş geldiniz! Philips tar afından sun ulan destekten tam faydalanmak için lütf en ürününüzü şu adreste kaydettirin: www .philips.com/welcome. Bu güçlü basınçlı ütü sistemi, daha hızlı ütü yapmanıza yardımcı olan sürekli bir buhar a[...]

 • Página 111

  Elektrik kablosu ve besleme hor tum unun sıcak ütü tabanına temas etmesine izin vermeyin. Cihaz ısınır ken Kireç T emizleme yıkama kapağının altından buhar çıkar sa, cihazı kapatın ve Kireç T emizleme yıkama kapağını sıkın. Cihaz ısınır ken buhar çıkma ya devam eder se , cihazı kapatın ve Philips yetkili ser visine ba[...]

 • Página 112

    Not: Su haznesi boşk en, pompaya hava gir er ve pompalama sesinin normalden daha yüksek çıkmasına neden olur . GC7220: Su azaldığında su haznesini doldur un. GC7240/GC7230: Su hazne[...]

 • Página 113

   Yüksek bir sıcaklıkta ütü yaptıktan sonra sıcaklık kadr anını daha düşük bir a yara getirdiğinizde , ütü yapmay a devam etmeden önce sıcaklık ışığının tekr ar yanmasını bekleyin. Bu say ede elbiseler inizin hasar görmesini önlemiş olur sunuz. Ütüleme işlemine , sentetik ürünler gibi en az [...]

 • Página 114

  Not: Su damlalarının elbisenizin üz erine damlamasını engellemek ütüyü eski bir bez parçasının üzerinde tutun. Ütüy e başlamadan önce buhar çıkarma düğmesini basılı tutarak buhar üretimi normale dönene kadar bekleyin. Not: Buharlı ütüleme y apark en tabandan kir parçacıkları çıkıyor sa, ‘T emizlik ve bakım’ bö[...]

 • Página 115

  2  Buharpüskürtmedüğmesinebasın(Şek. 15). Not: Buhar püskür tme f onksiyonunu kullanırk en, ütü tabanından ara sır a birkaç su damlası çıkabilir. Bunu önlemek için, buhar püskür tme f onksiyonunu kullanmadan önce daima buhar fonksiyonunu kullanın.   Ütü Ü[...]

 • Página 116

  Çe vre Kullanım ömrü sonunda, cihazı normal evsel atıklarınızla bir likte atmayın; bunun y erine , ger i dönüşüm için resmi toplama noktalara teslim edin. Böylece , çevrenin korunmasına yardımcı olur sunuz (Şek. 26). Garanti ve Servis Eğer daha fazla bilgiye ihtiy aç duyar sanız v eya bir sorun yaşar sanız, lütfen www .phi[...]

 • Página 117

  Soru Cevap Ütü yapar ken Kireç T emizleme deliğinden neden buhar çıkıy or? Kireç T emizleme yıkama kapağını düzgün sıkmamış olabilir siniz. Cihazı kapatın ve soğumasını bekleyin. Önce kordon saklama kancasını v e ardından Kireç T emizleme yıkama kapağını çıkarın. Deliğin etr afındaki suyu silin. Ardından, Kireç[...]

 • Página 118

  118 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 2 1 17 1 2 18 19 20 21[...]

 • Página 119

  119 22 23 24 25 26[...]

 • Página 120

  4239.000.6561.2[...]