Philips SA1VBE08K ViBE manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Philips SA1VBE08K ViBE, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Philips SA1VBE08K ViBE one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Philips SA1VBE08K ViBE. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Philips SA1VBE08K ViBE should contain:
- informations concerning technical data of Philips SA1VBE08K ViBE
- name of the manufacturer and a year of construction of the Philips SA1VBE08K ViBE item
- rules of operation, control and maintenance of the Philips SA1VBE08K ViBE item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Philips SA1VBE08K ViBE alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Philips SA1VBE08K ViBE, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Philips service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Philips SA1VBE08K ViBE.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Philips SA1VBE08K ViBE item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  SA1VBE02 SA1VBE04 SA1VBE08 SA1VBE16 Register your pr oduct and get support at www .philips.com/w elcome NL Gebruiksaanwijzing[...]

 • Page 2

  1 Inhoudsopga v e 1 Belangrijk e veiligheidsinformatie 3 Algemeen onderhoud 3 Het product recyclen 5 2 Uw nieuwe GoGear Vibe 6 W at zit er in de doos? 6 3 Aan de slag 7 Overzicht van de bedieningselementen en aansluitingen 7 Overzicht van het hoofdmenu 8 Software installeren 8 Aansluiten en opladen 8 De GoGear Vibe aansluiten op een computer 8 Indi[...]

 • Page 3

  2 NL 9 Foto’ s 23 Foto’ s bekijken 23 Diapresentatie weergeven 23 Afbeeldingen toevoegen aan de GoGear Vibe 23 Foto’ s verwijderen 23 10 Radio 24 Naar FM-radio luisteren 24 Handmatig afstemmen op een radiozender 24 Automatisch afstemmen op een voorkeuzezender 24 Een voorkeuzezender beluisteren 24 11 Opnamen 2 5 Muziek van de FM-radio opnemen [...]

 • Page 4

  3 V er v ang end e ond erde le n/acce sso ires : Ga n aa r w w w . phi lips . com /supp or t om ver va nge nd e ond er de le n/acce sso ir es te bes telle n. Gehoorbescherming Zet het volume niet te har d: Als u het volume van uw hoofdtelefoon te hard zet, kan dit uw gehoor beschadigen. Dit product kan geluiden produceren met een decibelbereik dat [...]

 • Page 5

  4 Het illegaal kopiëren of distribueren van inhoud is mogelijk in strijd met wetgeving inzake auteur srechten in verschillende landen, waaronder het land waar u zich bevindt. Het naleven van de auteursrechten blijft uw verantwoordelijkheid. Het opnemen en ov erbrengen van videostreams die u naar uw computer hebt gedownload naar uw draagbare speler[...]

 • Page 6

  5 Informeer u over de lokale regels inzak e de gescheiden ophaling van gebr uikte batterijen. Een goede afvalverw er king van uw oude product draagt bij tot het voor komen van mogelijke schade voor het milieu en de volksgez ondheid. Mededeling voor de Eur opese Unie Dit product voldoet aan de v ereisten met betrekking tot radiostor ing van de Europ[...]

 • Page 7

  6 Snelstar tgids Opmerking De af be el din ge n di en en a ll ee n te r re fer e nt ie . • Ph ili ps b eh oud t z ich h et r ec ht vo or d e kl eu r/ he t on t wer p zo nd er k en nis gev in g te wi jz ige n . Philips GoGear audio player Quick start guide 2 Uw nieuw e GoGear Vibe Met de GoGear Vibe kunt u MP 3 - en W MA - bes t a nd en af sp ele [...]

 • Page 8

  7 g dr u k ken : hie r m ee k unt u afspelen/ onder bre ken h USB -aanslu iting i dr u k ken : hie r m ee ga a t u éé n ni veau t er u g ing ed r uk t houd en : hie r me e bla de r t u sne l ach ter uit j hoof dtelefoonaansluiting k MIC mi crofo on Let op G edu r en de l ang er e t ijd l uis t er e n na ar h ar d e • ge lui de n k an s cha de l[...]

 • Page 9

  8 Bel angrijk : cont ro lee r voo rd at u d e sof t w ar e ins t a lle er t of u w comp ut er a a n de ei se n vol doe t (zie he t ged ee l te Systeem verei sten in de ze ge br ui ker sha ndl eid ing ). 1 Sl ui t de G oG ea r Vi be a a n op uw c o m p u t e r. 2 Pla a ts d e CD d ie b ij de G oG ea r V ibe i s ge leve rd i n he t CD - RO M -s t at [...]

 • Page 10

  9 De GoGear Vibe veilig losk oppelen Kop pel d e G oG ear V ib e al s volg t los va n de com pu te r om ge geve ns ver l ies t e voor ko me n: 1 Sl ui t all e toe pa ss ing en o p de com pu te r di e met d e G oG ea r Vib e we r ken af . 2 K lik i n de t a ak ba lk v an d e comp u ter o p . 3 Wacht o p de b eves t igi ng da t de G oG ea r Vi be ve [...]

 • Page 11

  10 4 De GoGear Vibe gebruik en om bestanden mee te nemen Dankzij de GoGear Vibe kunt u bestanden meenemen in Windows V erkenner . 1 Op en W indow s V er kenn er te r w ij l de Go G ear V ib e op d e US B - poo r t van d e com pu te r is a ang esl ote n. 2 Ma a k map pe n in d e Go Ge ar V ib e. 3 Or d en u w bes t a nd en in d e ma pp en do or mi d[...]

 • Page 12

  11 Het dialoogvenster Aan » mediabibliotheek toev oegen wordt weergegeven. 3 K lik o p < < G eav ance erd e opt ies o m he t dia lo og ve ns te r ui t te vou we n. 4 K lik o p T oevoegen... . Het dialoogvenster Map toev oegen » wordt w eer gegeven. 5 Se le c tee r ee n ma p me t muz ie k- en foto bes t a nd en e n k lik o p OK . 6 W M P 11 [...]

 • Page 13

  12 4 K lik o p de p ijl o nde r he t t abb lad R ippen en s el ec te er e en bi tr ate . 5 Pla a ts d e au dio - C D in he t CD - R OM - s t ati on v an d e comp u ter. Alle tracks op de CD worden » weergegeven in een lijst. Standaard ript WMP11 alle nummer s van de CD . Schak elen tussen muziek- en fotobibliotheek in WMP en op uw GoGear Vibe 1 K [...]

 • Page 14

  13 De albums of nummers die u hebt » gekocht, vindt u ter ug in de WMP11 - bibliotheek. Uw Windows Media-inhoud synchr oniseren met de GoGear Vibe U kunt uw muziek en foto’ s synchroniseren met uw GoGear Vibe via WMP11 . Als u de GoGear Vibe voor het eer st op de computer aansluit, selecteer t WMP11 automatisch de synchronisatiemethode (automati[...]

 • Page 15

  14 Wisselen tussen automatisch en handmatig synchr oniseren Na h et i ns tel le n va n de e er s t e sy nch r oni sat ie ku nt u w iss el en tu ss en au to ma tis ch en ha ndm at ig sy nc hr on ise re n: 1 K lik o p de p ijl o mla ag o nde r he t t ab bla d Synchroniseren e n se lec t ee r Philips Go Ge ar Vib e > Syn chro nis ati e ins te lle n[...]

 • Page 16

  15 Tip Al s uw m ed ia bib li oth ee k te g r oot is e n ni et o p • de G oG e ar V ib e pa s t , ku nt u he t se le c ti ev ak je bij Ges yn chr oni see rde b es ta nd en in wi lle keur ige vo lgo rde o psl a an in sch ake le n om d e be s t and e n die i n de t e sy nc hr on ise r en afs pe el li js t s t a an in w il le keu r ig e volg or de t[...]

 • Page 17

  16 Bestanden k opiër en van de GoGear Vibe naar uw computer De GoGear Vibe onder steunt omgekeerde synchronisatie , zodat u bestanden op de GoGear Vibe via WMP11 naar uw computer kunt kopiëren. 1 St ar t W M P 11 . 2 Sc hake l de G oG ea r V ibe i n. 3 Sl ui t de G oG ea r Vi be a a n op de c o m p u t e r. 4 K lik i n he t navi gat ie vens t er [...]

 • Page 18

  17 3 K lik o p he t ee r s te gr oe ne p lus t eke n en s el ec te er h et e er s t e cr i ter i um in d e ver volgke uzelijs t. 4 K lik o p de o nde r s t re ep te woo rd en o m he t cr i ter i um te v er jn en . 5 K lik o p he t t wee de e n de rd e gr oe ne plu s te ken o m me er cr i te r ia vo or de au to mat isc he afs pe el lijs t t e se [...]

 • Page 19

  18 4 Om u w zoe k r esu lt a ten t e ver j nen , ge ef t u me er zo ek wo or de n op . Bestanden en afspeellijsten uit de WMP11-bibliotheek v erwijderen 1 K lik o p he t ta bb lad Me diabibliothee k . 2 K lik o p he t pij lt je li nk s bove n in W M P1 1 en s el ec te er M uziek of F o t o’s om t e verwijderen. 3 Nav ige er n aa r he t bes tan[...]

 • Page 20

  19 4 Se le c tee r he t jui s te t ab bla d en vo er geg eve ns in of b ewer k de info r mat ie . 5 K lik o p OK om de w ijz igi nge n op te s la an . De GoGear Vibe formatter en met WMP11 Let op Me t de ze p ro ced ur e for m at t ee r t u de op sla g • op u w G oG ea r Vi be e n wi s t u all e ge geve ns . 1 St ar t W M P 11 . 2 Sc hake l de G [...]

 • Page 21

  20 Muziektracks v erwijderen 1 Se le c tee r i n het h oofd me nu . 2 Dr u k op / o m ee n tr a ck te zoe ke n. 3 Dr u k op OP TIONS om he t opt ie me nu wee r te ge ven . 4 Se le c tee r de v er wij de ro pti e om d e tr ac k te ve r w ij de re n. 6 Muziek Naar muziek luister en 1 Se le c tee r in h et ho ofdm en u om d e mu zie k mo dus t e ope n[...]

 • Page 22

  21 Bedieningsknoppen v oor gespr ok en boek en De GoGear Vibe wer kt met de volgende bedieningsknoppen voor gesproken boek en: Doel Actie Afspelen/on der bre ken Dr u k op V oo r ui t na ar b eg in va n ni eu w gedeelte/hoo fdstuk Dr u k op T e r ug n aa r be gin v an h uid ig gedeelte/hoo fdstuk Dr u k op V oo r ui t spo el en d oor ges pr oke n b[...]

 • Page 23

  22 Video’ s v erwijderen 1 Se le c tee r i n het h oofd me nu om d e vi de omo dus t e ope ne n . 2 Dr u k op / o m ee n vid eo t e zoek en . 3 Dr u k op o m af te sp el en . 4 Dr u k op OP TIONS om he t opt ie me nu wee r te ge ven . 5 Se le c tee r de v er wij de ro pti e om d e vid eo te ve r w ij de re n. Opmerking U ku nt o ok • in h et h [...]

 • Page 24

  23 Foto’ s verwijder en 1 Se le c tee r in h et ho ofdm en u om d e foto mod us te o pe ne n. 2 Dr u k op / o m ee n foto te zo eke n. 3 Dr u k op OP TIONS om he t opt ie me nu wee r te ge ven . 4 Se le c tee r de v er wij de ro pti e om d e foto te ve r w ij de re n. Opmerking U ku nt o ok • in h et h oofd me nu s el ec te r en e n uw b es t a[...]

 • Page 25

  24 Een v oork euzezender beluister en 1 In d e - mod us k un t u ee rd er i nges t el de r ad iozend er s ( voo r keu zeze nd er s) afspelen: 2 Dr u k op OP TIONS om he t opt ie me nu wee r te ge ven . 3 Se le c tee r ee n voo r keu zeze nd er . 4 Dr u k op / o m na ar e en a nde r e voo r keu zeze nde r te w ijz ige n. 5 Ho ud / 2 se cond en i nge[...]

 • Page 26

  25 Audio/spraak opnemen U kunt als volgt audio/spraak opnemen met de ingebouwde microfoon (zie sectie Ov erzicht voor de locatie van de ingebouwde microfoon): 1 Se le c tee r in h et ho ofdm en u om d e op nam em od us te o pen en . 2 Se le c tee r [S pr a akop nam e st ar t en] . Dr u k op • om te w is sel en t us sen on de r br ek en e n opn em[...]

 • Page 27

  26 Naar opnamen van audio/ spraak luister en 1 Se le c tee r [Opnamebibliot heek] > [ S pr a a k] in h et m enu . 2 Se le c tee r ee n op na me . 3 Dr u k op o m de op na me af te s pe le n. Uw opnamen naar een computer uploaden 1 Sl ui t de G oG ea r Vi be a a n op de com pu te r ( zi e he t ged ee lt e Aa nsl uit en e n opladen in de ze ge br [...]

 • Page 28

  27 12 Instellingen Zo kunt u de GoGear Vibe aanpassen: Selecteer in het hoofdmenu om de instellingen te openen. Navigeer in het men u als volgt: 1 Dr u k op / o m ee n opt ie te s el ec te r en . 2 Dr u k op o m ee n sel ec t ie te bev es ti gen e n na a r het vo lge nd e niv eau (i ndi en a a nwez ig) t e ga an . 3 Dr u k op om te r ug t e ga an n[...]

 • Page 29

  28 [Bee ldinste llingen ] [Screensa ver ] • [ U i t] ( s ta nd aa r d) • [ T it el v an num me r ] • [Albumhoezen ] • [An al oge k lok] • [ Dig it ale k lo k] • [De momodus ] [D atu m en t ijd] [Tijdinst ellingen] • [ T ijd sind el ing in st ell en] Ti jd in s tel le n • [Datuminste llingen ] • [ Dat umi nde ling i ns tel le n ] D[...]

 • Page 30

  29 13 De GoGear Vibe bijw erk en De GoGear Vibe wordt aangestuurd door een intern progr amma, dat r mware wordt genoemd. Sinds u de GoGear Vibe hebt gekocht, kunnen er nieuwere v er sies van de rmware zijn uitgebr acht. Het softwareprogramma Philips Device Manager kan uw computer gebr uiken om via internet te controleren op beschikbare rmw[...]

 • Page 31

  30 14 Pr oblemen oplossen Als de GoGear Vibe niet goed wer kt of als het display b lokkeer t, kunt u de speler opnieuw instellen zonder dat u gegev ens ver liest: Hoe kan ik de GoGear Vibe opnieuw instellen? Ste ek e en p en of e en a nd er voo r wer p in • he t re se t-ga at je a a n de li nke r k an t va n de Go G ear V ib e . Bl ijf d r uk ke [...]

 • Page 32

  31 Opmerking ¹ Op la ad ba re b at t er i je n he bb en e en b ep e r k t • a an ta l op la ad cy cli . De l eve nsd uu r en h et a a nt al op la ad cy cli v an b at te r ij en z ij n af h an ke lij k va n ge br u ik e n ins t el lin ge n. 1 G B = 1 mil ja rd by tes ; de b es chi k bar e • ops la gca pa ci te it i s kl ei ne r . M oge li jk is[...]

 • Page 33

  32 Ondersteunde videobestandsindelingen De GoGear Vibe onder steunt de volgende indelingen voor video: SMV • Ondersteunde fotobestandsf ormaten De GoGear Vibe onder steunt de volgende fotoformaten: JPEG • NL[...]

 • Page 34

  33 F FM ( Freq ue ncy M odu lat ion - frequentiemodul atie ) B ij r ad io - ui t zen din gen : ee n me tho de v an mod ul ati e wa a r bij d e fr e que nt ie v an d e dr a ag g olf spa nn ing af wijk t va n de f re qu en tie va n he t mod ula ti evol t age . J JPEG He t alg em en e for ma a t voor fo to’s. Ee n sy s te em vo or he t com pr im er [...]

 • Page 35

  34 Do or la nge r op d e k nop te d r uk k en k unt u sn ell er s cr oll en . T Thumbnail Ee n th umb na il is e en ve r k le ind e ve r sie v an ee n be el d die wo rd t g eb r uik t om ee n i tem ge mak k eli jke r te he r ke nne n . Th umb na ils sp el en d eze lfde r ol vo or af bee ld inge n al s no r mal e nor m al te k s ti nd ex voo r woor [...]

 • Page 36

  SA1VBE_02_UM_V2.0 wk9345 © 2009 K oninklijke Philips Electr onics N.V . Alle rechten v oorbehouden.[...]