Melissa 670-011 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Ir a la página of

Buen manual de instrucciones

Las leyes obligan al vendedor a entregarle al comprador, junto con el producto, el manual de instrucciones Melissa 670-011. La falta del manual o facilitar información incorrecta al consumidor constituyen una base de reclamación por no estar de acuerdo el producto con el contrato. Según la ley, está permitido adjuntar un manual de otra forma que no sea en papel, lo cual últimamente es bastante común y los fabricantes nos facilitan un manual gráfico, su versión electrónica Melissa 670-011 o vídeos de instrucciones para usuarios. La condición es que tenga una forma legible y entendible.

¿Qué es un manual de instrucciones?

El nombre proviene de la palabra latina “instructio”, es decir, ordenar. Por lo tanto, en un manual Melissa 670-011 se puede encontrar la descripción de las etapas de actuación. El propósito de un manual es enseñar, facilitar el encendido o el uso de un dispositivo o la realización de acciones concretas. Un manual de instrucciones también es una fuente de información acerca de un objeto o un servicio, es una pista.

Desafortunadamente pocos usuarios destinan su tiempo a leer manuales Melissa 670-011, sin embargo, un buen manual nos permite, no solo conocer una cantidad de funcionalidades adicionales del dispositivo comprado, sino también evitar la mayoría de fallos.

Entonces, ¿qué debe contener el manual de instrucciones perfecto?

Sobre todo, un manual de instrucciones Melissa 670-011 debe contener:
- información acerca de las especificaciones técnicas del dispositivo Melissa 670-011
- nombre de fabricante y año de fabricación del dispositivo Melissa 670-011
- condiciones de uso, configuración y mantenimiento del dispositivo Melissa 670-011
- marcas de seguridad y certificados que confirmen su concordancia con determinadas normativas

¿Por qué no leemos los manuales de instrucciones?

Normalmente es por la falta de tiempo y seguridad acerca de las funcionalidades determinadas de los dispositivos comprados. Desafortunadamente la conexión y el encendido de Melissa 670-011 no es suficiente. El manual de instrucciones siempre contiene una serie de indicaciones acerca de determinadas funcionalidades, normas de seguridad, consejos de mantenimiento (incluso qué productos usar), fallos eventuales de Melissa 670-011 y maneras de solucionar los problemas que puedan ocurrir durante su uso. Al final, en un manual se pueden encontrar los detalles de servicio técnico Melissa en caso de que las soluciones propuestas no hayan funcionado. Actualmente gozan de éxito manuales de instrucciones en forma de animaciones interesantes o vídeo manuales que llegan al usuario mucho mejor que en forma de un folleto. Este tipo de manual ayuda a que el usuario vea el vídeo entero sin saltarse las especificaciones y las descripciones técnicas complicadas de Melissa 670-011, como se suele hacer teniendo una versión en papel.

¿Por qué vale la pena leer los manuales de instrucciones?

Sobre todo es en ellos donde encontraremos las respuestas acerca de la construcción, las posibilidades del dispositivo Melissa 670-011, el uso de determinados accesorios y una serie de informaciones que permiten aprovechar completamente sus funciones y comodidades.

Tras una compra exitosa de un equipo o un dispositivo, vale la pena dedicar un momento para familiarizarse con cada parte del manual Melissa 670-011. Actualmente se preparan y traducen con dedicación, para que no solo sean comprensibles para los usuarios, sino que también cumplan su función básica de información y ayuda.

Índice de manuales de instrucciones

 • Página 1

  SE Oljeradiator ................................................................2 DK Olieradiator ................................................................4 NO Oljeradiator ................................................................6 FI Öljykäyttöinen lämpöpatteri ....................................8 UK Oil filled radiator .......[...]

 • Página 2

  INTRODUKTION För att du skall få ut så mycket som möjligt av ditt nya oljeradiator är det lämpligt att du läser igenom de här instruktionerna innan du börjar använda det. Vi rekommenderar även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk, så att du längre fram kan friska upp minnet beträffande enhetens funktioner . VIKTIGA SÄKER[...]

 • Página 3

  VIKTIGT - Sätt inte i kontakten till elementet innan du har monterat det. - Elementet får endast användas när det står upprätt. - Undvik att repa ribborna med vassa verktyg, eftersom elementet kan börja rosta om emaljen skadas. - Luften måste kunna flöda fritt runt elementet för att dess prestanda ska utnyttjas maximalt. Täck inte över [...]

 • Página 4

  INTRODUKTION For at De kan få mest glæde af Deres olieradiator , beder vi Dem om venligst at gennemlæse denne brugsanvisning, før apparatet tages i brug. Vi anbefaler Dem yderligere at gemme brugsanvisningen, hvis De på et senere tidspunkt skulle få brug for , at genopfriske apparatets funktioner . VIGTIGE SIKKERHEDSFORANST AL TNINGER - Brugs[...]

 • Página 5

  MILJØ TIPS Et el/elektronik pr odukt bør , når det ikke længere er funktionsdygtigt, bortskaffes med mindst mulig miljøbelastning. Apparatet skal bortskaffes efter de lokale r egler i Deres kommune, men i de fleste tilfælde kan De komme af med produktet på din lokale genbrugsstation. GARANTIEN GÆLDER IKKE - Hvis ovennævnte ikke iagttages. [...]

 • Página 6

  INNLEDNING For å få mest mulig glede av oljeradiatoren ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Vi anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . VIKTIGE SIKKERHETSREGLER - Les nøye gjennom bruksanvisningen før du tar apparatet i bruk første gang. - Apparatet må kun[...]

 • Página 7

  7 VIKTIG - Ikke sett i støpselet før radiatoren er montert. - Radiatoren må kun brukes i stående posisjon. - Ikke lag riper på ribbene med skarpe verktøy , ettersom skade på emaljen kan føre til rust. - Radiatoren må stå fritt for å sikr e optimal ytelse. Ikke dekk til åpningene. - Radiatorens utvendige overflater er varme. Hold oppsyn [...]

 • Página 8

  JOHDANTO Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta öljytäytteisestä lämmittimestäsi. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä laitteen eri toimintoihin myöhemminkin. TÄRKEITÄ TURV AOHJEIT A - Lue ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmä[...]

 • Página 9

  TÄRKEÄÄ – Älä kytke lämmittimeen virtaa ennen kuin se on koottu. – Lämmitintä saa käyttää vain pystyasennossa. – Älä naarmuta ripoja terävillä työkaluilla, koska emalivauriot voivat aiheuttaa ruostumista. - Ylläpitääkseen maksimisuorituskykynsä ilman pitää voida kiertää lämmittimen ympärillä. Älä peitä aukkoja. ?[...]

 • Página 10

  INTRODUCTION To get the best out of your new oil radiator , please read these instructions carefully befor e using it for the first time. We also recommend that you keep the instructions for future r eference, so that you can remind yourself of the functions of the device. IMPORT ANT SAFETY MEASURES - Read the instructions carefully befor e using t[...]

 • Página 11

  IMPORT ANT - Do not plug in the radiator until it is assembled. - The radiator may only be used in an upright position. - Do not scratch the fins with sharp tools as damage to the enamel may lead to rust. - The radiator needs a free airflow to maintain maximum performance. Do not cover the openings. - The external surfaces of the radiator are hot. [...]

 • Página 12

  EINFÜHRUNG Bevor Sie Ihren neuen Öl-Radiator erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sor gfältig durchlesen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Gebrauchsanweisung aufzubewahren für den Fall, dass Sie zu einem später en Zeitpunkt zu den Funktionen des Öl-Radiators noch einmal nachlesen wollen. WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN - [...]

 • Página 13

  REINIGUNG - V or dem Reinigen stets Stecker abziehen und Gerät abkühlen lassen. - Das Gerät mit einem leicht feuchten T uch mit etwas Seife r einigen. Keine schleifenden Reinigungsmittel benutzen. WICHTIG - Der Heizkörper darf vor der Montage nicht an das Stromnetz angeschlossen werden. - Der Heizkörper darf nur in senkrechter Position benutzt[...]

 • Página 14

  WPROWADZENIE Aby móc skorzystaç ze wszystkich funkcji grzejnika olejowego, nale˝y dok∏adnie zapoznaç si´ z poni˝szymi instrukcjami przed u˝yciem go po raz pierwszy. Zaleca si´ zachowanie tej instrukcji do przysz∏ego wykorzystania, na wypadek potrzeby przypomnienia sobie sposobu korzystania z funkcji urzàdzenia. ZASADY BEZPIECZNEGO U˚Y[...]

 • Página 15

  WA˚NE - Nie pod∏àczaç grzejnika do êród∏a zasilania przed zmontowaniem. - Grzejnik mo˝na u˝ytkowaç tylko wówczas, gdy znajduje si´ on w pozycji stojàcej. - Nie zadrapaç ˝eberek ostrymi narz´dziami, poniewa˝ uszkodzenie emalii mo˝e doprowadziç do powstania korozji. - Swobodny przep∏yw powietrza zapewnia maksymalnà wydajnoÊç[...]

 • Página 16

  ВВЕДЕНИЕ Для испо льзования все х возмо жностей новог о масляног о р адиатор а внимательно про чит айте данные инструкции пере д ег о первым испо льзованием. Кроме тог о, рек омендуется со хр а?[...]

 • Página 17

  ЧИСТКА Пере д чистк ой необх о димо отключить р адиатор и да ть ему остыть. При необх о димости о чищайте радиа тор с помощью сух ой или влажной ткани, смо ченный в слабом мыльном р астворе. Не по[...]

 • Página 18

  RYD_IM 09/07/04 9:39 Side 18[...]