Philips 42PFL7623 manual

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Go to page of

A good user manual

The rules should oblige the seller to give the purchaser an operating instrucion of Philips 42PFL7623, along with an item. The lack of an instruction or false information given to customer shall constitute grounds to apply for a complaint because of nonconformity of goods with the contract. In accordance with the law, a customer can receive an instruction in non-paper form; lately graphic and electronic forms of the manuals, as well as instructional videos have been majorly used. A necessary precondition for this is the unmistakable, legible character of an instruction.

What is an instruction?

The term originates from the Latin word „instructio”, which means organizing. Therefore, in an instruction of Philips 42PFL7623 one could find a process description. An instruction's purpose is to teach, to ease the start-up and an item's use or performance of certain activities. An instruction is a compilation of information about an item/a service, it is a clue.

Unfortunately, only a few customers devote their time to read an instruction of Philips 42PFL7623. A good user manual introduces us to a number of additional functionalities of the purchased item, and also helps us to avoid the formation of most of the defects.

What should a perfect user manual contain?

First and foremost, an user manual of Philips 42PFL7623 should contain:
- informations concerning technical data of Philips 42PFL7623
- name of the manufacturer and a year of construction of the Philips 42PFL7623 item
- rules of operation, control and maintenance of the Philips 42PFL7623 item
- safety signs and mark certificates which confirm compatibility with appropriate standards

Why don't we read the manuals?

Usually it results from the lack of time and certainty about functionalities of purchased items. Unfortunately, networking and start-up of Philips 42PFL7623 alone are not enough. An instruction contains a number of clues concerning respective functionalities, safety rules, maintenance methods (what means should be used), eventual defects of Philips 42PFL7623, and methods of problem resolution. Eventually, when one still can't find the answer to his problems, he will be directed to the Philips service. Lately animated manuals and instructional videos are quite popular among customers. These kinds of user manuals are effective; they assure that a customer will familiarize himself with the whole material, and won't skip complicated, technical information of Philips 42PFL7623.

Why one should read the manuals?

It is mostly in the manuals where we will find the details concerning construction and possibility of the Philips 42PFL7623 item, and its use of respective accessory, as well as information concerning all the functions and facilities.

After a successful purchase of an item one should find a moment and get to know with every part of an instruction. Currently the manuals are carefully prearranged and translated, so they could be fully understood by its users. The manuals will serve as an informational aid.

Table of contents for the manual

 • Page 1

  DA LCD fjernsyn ________________________________ NO LCD-tven ________________________________ SV LCD-tver ________________________________ FI LCD television ________________________________ РУС ЖК- TB __________________________ PL LCD telewizor ________________________________ HU LCD televízió ________________________________ CZ LCD telewizo[...]

 • Page 2

  cover 2722.3 24-06-2008 08:28 Pagina 2[...]

 • Page 3

  Ta r talomjeg yz ék 1 F ontos tudnivalók 3 1 . 1 Biztonság 3 1 .2 A k épernyő á polása 3 1 .3 Újrahasznosítás 3 2A TV -k észülék 4 2. 1 A televízió áttekintése 4 2.2 T ermékkijelölések 5 3B ev ezetés 5 3. 1 A TV -készülék elhel yezése 5 3.2 Fali rögzítés - VESA 6 3.3 A tá vvezérlő elemei 7 3.4 Antennakábel 7 3.5 Csat[...]

 • Page 4

  2008 © Koninklijke Philips Electronics N.V . Minden jog f enntar tva. A műszaki adatok előzetes f igyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V . céget vagy az illető jogtulajdonost illeti. A Philips fenntar tja a jogot, hogy a terméken anélkül hajtson végre módosításokat, hogy a korábbi k[...]

 • Page 5

  MA GY AR Fontos! 3 1 F ontos tudnivalók A készülék használatba vétele előtt f igyelmesen olvassa el ezt a felhasználói kézik önyvet. Gondosan tanulmány ozza át ezt a fejez etet, és köv esse az utasításokat. A garancia nem terjed ki az olyan károkra, amely ek az utasítások be nem tar tásából származnak. 1 . 1 Biztonság •R [...]

 • Page 6

  2A T V - k észülék Ebben a részben a TV -készülék kez előszer veivel és funkcióival ismer kedhet meg. 2. 1 A tele vízió áttekintése Ve z érlők 1 LightGuide 2 Jelzőf ény 3T áv ve zér lő érzékelője 4 Hangosítás/halkítás 5 Menü 6 Program- és csator naváltás (f el/le) 7B ekapcsológomb Csatlak ozók 1 Hátoldali csatlako[...]

 • Page 7

  MA GY AR 2.2 T ermékkijelölések A TV -készülék a legmoder nebb audio- és videotechnológiai újításokkal van felsz erelve . A TV -készülék a köv etkező funkciókkal rendelkezik: Nagyfelbontású LCD-kijelző (42PFL7623D) 1 920x 1 080p, teljes HD-felbontás, a HD-for rások legmagasabb f elbontása. A progresszív letapogatásnak k ös[...]

 • Page 8

  3.2 Fali r ögzítés - VESA ) Figyelem! Falra rögzítés esetén vegye f igyelembe a készülék súlyát. A nem megf elelő fali rögzítés komoly sér üléseket és kár t okozhat. K oninklijke Philips Electronics N.V . nem vállal felelősséget a helytelen r ögzítésért vagy rögzítésből adódó balesetért, sérülések ér t . Ez a [...]

 • Page 9

  3.3 A tá vvez érlő elemei ‡ Nyissa ki a távv ezér lő hátoldalán az elemtar tó f edelét. ® T egye be a tá vvezérlőbe a 2 mellékelt elemet ( 1 ,5 V -os AA-R6 típus). Ügyeljen, hogy az elemek polaritása (+ és - jel) megfeleljen a tar tó belsején lévő jelölésnek. Ò Zárja vissza a fedelet. r Megjegyzés Ha a távv ezér lőt[...]

 • Page 10

  4A T V - k észülék használata A kö vetkezőkben a k észülék alapvető használatával ismer kedhet meg. 4. 1 Be- és kikapcsolás - K észenlét r Megjegyzés A TV bekapcsolása legfeljebb 1 5 másodpercet v esz igénybe. A készüléket az aláb bi módon kapcsolhatja be: • Ha a készenléti jelz őfény nem világít, ny omja meg a TV j[...]

 • Page 11

  4.2 TV -néz és 4.2. 1 Csatorna váltás ‡ A TV -csator nák között az aláb bi módon válthat: •N y omja meg a távvez ér lőn a csator na számát ( 1 -999), vagy válassza ki a csatornát a P+ vagy a P- gombbal. •N y omja meg a TV oldalán található Program/Channel - vagy + gombot. ® Ha vissza kíván kapcsolni az előző TV -csato[...]

 • Page 12

  4.5 D VD-lemez lejátszása ‡ Kapcsolja be a D VD-lejátszót. ® Hely ezze be a D VD-lemezt a lejátszóba. Elképzelhető , hogy a D VD-n lévő kép automatikusan megjelenik a képernyőn. Ò Nyomja meg a D VD-lejátszón lévő Pla y π gombot. Ha nem jelenik meg a kép: ‡ Nyomja meg a tá vvez ér lő v gombját. ® A o vagy a œ gomb bal [...]

 • Page 13

  4.7 Ambilight üzemmódok kö z ötti váltás Az Ambilight üzemmód két szélsőséges beállítása a pihentető és a dinamikus. Így az Ambilight lágyan és fok ozatosan, vagy gyorsan és érzékeny en vált a k épernyőn megjelenő képekk el együtt. Az Ambilight módok köz ötti váltás: ‡ A funkció bekapcsolásához ny omja meg az [...]

 • Page 14

  A TV -készülék fejlett funkciói 5A TV -k észülék speciális funkciói Ebben a részben a TV -készülék alábbi f ejlett funkcióit ismerheti meg: •a menük használata •a ké p, a hang és az Ambilight beállítása •t ov ábbi tudnivalók a T eletextről •k edvenc csatornalista összeállítása • az Elektronikus műsorfüz et e[...]

 • Page 15

  A TV -készülék fejlett funkciói 16 K éperny ő-információ i A csatornával vagy a műsorr al kapcsolatos információk megjelenítése , amennyiben rendelkezésre állnak. 17 Hangerő V A hangerőszint beállítása. 18 Menu A menü be- és kikapcsolása. 19 Option Nem elérhető funkció.. 20 Demo A demo menü kapcsolható be, amely a kész[...]

 • Page 16

  5.3.2 A menü használata Az alábbi példa segítségév el megtanulhatja a menü kez elését. ‡ Nyomja meg a Men u gombot. Megjelenik a TV menüje a képernyőn. ® A o vagy a œ gomb bal válassza a Kép menüelemet. Ò A π gomb bal jelenítse meg a képbeállításokat. † A œ gomb bal válassza ki a Fé nyerő menüpontot. º A π gomb b[...]

 • Page 17

  • Fénye rő: A teljes kép fén yerejét szabály ozása. • Szín: A telítettség szintjének szabály ozása. • Színárnyalat: NTSC sugárzás esetén ez a beállítás kiegyenlíti a különböző szín változatokat. • Za vareln yomás: A képzaj csökkentése és kiszűrése. A Minimum, Maximum és a Ki beállítások közül válasz[...]

 • Page 18

  A TV -készülék fejlett funkciói à Tipp A minimális torzítás érdekében az Autom. for mátum ajánlott. • Autom. formátum (PC-nél nem alkalmazható.) A kép automatikus nagyítása, hogy az teljesen kitöltse a képernyőt. A feliratok továbbra is láthatóak maradnak. Az Autom. formátum kétféleképpen adható meg. ‡ A menüben v?[...]

 • Page 19

  • K étny elvű I/II Ha két ny elven tör ténik az adott műsor sugárzása, kiválaszthatja a kívánt ny elvet. • Mono/Sztereo Ha sztereo sugárzás áll rendelkezésre, mindegyik csatorna esetén választhat a Mono és a Sztereo módok között. • TV hangszórók Ha audiorendszer t is csatlakoztatott a TV - k észülékhez, kikapcsolhatj[...]

 • Page 20

  18 A TV -készülék fejlett funkciói 5.6 T eletext A TV -készülék 1 200 oldalas memóriával rendelk ezik, amely a várakozási idő lecsökkentése érdekében a legtöbb sugárz ott oldalt és aloldalt tárolja. A T eletext- oldalak kiválasztásáról a 4,6 T eletext-oldalak kiválasztása című f ejezetben tudhat meg bőv ebb információ[...]

 • Page 21

  • Kimutatás Az egyes oldalak on elrejtett infor mációk (pl. rejtvén yek, találós kérdések megoldása) elrejtésére és megjelenítésére szolgál. • Aloldal-forgatás Ha a kiválasztott oldalhoz aloldalak is tar toznak, az aloldalakat automatikusan léptetheti. • Nyelv Bizon yos ny elvek eltérő karaktereket használnak. Adott eset[...]

 • Page 22

  A TV -készülék fejlett funkciói º A zöld gomb megn yomásá val lépjen a Szer kesztés módba. A lista kiválasztásá val megjelenik a teljes csatornalista. ◊ A o és a œ gombok segítségével jelölje ki a kívánt csatornát. ‹ A kijelölt csatorna megjelöléséhez (vagy a jelölés megszüntetéséhez) ny omja meg az ok gombot. A [...]

 • Page 23

  ® A színes gombokkal aktiválhatja a képernyő alján megjelenő funkciókat. • Kö v etkező : információk megjelenítése a köv etkező műs or ról. • Emlék eztető : adott műsorhoz emlékeztető csatolása vagy az emlékeztető tör lése. • Nézés : aktuális műsor megtekintése vagy meghallgatása. • Ugrás.. .: ugr ás a k [...]

 • Page 24

  ® V álassza ki Funkciók > K ódbeállítás vagy Kó d módosítása menüpontot, majd a kód beírásához ny omja meg a π gombot. Ò Adja meg a kódot a számgombokkal. Újra megjelenik a Funkciók menü, megerősítve a k ód megadását vagy módosítását. Elfelejtette a k ódot? ‡ V álassza ki a K ód módosítása menüpontot. ® [...]

 • Page 25

  Ò A o vagy a œ gomb bal válassza ki a Be beállítást, ha a feliratokat mindig meg kívánja jeleníteni, vagy a F elirat némításk or beállítást , ha a felir atokat csak akkor szeretné megjeleníteni, amikor a távv ezér lőn lévő ¬ gombbal elnémítja a hangot. † A p gomb megn yomásá val lépjen vissza a Funkciók menübe. 5. 10[...]

 • Page 26

  † A kép megtekintéséhez vagy az albumban tárolt k épek dia vetítéséhez n yomja meg az OK gombot. º A diav etítést az OK gomb megny omásával szüneteltetheti. A gomb ismételt megn yomásá val indítható újra. ◊ Ny omja meg az egyik színes gombot a távv ezér lőn a képernyő alsó rész én látható, megfelelő funkció ind?[...]

 • Page 27

  5. 1 3S z oftverfrissítés A Philips foly amatosan ter mékeinek tökéletesítésén fáradozik. T anácsos ezér t időnként frissíteni a TV -készülék szoftv erét. A TV -készülék szoftv erének frissítéséhez USB-eszközre van szükség (nem tar tozék). Győz ődjön meg ar ról, hogy az USB-eszközön van legalább 128 Mb szabad ter[...]

 • Page 28

  † A frissítési folyamat automatikusan elindul. Kérjük, várjon. A frissítés akkor fejeződik be, amikor a k épernyőn megjelenik a ‘ Operation successful ’ (Sikeres műv elet) üzenet. º V egye ki az USB-eszközt a TV -készülékből. ◊ Nyomja meg a tá vvez ér lőn a B gombot. A gombot csak egyszer n yomja, és ne nyomja meg a TV[...]

 • Page 29

  6 Csatornák beállítása A TV -készülék első bekapcsolásakor kiválasztotta a TV - menük ny elvét, és az összes rendelkezésre álló csatorna beállítása megtör tént. Ez a fejez et a csator nák újratelepítésére , valamint egyéb hasznos csatornatelepítés funkciókr a vonatkoz ó információkat tar talmaz. r Megjegyzés : Az [...]

 • Page 30

  ® A π gomb megn yomásá val jelenítse meg a Csatorna beállítása menüt. Az Automatikus installálás opció kiemelve jelenik meg. Ò A π gomb megn yomásá val jelenítse meg az Automatikus installálás menüt. † Nyomja meg az OK gombot. Megjelenik az or szágokat tar talmazó lista. º A o és a œ gombokkal válassza ki azt az or szág[...]

 • Page 31

  à Tipp Ha tudja a frekvenciát, adja meg a frekvencia ér tékének három számjegyét a tá vvezérlő számjegygombjaival. º Ha megtalálta az új csatornát, ny omja meg a p gombot. ◊ V álassza ki a Menteni új csatornaként menüpontot az új csatorna új csator naszámon tör ténő mentéséhez. ‹ A megadáshoz n yomja meg a π gombot[...]

 • Page 32

  6.4 Csatornak ezelés 6.4. 1 Automatikus k eresés A televízió naponta egyszer – kora reggel – automatikusan megkeresi és beállítja az összes elérhető csatornát. Hagyja a TV -készüléket kész enléti üzemmódban. A készülék frissíti a kor áb ban talált csator nákat, és tárolja az újakat. Az ok a csator nák, amely eket a [...]

 • Page 33

  Oldalsó csatlak ozók 1 F ejhallgató Sztereó minicsatlakozó 2 Audió B/J A TV -készülék oldalán található Video vagy S-Video csatlakozó val együtt használandó bal/jobb hangbemeneti csatlakozó . 3V ideó A TV -készülék oldalán található bal/jobb hangbemeneti csatlakozó val együtt használandó videobemeneti csatlakozó . 4 S-V[...]

 • Page 34

  7.2 Csatlak oztatás 7.2. 1 T udnivalók Az adott készüléket a legjob b minőséget nyújtó csatlakozó segítségév el kapcsolja a TV -hez. A készüléken a legjob b minőséget biztosító csatlakozást keresse meg, és ennek segítségével csatlakoztassa a TV -hez. HDMI – A legjobb minőség ★★★★★ A HDMI-csatlakoztatás révé[...]

 • Page 35

  Video – Alapszintű minőség ★ Egy videokábelt (Cinch) és egy Audio L/R kábelt (Cinch) használjon. A csatlakoztatás során ügyeljen a kábelek színeire . Kombinált videokábel - sárga és Audio L/R kábel - piros és fehér 7.2.2 EasyLink funkció val ellátott HDMI A HDMI CEC szabván ynak megfelelő HDMI segítségével csatlakoztat[...]

 • Page 36

  7.4. 1 D VD-lejátszó A készüléket Scar t-kábel segítségével csatlakoztassa a TV -készülék hátoldalán található EXT1 bemenetre . 7.4.2 D VD-felve vő va g y digitális vevők észülék Használjon egy Scar t-kábelt és 2 antennakábelt. 7.4.3 D VD-felve vő és digitális v ev ők észülék Használjon 3 Scar t-kábelt és 3 anten[...]

 • Page 37

  7.4.4 D VD-felve vő és házimozir endszer Használjon egy Scar t-kábelt, 2 antennakábelt és 1 digitális audiokábelt (Cinch). 7.4.5 D VD-felve vő és D VD házimozirendsz er Használjon 2 Scar t-kábelt, 2 antennakábelt és 1 digitális audiokábelt (Cinch). 7.4.6 Műholdve vő Használjon egy Scar t-kábelt és 2 antennakábelt. Csatlakoz?[...]

 • Page 38

  7.4.7 HD digitális ve vők észülék / HD m űholdve vő Használjon egy HDMI-kábelt és 2 antennakábelt. 7.4.8 D VD-R, házimozirendsz er és digitális vevők észülék Használjon 3 Scar t-kábelt, 3 antennakábelt és 1 digitális audiokábelt (Cinch). 7.4.9 Blu-Ra y lemez lejátszó Használjon egy HDMI-kábelt. 36 Csatlakozások LR HDMI [...]

 • Page 39

  7.4. 1 0 Játékk onzol Ha játékkonzolt kíván csatlak oztatni, a legkönny ebben használható csatlakoz ót a TV -készülék oldalán találja. r Megjegyzés A kép elcsúszásának megakadály ozása céljából állítsa a televíziót játék módba. Nyomja meg a Men u > TV -menü > Intelligens beállítások > Játék lehetőség[...]

 • Page 40

  7.4. 1 2 Számítóg ép A PC közvetlen ül a TV -készülékhez csatlak oztatható. Ekkor a TV -készülék a PC monitoraként használható. A monitor ként használt PC D VI-HDMI adapter rel vagy PC-TV kábellel csatlakoztatható a TV -készülék oldalához. A PC-t a VGA csatlak ozón keresztül a k észülék hátoldalához is lehet csatlakoz[...]

 • Page 41

  7.5 A csatlak ozások beállítása A TV -készülékkel meg kell ismer tetni, hogy milyen csatlakoztatást állított be, és melyik csatlakozóra mily en készüléket kapcsolt. Ha igénybe v ette a Csatlakoztatási segédletet, akkor már be vannak állítva a csatlakozások. 7.5. 1 A k észülékek elne vez ése Az egyszerű kiválasztás és a[...]

 • Page 42

  7.6 Elők észítés digitális szolgáltatásokra A kódolt digitális TV -csator nák ún. Feltételes hozzáférés modul (C AM) és Smar t card kár tya segítségével kódolhatók ki, amelyet a digitális TV -csator nák szolgáltatója biztosít. A modul rév én számos szolgáltatásra lehetőség nyílik, és ezek szolgáltatónként elt?[...]

 • Page 43

  8M űszaki adatok K ép / Kijelző • Kijelző típusa: LCD Full HD W -UXGA •P anel felbontása: 1920x1080p (42/47PFL7623D) 1366x768p (32PFL7623D) •P erf ect Pixel HD képja vítás • 1080p 24/25/30/50/60 Hz feldolgozás Tá mogatott k épernyőf elbontások • Számítógépes formátumok Felbontás Frissítési sebesség 640 x 480p 60Hz ([...]

 • Page 44

  9 Hibaelhárítás A televízió és a tá vvezérlő A készülék nem kapcsolódik be • Ellenőrizze , hogy hálózati kábelt csatlakoztatta-e. • Ellenőrizze , hogy tá vvezér lőben lév ő elemek nem mer ültek-e le vagy nincsenek-e kifogy óban. Ellenőrizze , hogy a + / - jelzéseknek megf elelően hely ezte-e be őket. A TV -készül?[...]

 • Page 45

  •A legjobb jelkezelés érdekében nev ezze el a csatlakoztatott készülék et a Csatlakozás menüben. Lásd a 7.5.1 A készülék ek elnevezése című fejezetet. A k ép nem megfelelően helyezk edik el a k éperny őn • Előfordulhat, hogy bizon yos készülék ekből ér kező k épek nem megf elelően helyezkednek el a k éperny őn. A t[...]

 • Page 46

  Ha a prob léma nem oldódott meg Kapcsolja ki, majd vissza a TV -készüléket, hátha ettől megoldódik. Ha nem, hívja a vevőszolgálatunkat, vagy látogasson el a www .philips.com/suppor t címen található weboldalunkra. A V evőszolgálat telefonszáma a k ézikönyv hátoldalán található . A hívás előtt készítse elő a TV típus- [...]

 • Page 47

  1 0 T árg ym utató A képernyő ó vása 3 A televízió beállításai menü 13 A TV -készülék elhelyez ése 5 A TV -állvány leszerelése 6 Aktív vez ér lés 15 Ambilight aktív üzemmód 17 LoungeLight 11 menü / beállítások 17 üzemmódok 17 Analóg k ézi telepítés 28 Tv-csatornák 28 Antenna csatlakoztatás 7 kábel 7 k észülé[...]

 • Page 48

  Kábel YPbPr 32 Video 33 Kedvenc csatornák listája 19 Kensington biztonsági nyílás 5 Keresés csatornák 29 teletext oldalak 18 Képek for mátum 16 menü 15 Képernyőtisztítás 3 Képélesség 15 Készenlét 12,21 Készülékek elnevez ése 41 Kétny elvű I/II 16 Kontraszt 15 Kód 21 Kódbeállítás 21 Kód módosítása 21 Közös interf[...]

 • Page 49

  cover 2722.3 24-06-2008 08:28 Pagina 3[...]

 • Page 50

  Pr inted in Belgium Contact information T ype no . Product no . België / Belgique 078 250 145 € 0.06/min Danmark 3525 8759 Local Deutschland 01803 386 852 € 0.09/min France 0821 611 655 € 0.09/min E§§A™ 0 0800 3122 1280 ¢ˆÚÂ¿Ó España 902 888 784 € 0.10/min Ireland 01 601 1777 Local Italia 8403 20086 € 0.08/min Lux embourg 40 6[...]