Philips HB185/01 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Philips HB185/01, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Philips HB185/01 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Philips HB185/01. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Philips HB185/01 should contain:
- informations concerning technical data of Philips HB185/01
- name of the manufacturer and a year of construction of the Philips HB185/01 item
- rules of operation, control and maintenance of the Philips HB185/01 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Philips HB185/01 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Philips HB185/01, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Philips service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Philips HB185/01.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Philips HB185/01 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  F acial Studio HB185[...]

 • Page 2

  2[...]

 • Page 3

  3 1 2 3 4[...]

 • Page 4

  4[...]

 • Page 5

  HB185 ENGLISH 4  9  1 4  1 9     23    2 7  31  36   4 0  4 4  49  54   5 9 ?[...]

 • Page 6

  6 Intr oduction With this face tanner y ou can suntan at home . A timer ensures that each session does not last longer than 60 minutes. Just as with natur al sunlight, overexposure m ust be a v oided (see chapter ‘T anning and your health’). Important Read these instr uctions for use carefully before using the appliance and sa ve them for futur[...]

 • Page 7

        The sun supplies var ious types of energy . Visible light enab les us to see , ultr aviolet (UV) light giv es us a tan and the infr ared (IR) light in sunlight pro vides the heat in whi[...]

 • Page 8

  Note: If your skin feels slightly taut after tanning, you can apply a moistur ising cream. Duration of the tanning session in minutes for persons with v er y sensitive skin for persons with normal sensitive skin for persons with less sensitive skin 1st session 6 6 6 break of at least 48 hour s break of at least 48 hour s break of at least 48 hour s[...]

 • Page 9

  Nev er use scouring pads and abrasiv e liquids such as scouring agents, petr ol or acetone to clean the appliance. 1 Clean the protectiv e goggles with a moist cloth. Replacement The light emitted by the tanning lamps will become less bright in time (i.e . after a f ew y ear s in case of nor mal use). When this happens, y ou will notice a decrease [...]

 • Page 10

  Pr oblem Solution When the lamps ha ve been used f or a long time , the tanning capacity will decrease . This effect only becomes noticeab le after several year s. Y ou can solve this prob lem b y selecting a slightly longer tanning time or b y ha ving the tanning lamps replaced. ENGLISH 10[...]

 • Page 11

  11  С тази уред за придобиване на тен на лицето можете да правите слънчеви бани у дома. Часовниковият механизъм ограничава сеансите до 60 минути. Трябва да се избягва прекомерното излаган[...]

 • Page 12

  Не очаквайте от уреда по-добри резултати, отколкото от естествената слънчева светлина.  Този уред Philips е в съответствие с всички стандарти ?[...]

 • Page 13

   Да кажем, че провеждате 10-дневен курс за придобиване на тен, включващ 6-минутен сеанс на първия ден и 15-минутен сеанс през всеки от следващите девет дни. Целият курс продължава (1 x 6 ми?[...]

 • Page 14

  Разстоянието между лицето ви и тръбните лампи трябва да бъде 10 см (фиг. 3). След изтичане на зададеното време часовниковият механизъм автоматично изключва уреда. 7 Винаги изключвайте уреда от з[...]

 • Page 15

   Условията на международната гаранция не важат за лампите за придобиване на тен.  Ако възникнат проблеми с[...]

 • Page 16

  16 Úvod Tímto obličejo vým solár iem se můžete opalovat doma. Časovač se postará o to , aby každé sez ení netr valo déle než 60 minut. T ak jako na slunci, i zde je třeba zabránit příliš dlouhému opalo vání (viz kapitola „Opalo vání a vaše zdr a ví“).  Před použitím přístroje si pozorně p[...]

 • Page 17

    T ento spotřebič Philips odpovídá všem normám týkajícím se elektromagnetických polí (EMP). P okud je správně používán v souladu s pokyny uv edenými v tomto náv odu k použití, je jeho použití podle dosud dostupných vědeckých poznatků bezpe[...]

 • Page 18

  Poznámka: Ab yste obličej opálili ro vnoměrně ze všech stran, doporučujeme během opalování občas otočit hlavou zleva dopr ava a zpět. Tím zajistíte r ovnoměrné opálení. Poznámka: Pokud byste měli pocit, že je po opalování vaše pok ožka lehce napnutá, můžete použít vhodný zvlhčující krém. T r vání jednotlivých [...]

 • Page 19

   Před čištěním vždy odpojte přístr oj od sítě a nechte ho vychladnout. Vnější povr ch přístr oje můžete čistit na vlhčeným hadříkem. Dbejte na to, aby do přístroje nevnikla v oda. K čištění přístr oje nikdy nepoužívejte čisticí žínky a abrazivní čisticí pr ostředky (čisticí chemické pr[...]

 • Page 20

  Pr oblém Řešení Vzdálenost mezi výbojkami a obličejem je větší, než má být. P okud jsou výbojky v prov ozu již velmi dlouho , jejich opalo vací výkon se zmenšuje . T oto se obvykle projevuje až po něk olika letech. Řešením může být mír né prodloužení opalo vacích dob nebo výměna výbojek.  20[...]

 • Page 21

  21  Selle näopäevitajaga saate kodus päevitada. T aimer tagab , et päevitusseanss ei kestaks kauem kui 60 minutit. Nagu loodusliku päikesega, tuleb ka sellega liialdamisest hoiduda (vt pt “Päevitamine ja ter vis”).  Enne seadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läb[...]

 • Page 22

            Päike a valdab mitut laadi toimet. Nähta v valgus võimaldab meil näha, ultr avioletne (UV) valgus päevitab ja infr apunane (IR) valgus annab soojust, mille käes[...]

 • Page 23

  Päevitamisseansi k estvus minutites ülitundliku nahaga inimestele normaalse tundlikkusega nahaga inimestele vähetundliku nahaga inimestele esimene seanss 6 6 6 vähemalt 48 tunnine vaheaeg vähemalt 48 tunnine vaheaeg vähemalt 48 tunnine vaheaeg vähemalt 48 tunnine vaheaeg teine seanss 10 15–20 20-25 kolmas seanss 10 15–20 20-25 neljas sea[...]

 • Page 24

   Aja jooksul (ta valisel kasutamisel mõne aasta pärast) muutuvad päevituslambid tuhmimaks. Sel juhul väheneb solaar iumi päevitamisjõudlus. Seda probleemi võite lahendada päevitamisaja kestvust natuk e pikendades või päevituslampe vahetades. Alati vahetage päevituslampe ja käiviteid Philipsi v olitatud hool[...]

 • Page 25

  25  Uz ovaj aparat za tamnjenje lica možete se sunčati kod kuće. Timer određuje svaku sesiju, ne dulju od 60 minuta. Kao i kod prirodnog sunčanja, mor a se izbjega vati pretjerano izlaganje (pogledajte pogla vlje ‘UV zračenje , sunčanje i zdr a vlje’).   Pr ije korištenja apar ata pažljivo pročitajte o v e u[...]

 • Page 26

      Sunce Sunce daje r azličite vr ste ener gije . Vidljivo svjetlo omogućuje nam da vidimo , ultr aljubičasto (UV) svjetlo omogućuje tamnjenje , a infr acr veno (IR) svjetlo daje toplin u u kojoj rado uživamo. ?[...]

 • Page 27

  T rajanje sunčanja u minutama za osobe s vrlo osjetljivom k ožom za osobe s normalno osjetljivom k ožom za osobe s manje osjetljivom k ožom Pr vo sunčanje 666 pauza od najmanje 48 sati pauza od najmanje 48 sati pauza od najmanje 48 sati pauza od najmanje 48 sati Dr ugo sunčanje 10 15-20 20-25 T reće sunčanje 10 15-20 20-25 Četvr to sunčan[...]

 • Page 28

    Svjetlo koje emitiraju lampe za sunčanje s vremenom postaje manje svijetlo (odnosno, nakon nekoliko godina normalnog korištenja). Kada se to dogodi, kapacitet tamnjenja uređaja će se smanjiti. T aj problem se može riješiti podešavanjem malo duljeg vremena sunčanja ili zamjenom lampi. Lampe z[...]

 • Page 29

  29     Az arcszoláriummal otthon napozhat. Időkapcsoló biztosítja, hogy egyik bar nítási szakasz se tar tson 60 percnél hosszabb ideig. Akár a ter mész etes napfény esetében, a túlzott barnítást kerülni kell (lásd a „Szolárium és egészség” c. részt).   A készülék első hasz[...]

 • Page 30

           A nap különféle ener giákat sugároz. A látható hullámhosszú fény lehetővé teszi a látást, az ultr aibolya (UV) fény barní[...]

 • Page 31

  A barnítások időtartama per cekben fok ozottan érzéken y bőrű személy ek számára normál bőrű személy ek számára k evéssé érzék eny bőrű személy ek számára 1. kúr a 6 6 6 legalább 48 óra szünet legalább 48 óra szünet legalább 48 óra szünet legalább 48 óra szünet 2. kúr a 10 15-20 20-25 3. kúr a 10 15-20 20-25 [...]

 • Page 32

   A fénycsöv ek által kibocsátott fén yerő az idő múlásával (átlagos használat esetén ez néhán y évet jelent) csökken. Amikor ez bekövetk ezik, a készülék bar nító hatásának a csökkenését fogja tapasztalni. A jelenséget kissé hosszabb barnulási időtar tam beállításával vagy a fén ycsövek cseréjé[...]

 • Page 33

  33  Осы бетіңізді тотықтыруға арналған құралмен сіз үйіңізде ақ күнге күе берсеңіз болады. Таймер әр бір сеанстың 60 минуттан аспайтындығын қамтамасыз етеді. Табиғи күнге күю секіл?[...]

 • Page 34

  Егер тотығу сеансынан кейін сіздің теріңіз тартылып тұрса, онда дымқылдататын крем жақсаңыз болады. Егер таймер жұмыс жасап тұрмаса, онда тотығу құралын қолдануға болмайды. Түстер күннің әс?[...]

 • Page 35

   Сіз 10-күндік курс қабылдап жатырсыз дейік, оның ішінде бірінші күні 6-минуттық сеанс, және келесі тоғыз күн бойы 15-минуттық сеанстар болады. Толық курс, сонда (1 x 6 минут) + (9 x 15 минут) = 141 [...]

 • Page 36

  Сіздің бетіңіз бен тотығу лампаларының ара қашықтығы 10 см. болуы тиіс (Cурет 3). Таңдап қойған уақыт аяқталғаннан соң, таймер автоматты түрде құралды сөндіреді. 7 Құралды қолданып болғаннан соң[...]

 • Page 37

   Егер бұл құралда келелі мәселері болса, әрі сіз оларды төменде көрсетілген ақаулықтарды табу нұсқа бойынша шеше алмасаңыз, онда жақын жердегі Philips қызмет орталығ?[...]

 • Page 38

  38  Su šia veido įdegio lempa jūs galite patogiai įdegti namie. Laikmatis užtikrina, kad seansas netr uks ilgiau nei 60 minučių. Reikia vengti pernelyg ilgo buvimo tiek soliariumo, tiek ir natūr alioje saulės šviesoje (žr . skyrelį „Įdegis ir jūsų sv eikata“).  Pr ieš pradėdami naudotis pr ie[...]

 • Page 39

       Saulė skleidžia įvair ią energiją. Matoma šviesa leidžia m ums matyti, ultr avioletinė (UV) – įdegti, o infr araudonoji (IR) – šildo. ?[...]

 • Page 40

  Deginimosi seanso trukmė minutėmis žmonėms, kurių oda yra jautri žmonėms, kurių oda yra normali žmonėms, kurių oda yra nejautri 1-asis seansas 666 padar ykite bent 48 valandų per tr auką padar ykite bent 48 valandų per tr auką padar ykite bent 48 valandų per tr auką padar ykite bent 48 valandų per tr auką 2-asis seansas 10 15–2[...]

 • Page 41

     Ilgainiui (naudojant įpr astai, po keler ių metų) įdegio lempų šviesa silpnėja. T aip nutikus, pastebėsite silpnėjantį pr ietaiso po veikį. Šią problemą galite išspręsti, nustatydami šiek tiek ilgesnę seanso tr ukmę arba pakeisdami lempas. Paprastai įdegio lempos ir starteriai k eičiami „Phili[...]

 • Page 42

  42   Izmantojot šo sejas solār iju, var at ēr ti sauļoties mājās. T aimer s nodrošina, ka katr s seanss ilgst ne vairāk kā 60 minūtes. Tāpat kā dabīgajā saules gaismā, ir jāizvairās no pār lieku ilgas sauļošanās (skatiet nodaļu ‘Sauļošanās un veselība’).  Pir ms ierīces lietošan[...]

 • Page 43

      Saule Saules enerģijai ir dažādi veidi. Tās gaismā mēs redzam apkār tni, ultravioleto star u (UV) ietekmē mēs gūstam iedegumu, un infr asar kanie star[...]

 • Page 44

  Sauļošanās seansa ilgums minūtēs personām ar ļoti jutīgu ādu personām ar normālu ādu personām ar mazāk jutīgu ādu 1. seanss 6 6 6 vismaz 48 stundas ilgs pār tr aukums vismaz 48 stundas ilgs pār tr aukums vismaz 48 stundas ilgs pār tr aukums vismaz 48 stundas ilgs pār tr aukums 2. seanss 10 15-20 20-25 3. seanss 10 15-20 20-25 4.[...]

 • Page 45

     Laika gaitā (pēc vairāku gadu ilgas par astas lietošanas) sauļošanās lampu izstarotā gaisma kļūs vājāka. Kad tas notiek, novērojama iedeguma intensitātes samazināšanās. Šo problēmu var atrisināt, uzstādot nedaudz ilgāku sauļošanās laiku vai nomainot lampas. Solārija lampas un st[...]

 • Page 46

  46     Opisywane minisolar ium umożliwia opalanie twarzy bez konieczności wychodz enia z dom u. Wbudo wany timer sprawia, że sesja opalania nie trwa dłużej niż 60 minut. P odobnie jak w przypadku natur alnego światła słonecznego , należy unikać zbyt długiego opalania (patrz rozdział „Opalanie a zdr[...]

 • Page 47

     Niniejsze urządz enie rmy Philips spełnia wszystkie nor my dotyczące pól elektromagnetyczn ych. Jeśli użytko wnik odpowiednio się z nim obchodzi i używa go zgodnie z zaleceniami za war tymi w instr ukcji obsługi, urządz enie jest bezpieczne w uży[...]

 • Page 48

    Zgodnie z tabelą pierwsza sesja każdego cyklu opalania powinna trwać 6 min ut, niezależnie od wr ażliwości skór y . Jeśli uważasz, że sesje są zbyt długie (np. po opalaniu skór a staje się napięta i podrażniona), radzimy skrócić czas opalania o np . 5 minut. Uwaga: W celu uzyskania pięknej, równomiernej opale[...]

 • Page 49

    Przed przystąpieniem do czyszczenia za wsze wyjmij wtyczkę urządzenia z gniazdka elektr ycznego i odczekaj, aż ostygnie. Obudowę urządzenia można czyścić wilg otną szmatką. Należy uważać, aby w oda nie wlała się do urządzenia. Do czyszczenia urządzenia nigdy nie należy używać czyścików ani ?[...]

 • Page 50

  Pr oblem Rozwiązanie Urządzenie nie włącza się. Spr awdź, czy wtyczka została prawidło wo włożona do gniazdka elektr ycznego. Być może nastąpiła awaria zasilania. Sprawdź, czy w gniazdku jest napięcie , podłączając do niego inne urządzenie . Słabe rezultaty opalania. Nie przestrz egasz harmonogr amu opalania odpowiedniego dla T[...]

 • Page 51

  51 Intr oducere Cu acest apar at de bronzat pe faţă vă puteţi bronza confor tabil la domiciliu. Cronometr ul întrer upe automat şedinţa după 60 de minute. Ca şi în cazul bronzării natur ale , trebuie evitată supraexpunerea (a se vedea capitolul Bronzarea şi sănătatea dvs.). Important Citiţi aceste instr ucţiuni de utilizare cu aten[...]

 • Page 52

    Acest apar at Philips respectă toate standardele ref er itoare la câmpuri electromagnetice (EMF). Dacă este manevr at corespunzător şi în conformitate cu instr ucţiunile din acest manual, aparatul este sigur conform dovezilor ştiinţice disponibil[...]

 • Page 53

    După cum este indicat în tabel, pr ima şedinţă dintr -un program trebuie să dureze întotdeauna 6 minute, indiferent de sensibilitatea pielii. Dacă şedinţele sunt prea lungi pentr u dumneav oastră (de ex. dacă pielea vă ţine după şedinţă), vă sfătuim să reduceţi dur ata şedinţei, de exemplu cu 5 minute. Notă[...]

 • Page 54

  Ochelar ii de protecţie respectă normele de protecţie Class II din directiva 89/686/CEE.  Înainte de curăţar e , scoateţi întotdeauna aparatul din priză şi lăsaţi-l să se răcească. Puteţi curăţa partea exterioară a aparatului cu o cârpă umedă. asiguraţi-vă că apa nu pătrunde în aparat. Nu folosi[...]

 • Page 55

  Pr oblemă Soluţie Apar atul nu porneşte . V ericaţi dacă aţi introdus ştecher ul corect în priză. P oate exista o cădere de tensiune . V ericaţi funcţionarea sur sei electr ice , conectând un alt apar at. Rezultate slabe de bronzare . Nu respectaţi progr amul de bronzare corespunzător pielii dvs. V er icaţi tabelul din capi[...]

 • Page 56

  56  Лампу для загара лица можно использовать в домашних условиях. Таймер ограничивает продолжительность одного сеанса загара 60-ю минутами. При использовании прибора, а так же есл?[...]

 • Page 57

  Если после сеанса загара вы ощущаете некоторую сухость кожи, смажьте ее увлажняющим кремом. Запрещено пользоваться прибором с неисправным таймером. Под воздействием солнца краски могут выц?[...]

 • Page 58

  Независимо от того, решили ли вы прекратить сеансы загара на время или продолжить их с меньшей частотой, помните, что нельзя превышать максимально допустимого количества часов загара. Для да?[...]

 • Page 59

  3 Для определения продолжительности сеанса, обратитесь к таблице настоящего руководства. 4 Наденьте защитные очки, входящие в комплект поставки. 5 Установите на таймере выбранную продолжител[...]

 • Page 60

   Для получения дополнительной информации или в случае возникновения проблем зайдите на веб-сайт www .philips.com или обратитесь в Центр поддержки покупателей[...]

 • Page 61

  61 Úvod T oto zar iadenie vám umožňuje opaľovať si pokožku tváre priamo doma. Časo vý spínač zabezpečí, že slnenie nebude tr vať dlhšie ako 60 minút. Rovnako ak o pri opaľovaní sa slnečným žiarením, vyhnite sa nepr imerane dlhej expozícii (pozr ite kapitolu „UV , slnenie a vaše zdravie“).  Pred [...]

 • Page 62

    T ento výrobok Philips vyhovuje všetkým normám týkajúcim sa elektromagnetických polí (EMF). Ak budete zariadenie používať správne a v súlade s pokynmi v tomto návode na použitie , bude jeho použitie bezpečné podľa všetkých v súčasnosti zn[...]

 • Page 63

    Ako je uv edené v tabuľk e , pr vé slnenie má vždy tr vať 6 minút, bez ohľadu na citlivosť pokožky . Ak si myslíte, že slnenie tr vá príliš dlho (napr . ak je V aša pokožka po slnení napätá a precitlivená), odporúčame Vám, aby ste skrátili čas slnenia, napr . o 5 minút. Poznámka: Ab y ste si tvár [...]

 • Page 64

   Vždy pred čistením zariadenie odpojte zo siete a nechajte ho vychladnúť. V onkajšok zariadenia môžete očistiť na vlhčenou tkaninou. Uistite sa, že do zariadenia nevnikla voda. Pri čistení zariadenia nikdy nepoužívajte drsné brúsne papier e, kvapaliny , pr ostriedky na drhnutie, benzín ani acetón. 1 Ochra[...]

 • Page 65

  Pr oblém Riešenie Nedostatočné opálenie pokožky . Nedodržia vate čas slnenia vhodný pre Váš typ pokožky . P ozrite si tabuľku v časti :„Slnenie: ako často a ako dlho?“. Vzdialenosť medzi žiar ivkami a V ašou tvárou je väčšia ako predpísaná. P o dlhšom používaní žiar iviek klesne intenzita emitovaného UV žiarenia. [...]

 • Page 66

  66  S tem apar atom za porja vitev obraza se lahko sončite kar doma. Časo vnik poskrbi, da posamezno sončenje ne tr aja v eč kot 60 minut. T ak o kot pri nar avnem soncu, se mor ate tudi tu izogibati prekomernemu sončenju (oglejte si pogla vje “UV , sončenje in vaše zdr avje”).   Pred upor abo aparata [...]

 • Page 67

      Sonce Sonce proizvaja r azlične vr ste ener gij. Vidna svetloba nam omogoča, da vidimo, ultr a vijolična (UV) svetloba nam obar va kožo , infr ardeča (IR) svetloba v sončnih žar kih pa daje toploto , na k[...]

 • Page 68

  T rajanje sončenja v minutah za osebe z zelo občutljivo k ožo za osebe z normalno občutljivo k ožo za osebe z manj občutljivo k ožo 1. sončenje 666 premor najmanj 48 ur premor najmanj 48 ur premor najmanj 48 ur premor najmanj 48 ur 2. sončenje 10 15-20 20-25 3. sončenje 10 15-20 20-25 4. sončenje 10 15-20 20-25 5. sončenje 10 15-20 20-2[...]

 • Page 69

    Svetloba cevastih žarnic sčasoma oslabi (ob običajni upor abi v nekaj letih). Ko se to zgodi, boste opazili, da apar at slabše porjavi vašo k ožo . T o težav o odpravite tak o, da čas sončenje nekolik o podaljšate ali pa da cevaste žar nice zamenjate. Cevaste žarnice in štarterje naj vam vedno zamenjajo na Philip[...]

 • Page 70

  70  Uz ovu lampu za lice možete se sunčati k od kuće . T ajmer obezbeđuje da svaka pojedinačna sesija ne tr aje duže od 60 minuta. Kao i kod prirodne sunčeve svetlosti, treba izbega vati preteranu izloženost (pogledajte odeljak ‘Sunčanje i zdravlje’).   Pre upotrebe apar ata pažljiv o pročitajte ov o uputst[...]

 • Page 71

      Sunce Sunce nas snabdeva r azličitim vr stama ener gije . Vidljiva svetlost nam omoguća va da vidimo , ultr aljubičasta sv etlost (UV) daje nam preplanulost, a infr acr vena (IR) svetlost u sunčev oj svetlosti obezbeđuje top[...]

 • Page 72

  T rajanje sesije sunčanja u minutima za osobe sa v eoma osetljivom k ožom za osobe sa normalno osetljivom k ožom za osobe sa manje osetljivom k ožom 1. sesija 6 6 6 pauza od najmanje 48 sati pauza od najmanje 48 sati pauza od najmanje 48 sati pauza od najmanje 48 sati 2. sesija 10 15-20 20-25 3. sesija 10 15-20 20-25 4. sesija 10 15-20 20-25 5.[...]

 • Page 73

  Zamena delo va Intenzitet svetlosti k oju emituju lampe za sunčanje smanjiće se tokom vremena (tj. nakon nekolik o godina u slučaju nor malne upotrebe). Kada se ov o desi, pr imetićete da se smanjio kapacitet zr ačenja. Ovaj problem možete rešiti podeša vanjem nešto dužeg vremena sunčanja ili zamenom lampi. Lampe za sunčanje i startere [...]

 • Page 74

  74  За допомогою цього пристрою для лицевої засмаги можна отримати засмагу в домашніх умовах. Таймер гарантує тривалість кожного сеансу не довше 60 хвилин. Як і з природнім сонячним сві[...]

 • Page 75

  Під впливом сонця кольори можуть втрачати колір. Такий самий ефект дає й наш пристрій. Не очікуйте від пристрою, що він буде давати кращу засмагу, ніж сонячна. ?[...]

 • Page 76

   Як показано у таблиці, перший сеанс курсу засмагання має тривати завжди 6 хвилин, незалежно від чутливості шкіри. Якщо Ви вважаєте, що сеанси занадто довгі для Вас (наприклад, якщо ?[...]

 • Page 77

   Захисні окуляри слід використовувати лише для солярію Philips. Їх не можна використовувати для інших цілей. Захисні окуляри відповідають класу захисту II згідно директи?[...]

 • Page 78

  Проблема Вирішення Пристрій не вмикається. Перевірте, чи штепсель правильно вставлений у розетку. Можливо, немає живлення. Перевірте, чи є живлення, під’єднавши інший пристрій. Погана засмаг[...]

 • Page 79

  79[...]

 • Page 80

  80[...]

 • Page 81

  81[...]

 • Page 82

  4222.002.2866.3[...]