Melissa ide line 743-192 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Ir a la página of

Buen manual de instrucciones

Las leyes obligan al vendedor a entregarle al comprador, junto con el producto, el manual de instrucciones Melissa ide line 743-192. La falta del manual o facilitar información incorrecta al consumidor constituyen una base de reclamación por no estar de acuerdo el producto con el contrato. Según la ley, está permitido adjuntar un manual de otra forma que no sea en papel, lo cual últimamente es bastante común y los fabricantes nos facilitan un manual gráfico, su versión electrónica Melissa ide line 743-192 o vídeos de instrucciones para usuarios. La condición es que tenga una forma legible y entendible.

¿Qué es un manual de instrucciones?

El nombre proviene de la palabra latina “instructio”, es decir, ordenar. Por lo tanto, en un manual Melissa ide line 743-192 se puede encontrar la descripción de las etapas de actuación. El propósito de un manual es enseñar, facilitar el encendido o el uso de un dispositivo o la realización de acciones concretas. Un manual de instrucciones también es una fuente de información acerca de un objeto o un servicio, es una pista.

Desafortunadamente pocos usuarios destinan su tiempo a leer manuales Melissa ide line 743-192, sin embargo, un buen manual nos permite, no solo conocer una cantidad de funcionalidades adicionales del dispositivo comprado, sino también evitar la mayoría de fallos.

Entonces, ¿qué debe contener el manual de instrucciones perfecto?

Sobre todo, un manual de instrucciones Melissa ide line 743-192 debe contener:
- información acerca de las especificaciones técnicas del dispositivo Melissa ide line 743-192
- nombre de fabricante y año de fabricación del dispositivo Melissa ide line 743-192
- condiciones de uso, configuración y mantenimiento del dispositivo Melissa ide line 743-192
- marcas de seguridad y certificados que confirmen su concordancia con determinadas normativas

¿Por qué no leemos los manuales de instrucciones?

Normalmente es por la falta de tiempo y seguridad acerca de las funcionalidades determinadas de los dispositivos comprados. Desafortunadamente la conexión y el encendido de Melissa ide line 743-192 no es suficiente. El manual de instrucciones siempre contiene una serie de indicaciones acerca de determinadas funcionalidades, normas de seguridad, consejos de mantenimiento (incluso qué productos usar), fallos eventuales de Melissa ide line 743-192 y maneras de solucionar los problemas que puedan ocurrir durante su uso. Al final, en un manual se pueden encontrar los detalles de servicio técnico Melissa en caso de que las soluciones propuestas no hayan funcionado. Actualmente gozan de éxito manuales de instrucciones en forma de animaciones interesantes o vídeo manuales que llegan al usuario mucho mejor que en forma de un folleto. Este tipo de manual ayuda a que el usuario vea el vídeo entero sin saltarse las especificaciones y las descripciones técnicas complicadas de Melissa ide line 743-192, como se suele hacer teniendo una versión en papel.

¿Por qué vale la pena leer los manuales de instrucciones?

Sobre todo es en ellos donde encontraremos las respuestas acerca de la construcción, las posibilidades del dispositivo Melissa ide line 743-192, el uso de determinados accesorios y una serie de informaciones que permiten aprovechar completamente sus funciones y comodidades.

Tras una compra exitosa de un equipo o un dispositivo, vale la pena dedicar un momento para familiarizarse con cada parte del manual Melissa ide line 743-192. Actualmente se preparan y traducen con dedicación, para que no solo sean comprensibles para los usuarios, sino que también cumplan su función básica de información y ayuda.

Índice de manuales de instrucciones

 • Página 1

  ® DK Friturekoger ............................................2 SE Fritöse ....................................................6 FI Rasvakeitin ..........................................10 UK Deep fat fryer ........................................14 DE Friteuse ................................................18 PL Frytownica .....................[...]

 • Página 2

  INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye friturekoger , beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager friturekoger en i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske friturekoger ens funktioner .[...]

 • Página 3

  OVERSIGT 1. T emperaturvælger 2. T emperaturindikatorlys 3. Kurv 4. Kar 5. Håndtag 6. Knap på håndtag 7. Udløserknap til låg 8. Låg 9. Anti-lugt-filter 10. Observationsvindue 11. Rum til opbevaring af ledningen 12. Timer 13. Låg til filterrum FØR FØRSTE ANVENDELSE • Læs sikkerhedsanvisningerne grundigt igennem. •F jern al emballage f[...]

 • Página 4

  V igtigt! Håndtaget kan blive meget varmt efter længere tids brug. Indstilling af timer Timeren afgiver et akustisk signal, når den indstillede tilberedningstid er gået, og slukker samtidig automatisk for frituregryden. •D r ej timerknappen (12) med ur et for at indstille den ønskede tilberedningstid. Du kan indstille op til 30 minutter . ?[...]

 • Página 5

  SKIFT AF ANTI-LUGT -FIL TER Anti-lugt-filteret (9) skal udskiftes efter maksimalt 60 ganges brug. Friturekoger en skal være helt afkølet inden udskiftning. 1. Fjern låget til filterrummet (13). 2. T ag filteret (9) ud, og sæt et nyt i. 3. Sæt låget på igen. OPBEV ARING •V ent med at stille friturekoger en væk, indtil den er helt afkølet.[...]

 • Página 6

  INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya fritös, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder fritösen för första gången. Lägg extra stor vikt vid säkerhetsföreskrifterna. Vi r ekommenderar att du spar bruksanvisningen så att du vid ett senare tillfälle kan läsa om fritösens funktioner . [...]

 • Página 7

  BESKRIVNING 1. T emperaturkontroll 2. T emperaturlampa 3. Kor g 4. Behållare 5. Handtag 6. Knapp på handtag 7. Utlösningsknapp för lock 8. Lock 9. Antiluktfilter 10. Tittfönster 11. Sladdförvaring 12. Timer 13. Lock till filterplats INNAN FRITÖSEN ANVÄNDS FÖRST A GÅNGEN • Läs säkerhetsföreskrifterna noga. •T a bort allt förpacknin[...]

 • Página 8

  OBS! Handtaget kan vara mycket varmt efter lång användning. Ställa in timern Timern ljuder när den inställda tillagningstiden är slut och stänger samtidigt av fritösen. •V rid timerknappen (12) medurs för att ställa in erforderlig tillagningstid. Du kan ställa in den på upp till 30 minuter . • När timern har ställts in påbörjas [...]

 • Página 9

  FÖRV ARING • Vänta tills fritösen har svalnat helt innan du sätter undan den. • Fritösen förvaras bäst med lite olja i. Om du förvarar fritösen med olja i ska du kontrollera att locket är stängt ordentligt så att damm och smuts inte hamnar i oljan. MILJÖTIPS När elektroniska pr odukter inte längre fungerar , ska de kasseras på e[...]

 • Página 10

  OHJEET Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen rasvakeittimen ensimmäistä käyttökertaa, jotta saat siitä parhaan hyödyn. Lue turvaohjeet huolellisesti. Suosittelemme myös säilyttämään nämä ohjeet. Siten voit perehtyä rasvakeittimen eri toimintoihin myöhemminkin. TURV AOHJEET • Rasvakeittimen virheellinen käyttö voi aiheuttaa henkil[...]

 • Página 11

  SELITYKSET 1. Lämpötilansäädin 2. Lämpötilan merkkivalo 3. Kori 4. Säiliö 5. Kahva 6. Kahvassa oleva painike 7. Kannen irrotuspainike 8. Kansi 9. Hajusuodatin 10. T arkistusikkuna 11. Johdon säilytys 12. Ajastin 13. Suodatinlokeron kansi ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ • Lue nämä turvaohjeet huolellisesti. • Poista kaikki pakkausmater[...]

 • Página 12

  Laitteen käynnistys ajastimella. Ajastin antaa äänimerkin ja kytkee rasvakeittimen pois päältä, kun asetettu valmistusaika on kulunut. • Aseta haluamasi valmistusaika kääntämällä ajastinkytkintä (12) myötäpäivään. Pisin ajastinaika on 30 minuuttia. • Kun aika on asetettu, laskenta alkaa heti. • Jos haluat nollata ajastimen, k[...]

 • Página 13

  SÄIL YTYS • Odota, että rasvakeitin on täysin jäähtynyt, ennen kuin asetat sen säilytykseen. • Paistopintaan kannattaa laittaa säilytyksen ajaksi hieman öljyä. Jos laitat paistopintaan öljyä, tarkista, että kansi sulkeutuu kunnolla. Siten öljyyn ei pääse pölyä eikä likaa. YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN Kun sähkölaitetta ei enää[...]

 • Página 14

  INTRODUCTION To get the best out of your new deep fat fryer , please r ead through these instructions carefully befor e using it for the first time. Pay particular attention to the safety measures. W e also recommend that you keep the instructions for future r efer ence, so that you can remind yourself of the functions of the deep fat fryer . SAFET[...]

 • Página 15

  KEY 1. T emperature control 2. T emperature indicator light 3. Basket 4. Bowl 5. Handle 6. Button on handle 7. Release button for lid 8. Lid 9. Anti-odour filter 10. Viewing window 11. Cord storage 12. Timer 13. Cover for filter space PRIOR TO FIRST USE • Read the safety instructions through carefully . • Remove all packaging from the deep fat [...]

 • Página 16

  Important! The handle may be very hot after a long period of use. Setting the timer The timer emits an acoustic signal when the set cooking time has passed, and switches off the deep fat fryer at the same time. •T ur n the timer button (12) clockwise in order to set the r equired cooking time. Y ou can set up to 30 minutes. • Once the timer is [...]

 • Página 17

  CHANGING THE ANTI-ODOUR FIL TER The anti-odour filter (9) must be replaced after a maximum of 60 uses. The deep fat fryer should be completely cool before r eplacement. 1. Remove the lid from the filter space (13). 2. Remove the filter (9) and fit a new one. 3. Replace the lid. STORAGE •W ait until the deep fat fryer is completely cool before put[...]

 • Página 18

  BEDIENUNGSANLEITUNG Bevor Sie Ihre neue Friteuse erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sor gfältig durchlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitsmaßnahmen. Bewahren Sie die Anleitung bitte auf, um sich jederzeit über die Funktionen der Friteuse informieren zu können. SICHERHEITSHINWEISE •D er unsachgemäße Gebrauch [...]

 • Página 19

  SCHLÜSSEL 1. T emperaturkontrolle 2. T emperaturleuchtanzeige 3. Korb 4. Fritierbehälter 5. Handgriff 6. Knopf am Handgriff 7. Entriegelungsknopf für Deckel 8. Deckel 9. Anti-Geruch-Filter 10. Sichtfenster 11. Kabelaufbewahrung 12. Timer 13. Abdeckung des Filterbehälters VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH • Lesen Sie die Sicherheitsanweisungen sor [...]

 • Página 20

  Eintauchen des Korbs 1. Platzieren Sie den Korb (3) so über dem Fritierbehälter (4), dass sich der Handgriff (5) des Korbs in der Halterung in der Öffnung an der V orderseite des Fritierbehälters befindet. 2. W enn die T emperaturleuchtanzeige (2) erlischt, drücken Sie den Knopf (6) am Handgriff, um den Handgrif f und den Korb abzusenken. Acht[...]

 • Página 21

  REINIGUNG • Wischen Sie das Gehäuse der Friteuse mit einem feuchten T uch, warmem W asser und ein wenig Spülmittel ab. •D er Fritierbehälter , der Deckel, der Korb und der Handgriff können in warmem W asser mit Spülmittel gereinigt werden. • Keine starken oder schleifenden Reinigungsmittel zum Reinigen der Friteuse oder ihres Zubehörs v[...]

 • Página 22

  WPROWADZENIE Aby osiàgnàç najlepsze rezultaty w trakcie korzystania z frytownicy, nale˝y przed pierwszym u˝yciem urzàdzenia dok∏adnie przeczytaç poni˝sze instrukcje. Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa. Zaleca si´ zachowanie tej instrukcji na przysz∏oÊç, gdy zaistnieje koniecznoÊç przypomn[...]

 • Página 23

  G¸ÓWNE ELEMENTY 1. Regulator temperatury 2. Lampka kontrolna temperatury 3. Koszyk 4. Pojemnik 5. Uchwyt 6. Przycisk w uchwycie 7. Przycisk zwalniajàcy pokryw´ 8. Pokrywa 9. Filtr poch∏aniajàcy zapachy 10. Okienko frytownicy 11. Schowek na przewód zasilajàcy 12. Minutnik 13. Pokrywa komory filtra CZYNNOCI WST¢PNE • Zapoznaç si´ zalece[...]

 • Página 24

  Wa˝ne! Po okresie d∏ugiego u˝ytkowania uchwyt mo˝e byç bardzo goràcy. Ustawianie minutnika Po up∏ywie ustalonego czasu sma˝enia minutnik emituje sygna∏ dêwi´kowy i wy∏àcza frytownic´. • Przekr´ciç pokr´t∏o minutnika (12) zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby ustawiç odpowiedni czas sma˝enia. Mo˝na ustawiç czas do 30 m[...]

 • Página 25

  maksymalnie 60 sma˝eniach. Przed wymianà poczekaç, a˝ frytownica zupe∏nie ostygnie. 1. Zdjàç pokrywk´ z komory filtra (13). 2. Wyjàç filtr (9) i wymieniç go na nowy. 3. Za∏o˝yç pokryw´. PRZECHOWYWANIE • Przed schowaniem frytownicy poczekaç, a˝ urzàdzenie zupe∏nie ostygnie. • Na czas przechowywania posmarowaç powierzchni´[...]