Philips DCM2170 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Philips DCM2170, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Philips DCM2170 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Philips DCM2170. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Philips DCM2170 should contain:
- informations concerning technical data of Philips DCM2170
- name of the manufacturer and a year of construction of the Philips DCM2170 item
- rules of operation, control and maintenance of the Philips DCM2170 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Philips DCM2170 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Philips DCM2170, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Philips service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Philips DCM2170.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Philips DCM2170 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  DCM2170 www .philips.com/welcome Gebr uiksaanwijzing Altijd tot uw dienst Ga voor r egistratie van uw product en ondersteuning naar V ragen? V ra a g het P hi lips[...]

 • Page 2

  [...]

 • Page 3

  1 Nederlands NL Inhoudsopga v e Inhoudsopga v e 1 Belangrijk 2 V eiligheid 2 2 Uw micr osysteem 4 Inleiding 4 W at zit er in de doos? 4 Overzicht van het apparaat 5 Overzicht van de afstandsbediening 6 3 Aan de slag 8 De luidspreker s aansluiten 8 Stroom aansluiten 8 De functies weergeven 8 De afstandsbediening voorbereiden 9 De klok instellen 9 In[...]

 • Page 4

  2 NL 1 Belangrijk V eiligheid W eet wat deze veiligheidssymbolen betek enen Deze ‘b liksemschicht’ waar schuwt voor ongeïsoleerd materiaal in het appar aat dat een elektrische schok kan veroorzaken. V oor uw eigen veiligheid en die van anderen is het van belang dat u de behuizing niet opent. Het ‘uitroepteken’ waar schuwt voor kenmer ken w[...]

 • Page 5

  3 Nederlands NL • W AARSCHUWING batterijgebr uik – Om te voorkomen dat batter ijen gaan lekken, wat kan leiden tot lichamelijk letsel of beschadiging van eigendommen of het apparaat: • Plaats alle batterijen met + en - zoals staat aangegeven op het apparaat. • Plaats geen oude en nieuwe of verschillende typen batter ijen in het app[...]

 • Page 6

  4 NL 2 Uw micr osysteem Gefeliciteerd met uw aankoop en w elkom bij Philips! Registreer uw product op www . philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden onder steuning. Inleiding Met dit apparaat kunt u: • muziek op audiodiscs, USB- opslagapparaten, iP ods/iPhones en andere externe appar aten beluisteren;[...]

 • Page 7

  5 Nederlands NL Ov erzicht van het apparaat [Afb. 2] a iP od/iPhone-station b • Het systeem in- of uitschakelen. • Hiermee schakelt u de standy- bymodus of de energiebesparende stand-bymodus in. c SOURCE • Selecteer een bron: CD , USB, FM of AUDIO IN. d • Aansluiting voor een USB-apparaat. e A UDIO IN • Audio-inv oeraanslui[...]

 • Page 8

  6 NL j V OLUME +/- • Pas het v olume aan. k • Hiermee kunt u het afspelen star ten, onderbreken of her vatten. Ov erzicht van de afstandsbediening (Afb. 3) a • Het systeem in- of uitschakelen. • Hiermee schakelt u de standy- bymodus of de energiebesparende stand-bymodus in. b ST A TION • Kies DOCK als bron. a USB SL EE P DI[...]

 • Page 9

  7 Nederlands NL l SHUFFLE/REPEA T • T racks herhaaldelijk/willekeur ig afspelen. m DISPLA Y • De helderheid van het display aanpassen. n • Hiermee kunt u het afspelen star ten, onderbreken of her vatten. o MENU/ • Hiermee opent u het iPod/iPhone- menu. • Hiermee kunt u het afspelen beëindigen of een programma wissen. p OK [...]

 • Page 10

  8 NL 3 Aan de slag Let op • Gebr uik van dit product dat niet ov ereenkomt met de beschrijving in deze handleiding of het maken van aanpassingen kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling of een ander szins onveilige werking van dit product. V olg altijd de instr ucties in dit hoofdstuk op volgorde. Als u contact opneemt met Philips, w[...]

 • Page 11

  9 Nederlands NL De afstandsbediening v oorber eiden Let op • Ontplofngsgevaar!Houdbatterijenuitdebuur tvan hitte, zonlicht of vuur . W er p batterijen nooit in het vuur . • Risico van verminderde levensduur! Gebruik nooit verschillende mer ken of soor ten batterijen door elkaar . • Het product kan beschadigd raken! V e[...]

 • Page 12

  10 NL 4 Afspelen Afspelen vanaf een disc 1 Dr uk herhaaldelijk op CD/FM om CD als bron te selecteren. 2 Dr uk op om het discstation te openen. 3 Plaats een disc in het station met het etiket naar bov en. [Afb. 7] 4 Dr uk op om het discstation te sluiten. » Het afspelen wordt automatisch gestar t. Dr uk als dat niet het geval is op . Afspelen vanaf[...]

 • Page 13

  11 Nederlands NL De iP od/iPhone opladen De gedockte iP od/iPhone wordt automatisch opgeladen bij aansluiting op netstroom. Bediening / Selecteer een map. / Selecteer een audiobestand. Afspelen onderbreken of her vatten. Hiermee stopt u het afspelen. MENU (menu) Hiermee opent u het iPod/ iPhone-menu. OK (OK) Hiermee bevestigt u een selectie . REPEA[...]

 • Page 14

  12 NL 5 Naar de rad io luister en Afstemmen op een radiozender Tip • Plaats de antenne zo ver mogelijk uit de b uur t van de TV , videorecorder en andere str alingsbronnen. • T rek voor een optimale ontvangst de antenne volledig uit en pas de positie van de antenne aan tot u het ster kste signaal hebt gevonden. 1 Dr uk herhaaldelijk op CD/FM om[...]

 • Page 15

  13 Nederlands NL 6 Ander e functies De alarmtimer instellen Dit apparaat kan worden gebr uikt als wekker . U kunt CD , FM, USB of iP od/iPhone als alar mbron kiezen. Opmerking • Controleer of u de klok correct hebt ingesteld. 1 Houd in de stand-bymodus SLEEP/TIMER langer dan twee seconden ingedrukt. » De cijfer s voor het uur w orden weergegeven[...]

 • Page 16

  14 NL 7 Pr oductinforma - tie Opmerking • Productinformatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Specicaties V ersterk er Maximaal uitvoer ver mogen 70 W Frequentierespons 60 Hz - 16 kHz; ±3 dB Signaal-r uisverhouding > 70 dBA Harmonische ver vorming < 1% AUX-in voer 600 mV RMS Luidsprek ers Luidsprekerimpedantie 8 ohm[...]

 • Page 17

  15 Nederlands NL Compat. USB-apparaten en -bestanden Compatibele USB-apparaten: • USB-ashgeheugen(USB2.0ofUSB 1.1) • USB-ashspeler s(USB2.0ofUSB1.1) • geheugenkaar ten (er is wel een aanvullende kaar tlezer v ereist voor gebr uik in combinatie met dit apparaat). Ondersteunde bestandsindelingen: •[...]

 • Page 18

  16 NL 8 Pr oblemen oplossen W aarschuwing • V erwijder de behuizing van dit apparaat nooit. Probeer het apparaat nooit zelf te repareren. Hierdoor wordt de garantie ongeldig. Als er zich problemen v oordoen bij het gebr uik van dit appar aat, controleer dan het volgende v oordat u om ser vice vraagt. Als het probleem onopgelost b lijft, gaat u na[...]

 • Page 19

  17 Nederlands NL 9 K ennisgeving Eventuelewijzigingenofmodicatiesaanhet apparaat die niet uitdr ukkelijk zijn goedgek eurd door Philips Consumer Lifestyle kunnen tot gevolg heb ben dat gebr uikers het recht verliezen het appar aat te gebr uiken. Dit product voldoet aan de v ereisten met betrekking tot radiostor ing van de Europ[...]

 • Page 20

  18 NL Dit apparaat beschikt ov er dit label: Opmerking • Het typeplaatje bevindt zich aan de achter kant van het apparaat.[...]

 • Page 21

  NL[...]

 • Page 22

  Specifications are subject to change without notice © 2013 K oninklijke Philips Electr onics N.V . All rights reserved. DCM2170_UM_12_V1.0[...]