Melissa 251-003 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Ir a la página of

Buen manual de instrucciones

Las leyes obligan al vendedor a entregarle al comprador, junto con el producto, el manual de instrucciones Melissa 251-003. La falta del manual o facilitar información incorrecta al consumidor constituyen una base de reclamación por no estar de acuerdo el producto con el contrato. Según la ley, está permitido adjuntar un manual de otra forma que no sea en papel, lo cual últimamente es bastante común y los fabricantes nos facilitan un manual gráfico, su versión electrónica Melissa 251-003 o vídeos de instrucciones para usuarios. La condición es que tenga una forma legible y entendible.

¿Qué es un manual de instrucciones?

El nombre proviene de la palabra latina “instructio”, es decir, ordenar. Por lo tanto, en un manual Melissa 251-003 se puede encontrar la descripción de las etapas de actuación. El propósito de un manual es enseñar, facilitar el encendido o el uso de un dispositivo o la realización de acciones concretas. Un manual de instrucciones también es una fuente de información acerca de un objeto o un servicio, es una pista.

Desafortunadamente pocos usuarios destinan su tiempo a leer manuales Melissa 251-003, sin embargo, un buen manual nos permite, no solo conocer una cantidad de funcionalidades adicionales del dispositivo comprado, sino también evitar la mayoría de fallos.

Entonces, ¿qué debe contener el manual de instrucciones perfecto?

Sobre todo, un manual de instrucciones Melissa 251-003 debe contener:
- información acerca de las especificaciones técnicas del dispositivo Melissa 251-003
- nombre de fabricante y año de fabricación del dispositivo Melissa 251-003
- condiciones de uso, configuración y mantenimiento del dispositivo Melissa 251-003
- marcas de seguridad y certificados que confirmen su concordancia con determinadas normativas

¿Por qué no leemos los manuales de instrucciones?

Normalmente es por la falta de tiempo y seguridad acerca de las funcionalidades determinadas de los dispositivos comprados. Desafortunadamente la conexión y el encendido de Melissa 251-003 no es suficiente. El manual de instrucciones siempre contiene una serie de indicaciones acerca de determinadas funcionalidades, normas de seguridad, consejos de mantenimiento (incluso qué productos usar), fallos eventuales de Melissa 251-003 y maneras de solucionar los problemas que puedan ocurrir durante su uso. Al final, en un manual se pueden encontrar los detalles de servicio técnico Melissa en caso de que las soluciones propuestas no hayan funcionado. Actualmente gozan de éxito manuales de instrucciones en forma de animaciones interesantes o vídeo manuales que llegan al usuario mucho mejor que en forma de un folleto. Este tipo de manual ayuda a que el usuario vea el vídeo entero sin saltarse las especificaciones y las descripciones técnicas complicadas de Melissa 251-003, como se suele hacer teniendo una versión en papel.

¿Por qué vale la pena leer los manuales de instrucciones?

Sobre todo es en ellos donde encontraremos las respuestas acerca de la construcción, las posibilidades del dispositivo Melissa 251-003, el uso de determinados accesorios y una serie de informaciones que permiten aprovechar completamente sus funciones y comodidades.

Tras una compra exitosa de un equipo o un dispositivo, vale la pena dedicar un momento para familiarizarse con cada parte del manual Melissa 251-003. Actualmente se preparan y traducen con dedicación, para que no solo sean comprensibles para los usuarios, sino que también cumplan su función básica de información y ayuda.

Índice de manuales de instrucciones

 • Página 1

  DK Maxi-ovn ..................................................................2 SE Maxiugn ....................................................................5 NO Maxi-ovn ..................................................................8 FI Maksiuuni ..............................................................11 UK Maxi oven ..................[...]

 • Página 2

  For at du kan få mest mulig glæde af din nye ovn, beder vi dig gennemlæse denne betjeningsvejledning, før du tager ovnen i brug. Vær særligt opmærksom på sikkerhedsforanstaltningerne. Vi anbefaler dig desuden at gemme betjeningsvejledningen, hvis du senere skulle få brug for at genopfriske ovnens funktioner . VIGTIGE SIKKERHEDSFORANST AL T[...]

 • Página 3

  V alg af funktion (varmefordeling) Slukket Øverste varmeelementer aktive Nederste varmeelementer aktive Øverste og nederste varmeelementer aktive KLARGØRING AF OVNEN Hver enkelt ovn er kontroller et på fabrikken, men for en sikkerheds skyld bør du efter udpakning sikre dig, at ovnen ikke er blevet beskadiget under transporten. Kontrollér , om[...]

 • Página 4

  • Brug i stedet en klud fugtet med varmt vand, og tilsæt eventuelt lidt opvaskemiddel, hvis ovnen er meget beskidt. • Der må ikke trænge vand ind i ventilationsåbningerne. • Plade, rist og tang kan vaskes med vand, der er tilsat opvaskemiddel. MILJØTIPS Når elektronikpr odukter ikke længere fungerer , bør de bortskaffes på en måde, [...]

 • Página 5

  För att du ska få ut så mycket som möjligt av din nya ugn är det lämpligt att du läser igenom denna bruksanvisning innan du tar apparaten i bruk. Lägg extra stor vikt vid säkerhetsföreskrifterna. Vi för eslår även att du sparar bruksanvisningen för framtida bruk. VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER • Ugnen får endast användas för det[...]

 • Página 6

  FÖRE FÖRST A ANVÄNDNINGSTILLFÄLLET V arje enskild ugn kontrolleras på fabriken, men för säkerhets skull bör du, efter uppackning, kontrollera att ugnen inte skadats under transporten. Kontrollera om det finns någon synlig skada (t.ex. märken eller liknande), om dörren går att stänga, samt om gångjärnen är i ordning. Om ugnen verkar [...]

 • Página 7

  GARANTIVILLKOR Garantin gäller inte: • om ovanstående instruktioner inte följs • om apparaten har modifierats • om apparaten har använts på ett felaktigt sätt, utsatts för vårdslös behandling eller fått någon form av skada. • om fel har uppstått till följd av fel på nätspänningen. TEKNISKA DA T A Spänning: 230 V - 50 Hz Eff[...]

 • Página 8

  For å få mest mulig glede av den nye ovnen din ber vi deg lese nøye gjennom bruksanvisningen før bruk. Vær spesielt oppmerksom på sikkerhetsreglene. V i anbefaler også at du tar vare på bruksanvisningen, slik at du kan slå opp i den ved senere anledninger . VIKTIGE SIKKERHETSREGLER • Ovnen skal bare brukes i tråd med det fastsatte bruks[...]

 • Página 9

  butikken der du kjøpte den. Ikke bruk ovnen før den er kontrollert av en autorisert fagmann. • Før du installerer ovnen, skal du forsikr e deg om at du har fjernet all emballasje både utvendig og innvendig. • Kontroller at ovnen er korr ekt plassert (se sikkerhetsreglene ovenfor). • Sett støpselet i kontakten. Under produksjon er varmeel[...]

 • Página 10

  GARANTIBESTEMMELSER Garantien gjelder ikke: • Dersom bruksanvisningen ikke er fulgt. • Dersom det er foretatt uautoriserte inngr ep i apparatet. •D ersom apparatet er blitt uheldig håndtert, utsatt for hard behandling eller skadet på annen måte. •V ed feil som måtte oppstå på grunn av feil på strømnettet. TEKNISKE DA T A Driftsspenn[...]

 • Página 11

  Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa, niin saat parhaan hyödyn uudesta uunistasi. Lue turvaohjeet erityisen huolellisesti. Suosittelemme myös, että säilytät nämä ohjeet. Näin voit perehtyä uunin eri toimintoihin myöhemminkin. TÄRKEITÄ TURV AOHJEIT A • Uunia saa käyttää vain sen alkuperäiseen [...]

 • Página 12

  UUNIN V ALMISTELEMINEN Kaikki uunit on tarkistettu tehtaassa. Kun olet purkanut uunin pakkauksesta, tarkista kuitenkin turvallisuussyistä huolellisesti, ettei uuni ole vaurioitunut kuljetuksen aikana. T arkista, ettei uunissa ole näkyviä vaurioita (kuten lommoja) ja että luukku sulkeutuu kunnolla ja saranat ovat kunnossa. Jos uunissa on vaurioi[...]

 • Página 13

  YMPÄRISTÖN HUOMIOIMINEN Kun sähkölaitetta ei enää käytetä, se on hävitettävä paikallisia säädöksiä noudattaen siten, että ympäristölle aiheutuu mahdollisimman vähän haittaa. Sähkölaitteet voidaan yleensä toimittaa paikalliseen kierrätyspisteeseen. T AKUUEHDOT T akuu ei ole voimassa, jos • edellä olevia ohjeita ei noudatet[...]

 • Página 14

  To get the best out of your new oven, please read through these instructions car efully before using it for the first time. Pay particular attention to the safety measures. W e also recommend that you keep the instructions for future r eference, so that you can remind yourself of the functions of the oven. IMPORT ANT SAFETY MEASURES • The oven ma[...]

 • Página 15

  PREP ARING THE OVEN Each individual oven is checked at the factory , but for safety’ s sake, after unpacking the oven, you should check carefully that it has not been damaged during transport. Check whether there is any visible damage (e.g. in the form of dents or similar), if the door closes properly , and if the hinges are in or der . If it app[...]

 • Página 16

  • Instead use a cloth dampened with water , and add detergent if the oven is very dirty . • Make sure that no water gets into the vent holes. • Baking tray , grill and handle may be washed in water and washing-up liquid. ENVIRONMENT AL TIPS Once any electronic pr oduct is no longer functional, it should be disposed of in such a way as to caus[...]

 • Página 17

  Bevor Sie Ihren neuen Maxi-Ofen erstmals in Gebrauch nehmen, sollten Sie diese Anleitung sorgfältig dur chlesen. Beachten Sie insbesondere die Sicherheitsmaßnahmen. Bewahren Sie die Anleitung bitte auf, um sich jederzeit über die Funktionen des Maxi-Ofens informieren zu können. WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN •B enutzen Sie das Gerät nur für[...]

 • Página 18

  Funktionsauswahl (Wärmeverteilung) Aus Oberes Heizelement aktiv Unteres Heizelement aktiv Oberes und unter es Heizelement aktiv VOR DEM GEBRAUCH Jedes einzelne Gerät ist in der Fabrik kontrolliert worden, zur Sicherheit sollten Sie sich jedoch nach dem Auspacken vergewissern, dass beim T ransport keine Schäden entstanden sind. Überprüfen Sie, [...]

 • Página 19

  REINIGUNG Bei der Reinigung des Geräts sind folgende Punkte zu beachten: • Bevor Sie den Ofen reinigen, ver gewissern Sie sich, dass er ganz abgekühlt ist und der Stecker aus der Steckdose gezogen wurde. •S cheuerpulver , Stahlschwämme oder andere starke Reinigungsmittel, die die Flächen verschrammen könnten, dürfen nicht zur Reinigung de[...]

 • Página 20

  Aby jak najlepiej wykorzystaç mo˝liwoÊci nowego piekarnika, nale˝y przed pierwszym u˝yciem uwa˝nie przeczytaç poni˝sze instrukcje. Szczególnà uwag´ nale˝y zwróciç na wskazówki dotyczàce bezpieczeƒstwa. Zaleca si´ zachowanie tej instrukcji na przysz∏oÊç, gdyby zasz∏a koniecznoÊç przypomnienia sobie funkcji piekarnika. ZASAD[...]

 • Página 21

  OPIS PIEKARNIKA 1. Regulator temperatury 2. Lampka kontrolna 3. Pokr´t∏o wyboru funkcji 4. Minutnik 5. Przycisk w∏àczania/wy∏àczania nadmuchu 6. Drzwiczki szklane 7. Grill 8. Tacka do pieczenia Wybór funkcji (rozk∏ad ciep∏a) Wy∏àczone Górne elementy grzewcze aktywne Dolne elementy grzewcze aktywne Dolne i górne elementy grzewcze [...]

 • Página 22

  Gotowanie z u˝yciem funkcji grilla 1. UmieÊç potraw´ w piekarniku. 2. Pozostaw szklane drzwiczki (6) otwarte. 3. Przekr´ç pokr´t∏o wyboru funkcji (3) tak, aby w∏àczyç górny element grzewczy. 4. Ustaw regulator temperatury (1) na 250 ° C. 5. Wybierz odpowiedni czas gotowania na minutniku (4). 6. Mo˝na wybraç funkcj´ nadmuchu goràc[...]

 • Página 23

  Для испо льзования всех возмо жностей новой печи внимательно про чит айте данные инструкции пере д ее первым испо льзованием. Уделите особое внимание мерам пре досторожности. Р екоменду ется[...]

 • Página 24

  ОСНОВНЫЕ К ОМПОНЕНТЫ ПЕЧИ 1. Т ерморегулятор 2. Индикатор 3. Селектор ф ункций 4. Т аймер 5. Кнопка On/of f (Вкл/Выкл) для вентилятора 6. Стеклянная дверца 7. Гриль 8. Противень Функция выбора (распределе[...]

 • Página 25

  Приготовление пищи с испо льзованием функции гриля 1. Поместите про дукты впечь. 2. Ост авьте стеклянную дверцу (6) приоткрытой. 3. Поверните селектор ф ункций (3) т ак, чтобы выбра ть верхний элеме[...]

 • Página 26

  26 251003_IM 21/09/04 13:47 Side 26[...]