Melissa 645-063 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Ir a la página of

Buen manual de instrucciones

Las leyes obligan al vendedor a entregarle al comprador, junto con el producto, el manual de instrucciones Melissa 645-063. La falta del manual o facilitar información incorrecta al consumidor constituyen una base de reclamación por no estar de acuerdo el producto con el contrato. Según la ley, está permitido adjuntar un manual de otra forma que no sea en papel, lo cual últimamente es bastante común y los fabricantes nos facilitan un manual gráfico, su versión electrónica Melissa 645-063 o vídeos de instrucciones para usuarios. La condición es que tenga una forma legible y entendible.

¿Qué es un manual de instrucciones?

El nombre proviene de la palabra latina “instructio”, es decir, ordenar. Por lo tanto, en un manual Melissa 645-063 se puede encontrar la descripción de las etapas de actuación. El propósito de un manual es enseñar, facilitar el encendido o el uso de un dispositivo o la realización de acciones concretas. Un manual de instrucciones también es una fuente de información acerca de un objeto o un servicio, es una pista.

Desafortunadamente pocos usuarios destinan su tiempo a leer manuales Melissa 645-063, sin embargo, un buen manual nos permite, no solo conocer una cantidad de funcionalidades adicionales del dispositivo comprado, sino también evitar la mayoría de fallos.

Entonces, ¿qué debe contener el manual de instrucciones perfecto?

Sobre todo, un manual de instrucciones Melissa 645-063 debe contener:
- información acerca de las especificaciones técnicas del dispositivo Melissa 645-063
- nombre de fabricante y año de fabricación del dispositivo Melissa 645-063
- condiciones de uso, configuración y mantenimiento del dispositivo Melissa 645-063
- marcas de seguridad y certificados que confirmen su concordancia con determinadas normativas

¿Por qué no leemos los manuales de instrucciones?

Normalmente es por la falta de tiempo y seguridad acerca de las funcionalidades determinadas de los dispositivos comprados. Desafortunadamente la conexión y el encendido de Melissa 645-063 no es suficiente. El manual de instrucciones siempre contiene una serie de indicaciones acerca de determinadas funcionalidades, normas de seguridad, consejos de mantenimiento (incluso qué productos usar), fallos eventuales de Melissa 645-063 y maneras de solucionar los problemas que puedan ocurrir durante su uso. Al final, en un manual se pueden encontrar los detalles de servicio técnico Melissa en caso de que las soluciones propuestas no hayan funcionado. Actualmente gozan de éxito manuales de instrucciones en forma de animaciones interesantes o vídeo manuales que llegan al usuario mucho mejor que en forma de un folleto. Este tipo de manual ayuda a que el usuario vea el vídeo entero sin saltarse las especificaciones y las descripciones técnicas complicadas de Melissa 645-063, como se suele hacer teniendo una versión en papel.

¿Por qué vale la pena leer los manuales de instrucciones?

Sobre todo es en ellos donde encontraremos las respuestas acerca de la construcción, las posibilidades del dispositivo Melissa 645-063, el uso de determinados accesorios y una serie de informaciones que permiten aprovechar completamente sus funciones y comodidades.

Tras una compra exitosa de un equipo o un dispositivo, vale la pena dedicar un momento para familiarizarse con cada parte del manual Melissa 645-063. Actualmente se preparan y traducen con dedicación, para que no solo sean comprensibles para los usuarios, sino que también cumplan su función básica de información y ayuda.

Índice de manuales de instrucciones

 • Página 1

  SE Sladdlös vattenkokare ................................................................2 DK Ledningsfri el-kedel ......................................................................5 NO Ledningsfri vannkoker ..................................................................8 FI Johdoton vedenkeitin .............................................[...]

 • Página 2

  INTRODUKTION För att du ska få ut så mycket som möjligt av din vattenkokare, ber vi dig läsa igenom denna bruksanvisning innan du använder vattenkokaren för första gången. Lägg extra stor vikt vid säkerhetsföreskrifterna. Vi för eslår även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Normal användning a[...]

 • Página 3

  INNAN V A TTENKOKAREN ANVÄNDS FÖRST A GÅNGEN Innan du använder vattenkokaren för första gången (eller om den har stått oanvänd en längre tid) bör den låtas koka tre gånger . 1. Läs säkerhetsföreskrifterna noga. 2. Se till att sladden har vecklats ut helt. 3. Fyll vattenkokaren med vatten tills vattennivån når den högsta fyllnadsn[...]

 • Página 4

  INFORMA TION OM KASSERING AV DEN HÄR PRODUKTEN Lägg märke till att denna Adexi-produkt är märkt med följande symbol: Det innebär att denna produkt inte får kasseras ihop med vanligt hushållsavfall, eftersom avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska pr odukter måste kasseras separat. Direktivet om avfall som utg[...]

 • Página 5

  INTRODUKTION For at du kan få mest mulig glæde af din nye elkedel, beder vi dig gennemlæse denne brugsanvisning, før du tager elkedlen i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme brugsanvisningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske elkedlens funktioner . SIKKERHEDSFORANST A[...]

 • Página 6

  FØR FØRSTE ANVENDELSE Inden du anvender elkedlen første gang (eller efter længere tids opbevaring uden brug), bør elkedlen koges igennem 3 gange. 1. Læs sikkerhedsanvisninger ne grundigt igennem. 2. Sørg for , at ledningen til elkedlen er rullet helt ud. 3. Fyld elkedlen med vand, til vandstanden når det maksimale påfyldningsniveau på 1,6[...]

 • Página 7

  OPL YSNINGER OM BORTSKAFFELSE AF DETTE PRODUKT Bemærk, at dette Adexi-produkt er forsynet med dette symbol: Det betyder , at produktet ikke må kasseres sammen med almindeligt husholdningsaffald, da elektrisk og elektronisk af fald skal bortskaffes særskilt. I henhold til WEEE-direktivet skal hver medlemsstat sikre korr ekt indsamling, genvinding[...]

 • Página 8

  INNLEDNING For å få mest mulig glede av den nye vannkokeren din ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene. V i anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . SIKKERHETSREGLER Normal bruk av vannkokeren • Feilaktig bruk av [...]

 • Página 9

  FØR DU T AR APP ARA TET I BRUK FØRSTE GANG Før du bruker vannkokeren første gang (eller dersom den ikke har vært i bruk på lang tid), bør den kokes ut 3 ganger . 1. Les nøye gjennom sikkerhetsreglene. 2. Kontroller at ledningen er trukket helt ut. 3. Fyll vannkokeren med vann opp til maks.- nivået på (1,6 liter). 4. Slå vannkokeren på v[...]

 • Página 10

  GARANTIBESTEMMELSER Garantien gjelder ikke: • Dersom bruksanvisningen ikke er fulgt. • Dersom det er foretatt uautoriserte inngr ep i apparatet. • Dersom apparatet er blitt uheldig håndtert, utsatt for hard behandling eller skadet på annen måte. •V ed feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømnettet. På grunn av den kontinuerl[...]

 • Página 11

  JOHDANTO Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta vedenkeittimestäsi. Lue turvaohjeet erityisen huolellisesti. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä keittimen eri toimintoihin myöhemminkin. TURV AOHJEET V edenkeittimen normaali käyttö •V [...]

 • Página 12

  ENNEN ENSIMMÄISTÄ KÄYTTÖÄ Keitä keittimessä vettä 3 kertaa, ennen kuin käytät sitä ensimmäisen kerran (tai jos keitin on pitkään ollut käyttämättömänä). 1. Lue nämä turvaohjeet huolellisesti. 2. V armista, että johto on täysin ojennettuna. 3. Täytä vedenkeitin vedellä 1,6 litran maksimirajaan saakka. 4. Käynnistä vedenk[...]

 • Página 13

  IETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISESTÄ JA KIERRÄTYKSESTÄ Tämä Adexi-tuote on merkitty seuraavalla symbolilla: T uotetta ei siis saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen mukana, vaan sähkö- ja elektroniikkajäte on hävitettävä erillisesti. Sähkö- ja elektroniikkajätettä koskevan dir ektiivin mukaan jokaisen jäsenvaltion on järjestett?[...]

 • Página 14

  INTRODUCTION To get the best out of your new kettle, please read through these instructions car efully before using it for the first time. Pay particular attention to the safety measures. W e also recommend that you keep the instructions for future r eference, so that you can remind yourself of the functions of the kettle. SAFETY MEASURES Normal us[...]

 • Página 15

  PRIOR TO FIRST USE Before using the kettle for the first time (or following a long period without use), the kettle should be boiled 3 times. 1. Read the safety instructions through carefully . 2. Ensure that the cord is fully extended. 3. Fill the kettle with water until the water level r eaches the maximum filling level of 1.6 litr es. 4. Switch o[...]

 • Página 16

  INFORMA TION ON DISPOSAL OF THIS PRODUCT Please note that this Adexi product is marked with this symbol: This means that this product must not be disposed of together with ordinary household waste, as electrical and electronic waste must be disposed of separately . In accordance with the WEEE dir ective, every member state must ensure corr ect coll[...]

 • Página 17

  EINLEITUNG Damit Sie an Ihrem W asserkocher möglichst ungetrübte Freude haben, bitten wir Sie, vor Inbetriebnahme des Geräts diese Gebrauchsanweisung zu studieren. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitsmaßnahmen. Wir empfehlen Ihnen außerdem, die Gebrauchsanweisung aufzubewahren für den Fall, dass Sie zu einem späteren Zeitpunkt zu den Fu[...]

 • Página 18

  PRODUKTBESCHREIBUNG 1. Ausgussöffnung 2. Deckel 3. Wasserstandsanzeige (auf beiden Seiten) 4. Kontrolllampe 5. An/Aus Schalter 6. Kontakt 7. Sockel 8. Herausnehmbarer Kalkfilter VOR DEM ERSTMALIGEN GEBRAUCH V or dem ersten Gebrauch des Wasserkochers oder nach längerer Zeit des Nichtgebrauchs sollte die Kanne dreimal ausgekocht wer den. 1. Lesen S[...]

 • Página 19

  ENTKALKEN Aufgrund von Kalk im W asser wird sich nach längerem Gebrauch im W asserkocher selbst Kalk absetzen. Der Kalk kann durch Essigsäur e (NICHT durch Haushaltsessig) oder einen handelsüblichen Entkalker gelöst werden. 1. 100 ml Essigsäure mit 300 ml kaltem W asser mischen oder den Anweisungen für den Entkalker folgen. 2. Die Mischung in[...]

 • Página 20

  WST¢P Aby wykorzystaç w pe∏ni mo˝liwoÊci tego czajnika, przed pierwszym u˝yciem prosz´ dok∏adnie zapoznaç si´ z niniejszà instrukcjà. Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na Êrodki bezpieczeƒstwa. Prosz´ zachowaç t´ instrukcj´, aby przypomnieç sobie w przysz∏oÊci dzia∏anie poszczególnych funkcji czajnika. ZASADY BEZPIECZ[...]

 • Página 21

  OBJANIENIE 1. Dziobek 2. Pokrywka 3. Wskaênik poziomu wody (po obu stronach) 4. Lampka kontrolna 5. W∏àcznik/wy∏àcznik 6. Wtyczka 7. Podstawa 8. Wymienny filtr zatrzymujàcy kamieƒ wapienny PRZED PIERWSZYM U˚YCIEM Przed pierwszym u˝yciem czajnika (lub po d∏u˝szym okresie nieu˝ywania) nale˝y 3- krotnie zagotowaç wod´ w czajniku. 1. [...]

 • Página 22

  czyszczàcych. U˝ywanie do tego celu ostrych gàbek mo˝e spowodowaç uszkodzenie powierzchni. • Wymienny filtr zatrzymujàcy kamieƒ wapienny mo˝na czyÊciç np. przy pomocy szczotki do mycia naczyƒ. Nale˝y zwróciç uwag´, aby nie uszkodziç membrany filtra. USUWANIE KAMIENIA ZawartoÊç wapnia w wodzie z kranu powoduje, ˝e wewnàtrz czaj[...]

 • Página 23

  МЕРЫ ПРЕДОСТ ОРОЖНОСТИ Обычное испо льзование чайника • Неправильное испо льзование чайника мо жет привести к тр авме или повреждению устройства. • Испо льзуйте чайник тольк о по назначени?[...]

 • Página 24

  Р АЗЪЯСНЕНИЕ 1. Носик 2. Крышка 3. Индикатор уровня во ды (с каждой стороны) 4. Индикатор 5. Кнопка on/of f (вкл/выкл) 6. Переключатель 7. Основание 8. Съемный фильтр для задер жки извести ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСП?[...]

 • Página 25

  ОЧИСТКА • Пере д очистк ой выньте штепсельную вилку из розетки и дайте чайнику остыть. • Чистите внешнюю поверхность чайника влажной тканью. Запрещается погруж ать чайник в какую-либо жидк о[...]

 • Página 26

  IM_645083 25/09/06 10:22 Side 26[...]

 • Página 27

  IM_645083 25/09/06 10:22 Side 27[...]

 • Página 28

  IM_645083 25/09/06 10:22 Side 28[...]