Philips 42PFL9632D manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Philips 42PFL9632D, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Philips 42PFL9632D one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Philips 42PFL9632D. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Philips 42PFL9632D should contain:
- informations concerning technical data of Philips 42PFL9632D
- name of the manufacturer and a year of construction of the Philips 42PFL9632D item
- rules of operation, control and maintenance of the Philips 42PFL9632D item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Philips 42PFL9632D alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Philips 42PFL9632D, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Philips service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Philips 42PFL9632D.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Philips 42PFL9632D item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  32PFL9632D 42PFL9632D 37PFL9732D 42PFL9732D[...]

 • Page 2

    Пр оч е те т е т аз и инс тру кци я за ек спло ат аци я пре ди да започне те да използва те този про дукт . Об ърнет е внимание на тази част и стриктно с л е д ва й т е и н с т р у к ц и и т е . Га ?[...]

 • Page 3

    Т ози разд ел ви осиг уряв а прегле д на бут оните за контрол и функциит е на този те левизор. Преглед на телевиз ора    1. За[...]

 • Page 4

  Най-с ъщ ествените неща на продукта Вашият нов телевиз ор е снаб ден с някой от най- съвремените аудио и видео новости. Вашият те левизор предлага сле дните предимства ... Ambilight За по-успокояващо[...]

 • Page 5

  Ока чване на ст ена VESA  С ъо б ра з е т е се с т е г ло т о н а т ел е ви з о ра ак о г о о ка чв а т е на с те н ат а. Н е п ра ви л н от о ок а чв а не мо ж е да до в еде до се ри озн и н ар ан яв ан и[...]

 • Page 6

  Кабел за антената 1. Намере те място то за свързв ане на антена та отзад на т елевиз ора. 2. П ъ х н е т е к а б ел а н а а н т е н а т а п л ъ т н о в гнез дото за антена та Antenna. Св ързване на захранващия к[...]

 • Page 7

     Науче те се как да изпо лзвате вашия те левизор за еже дневна употреб а. Вк лю чване и изклю чване – стендбай   - Н[...]

 • Page 8

    1. На ти сн е те на ди ст ан ци оно то у пра в ле ни е. 2. На тисн ет е неко лкок ра тно, за да изб ере те уст ройс твото. Изча ка йте няк олк о сек унди докато [...]

 • Page 9

  9   1. Натисне те Ambilight, за да го включит е или изключите. 2. На ти сне те Mo de не ко лко кр ат но , за да см ен ят е между раз личните Ambilight режими. 3. Нат[...]

 • Page 10

  5. Цве тни бутони - За лесен избор на страници о т те летекста. - За лесен избор на задачи. 6. Guide За да включите или изключит е е лектрония програмен помощник. 7. ОК/List - За да се появи списъка с к анал[...]

 • Page 11

     Науче те се да използва те менюто с помощт а на този пример. 1 . На тиснете Menu на дистанционо то управление. Г лавното меню се появ ява на екрана. 2. Натис нете u , за д[...]

 • Page 12

    М ен юто з а бъ рз до ст ъп оси гу ря ва д ир ек те н достъп до някои предме ти от менюто, от които има по-често нужда. Кога то се инсталират цифрови канали и те се из[...]

 • Page 13

   Т оз и раздел о пис ва к ак д а нагл аси те вси чки настройки на картинат а. 1 . На тиснете Menu на дистанционо то у п р а в л е н и е и и з б е р е т е T V m e n u > T V settings&g[...]

 • Page 14

    Изб ягват се чернит е линии от двет е страни или о тгоре и от долу на картината. Променете форма та на карт ина та на форма т , койт о изпълв[...]

 • Page 15

  да промените за постоянно е зик а на звука, погле днете раз дел Инсталиране на канал.  Ако се из лъчват , мо же те да избирате между два различни е зик а. ?[...]

 • Page 16

  Т е л етекст Вашия т елевиз ор иам паме т за 1200 страници, к ои то з ап ам ет яв ат из лъ ч ва ни те с тр ан и ци и подс тран ици на телетек ста, за д а се нам али време то за чакане. За да избере те стран[...]

 • Page 17

   Н я к о и е зи ц и и з п ол з в ат р аз л и ч е н н а б о р от симво ли. Превключе те на друга та група, за да се покаже текста правилно. 1. Натисне те . 2. Натисне те Menu. 3. Н а т и с н[...]

 • Page 18

   Използвайте –Р+ преминавате през т ел еви зи он ит е кан али о т из бр ани я сп ис ък с лю би ми ка на ли . С по мощ та на ц ифро вит е б уто ни мо жет е все още да избирате канали, които не са ?[...]

 • Page 19

     Търсене то по жанр, настроени напомняния, т .н. се управлява от менюто на програмния помощник. 1. На ти сн е те на ди ст ан ци оно то у пра в ле ни е. 2. Нат[...]

 • Page 20

       Ако сте задали код, може те да заключите всички канали и устройства, да заключит е определен канал или у стройство, да[...]

 • Page 21

        1. На т ис не т е Me nu на ди ст ан ци он о то уп рав лен ие и изберет е TV menu>Features>Subtitle и натисне те u , за да вле зете в сп?[...]

 • Page 22

  4. Натисне те ОК, за да видите картинката или за да започне пре зентация на к ар тинките в албу ма. 5. Н а т и с н е т е О К , з а д а с п р е т е в п а у з а през ентацията. Натиснет е го о тново, за да започ[...]

 • Page 23

  Слушане на радио станции Ако цифров ото изл ъчва не е възм ожн о, ще бъд ат инсталирани цифрови радио станции по време на инсталацията.  ?[...]

 • Page 24

    Избере те един о т възможните е зици на субтитрите, като пре дпочитан език. Пог ледне те раз дел Субтитри. ?[...]

 • Page 25

    1 . Натисне те Menu на дистанционо то управление и изб ерете TV menu>Installat ion>Channel installation>Analogue: manual installation>Search 2. Натисне те u , за да вле з?[...]

 • Page 26

  Пренареждане на каналите Смене те реда на запаме тените канали. 1 . Натисне те Menu на дистанционо то управление и избере те TV menu>Installatio n>Channel installation>Rearrange. 2. Нат ис нете u , за да вл езете в сп ис[...]

 • Page 27

    Преглед на местата за св ързване    1. EXT1 СКАР Т гне здо за свър зване на DVD,VCR, цифр ов при емни к, и грова конз ола, т .н. 2. EXT2 В торо СКАР Т гне здо з?[...]

 • Page 28

  Относно св ързването Т ук ще научите как да направите най-доброто св ързване на ваше то устройство. Шест места за св ързване са г отов о за употреб а от зад на те левиз ора - EXT 1, EXT2, EXT3, HDM I1, HDMI2 и HDM[...]

 • Page 29

    Из по лзв айт е виде о (чин чов) каб ел за едн о с ау ди о L/ R (чи нчо в) кабе л. Св ърж ет е пра ви лн о цв ет ов е те на кабелит е, когат о правите свръзк[...]

 • Page 30

  Св ързване на вашит е устройства С в р ъ з к и т е п о к а з а н и в т о з и р а з д е л с а препоръчите лни за пове че то случаи, в които се използв ат . Други решения също са в ъзможни.  И ?[...]

 • Page 31

      Използв айте Скарт кабе л, 2 кабела за ант ена и 2 цифрови ау дио (чинчови) к абе ла.  [...]

 • Page 32

    Използв айте HDMI кабел и 2 кабе ла за антена.    Изпо?[...]

 • Page 33

     Най-практичната връзка за игров а конзола е от страни на те левизора. Връзките с по-добро качество са о тзад на те левизора.   ?[...]

 • Page 34

  Настройки на свръзката Ко га то вс ич ки ус тр ой ств а са св ър зани , те ле ви зор а и ма н уж д а д а р аз по зн а е к а к ви с вр ъ зк и ст е направили, кои устройства към кои мест а ст е св ързали. ?[...]

 • Page 35

  Подг отовка за цифрови услуги За код ира нит е циф ров и те ле виз ион и кан али мог а т да бъда т декодиран и с Кондиционален моду л за достъп (CAM) или Smart карта осигурени о т опер ат ора на циф рови[...]

 • Page 36

    - вид на дисплея: LCD напълно HD W-UXGA - раз делит елна способност на панела: 1366 х 768р - Pixel Plus HD подобрение на картина та - 1080р 24/25/30/50/60 Hz обрабо[...]

 • Page 37

   - Свръзки: USB - Формати на в ъзпроизвеждане: MP3, LPCM, През ентация (.alb), JPEG, MPEG1, MPEG2  - Вид: RC4450 - Бат ерии: 2 размер AA - вид R6  ?[...]

 • Page 38

      Т е л евизор и дистанционо управление    - Провере те дали захранващия кабел е включен; - Провере те дали батериит е на диста?[...]

 • Page 39

  Картина    - Провере те дали антената е св ързана правилно; - Провре те дали сте избрали правилно то устройство.  ?[...]

 • Page 40

      - Провере те дали баланаса не е настроен до карй наляво или надясно. HDMI свръзки   [...]